Peter Berg, AIT, Asian Institute of Technology

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se), picture taken by Roy Andersson

EN: I’ve produced many lectures for various companies and organisations during the years. Here are some examples of lectures that you can order directly from me. You have the group and the location, I have the documentation and the knowledge. Some of the lectures are in Swedish, but they can be adapted to English if needed. Contact me for booking!

SW: Jag har producerat många föreläsningar för olika företag och organisationer genom åren. Här är några exempel på föreläsningar som du kan beställa direkt från mig. Du har deltagarna och lokalerna, jag har dokumentationen och kunskapen. Några av föreläsningarna är på engelska, men de kan genomföras på svenska vid behov. Kontakta mig för bokning!
In my Own Management  |  I egen regi

News of the Month (in Swedish)  |  Månadens Nyheter
Videos on selected corporate economy news  |  Filmer om företagsekonomiska nyheter i urval
YouTube RedovisningsHuset i Södertälje AB
2018: March | Mars,  AprilMay | Maj,  June | Juni

New Swedish Corporate Tax Legislation (in Swedish)  |  Nya skatteregler för företagssektorn
26 november 2018: RedovisningsHuset i Södertälje AB, Södertälje

New Swedish Standard for Annual Accounts (in Swedish)  |  K2 Årsbokslut Ny kurs!
26 november 2018: RedovisningsHuset i Södertälje AB, Södertälje

Accounting (in Swedish)  |  Redovisning
Company adapted for experts without accounting background  |   Företagsanpassat för experter utan redovisningsbakgrund
26 februari 2018: The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden (BFN), Stockholm

Samverkan mellan företag i stora uppdrag
20 november 2017: RedovisningsHuset i Södertälje AB och ESIC, Östsvenska Handelskammaren, Nyköping

Working After Graduation – Economy for non-economists  (in English)  |  Från examen till arbete – Ekonomi för icke-ekonomer
March 17, 2017: Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok
April 20, 2018: Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok (changed from March 16)

 Resultat- och inkomstplanering
25 november 2015: RedovisningsHuset i Södertälje AB, Södertälje

Aktiebolagslagen

Bokföring (BFNAR 2013:2)

Bokföringslagen

K-regler

Regelverk för redovisning och deras samband
Global, regional, national  |  Globalt, regionalt, nationellt

 

Lectures for Other Organizers  |  Föreläsningar för andra arrangörer

EN: Here you have links to other clients for whom I give lectures. On those pages you find many more topics, at the moment 35 different. Almost all lectures have begun as a request from a client, in consultation with me. Contact me you too about your requests, and I’ll produce lectures to suit you and your participants!

SW: Här har du länkar till andra beställare som jag föreläser åt. På dessa sidor hittar du många fler ämnen, för närvarande ca 35 olika. Nästan alla föreläsningar har börjat som önskemål från en beställare, i samråd med mig. Kontakta mig du också om dina önskemål, så tar jag fram utbildningar som passar dig och dina deltagare!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.