Bild: Jonathan Joseph Bondhus, Wikimedia Commons

Här hittar du löpande uppdateringar och ändringar av innehållet i läroboken Externredovisning, i takt med förändringar av regler m m. Det håller din tryckta bok levande!

Innehållet är sorterat i samma ordning som kapitlen i boken. Har du önskemål eller synpunkter, skriv gärna till mig (Kontakt)!
Peter Berg


Avdelning I – Inledning

 • Kap. I 1 Vad är redovisning?
  • S. 11: Se kap. B 1 Regler för bokslut, avsnittet Kompletterande normgivning från BFN för förklaring av K-reglerna
  • S. 11: Lägg till vilka avsnitt kapitlet är indelat i samt underrubriker
 • Kap. I 2 Reglering av redovisning
  • S. 17: Förklara vad offentlig rätt är jämfört med civilrätt
 • Kap. I 3 Grundläggande redovisningsprinciper
  • S. 23: Exemplen på gränsen 5 000 kr gäller även K2 ÅR
 • Kap. I 4 Verksamhetsformer
  • S. 27: Förklara fysisk person, juridisk person, näringsidkare
  • S. 27: Skillnaderna mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade verksamheter beskrivs utförligare i kap. B 15 Årets resultat

Avdelning A Registrera – Löpande redovisning

 • Kap. A 2 Regler för löpande redovisning
  • S. 44 och 51: Komplettera sakregistret med radrubriker för stycken om bokföringsbrott
  • S. 47: Förlängd utredningstid till 2021-02-28 om modernisering av BFL
  • S. 48: FI ansvarar för god redovisningssed hos noterade företag (delegerat till RFR)
 • Kap. A 3 Kontoplan och kontering
  • S. 71: Lägg till not “Mats Brockert, På vilka konton ska jag bokföra mina transaktioner? (Bulletinen 4/2020)” i avsnittet Väsentlighet
 • Kap. A 5 Bokföring i praktiken – Tillgångar
 • Kap. A 6 Bokföring i praktiken – Eget kapital och skulder
  • S. 120: Eget kapital (AB) stycke 1 “i för” ska vara “för”
  • S. 130: Lägg till stycke med radrubrik “Företrädaransvar” för skatter och avgifter som inte är betalda på förfallodagen och saknar anstånd
 • Kap. A 7 Bokföring i praktiken – Inkomster
  • S. 138: Hänvisning “senare i kapitlet, i avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter” ska vara “i kapitel A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter, avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter
 • Kap. A 9 Grundläggande lönehantering
  • S. 180: Ekonomisk arbetsgivare gäller från 2021-01-01
  • S. 195: Förklara brytpunkt respektive skiktgräns
  • S. 197: Uppdatera not 44 med ändrad länk från DI till IMY
 • Kap. A 10 Avstämningar och periodiseringar
  • S. 229: Komplettera sakregistret med radrubrik för stycke om personligt betalningsansvar

Avdelning B Värdera – Bokslut

 • Kap. B 1 Regler för bokslut
  • S. 239: Lägg till not Små företag “6 kap. 3 § andra stycket BFL”
 • Kap. B 4 Omsättningstillgångar
  • S. 275: Referens till SKV om kraven för att få tillbaka utgående moms vid kundförluster
  • S. 279: Beskriv den statliga insättningsgarantin, lägg till relevanta frågor i checklistan
 • Kap. B 5 Eget kapital
 • Kap. B 6 Obeskattade reserver
  • S. 302-304: Skattereduktion för investeringar under 2021 med 3,9 % tillkommer i avsnittet Skattejusteringar
  • S. 305: Rubriken till tabellen – Mellanrum efter ENV respektive AB och blankettnamn
 • Kap. B 10 Rörelseintäkter
 • Kap. B 15 Årets resultat
  • S. 408: Angivna tak för tjänstebeskattning avser 2020, inte 2021 (beloppen för 2021 är 6 138 000 kr för utdelning och 6 820 000 kr för utdelning)

Avdelning C Presentera – Årsbokslut och årsredovisning

Avdelning D Analysera – Räkenskapsanalys

Avdelning L Lösningar

Bilagor

 • Bil. 4 Förkortningar (sök och ersätt i hela manuset)
  • S. 656: Ersätt DI – Datainspektionen med IMY – Integritetsskyddsmyndigheten
  • S. 656: Ersätt SCB – Statistiska Centralbyrån med Statistikmyndigheten SCB
 • Bil. 5 Hemsidor
  • S. 658: Korrekturfel, namnen “Nämnden för svensk redovisningstillsyn” och “RedovisningsHuset i Södertälje AB” ska hållas ihop
 • Bil. 6 Litteratur

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter