Bild: Jonathan Joseph Bondhus, Wikimedia Commons

Här hittar du löpande uppdateringar och ändringar av innehållet i läroboken Externredovisning, i takt med förändringar av regler m m. Det håller din tryckta bok levande!

Innehållet är sorterat i samma ordning som kapitlen i boken. Skriv gärna till mig om du har önskemål eller synpunkter (Kontakt).
Peter Berg


Avdelning I – Inledning

 • Kap. I 1 Vad är redovisning?
  • S. 11: Se kap. B 1 Regler för bokslut, avsnittet Kompletterande normgivning från BFN för förklaring av K-reglerna
  • S. 11: Lägg till vilka avsnitt kapitlet är indelat i samt underrubriker
 • Kap. I 2 Reglering av redovisning
  • S. 17: Förklara vad offentlig rätt är jämfört med civilrätt
 • Kap. I 3 Grundläggande redovisningsprinciper
  • S. 23: Exemplen på gränsen 5 000 kr gäller även K2 ÅR
 • Kap. I 4 Verksamhetsformer
  • S. 27: Förklara fysisk person, juridisk person, näringsidkare
  • S. 27: Skillnaderna mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade verksamheter beskrivs utförligare i kap. B 15 Årets resultat

Avdelning A Registrera – Löpande redovisning

 • Kap. A 1 Grundbegrepp
  • S. 36: Visa exempel verifikationslista
 • Kap. A 2 Regler för löpande redovisning
  • S. 44 och 51: Komplettera sakregistret med radrubriker för stycken om bokföringsbrott
  • S. 47: Förlängd utredningstid till 2021-02-28 om modernisering av BFL
  • S. 48: FI ansvarar för god redovisningssed hos noterade företag (delegerat till RFR)
  • S. 62: Övning 2 förutsätter att faktureringsmetoden tillämpas
  • S. 568: Svaret på övning 8 är “Ja, enligt 7 § första stycket” (inte 5 §)
 • Kap. A 3 Kontoplan och kontering
  • S. 71: Lägg till not “Mats Brockert, På vilka konton ska jag bokföra mina transaktioner? (Bulletinen 4/2020)” i avsnittet Väsentlighet
 • Kap. A 5 Bokföring i praktiken – Tillgångar
  • S. 90: Avsnittet Stämpelskatt för lagfart – Ny tjänst från SKV Söka taxeringsvärde, ingen inloggning men du behöver fastighetsbeteckningen (skv.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/sokataxeringsvarde)
  • S. 98: Momsen ska vara 17 500 kr (inte 14 000 kr), konteringen ska vara:
   • 2440 K 77 500 kr
   • 2640 D 17 500 kr
   • 1220 D 70 000 kr
   • 1280 K 10 000 kr
  • S. 103: Första förhöjd leasingavgift klassificeras alltid som omsättningstillgång (BFN om första förhöjd leasingavgift)
  • S. 110: Sista bokföringsexemplet ska ha texten “Utdelning 200 st. A” (inte “Utdelning 100 st. A”)
  • S. 579: Försäljning netto efter courtage är 71 300 kr (inte 70 400 kr), konteringen ska vara:
   • 1930 D 71 300 kr
   • 1810 K 68 040 kr
   • 8350 K 3 260 kr
 • Kap. A 6 Bokföring i praktiken – Eget kapital och skulder
  • S. 120: Eget kapital (AB) stycke 1 “i för” ska vara “för”
  • S. 130: Lägg till stycke med radrubrik “Företrädaransvar” för skatter och avgifter som inte är betalda på förfallodagen och saknar anstånd
  • S. 130: Verifikationstext i första konteringsrutan ska vara “Moms april” (inte “Moms januari”) och verifikationstext i andra konteringsrutan ska avse “maj” på bägge raderna (inte “februari”)
  • S. 133: Övning 1 första stycket innehåller förutsättningar, ska inte vara markerat a), därefter följer uppgifter a) och b) (inte b och c), och i konteringsrutan ska “193” inte vara med
  • S. 581: Övning 1 a) summa kredit ska vara 193 000 (inte 194 000)
 • Kap. A 7 Bokföring i praktiken – Inkomster
  • S. 137: Nytt sista stycke i avsnittet 30-34 Huvudinkomster, “Bokföringsexempel finns i kap. A 1 Grundbegrepp och kap. A 4 Bokföring i praktiken – Allmänt.”
  • S. 138: Hänvisning “senare i kapitlet, i avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter” ska vara “i kapitel A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter, avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter
  • S. 140: Lägg till avsnitt “37 Intäktskorrigeringar” om kassarabatter och moms, samt kronutjämning (även s. 135 om kapitlets innehåll)
   • Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
   • Momsregler om öresavrundning
  • S. 143: Tredje stycket nedifrån, konto 7970 heter Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inte Vinst vid…)
  • S. 585: Övning 4a konto 1229 ska debiteras (inte konto 1209)
 • Kap. A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter
  • S. 152: Lägg till beskrivning av “47 Reduktion av inköpspriser” om kassarabatter och moms
  • S. 155: Schablonavdrag för moms 50 % om fordonet används mer än 100 mil i momspliktig verksamhet – Avser per år
  • S. 157: Momsavdraget för hyrbilen är 60 kr (inte 120 kr) eftersom bara halva momsen är avdragsgill, utgiften på konto 5800 Resekostnader blir därmed 540 kr (inte 480 kr)
  • S. 166, mitten: Valutakursförluster av rörelsekaraktär har kontonummer 7960 (inte 7930)
  • S. 173: Övning 1 a) förutsätter att bilen används mer än 100 mil om året i den momspliktiga verksamheten
 • Kap. A 9 Grundläggande lönehantering
  • S. 180: Ekonomisk arbetsgivare gäller från 2021-01-01
  • S. 195: Högsta sjukpenning år 2021 är 810 kr brutto per dag
  • S. 195: Årsinkomst år 2021 på 550 000 kr ger högsta PGI på 511 500 kr
  • S. 195: Förklara brytpunkt respektive skiktgräns
  • S. 196: Karensavdrag – Arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla bort karensavdraget (pressmeddelande 2021-03-24 Regeringen bekräftar möjlighet för parterna att förhandla bort karensavdrag)
  • S. 197: Uppdatera not 44 länk DI ändrad till IMY
  • S. 595: Övning 4 c) Arbetsgivaravgifter 34 000 kr x 31,42 % = 10 683 kr (inte 31,43 % = 10 686 kr)
 • Kap. A 10 Avstämningar och periodiseringar
  • S. 208: Upplupen intäkt sista meningen ska vara “Intäkten bokförs genom att uppskattning i bokslutet, men inkomsten kommer senare när fakturan sänds och betalas” (inte “inkomsten bokförs genom…”)
  • S. 208: Första grafen blir tydligare om rutorna kastas om till “Periodiserade inkomster/utgifter -> Intäkter/kostnader”
  • S. 217: Gör om punkterna Småbelopp och Återkommande utgifter till egna stycken, med begreppen som radrubriker så de syns i sakregistret
  • S. 218: “… vad som händer i huvudboken för berörda konton (kolumn 5-6)”, inte kolumn 1-6
  • S. 225: 56 Kostnader för transportmedel – Skatt och försäkring aviseras i förskott (inte i efterskott)
  • S. 229: Komplettera sakregistret med radrubrik för stycke om personligt betalningsansvar
  • S. 229: Kontrollbalansräkning, “annat” ska vara “anat”
  • S. 597: Innehållsfrågor 1-7 (inte 9-15)
  • S. 598: Övning 1 b) Summa ska vara 337 500 (inte 100 000)

Avdelning B Värdera – Bokslut

 • Kap. B 1 Regler för bokslut
  • S. 239: Lägg till not Små företag “6 kap. 3 § andra stycket BFL”
  • S. 241: Lägg till “Bokföring (BFNAR 2013:2)” i faktarutan
 • Kap. B 2 Bokslut i praktiken
  • S. 250: “den centrala principen” på första raden (inte “det centrala principen”)
  • S. 251: “gör” i fråga 2 (inte “utgör”)
 • Kap. B 3 Anläggningstillgångar
  • S. 265: Radrubrik “Anläggningsregister” och kommentar att finansiella AT inte ingår i registret
 • Kap. B 4 Omsättningstillgångar
  • S. 270: Första två raderna i tabellen är dubbletter, ta bort en
  • S. 270: Ändra beskrivningen under “BAS-kontoplanen” till 4 typer (inte 3) och lägg till en box för kassa och bank i grafen
  • S. 270: Ändra BAS 15-17 i grafen till mager stil (inte fet stil)
  • S. 275: Referens till SKV om kraven för att få tillbaka utgående moms vid kundförluster
  • S. 276: Lägg till radrubrik och text om pågående arbeten med successiv vinstavräkning (löpande räkning, fast pris enligt huvudregeln)
  • S. 278: Ändra radrubrik “Kassa och bank” till avsnittsrubrik (obs följdändring i innehållsförteckning s. 269)
  • S. 279: Beskriv den statliga insättningsgarantin, lägg till relevanta frågor i checklistan
 • Kap. B 5 Eget kapital
  • S. 283: Komplettera innehållsförteckningen med Eget kapital i årsbokslut och Eget kapital i årsredovisning
  • S. 283: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 285: Komplettera fjärde punkten (bedömning av eget kapital på kort sikt) med “Mer i kapitel B 15 Årets resultat, avsnittet Skillnader mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade företag
  • S. 287, 290, 294: Från 2021-01-01 finns överkursfond även under bundet eget kapital (Överkursfond – Fri eller bunden och Överkursfondens korta eller långa liv)
  • S. 298: Tillägg om fusionsresultat att det ingår i resultatdispositionen nästa år
 • Kap. B 6 Obeskattade reserver
  • S. 301: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 302-304: Skattereduktion för investeringar under 2021 med 3,9 % tillkommer i avsnittet Skattejusteringar
  • S. 305: Rubriken till tabellen – Mellanrum efter ENV respektive AB och blankettnamn
  • S. 307: Förändringar av obeskattade reserver motbokas i kontogrupp 88
 • Kap. B 7 Avsättningar
  • S. 329: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 330: Uppdelning av pensionsåtaganden i K3 från 2020 på samma sätt som för K2 ÅB och K2 ÅR (RedR 1 2020 från FAR ute nu)
  • S. 332: Not 13 “15.7-8 och exempel 15 a K2 ÅB” (inte “15.7-8 K2 och exempel 15 a ÅB”)
 • Kap. B 9 Kortfristiga skulder
  • S. 356: Från kontogrupp 24 redovisas bara konto 2491 och 2499 under Övriga skulder (kopplingstabellen s. 492 i BAS Bokföringsboken 2021 är fel för pågående arbeten, konto 243x och 245x ska bara kopplas till egna poster högre upp på sidan och inte till Övriga skulder)
 • Kap. B 10 Rörelseintäkter
 • Kap. B 15 Årets resultat
  • S. 408: Angivna tak för tjänstebeskattning avser 2020, inte 2021 (beloppen för 2021 är 6 138 000 kr för utdelning och 6 820 000 kr för utdelning)

Avdelning C Presentera – Årsbokslut och årsredovisning

Avdelning D Analysera – Räkenskapsanalys

Avdelning L Lösningar

 • Se respektive kapitel med övningsuppgifter

Bilagor

 • Bil. 2 Avskrivningar på byggnader
  • S. 649: Typkoden hittar du med nya tjänsten från SKV Söka taxeringsvärde, ingen inloggning men du behöver fastighetsbeteckningen (skv.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/sokataxeringsvarde)
 • Bil. 3 BAS-kontoplanen (redigerat urval)
  • S. 650-654: Uppdatering 2021-04-03, beskrivs på s. 3 i urvalet
 • Bil. 4 Förkortningar (sök och ersätt i hela manuset)
  • S. 656: Ersätt DI – Datainspektionen med IMY – Integritetsskyddsmyndigheten
  • S. 656: Ersätt SCB – Statistiska Centralbyrån med Statistikmyndigheten SCB
 • Bil. 5 Hemsidor
  • S. 658: Korrekturfel, namnen “Nämnden för svensk redovisningstillsyn” och “RedovisningsHuset i Södertälje AB” ska hållas ihop
 • Bil. 6 Litteratur

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter