Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

EN: I’ve produced many lectures for various companies and organisations during the years. Here are some examples of lectures that you can order directly from me. You have the group and the location, I have the documentation and the knowledge. Some of the lectures are in Swedish, but they can be adapted to English if needed. Contact me for booking!

SW: Jag har producerat många föreläsningar för olika företag och organisationer genom åren. Här är några exempel på föreläsningar som du kan beställa direkt från mig. Du har deltagarna och lokalerna, jag har dokumentationen och kunskapen. Några av föreläsningarna är på engelska, men de kan genomföras på svenska vid behov. Kontakta mig för bokning!
In my Own Management  |  I egen regi

Language English or Swedish for the lecture in bold  |  språk (engelska eller svenska) för föreläsningen i fet stil

News of the Month  |  Månadens Nyheter
Videos on selected corporate economy news  |  Filmer om företagsekonomiska nyheter i urval
RedovisningsHuset i Södertälje AB
2018 YouTube: March | Mars,  AprilMay | Maj,  June | Juni

New Corporate Taxation  |  Nya skatteregler för företag Ny kurs! (Presentation YouTube)
November 26, 2018 Södertälje: RedovisningsHuset i Södertälje AB

New Swedish Standard for Annual Accounts  |  K2 Årsbokslut Ny kurs! (Presentation YouTube)
November 26, 2018 Södertälje: RedovisningsHuset i Södertälje AB

Accounting Consultancy in Transition  |  Redovisningsbyråer i förändring
September 13, 2018 Stockholm: Keynote and workshop  |  Inledningstal och workshop CH International

Accounting  |  Redovisning
Company adapted for experts without accounting background  |   Företagsanpassat för experter utan redovisningsbakgrund
February 26, 2018 Stockholm: The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden (BFN)

Joint Ventures in Large Projects  |  Samverkan mellan företag i stora uppdrag
November 20, 2017 Nyköping: RedovisningsHuset i Södertälje AB och ESIC, Östsvenska Handelskammaren

Working After Graduation – Economy for non-economists  (in English)  |  Från examen till arbete – Ekonomi för icke-ekonomer
March 17, 2017 Bangkok: Asian Institute of Technology (AIT)
April 20, 2018 Bangkok: Asian Institute of Technology (AIT) (changed from March 16)

Resultat- och inkomstplanering
November 25, 2015 Södertälje: RedovisningsHuset i Södertälje AB

Aktiebolagslagen

Bokföring (BFNAR 2013:2)

Bokföringslagen

K-regler

Regelverk för redovisning och deras samband
Global, regional, national  |  Globalt, regionalt, nationellt

 

Lectures for Other Organizers  |  Föreläsningar för andra arrangörer

EN: Here you have links to other clients for whom I give lectures. On those pages you find many more topics, at the moment 35 different. Almost all lectures have begun as a request from a client, in consultation with me. Contact me you too about your requests, and I’ll produce lectures to suit you and your participants!

SW: Här har du länkar till andra beställare som jag föreläser åt. På dessa sidor hittar du många fler ämnen, för närvarande ca 35 olika. Nästan alla föreläsningar har börjat som önskemål från en beställare, i samråd med mig. Kontakta mig du också om dina önskemål, så tar jag fram utbildningar som passar dig och dina deltagare!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.