Peter Berg (Photo Sofia Lindholm, Accountor)
Peter Berg (Photo Sofia Lindholm, Accountor)

EN: I’m Peter Berg, accounting expert and authorized accounting consultant. This is my blog on accounting and life, about the double journeys I’m on since 2015 professionally and geographically.

  • Professional Journey
  • Geographical Journey
  • Passions
  • Bringing Passions to Practice

SW: Jag är Peter Berg, redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult. Detta är min blogg om redovisning och livet, om de dubbla resor jag är på sedan 2015 yrkesmässigt och geografiskt.

  • Professionell resa
  • Geografisk resa
  • Passioner
  • Från teori till praktikProfessional Journey / Yrkesmässig resa

EN: After 30 years with the company I established 1984 (redovisningshuset.se) I’m on my own again, now focusing on the parts of my work that I love the best: writing and lecturing. It was made possible with great help from my former partners.

This is one of my journeys, the professional one.

SW: Efter 30 år med bolaget jag grundade 1984 (redovisningshuset.se) står jag på egna ben igen, nu med fokus på de delar av mitt arbete som jag tycker allra bäst om: författa och föreläsa. Det har möjliggjorts tack vare stor hjälp från mina kompanjoner.

Detta är min yrkesmässiga resa.

Geographical Journey / Geografisk resa

EN: I’ve also entered another phase of life, relocating from Sweden to Thailand for parts of the year. I’ve been travelling to Thailand since 1987 and learned a lot about the country’s and region’s people, culture, geography, history and everyday news.  I have a great respect for the cultural differences, but I now feel encouraged to take the great leap.

This is the other of my journeys, the geographical one.

SW: Jag har också påbörjat en ny fas i mitt liv och bor nu i Thailand i perioder. Jag har rest till Thailand sedan 1987 och lärt mig mycket om landets och regionens folk, kultur, geografi, historia och dagliga nyheter. Jag har stor respekt för de kulturella skillnaderna, men nu känner jag mig redo för det stora språnget.

Det är den andra av mina resor, den geografiska.

Passions / Passioner

EN: My professional skills are related to the world of economics – accounting, taxation, corporate matters and the procedure of legislation. Some special topics have evolved as my personal passions.

SW: Min kompetens är inom den ekonomiska världen – redovisningsrätt, skatterätt, bolagsrätt och lagstiftningsprocessen. Några speciella ämnen har utvecklat sig till mina personliga passioner.

SME / SMF

EN: My main professional interest is about creating easily understood and easily applicable regulations for small and medium-sized enterprises (SME).

SME is an often forgotten category. Regulations are usually created for large enterprises and at the end, as best, exemptions for SME are thrown in the package. This makes regulations hard to understand, compared with building bottoms up: Begin with basic regulations for all enterprises, then add on what’s needed for the large ones. That’s my basic message!

SW: Mitt huvudintresse handlar om att skapa lättförstådda och lätt tillämpliga regler för små och medelstora företag (SMF).

SMF är en kategori som ofta glöms bort. Regelverk skapas oftast för stora verksamheter och på sluttampen, i bästa fall, läggs undantag för SMF in. Det arbetssättet gör regelverken svåra att förstå, jämfört med att bygga nedifrån och uppåt: Börja med grundläggande regler för alla verksamheter, lägg sedan till vad som krävs av de stora företagen. Det är mitt grundläggande budskap!

Harmonization / Harmonisering

EN: Appropriate regulations for SME is not only a national matter, it also goes regional and global. So it’s only natural to add on my passion for SME with passion for harmonization.

Trade and industry is developed from SME. Most of the well known large enterprises once began as small ones. And hey, even SME make (or would like to make) cross border business. The economic development of business and employment in a country or a region is driven by SME by their sheer number, rather than by large enterprises.

Regional economic communities such as in the ASEAN and the EU makes, or should make, the step smaller to establish in another country. A basic need for this is, however, harmonization of regulations. Large enterprises have resources to hire professional help when establishing on a new market, SME doesn’t.

SW: Lämpliga regelverk för SMF är inte bara en nationell angelägenhet. Det gäller också regionalt och globalt. Det faller sig därför naturligt att lägga till min passion för harmonisering för SMF.

Handel och företag utvecklas from SMF. De flesta av de välkända stora företagen har en gång i tiden börjat som små verksamheter. Dessutom, även SMF gör (eller skulle vilja göra) gränsöverskridande affärer. Den ekonomiska utvecklingen av affärer och sysselsättning i ett land eller en region drivs av SMF genom deras blotta antal, snarare än av de stora företagen.

Regionala ekonomiska unioner såsom ASEAN och EU gör, eller borde göra, steget mindre att etablera sig i ett annat land. Ett grundläggande behov för en sådan etablering är dock harmonisering av regelverken. Stora företag har resurser att anlita specialister när de etablerar sig på en ny marknad, det har inte SMF.

Bringing Passions to Practice / Från teori till praktik

EN: Now I can live and perform in both ASEAN and the EU. My own work method have evolved, almost by itself, namely Bringing Theory to Practice which now makes the parts come conveniently together. So, let’s see what the future brings on 🙂

SW: Nu kan jag leva och vara verksam i både ASEAN och EU. Min egen arbetsmetod har utvecklats, nästan av sig själv, nämligen Från teori till praktik som nu får pusselbitarna att falla fint på plats. Låt oss se vad framtiden har att ge 🙂

Bangkok August 6, 2559/2016 (Updated Stockholm October 8, 2560/2017)
Peter Berg
LinkedIn profile: linkedin.com/in/hpberg
YouTube: Peter Berg Accounting Consultant | Redovisningskonsult

Next: My Network


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

 

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.