Bild: Jonathan Joseph Bondhus, Wikimedia Commons

Här hittar du löpande uppdateringar och ändringar av innehållet i läroboken Externredovisning, i takt med förändringar av regler m m. Det håller din tryckta bok levande!

Manuset innehåller över 193 000 ord och drygt 1,3 miljoner tecken, förutom det omfattande sakregistret. Med tanke på omfånget är antalet rättelser blygsamt. Jag riktar ett stort tack till klasserna ERK21 och ERK22 hos IHM i Stockholm för deras hjälp att förbättra innehållet. Dessutom kommer det nyheter på området. Inga problem, din bok tillsammans med uppdateringarna nedan förblir en utmärkt helhet.

Innehållet är sorterat i samma ordning som kapitlen i boken. Fokus ligger på beslutade ändringar. Förslag hittar du i stället löpande information om i artiklar här på ekonomibloggen. Skriv gärna till mig om du har önskemål eller synpunkter (Kontakt).

Peter Berg


Momsreferenser i texter publicerade före 1 juli 2023: Använd jämförelsetabellen ML/NML (PDF-fil, 20 sidor) för att få fram motsvarande lagrum i nya momslagen. Se även artikeln Nya momslagen – Nya momsreferenser från 25 juni 2023.


Avdelning I – Inledning

 • Kap. I 1 Vad är redovisning?
  • S. 11: Se kap. B 1 Regler för bokslut, avsnittet Kompletterande normgivning från BFN för förklaring av K-reglerna
  • S. 11: Lägg till vilka avsnitt kapitlet är indelat i samt underrubriker
 • Kap. I 2 Reglering av redovisning
  • S. 17: Förklara vad offentlig rätt är jämfört med civilrätt
 • Kap. I 3 Grundläggande redovisningsprinciper
  • S. 23: Exemplen på gränsen 5 000 kr gäller även K2 ÅR
  • S. 24: Rättsfall om matchningsprincipen (KRNS 2021-06-03 mål nr 4826-20), Månadens Nyheter augusti 2021, bild 16 (YouTube)
 • Kap. I 4 Verksamhetsformer
  • S. 27: Förklara fysisk person, juridisk person, näringsidkare
  • S. 27: Skillnaderna mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade verksamheter beskrivs utförligare i kap. B 15 Årets resultat

Avdelning A Registrera – Löpande redovisning

 • Kap. A 1 Grundbegrepp
  • S. 36: Visa exempel verifikationslista
 • Kap. A 2 Regler för löpande redovisning
  • S. 44 och 51: Komplettera sakregistret med radrubriker för stycken om bokföringsbrott
  • S. 46: Arkiveringskrav, rättsfall om bevissäkring av handlingar lagrade i molntjänster (HFD 2021-04-27 mål nr 655-20), Månadens Nyheter maj 2021, bild 14 (YouTube)
  • S. 47: Arkiveringskrav, betänkande om modernisering av BFL med förslag att helt slopa kravet på arkivering i ursprunglig form (Modernisering av bokföringslagen och mer)
  • S. 48: FI ansvarar för god redovisningssed hos noterade företag (delegerat till Nämnden för svensk redovisningstillsyn)
  • S. 62: Övning 2 förutsätter att faktureringsmetoden tillämpas
  • S. 568: Svaret på övning 8 är “Ja, enligt 7 § första stycket” (inte 5 §)
 • Kap. A 3 Kontoplan och kontering
  • S. 71: Lägg till not “Mats Brockert, På vilka konton ska jag bokföra mina transaktioner? (Bulletinen 4/2020)” i avsnittet Väsentlighet
 • Kap. A 5 Bokföring i praktiken – Tillgångar
  • S. 90: Avsnittet Stämpelskatt för lagfart – Ny tjänst från SKV Söka taxeringsvärde, ingen inloggning men du behöver fastighetsbeteckningen (ger dig även typkoden för byggnader) skv.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/sokataxeringsvarde
  • S. 90: Fastighetsbeteckningen hittar du med funktionen Min karta hos Lantmäteriet, ingen inloggning med du behöver adressen (peka på fastigheten och du får fastighetsbeteckningen)
   https://minkarta.lantmateriet.se/
  • S. 98: Momsen ska vara 17 500 kr (inte 14 000 kr), konteringen ska vara:
   • 2440 K 77 500 kr
   • 2640 D 17 500 kr
   • 1220 D 70 000 kr
   • 1280 K 10 000 kr
  • S. 103: Första förhöjd leasingavgift klassificeras alltid som omsättningstillgång (BFN om första förhöjd leasingavgift)
  • S. 108: Från och med 2023-07-01 krävs LEI-kod även för placeringar i värdepapper inom kapitalförsäkringar
  • S. 109: Lägg in nytt avsnitt om kapitalförsäkringar (före avsnittet Andelar – Kortfristig placering) (Kapitalförsäkringar i K2 och K3, artikel 2021-10-04), hänvisa hit från kap. B 12 s. 385
  • S. 110: Sista bokföringsexemplet ska ha texten “Utdelning 200 st. A” (inte “Utdelning 100 st. A”)
  • S. 579: Försäljning netto efter courtage är 71 300 kr (inte 70 400 kr), konteringen ska vara:
   • 1930 D 71 300 kr
   • 1810 K 68 040 kr
   • 8350 K 3 260 kr
 • Kap. A 6 Bokföring i praktiken – Eget kapital och skulder
  • S. 120: Eget kapital (AB) stycke 1 “i för” ska vara “för”
  • S. 130: Lägg till stycke med radrubrik “Företrädaransvar” för skatter och avgifter som inte är betalda på förfallodagen och saknar anstånd
  • S. 130: Verifikationstext i första konteringsrutan ska vara “Moms april” (inte “Moms januari”) och verifikationstext i andra konteringsrutan ska avse “maj” på bägge raderna (inte “februari”)
  • S. 133: Övning 1 första stycket innehåller förutsättningar, ska inte vara markerat a), därefter följer uppgifter a) och b) (inte b och c), och i konteringsrutan ska “193” inte vara med
  • S. 581: Övning 1 a) summa kredit ska vara 193 000 (inte 194 000)
 • Kap. A 7 Bokföring i praktiken – Inkomster
  • S. 137: Nytt sista stycke i avsnittet 30-34 Huvudinkomster, “Bokföringsexempel finns i kap. A 1 Grundbegrepp och kap. A 4 Bokföring i praktiken – Allmänt.”
  • S. 138: Hänvisning “senare i kapitlet, i avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter” ska vara “i kapitel A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter, avsnittet om kontogrupp 80 Finansiella inkomster och utgifter
  • S. 140: Lägg till avsnitt “37 Intäktskorrigeringar” om kassarabatter och moms, samt kronutjämning (även s. 135 om kapitlets innehåll)
   • Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
   • Momsregler om öresavrundning
  • S. 143: Tredje stycket nedifrån, konto 7970 heter Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar (inte Vinst vid…)
  • S. 144 Offentliga bidrag: Ett senare exempel är elstöd till näringsverksamhet, med flera uppdateringar av Frågor och svar från BFN (Mer från BFN om redovisning av elstöd, artikel 2023-05-25)
  • S. 585: Övning 4a konto 1229 ska debiteras (inte konto 1209)
 • Kap. A 8 Bokföring i praktiken – Utgifter
  • S. 152: Lägg till beskrivning av “47 Reduktion av inköpspriser” om kassarabatter och moms
  • S. 155: Schablonavdrag för moms 50 % om fordonet används mer än 100 mil i momspliktig verksamhet – Avser per år
  • S. 156, tredje konteringsexemplet: Summorna i debet och kredit ska vara 1 250 kr (inte 1 000 kr)
  • S. 157: Momsavdraget för hyrbilen är 60 kr (inte 120 kr) eftersom bara halva momsen är avdragsgill, utgiften på konto 5800 Resekostnader blir därmed 540 kr (inte 480 kr)
  • S. 166, mitten: Valutakursförluster av rörelsekaraktär har kontonummer 7960 (inte 7930)
  • S. 169, kommentaren till valutakursvinsten: Beloppet är netto efter avdrag för eventuella bankavgifter
  • S. 173: Övning 1 a) förutsätter att bilen används mer än 100 mil om året i den momspliktiga verksamheten
 • Kap. A 9 Grundläggande lönehantering
  • S. 180: Ekonomisk arbetsgivare gäller från 2021-01-01
  • S. 186: 3 typer av skatteavdrag: Allmän tabell, engångstabell, sidoinkomst (nytt ställningstagande från SKV 2021-06-29)
   Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
  • S. 188: Redovisning av kostnader för förmånsbil under övriga externa kostnader eller personalkostnader? Robert Alexandersson och Claes Eriksson När teorin krockar med praktiken (Bulletinen 2/2021)
  • S. 189: Exempel drivmedelsförmån 1 200 kr x 31,42 % = 377 kr (inte 31,43 %)
  • S. 190: Rättsfall om löneväxling till pensionsförsäkring (HFD 2021-06-23 mål nr 6484-20), Månadens Nyheter augusti 2021, bild 10 (YouTube)
  • S. 195: Högsta sjukpenning år 2021 är 810 kr brutto per dag
   Högsta sjukpenning år 2022 är 1 027 kr brutto per dag
  • S. 195: Årsinkomst år 2021 på 550 000 kr ger högsta PGI 511 500 kr
   Årsinkomst år 2022 på 572 970 kr ger högsta PGI 532 500 kr
  • S. 195: Förklara brytpunkt (inkomst före grundavdrag) respektive skiktgräns (inkomst efter grundavdrag)
  • S. 196: Karensavdrag – Arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla bort karensavdraget (pressmeddelande 2021-03-24 Regeringen bekräftar möjlighet för parterna att förhandla bort karensavdrag)
  • S. 197: Not 44 länk till DI är numera länk till IMY
  • S. 199: 2024 börjar Fora med lönerapportering för arbetare varje månad och faktura på verklig kostnad varje månad, 2026 börjar Fora med lönerapportering för tjänstemän varje månad
  • S. 595: Övning 4 c) Arbetsgivaravgifter 34 000 kr x 31,42 % = 10 683 kr (inte 31,43 % = 10 686 kr)
 • Kap. A 10 Avstämningar och periodiseringar
  • S. 208: Upplupen intäkt sista meningen ska vara “Intäkten bokförs genom att uppskattning i bokslutet, men inkomsten kommer senare när fakturan sänds och betalas” (inte “inkomsten bokförs genom…”)
  • S. 208: Första grafen blir tydligare om rutorna kastas om till “Periodiserade inkomster/utgifter -> Intäkter/kostnader”
  • S. 217: Gör om punkterna Småbelopp och Återkommande utgifter till egna stycken, med begreppen som radrubriker så de syns i sakregistret
  • S. 218: “… vad som händer i huvudboken för berörda konton (kolumn 5-6)”, inte kolumn 1-6
  • S. 221 Pågående arbeten, fast pris alternativregeln: Srf U 15 behandlar när ett uppdrag är väsentligen fullgjort och därmed ska tas upp som intäkt (Srf U 15 Nytt uttalande från Srf, artikel 2022-03-13)
  • S. 225: 56 Kostnader för transportmedel – Skatt och försäkring aviseras i förskott (inte i efterskott)
  • S. 229: Komplettera sakregistret med radrubrik för stycke om personligt betalningsansvar
  • S. 229: Kontrollbalansräkning, “annat” ska vara “anat”
  • S. 597: Innehållsfrågor 1-7 (inte 9-15)
  • S. 598: Övning 1 b) Summa ska vara 337 500 (inte 100 000)

Avdelning B Värdera – Bokslut

 • Kap. B 1 Regler för bokslut
  • S. 239: Lägg till not Små företag “6 kap. 3 § andra stycket BFL”
  • S. 241: Lägg till “Bokföring (BFNAR 2013:2)” i faktarutan
 • Kap. B 2 Bokslut i praktiken
  • S. 249: Rättsfall om nedskrivning som inte återfördes vid beskattningen (KRNS 2021-06-08 mål nr 1604–1605-21), Månadens Nyheter augusti 2021, bild 17 (YouTube)
  • S. 250: “den centrala principen” på första raden (inte “det centrala principen”)
  • S. 251: “gör” i fråga 2 (inte “utgör”)
  • S. 251: Radrubriken “Rättelser” ska vara “Rättelser av fel”
  • S. 251: Nytt brevsvar från BFN om rättelser av fel när företaget byter K-regelverk (Rättelse av fel och byte av K-regelverk, artikel 2021-10-04)
 • Kap. B 3 Anläggningstillgångar
  • S. 258: K1-reglerna formulerar det som att om det klart framgår att värdet på balansdagen betydligt understiger det bokförda värdet ska nedskrivning av tillgången göras (6.3, 6.16, 6.25, 6.37 K1 Föreningar, 6.3, 6.17, 6.28, 6.40, 6.43 K1 ENV)
  • S. 258: K1 ENV har en uttrycklig väsentlighetsgräns – En värdeminskning på mindre än 10 % behöver inte beaktas (kommentarerna till 6.17, 6.20-28, 6.39-40 K1 ENV)
  • S. 261: Punkt 2 i faktarutan ska vara “Koncessioner, patent…” (inte “paten”)
  • S. 265: Radrubrik “Anläggningsregister” och kommentar att finansiella AT inte ingår i registret
  • S. 604: Övning 2 c) Uppskrivningsfonden påverkas med 20 000 kr, dvs avskrivningen 2 % på uppskrivningsbeloppet 1 000 000 kr (inte hela avskrivningen 80 000 kr)
  • S. 649: Se länkar om taxeringsvärde i uppdateringar av bilaga 2 nedan!
 • Kap. B 4 Omsättningstillgångar
  • S. 270: Första två raderna i tabellen är dubbletter, ta bort en
  • S. 270: Ändra beskrivningen under “BAS-kontoplanen” till 4 typer (inte 3) och lägg till en box för kassa och bank i grafen
  • S. 270: Ändra BAS 15-17 i grafen till mager stil (inte fet stil)
  • S. 275: Referens till SKV om kraven för att få tillbaka utgående moms vid kundförluster
  • S. 276: Tredje punkten högst upp ska lyda “… för du om saldot tillfälligt hit till 1650 Momsfordran, för sedan tillbaka saldot till 2650 Momsskuld nästa räkenskapsår” (inte “… till 1640 Skattefordringar” och “…till 2510 Skatteskulder“)
  • S. 276: Lägg till radrubrik och text om pågående arbeten med successiv vinstavräkning (löpande räkning, fast pris enligt huvudregeln)
  • S. 278: Ändra radrubrik “Kassa och bank” till avsnittsrubrik (obs följdändring i innehållsförteckning s. 269)
  • S. 279: Beskriv den statliga insättningsgarantin, lägg till relevanta frågor i checklistan
  • S. 609: Övning 3 c) Återföring av nedskrivning bokförs på konto 8380 (inte 8370)
 • Kap. B 5 Eget kapital
  • S. 283: Komplettera innehållsförteckningen med Eget kapital i årsbokslut och Eget kapital i årsredovisning
  • S. 283: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 285: Komplettera fjärde punkten (bedömning av eget kapital på kort sikt) med “Mer i kapitel B 15 Årets resultat, avsnittet Skillnader mellan ägarbeskattade och självständigt beskattade företag
  • S. 287, 290, 294: Från 2021-01-01 finns överkursfond även under bundet eget kapital
   (Överkursfond – Fri eller bunden)
   (Överkursfondens korta eller långa liv)
  • S. 288: Rubrikerna i bilden högst upp är omkastade – rätt är att bundet eget kapital är kontogrupp 2080 och fritt eget kapital är kontogrupp 2090
  • S. 298: Lägg till att fusionsresultatet ingår i resultatdispositionen nästa år
  • S. 298: RedR 9 Redovisning vid nedströms fusioner från FAR har upphört att gälla 2022, eftersom ämnet behandlas i nya Redovisning av fusion (BFNAR 2020:5) från BFN, som ska tillämpas från och med 2022
  • S. 612: Övning 4 b) Svaret är sedan 2021-01-01 “Bolaget, genom överkursfonden som ökar eget kapital” (inte längre bara fritt eget kapital, bolaget får välja bunden eller fri fond eller båda)
 • Kap. B 6 Obeskattade reserver
  • S. 301: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 302-304: Skattereduktion för investeringar under 2021 med 3,9 % tillkommer i avsnittet Skattejusteringar
  • S. 305: Rubriken till tabellen – Mellanrum efter ENV respektive AB och blankettnamn
  • S. 305: “Bara i NE och N3A” i tabellen längst ner t h (inte “N3”)
  • S. 306: Lägg in radbrytningar före U3 och U4 i tabellen längst ned
  • S. 307: Lägg till att förändringar av obeskattade reserver motbokas i kontogrupp 88
  • S. 315: Under SGI och PGI överavskrivningar ska det stå “I juridiska personer påverkar överavskrivningarna inte ägarens eller andra anställdas SGI och PGI” (inte “… påverkar periodiseringsfonderna”)
  • S. 614: Övning 1 b) Återföring ska göras från konto 2121 (inte 2120)
  • S. 616: Övning 2 j) Ackumulerade överavskrivningar uppgår till 37 200 kr (24 000 kr år 1 och 13 200 kr år 2), men år 3 uppgår de planenliga avskrivningarna till 12 000 kr och då kan bara högst 12 000 kr i överavskrivningar återföras
 • Kap. B 7 Avsättningar
  • S. 329: Infoga graf över balansräkningens skuldsida (samma som s. 339)
  • S. 330: Uppdelning av pensionsåtaganden i K3 från 2020 på samma sätt som för K2 ÅB och K2 ÅR (RedR 1 2020 från FAR ute nu)
  • S. 331 Avsättning, värdering: BFN har gjort ett uttalande till Högsta Domstolen om när ett företag behöver göra en avsättning för befarat skadestånd (BFN till HD om tidpunkten för avsättning, artikel 2023-05-24).
  • S. 332: Not 13 “15.7-8 och exempel 15 a K2 ÅB” (inte “15.7-8 K2 och exempel 15 a ÅB”)
  • S. 335: Stycket om “Uppskjuten skatt” ska börja med “Uppskjuten skatt är inkomstskatt på skattepliktigt resultat för framtida räkenskapsår…” (inte “Aktuell skatt är…)
 • Kap. B 8 Långfristiga skulder
  • S. 343: Konto 2410 Kortfristiga skulder till kreditinstitut ska vara 2412 Byggnadskreditiv, kortfristig del, då stämmer det med s. 353
 • Kap. B 9 Kortfristiga skulder
  • S. 355: Resultatkonto för “Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag” och “Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i” ska vara 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder (inte 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder)
  • S. 356: Från kontogrupp 24 redovisas bara konto 2491 och 2499 under Övriga skulder (kopplingstabellen s. 492 i BAS Bokföringsboken 2021 är fel för pågående arbeten, konto 243x och 245x ska bara kopplas till egna poster högre upp på sidan och inte till Övriga skulder)
 • Kap. B 10 Rörelseintäkter
 • Kap. B 11 Rörelsekostnader
  • S. 370: Ändring under Värdering “samma räkenskapsår som inkomsten redovisas som intäkt” (inte “utgiften”)
  • S. 370: Not 5, hänvisning till K2 ÅR ska vara 7.4-8, inte 6.4-8
  • S. 372: Bokslutsgenomgången – Lägg till bokföring av skatter och avgifter som är avdragsgilla rörelsekostnader (fastighetsskatt/avgift, löneskatt etc)
 • Kap. B 12 Finansiella poster
  • S. 380: Lägg till beskrivning av anteciperad utdelning
  • S. 384: Lägg till hänvisningar till definitioner på s. 344-345
  • S. 385: Lägg till kommentarer om kapitalförsäkringar, hänvisa till nytt avsnitt i kap. A 5 s. 109
 • Kap. B 13 Bokslutsdispositioner
  • S. 391: Lägg till kontroll av att avdragsgilla skatter och avgifter har bokförts som rörelsekostnader (fastighetsskatt/avgift, löneskatt etc) innan bokslutsdispositionerna görs
 • Kap. B 15 Årets resultat
  • S. 408: Angivna tak för tjänstebeskattning avser 2020, inte 2021 (beloppen för 2021 är 6 138 000 kr för utdelning och 6 820 000 kr för vinst vid försäljning)
  • S. 409: Exemplet med total skatt för utdelning är nu kompletterat med jämförelser privat beskattning av lön-utdelning och resultatkrav i aktiebolaget för motsvarande alternativ (Extramaterial)

Avdelning C Presentera – Årsbokslut och årsredovisning

 • Kap. C 1 Regler för årsbokslut och årsredovisning
  • S. 417 Årsredovisningens delar: Från och med 2023 är kassaflödesanalysen obligatorisk för alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek (Tryggare bostadsrätt – Ny lagstiftning, artikel 2022-06-16)
  • S. 423: Radrubriken “Rättelser” ska vara “Rättelser av fel”
 • Kap. C 2 Förvaltningsberättelse
 • Kap. C 7 Underskrifter
  • S. 479: När flera skriver under är årsbokslutet upprättat respektive årsredovisningen upprättad på dagen för senaste underskriften
   (K-regler uppdaterade om underskrifter, artikel 2021-11-24)
 • Kap. C 8 Revision
  • S. 484: Revisionsplikt, betänkande om förenklingar för mikroföretag med förslag att höja gränsen till EU-definitionen av mikroföretag (Modernisering av bokföringslagen och mer, artikel 2021-07-04)
 • Kap. C 10 Kassaflödesanalys
  • S. 497: Från och med 2023 är kassaflödesanalysen obligatorisk för alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek (Tryggare bostadsrätt – Ny lagstiftning, artikel 2022-06-16)
  • S. 499: Indirekt metod, beräknas ska vara beräknar
 • Kap. C 11 Koncernredovisning
  • S. 503: SPE (företag för särskilt ändamål, Special Purpose Entity) som moderföretag har bestämmande inflytande över utan att vara ägare ska inte konsolideras (ingå i koncernredovisningen)
   (Ny koncerndefinition i uppdaterad K3, artikel 2021-11-09)

Avdelning D Analysera – Räkenskapsanalys

 • Avdelning D
  • S. 509: “D 5 kapital” ska inledas med versal “D 5 Kapital”
 • Kap. D 2 Avkastning
  • S. 518, räkneexemplet: Ska vara (rättelser markerade med fet stil):
   “Resultat efter finansiella poster är 823 tkr (förra året 696 tkr).
   Summa eget kapital i år är 1 250 tkr. Obeskattade reserver uppgår till 512 tkr, varav eget kapital är 407 tkr (79,4 %). Justerat eget kapital blir alltså 1 657 tkr.
   Summa eget kapital förra året var 788 tkr. Obeskattade reserver uppgår till 293 tkr, varav eget kapital är 233 tkr (79,4 %). Justerat eget kapital blir alltså 1 021 tkr.
   Avkastning på eget kapital är därmed 50 % i år (823/1 657) och 68 % förra året (696/1021).”
  • S. 518, stycket efter räkneexemplet: Ska vara (rättelser markerade med fet stil): “Vi ser här att vinsten är högre i år än förra året. Ändå minskade avkastningen på eget kapital, från 68 % förra året till 50 % i år. Det beror på att hela vinsten balanserades förra året, den lämnades alltså kvar i företaget. Då ökar kravet på avkastning i kronor. För att få samma avkastning på det ökade egna kapitalet hade det krävts en vinst på 1 127 tkr i år (1 657 tkr x 68 %). Då har vi ändå inte tagit hänsyn till att en ökad vinst i år även hade ökat det egna kapitalet.”
 • Kap. D 3 Resultat
  • S. 526-527: Begreppet rörelsemarginal ska bytas ut till begreppet nettomarginal (fyra förekomster)
 • Kap. D 4 Intäkter och kostnader
  • S. 533 G8 Personalkostnader i % av nettoomsättning: Räkneexemplet ska visa 36 % i år, inte 39 %
 • Kap. D 5 Kapital
  • S. 539, räkneexemplet: Ska vara (rättelser markerade med fet stil):
   “Summa eget kapital i år är 1 250 tkr. Obeskattade reserver uppgår till 512 tkr, varav eget kapital är 407 tkr (79,4 %). Justerat eget kapital blir alltså 1 657 tkr.
   Summa eget kapital förra året var 788 tkr. Obeskattade reserver uppgår till 293 tkr, varav eget kapital är 233 tkr (79,4 %). Justerat eget kapital blir alltså 1 021 tkr.
   Balansomslutningen är 5 247 tkr i år och 4 433 tkr förra året.
   Soliditeten är 32 % i år (1 657/5 247) och 23 % förra året (1 021/4 433).”
  • S. 544: Balanslikviditeten ska normalt ligga på 200 %, inte 100 %

Avdelning L Lösningar

 • Se respektive kapitel med övningsuppgifter

Bilagor

 • Bil. 2 Avskrivningar på byggnader
  • S. 649: Typkoden hittar du med nya tjänsten från SKV Söka taxeringsvärde, ingen inloggning men du behöver fastighetsbeteckningen skv.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/sokataxeringsvarde
  • S. 649: Fastighetsbeteckningen hittar du med funktionen Min karta hos Lantmäteriet, ingen inloggning med du behöver adressen (peka på fastigheten och du får fastighetsbeteckningen)
   https://minkarta.lantmateriet.se/
 • Bil. 3 BAS-kontoplanen (redigerat urval)
 • Bil. 4 Förkortningar (sök och ersätt i hela manuset)
  • S. 656: DI – Datainspektionen heter numera IMY – Integritetsskyddsmyndigheten
  • S. 656: SCB – Statistiska Centralbyrån heter numera Statistikmyndigheten SCB
 • Bil. 4 Ekonomiska termer
  • S. 657: Tillägg
   Balansdag – Räkenskapsårets sista dag
   Balansomslutning – Summa tillgångar
   Bokslutsmetoden (moms) – Se Kontantmetoden
   Kontantmetoden (redovisning) – Bokföring av fakturor först vid betalning, utom vid bokslut
   Faktureringsmetoden – Bokföring av fakturor när de sänds eller tas emot
   Nettoomsättning – Försäljning exklusive moms, punktskatter etc
 • Bil. 5 Hemsidor
  • S. 658: Korrekturfel, namnen “Nämnden för svensk redovisningstillsyn” och “RedovisningsHuset i Södertälje AB” ska hållas ihop
 • Bil. 6 Litteratur
  • S. 659: RFR 1 ska ha titeln Kompletterande redovisningsregler för koncerner
  • S. 659: RFR 1 och RFR 2 årsuppdaterade 2020-12-08 (RFR 1 och RFR 2 för 2021)
  • S. 659: RFR 1 och RFR 2 årsuppdaterade 2021-12-16 (RFR 1 och RFR 2 för 2022 publicerade)
  • S. 660: Tillägg under Artiklar “Mats Brockert, På vilka konton ska jag bokföra mina transaktioner? (Bulletinen 4/2020)”

Sakregister

 • S. 661: Sökorden Avsättning… kommer felaktigt före sökorden Avskrivningar… m fl

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter