The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag (© picture Peter Berg, peter@hpberg.se)

The Swedish New Corporate Tax Legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports (text in Swedish follows further below).
In Swedish

Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här beskriver jag de olika delarna av skattepaketet, med inriktning på hur varje del påverkar redovisningen för olika kategorier av företag.

 

De olika regelverken

Jag koncentrerar mig här på regelverken för årsbokslut och årsredovisningar.

 • Årsbokslut
  • K1 Förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
   •  För enskilda näringsidkare
  • K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
   • För övriga företag som inte upprättar årsredovisning
 • Årsredovisning
  • K2 Årsredovisning (BFNAR 2016:10)
   • För mindre företag
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
   • För större företag och koncerner
  • RFR 2 Årsredovisning (2018)
   • För juridisk person enligt internationella regler

Jag beskriver effekterna på årsbokslut och årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare. Dessutom kan delårsrapporter påverkas, men de ingår inte i denna artikel.

Företag som redovisar uppskjuten skatt påverkas i delårsrapporter och helårsrapporter redan från 2018-06-30 och framåt.

 

Ränteavdragen begränsas

Negativa räntenetton får dras av skattemässigt upp till 5 mkr eller upp till 30 % av EBITDA per företag. Ingår företaget i en företagsgrupp gäller begränsningen hela företagsgruppen. EBITDA avser resultat före avskrivningar och nedskrivningar, finansiella poster och skatter.

I det negativa räntenettot ska även räntedelen för finansiella leasingavgifter ingå i vissa fall. Det negativa räntenettot påverkas också av schablonintäkten för ingående periodiseringsfonder (se avsnitten Skatteregler för finansiell leasing och Dyrare periodiseringsfonder längre ner).

Negativt räntenetto som inte kan dras av får sparas till kommande år för företag som tillämpar EBITDA-regeln (kvarstående räntenetto).

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom ränteavdragen inte begränsas för dem
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas för företagen som drabbas av begränsningarna, även om regeringen bedömer att 99,6 % av företagen klarar sig under gränsen 5 mkr
  • K3 och RFR 2
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen av om ett kvarstående negativt räntenetto kommer att kunna dras av och i så fall när och till vilken skattesats

 

Aktivering av ränteutgifter förbjuds

Ränteutgifter får enligt de nya skattereglerna inte räknas in i det skattemässiga anskaffningsvärdet för tillgångar från 2019-01-01, men ränteutgifter som aktiveras innan dess påverkas inte.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom ränta inte får aktiveras sedan tidigare
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Dagens möjlighet till aktivering försvinner i juridisk person, om räkenskapsenlig avskrivning ska kunna tillämpas
   • … men finns kvar i koncernredovisningen eftersom koncernen inte är ett skattesubjekt

 

Skatteregler om finansiell leasing

Räntedelen av leasingavgiften i finansiella leasingavtal måste brytas ut och räknas in i räntenettot innan avdraget för negativt räntenetto beräknas. Kravet gäller företag och företagsgrupper med sammanlagda leasingavgifter för finansiella leasingavtal över 1 mkr per räkenskapsår.

Finansiell leasing är avtal där ekonomiska risker och fördelar överförs från leasegivaren till leasetagaren – i praktiken ett köp.

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

Justeringen för räntedelen görs frikopplat från redovisningen, både för leasetagaren och leasegivaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Omfattas inte av kravet att bryta ut räntedelen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom justeringen görs frikopplat från redovisningen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing i juridisk person

 

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks i två steg.

 1. Från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare
 2. Från 21,4 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Sänkningen gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom bolagsskatten inte gäller dem
   • Dessutom beskattas inte verksamheten utan näringsidkaren privat
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen om när uppskjutna fordringar eller skulder kommer att realiseras och då till vilken skattesats

 

Expansionsfondsskatten sänks

Expansionsfondsskatten sänks i ett steg.

 1. Från 22 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Gamla avsättningar återförs automatiskt vid skatteberäkningen för 2021 till 22 % och sätts samtidigt av till 20,6 %. Det innebär en återbetalning med 1,4 % till näringsidkaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte redovisas
   • Näringsidkaren påverkas privat i inkomstdeklarationen och skatteberäkningen
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte gäller dem

 

Dyrare periodiseringsfonder

Schablonintäkten på ingående fonder höjs från 72 % av statslåneräntan (SLR) till 100 % av SLR. 2018 är SLR 0,49 %.

Schablonintäkten tas ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar, men frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om schablonintäkt inte gäller dem
   • Dessutom redovisas inte periodiseringsfonderna i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Höjningen av schablonintäkten minskar negativa räntenetton och ökar underlaget för ny avsättning till periodiseringsfond
   • Schablonintäkten redovisas inte, bara skatteeffekten av den

 

Återföringar av periodiseringsfonder

Skattesatsen kommer att variera några år för avsättningar och återföringar. Återföringarna räknas upp för att kompensera för skattesänkningarna. Exempel för kalenderår:

 • Avsättning 2018: 22 % avdragseffekt
  • Återföring 2019-2020: 103 % av avsättningen x 21,4 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
  • Återföring 2021 och senare: 106 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
 • Avsättning 2019-2020: 21,4 % avdragseffekt
  • Återföring 2021 och senare: 104 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 21,4 % skatteeffekt

Finräknar man så är kompensationen dock inte helt exakt.

 • Avsättning 1 000 000 kr x 22 % = avdragseffekt 220 000 kr, men
  • Återföring (1 000 000 kr x 103 %) x 21,4 % = skatteeffekt 220 420 kr

På samma sätt kan man beräkna differensen mellan avsättning och återföring för de övriga kombinationerna. Skillnaderna är dock små och beloppen kan bedömas som oväsentliga i de flesta fall.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom de inte redovisar periodiseringsfonder i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas normalt sett inte, men om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt

 

Koncernbidrag

Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna. Här finns övergångsregler som justerar avdragseffekten från 100 % av lämnat koncernbidrag till 96-97 % beroende på kombinationer av räkenskapsår.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om koncernbidrag inte gäller dem
  • K3 och RFR 2
   • Påverkar skatteberäkningen

 

Primäravdrag för hyreshus

Extra avdrag för avskrivningar får göras med 2 % per år under de första sex åren. Det extra avdraget är dock bara en tidigareläggning, så den totala avskrivningstiden minskas från 50 år till 44 år om avskrivningsplan med 2 % per år tillämpas.

Det skattemässiga avdraget för avskrivningar är frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom avskrivning ska göras enligt plan utan påverkan av de skattemässiga avdragen
   • Skillnaden mellan bokförd kostnad och skattemässigt avdrag påverkar dock beräkningen av uppskjuten skatt

 

Uppskjuten skatt

I de fall uppskjuten skatt beräknas så påverkas redovisningen på flera områden, som framgår av de olika avsnitten ovan. KPMG har gett ut en vägledning 2018-06-01 som på ett kort och enkelt sätt berör några av aspekterna, Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen. Vägledningen är skriven av redovisningsspecialisterna Jörgen Nilsson och Carina Edlund. Den kan laddas ner kostnadsfritt från KPMGs hemsida Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks? KPMGs artikel skrevs innan riksdagsbeslutet fattades, men nu vet vi ju att det blev som planerat. Artikeln och vägledningen stämmer alltså med lagstiftningen som nu har beslutats.

 

Lär dig hantera det nya regelverket

De nya reglerna berör alla företag, oavsett storlek eller företagsform. Du kan boka en genomgång hos ditt företag av den nya lagstiftningen Nya skatteregler för företagssektorn (se Föreläsningar). Jag går då igenom både skattereglerna och deras påverkan på redovisningen med dig och dina kollegor, på plats hos er. Du är välkommen att höra av dig till mig på sidan Contact!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Finago Blog – Interview on New Corporate Tax Legislation | Intervju om nya skatteregler för företag

Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training Sweden

Peter Berg går igenom nya skatteregler för företagssektorn i webbinarier för Accountor Training

EN: I’ve been interviewed by Finago Blog on the new Swedish corporate tax legislation that will be in force January 1, 2019 (text in Swedish follows further below). The interview is in Swedish.

Book a lecture with me, and I’ll walk you through the new legislation at your company.
In Swedish

SW: Jag har intervjuats av Finago Blog om Nya skatteregler för företagssektorn, som kommer att gälla från den 1 januari 2019.

Intervjun genomfördes innan riksdagen fattade sitt beslut om reglerna den 14 juni 2018, men innehållet stämmer i sin helhet med beslutet. Här ser du artikeln.

Webbinarier för Accountor Training

Finago illustrerar artikeln med en bild från ett av mina webbinarier om de nya skattereglerna som jag har hållit för Accountor Training.

 • Den 26 januari 2018 höll jag ett webbinarium om regeringens första förslag, promemorian som sändes på remiss
 • Den 30 maj följde jag upp med ett webbinarium om propositionen, som nu har lett till lagstiftning.

Riksdagsbeslutet stämmer med propositionen

Promemorian mötte stark kritik i remissomgången. Regeringen tog till sig mycket av kritiken. Propositionen och därmed beslutet skiljer sig därför väsentligt från promemorian.

Innehållet i mitt webbinarium om propositionen stämmer till fullo överens med riksdagsbeslutet som nu är fattat. Jag rekommenderar dig därför att titta på webbinariet från den 30 maj!

I mitt inlägg New Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företagssektorn hittar du länkar till både webbinariet hos Accountor Training och till en artikel för RedovisningsHuset i Södertälje AB, där jag beskriver propositionen närmare.

 

Boka föreläsning

Boka föreläsning hos mig för genomgång av de nya reglerna hos ditt företag!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

YouTube Economy News May | Ekonominyheter maj

Economy News at YouTube

Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: Now the May edition of Economy News is out on YouTube! This is the third edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and their companies.

SW: Nu finns ekonominyheterna för maj på YouTube! Detta är tredje utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och deras verksamheter.
EN: The movies are in Swedish, and I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

May 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up from  |  Vad är på gång inom

 • The Government  |  Regeringen
  • EN: Investigations  |  Drafts for comments  |  Drafts for Legislation Comments  |  Propositions  |  Statements
  • SW: Utredningar  |  Remisser  | Lagrådsremisser  |  Propositioner  | Skrivelser
 • The Parliament  |  Riksdagen
  • EN: Decisions on Legislation
  • SW: Beslut om lagstiftningar
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
  • EN: Digital Tax Returns  |  Positions  |  Guidelines
  • SW: Digitala deklarationer  |  Ställningstaganden  |  Vägledningar
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
  • EN: Digital Financial Reporting
  • SW: Digital inlämning av årsredovisningar
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
  • EN: Work In Progress
  • SW: Pågående arbeten
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
  • EN: The Bank’s Margins on Loans for Housings
  • SW: Bankernas marginaler på bolån
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
  • EN: Development of Digital Financial Reporting  |  New Mobile App for Your Companies
  • SW: Utveckling av digital inlämning av årsredovisningar  |  Ny mobilapp för dina företag
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
  • EN: Age for Exiting the Working Life and Retire
  • SW: Ålder för utträde ur arbetslivet och pensionering
 • Swedish Fiscal Policy Council  |  Finanspolitiska rådet
  • EN: Report 2018 on Swedish Financial Politics
  • SW: Rapport 2018 om svensk finanspolitik
 • OECD
  • EN: Report on Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries
  • SW: Rapport om ekonomiska vinster från jämställdheten i Norden
 • Industry News  |  Branschnytt
  • EN: Effects on Accounting of Future Lower Corporate Taxes  |  Report on Tax Processes in Administrative Courts
  • SW: Påverkan på redovisningen av kommande bolagsskattesänkningar  |  Rapport om skattemål i förvaltningsdomstol

 

May 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
   • EN: Overdue Financial Report  |  Careless Tax Advising
   • SW: Sen årsredovisning  |  Vårdslös skatterådgivning
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • Administrative Courts of Appeal  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
   • EN: Social Security Fees for payments to Entrepreneur
   • SW: Arbetsgivaravgifter vid utbetalning till F-skattare
  • The Supreme Administrative Court  |  Kammarrätterna
   • EN: Personal Responsibility for Company Debts  |  Benefits: Free car, housing, boat  |  Conference: Proportions of pleasure and recreation  |  Common Services in Company Groups: Deduction of VAT  |  Commercial Gifts  |  Tax Calculation of Accumulated Income  |  Low Priced Sale of Real Estate from Company  |  Financial Trading: Trading or Asset Management
   • SW: Företrädaransvar  |  Förmåner : Bilförmån, bostadsförmån, båtförmån  |  Konferens: Andel nöje och rekreation  |  Koncerngemensamma tjänster: Momsavdrag  |  Representation: Reklamgåvor  |  Skatteberäkning: Ackumulerad inkomst  |  Underprisöverlåtelse: Utköp av fastighet  |  Värdepapper: Handel eller kapital
  • Board of Tax Legislation  |  Skatterättsnämnden
   • EN: Amortization of Assets After Merger  |  Crypto currency Bitcoin
   • SW: Räkenskapsenlig avskrivning efter fusion  |  Kryptovalutan Bitcoin

Don’t miss any future news – Subscribe to the YouTube channels!  |  Håll dig uppdaterad – Prenumerera på YouTube-kanalerna!
RedovisningsHuset i Södertälje AB
Peter Berg


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

New Corporate Tax Legislation | Nya skatteregler för företagssektorn

New Swedish tax legislation introduces a labyrinth of regulations to reach the corporate deductions of interest and more

New Swedish tax legislation introduces a labyrinth of regulations to reach the oasis of corporate deductions of interest (photo: Public Domain Pictures, image has been cropped)

Sweden is about to adopt a new large tax legislation package with the main theme of limited interest deductions (text in Swedish follows further below).
Sweden is adapting international guidelines to prohibit international tax planning which reduces the national tax base. The guidelines has been designed by the OECD and interpreted in an EU directive, according to which the member states are to implement new legislation before the end of 2018 to be in force from January 1, 2019.

General Limitation of Interest Deductions

A general limitation of interest deductions will apply to all companies, up to 5 million SEK or 30 % of a tax adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). These limits apply to all the associated companies together if the company is part of a group. The tax adjusting of the EBITDA includes a number of complicated steps, including interaction with group contributions. In addition we’ll keep today’s targeted interest limitations for international transactions, but with adjustments.

The limitations of interest deductions are combined with prohibition of including interest in the acquisition value of assets, and a demand of extracting a calculated interest from financial lease fees.

On the other hand the corporate tax will be cut down in two steps, from today’s 22 % to 21, 4 % in 2019 and 20,6 % in 2021.

Article and Webinar

The tax package includes many more details. I’ve written an article in Swedish for the web site of RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Today I’ve also finalized a documentation (in Swedish) on the subject for a webinar that will be sent live by Accountor Training Sweden on May 30, 2018. The webinar will also be recorded.

Feel free to contact me if you need to prepare your company for the new legislation!

In Swedish

Sverige kommer inom kort att anta omfattande lagändringar för företagsbeskattningen. Huvudtemat är begränsningar av ränteavdragen.

Jag har skrivit om propositionen och tidplanen för lagändringarna på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida.

Idag har jag också färdigställt dokumentationen för ett webbinarium om lagpaketet som jag håller direktsänt för  Accountor Training Sweden den 30 maj 2018. Webbinariet kommer även att spelas in.

Ändringarna gäller alla företag, på ett eller annat sätt. Kontakta mig om du behöver förbereda ditt företag för de nya skattereglerna!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 13 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 13 om företagsekonomiska nyheter

New edition of my newsletter is out today (text in Swedish follows further below).
Content

 • New Tax Legislation for Enterprises
 • BAS Chart of Accounts 2018
 • Wolters Kluwer Next Season
 • Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture
 • YouTube – Corporate Economy News for RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube My Services
 • Consultant’s Diary
If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Nyhetsbrevet har kommit ut idag.

Innehåll

 • Nya skatteregler för företag
 • BAS-kontoplanen 2018
 • Wolters Kluwer nästa säsong
 • Asian Institute of Technology (AIT) gästföreläsning
 • YouTube – Företagsekonomiska nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • YouTube Mina tjänster
 • Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

YouTube My Services | Mina tjänster

Peter Berg Accounting Expert - Presentation of services

Peter Berg Accounting Expert – Presentation of services (screenshot © Peter Berg from video by Accountor Training)

I’m launching a new YouTube channel Peter Berg Redovisningskonsult (Peter Berg Accounting Consultant) about my services. To begin with the channel have two playlists (text in Swedish follows further below)!
Playlist 1 – Peter Berg Accounting Expert

The playlist contains two presentation videos about my services, one in English and one in Swedish. The videos are produced by Accountor Training Sweden in their studio in Stockholm. I have made many webinars for them, as you can see in the Web Shop. I thank you at Accountor Training for your generosity!

 

Playlist 2 – News of the Month

The playlist contains monthly news videos in Swedish that I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB. You can also see the list of produced videos in my Web Shop, with links for free access.

Welcome to YouTube and visit Peter Berg Redovisningskonsult!

 

In Swedish

Jag lanserar en ny YouTube-kanal Peter Berg Redovisningskonsult om mina tjänster. Till att börja med har kanalen två spellistor.

Spellista 1 – Peter Berg Redovisningskonsult

Spellistan innehåller två presentationer av mina tjänster, en på engelska och en på svenska. Filmerna har producerats av Accountor Training Sweden i deras studio i Stockholm. Jag har gjort många webbinarier för dem, som du kan se i  Nätbutiken. Jag tackar Accountor Training för er generositet!

 

Spellista 2 – Månadens Nyheter

Spellistan innehåller månatliga nyhetsfilmer som jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB. Du kan också se listan över producerade filmer i Nätbutiken, med länkar för fri tillgång.

Välkommen till YouTube och titta in till Peter Berg Redovisningskonsult!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

YouTube Economy News April | Ekonominyheter april

Economy News at YouTube

Economy News at YouTube (picture: Wikimedia Commons)

EN: April edition of economy news is out today on YouTube! This is the second edition I produce for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs and their companies. Now with new design and enhanced picture quality!

SW: Ekonominyheterna för april finns sedan idag på YouTube! Detta är andra utgåvan jag producerar för RedovisningsHuset i Södertälje AB, med månadens nyheter i urval för företagare och deras verksamheter. Nu med ny design och förbättrad bildkvalitet!
EN: The movies are in Swedish, but I can produce similar videos for you in English if you only get in touch with me (Contact).

SW: Vill du ha något liknande för ditt företag? Hör i så fall av dig till mig (Contact)!

April 2018: News of the Month Part 1 – General  |  Månadens Nyheter del 1 – Allmänt

What’s up from  |  Vad är på gång inom

 • The Parliament  |  Riksdagen
 • The Government  |  Regeringen
 • Swedish Tax Agency (SKV)  |  Skatteverket
 • The Swedish Accounting Standards Board (BFN)  |  Bokföringsnämnden
 • BAS-stakeholders Association  |  BAS-kontogruppen
 • The Finance Inspection (FI)  |  Finansinspektionen
 • Swedish Companies Registration Office  |  Bolagsverket
 • Swedish Pension Agency  |  Pensionsmyndigheten
 • Industry News  |  Branschnytt

 

April 2018: News of the Month Part 2 – Court Cases  |  Månadens Nyheter del 2 – Rättsfall

Court Cases to get experienced by  |  Rättsfall att dra erfarenheter av

 • Public courts (accounting matters and more)  |  Allmänna domstolar (redovisning m.m.)
  • The Supreme Court  |  Högsta Domstolen
  • Courts of Appeal  |  Hovrätterna
 • General administrative courts (taxation matters and more)  |  Förvaltningsdomstolar (skatter m.m.)
  • Administrative Courts of Appeal  |  Högsta Förvaltningsdomstolen
  • The Supreme Administrative Court  |  Kammarrätterna

Subscribe to the YouTube Channel of RedovisningsHuset and don’t miss any future news!

Prenumerera på RedovisningsHusets YouTube-kanal och missa inga kommande nyheter!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture | Gästföreläsning

Peter Berg at the AIT

Peter Berg at the AIT (Photo © Peter Berg, picture taken by Roy Andersson)

EN: I had the pleasure to give my second pro bono guest lecture at Asian Institute of Technology (AIT) on April 20, 2018. The subject was, like last time, Working After Graduation – Economy for Non-Economists.

SW: Jag hade glädjen att hålla min andra gästföreläsning pro bono hos Asian Institute of Technology (AIT) den 20 april 2018. Ämnet var liksom förra gången Från examen till arbete – Ekonomi för icke-ekonomer.
The Lecture  |  Föreläsningen

Guest lecture at the AIT 2017

Guest lecture at the AIT 2017 (photo by Roy Andersson, © Peter Berg)

EN: This was the last lecture for the students before their final exam and, soon, graduation. The aim was to prepare them for the big step from a studying life to the first work, and help them to grasp the economy environment as employed.

The AIT is specialized in international education, so the students came from countries such as Vietnam, Nepal and Sri Lanka – but not Thailand this year! When I asked if there were any students from Sri Lanka in the group half of them raised their hands with wide smiles.

New for this year was that there would be one or two questions from my lecture on the final exam. I hope I chose the questions and answer alternatives wisely, I would like everyone of them to make it!

This was my second experience of the AIT. First time I gave a guest lecture here was on March 17, 2017 (AIT Lecture). After both lectures I’ve got new contacts with students on Facebook and LinkedIn, enabling me to follow their further adventures!

SW: Detta var sista föreläsningen för studenterna före deras slutprov och, snart, examen. Målet var att förbereda dem för det stora steget från ett studerande liv till det första jobbet, och att hjälpa dem förstå den ekonomiska miljön såsom anställda.

AIT har specialiserat sig på internationell utbildning, så studenterna kom från länder som Vietnam, Nepal och Sri Lanka – men inte Thailand i år! När jag frågade om det fanns några studenter från Sri Lanka i gruppen räckte hälften av dem upp sina händer med breda leenden.

Nytt för i år var att slutprovet skulle ta upp en eller två frågor från min föreläsning. Jag hoppas jag valde frågorna och svarsalternativen klokt. Jag vill ju att alla ska klara sig!

Det här var min andra erfarenhet av AIT. Första gången jag höll en gästföreläsning här var den 17 mars 2017 (AIT Lecture). Efter båda föreläsningarna har jag fått nya kontakter med studenter på Facebook och LinkedIn och kunnat följa deras fortsatta äventyr!

The University  |  Universitetet

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

The international approach of the AIT is enhanced by their logo

EN: To come to the AIT from central Bangkok is to enter an oasis. It’s quiet, apart from the bird songs, and there are a lot of green areas and water surrounding the many low-rise buildings.

I take the liberty to quote the AIT’s own description.

“The Asian Institute of Technology promotes technological change and sustainable development in the Asian-Pacific region through higher education, research and outreach. Established in Bangkok in 1959, AIT has become a leading regional postgraduate institution and is actively working with public and private sector partners throughout the region and with some of the top universities in the world.

Recognized for its multinational, multicultural ethos, the Institute operates as a self-contained international community at its campus located 40 km (25 miles) north of downtown Bangkok, Thailand.”

2016 the AIT was awarded with the gold medal in Thai Research Fund (TRF) Ratings, for bagging the most perfect scores (seven scores of ‘5’ each) among all universities in Thailand.

I hope to came back to this soothing and in the same time energizing environment again in the future!

SW: Att komma till AIT från centrala Bangkok är som att träda in i en oas. Det är tyst, frånsett fågelsången, och många grönytor och vattendrag omger de många låghusen.

Jag tar mig friheten att citera AIT:s egen beskrivning (fritt översatt).

“The Asian Institute of Technology stödjer teknologisk förändring och hållbar utveckling i Asien-Stilla havsområdet genom högre utbildning, forskning och uppsökande verksamhet. AIT grundades i Bangkok 1959 och har blivit en ledande regional institution för doktorander. AIT arbetar aktivt med offentliga och privata partners i hela regionen och med några av de världsledande universiteten.

Erkänt för sin internationella och mångkulturella livssyn verkar institutet som en fristående internationell gemenskap på sitt campus 4 mil norr om centrala Bangkok i Thailand. “

2016 belönades AIT med guldmedaljen från Thai Research Fund (TRF) Ratings, för att ha säkrat högsta poäng (5 poäng i sju kategorier) av alla universitet i Thailand.

Jag hoppas få återvända fler gånger till denna rogivande och samtidigt energigivande miljö i framtiden.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Wolters Kluwer Next Season | Nästa säsong

Wolters Kluwer utbildning föreläsning datorsal programutbildning lexikon world trade center stockholm bokslut k2 k3 årsredovisning computerlab financial reports lecture

Lecture in the computer lab (photo © Peter Berg)

Wolters Kluwer has planned the lecture season 2018-2019 for my part now (see text in Swedish further below)!

They scheduled 11 lecture days in Stockholm and 8 live webinars for me from October 2018 to March 2019. Among the news we have a webinar on the new Swedish accounting standard K2 Annual Accounts. This standard is applicable for smaller entities that doesn’t prepare financial statements. I’ll produce the content this summer. One company in Norrköping has also booked a company adapted lecture already, in November 2018.
In Swedish

Nu har Wolters Kluwer planerat utbildningssäsongen 2018-2019 för min del.

De har lagt in 11 föreläsningsdagar i Stockholm och 8 direktsända webbinarier för mig från oktober 2018 till mars 2019. Bland nyheterna har vi ett webbinarium om nya K2 Årsbokslut. Jag ska producera innehållet under sommaren. Ett företag i Norrköping har också bokat en företagsanpassad utbildning redan, till november 2018.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

BAS Chart of Accounts 2018 | BAS-kontoplanen 2018

EN: BAS Chart of Accounts 2018 is here, as free downloadable tables and with extensive documentation in books for sale, issued by The BAS Stakeholders Association! This is my personal review of a working tool I highly appreciate. I have no profit from the sale of these products.

SW: BAS-kontoplanen 2018 är här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig dokumentation i böcker att beställa, utgivna av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Det här är min personliga recension av ett arbetsverktyg jag uppskattar mycket högt. Jag har ingen förtjänst från försäljningen av dessa produkter.
Current Products  |  Aktuella produkter

 1. Downloadable tables  |  Nedladdningsbara tabeller
  • In Swedish  |  På svenska
 2. The Accounting Manual  |  Bokföringsboken
  • In English and Swedish  |  På engelska och svenska
 3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken
  • In Swedish  |  På svenska

1. Downloadable tables  |  Nedladdningsbara tabeller

EN: You can download the chart of accounts as Tables from the BAS web site for free. There are three versions and they are in Swedish. Tip: I use to download the complete chart of accounts as PDF-file so I can make quick searches in them.

SW: Du kan ladda ner kontoplanen gratis som Tabeller från BAS hemsida. Det finns tre versioner av kontoplanen. Tips: Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den.

 

2. The Accounting Manual 2017  |  Bokföringsboken 2018

BAS Chart of Accounts - The Accounting Manual 2017

BAS Chart of Accounts – The Accounting Manual 2017

EN: The Accounting Manual book is a part of the series Swedish Accounting. Here you’ll find detailed descriptions of how to use (and not use) every account, as well as guidance on related accounts and offset accounts. Each section has descriptions of related regulations for accounting and often also about taxation: income taxes, VAT and social welfare taxes. You’ll also find comments about different use depending on which accounting standard you apply. To sum up I recommend this book to be a given work tool in every economy office and for every adviser on accounting.

This book is available both in English or Swedish! The latest edition of the English book is from 2017.

BAS-kontoplanen - Bokföringsboken 2018

BAS-kontoplanen – Bokföringsboken 2018

SW: Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och motkonton. Varje avdelning inleds med beskrivningar av tillämpliga regler för redovisning och ofta även för beskattningen: inkomstskatt, moms och sociala avgifter. Du hittar också kommentarer om olika användning beroende på vilket regelverk du tillämpar, främst K2 eller K3. Sammanfattningsvis rekommenderar jag denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning. Senaste utgåvan är från 2018.

 

3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken

BAS-kontoplanen - Bokslutsboken 2018

BAS-kontoplanen – Bokslutsboken 2018

EN: The Annual Accounts Manual book is also a part of the series Swedish Accounting. It’ a handbook about how to apply the Swedish standards for smaller companies (K2) and larger companies (K3). This book is unfortunately not available in English.

SW: Bokslutsboken ingår också i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut i en redovisning upprättad enligt BAS-kontoplanen. Senaste utgåvan är från 2018.

 

What’s New?  |  Vad är nytt?

EN: A Comparison of the BAS chart of accounts 2018 and 2017 shows that changes has only been made in four areas. Are you affected?

SW: En Jämförelse mellan BAS-kontoplanen 2018 och 2017 visar att ändringar bara har gjorts på fyra områden. Påverkas du?

 1. Semi-manufactures  |  Halvfabrikat
  • Bulletinen 3/2017 page 10-12
  • Bulletinen 4/2017 page 33-34
  • Deleted accounts for stock accounting  |  Borttagna konton för lagerredovisning: 1430, 1431, 1432, 1438, 1439, 4930,  4931, 4932, 4990
  • Updated instruction  |  Ändrad eller ny instruktion: 4900
 2. Current Receivables from Partners or Related Parties  |  Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
  • Updated name of account  |  Ändrat kontonamn: 1685
 3. Untaxed Reserves  |  Obeskattade reserver
  • Deleted account tax allocation reserve 2012 taxation  |  Borttaget konto periodiseringsfond taxering 2012: 2112
 4. Yeld Tax on Pension Funds  |  Avkastningsskatt på pensionsmedel
  • Bulletinen 4/2017 page 35-36
  • Updated name of account  |  Ändrat kontonamn: 7550
  • New accounts  |  Nya konton: 7551, 7552, 7553, 7554, 8255

My wish list  |  Min önskelista

EN: Of course  I have opinions on the BAS chart of accounts, in spite of all my praise but because of my dedication. I have written several Articles in Swedish on areas where improvements needs to be done and how to do them. The articles are published in the accounting magazine Bulletinen, also a part of the series Swedish Accounting issued by The BAS Stakeholders Association and Wolters Kluwer. Each article is available for free downloads, follow the links below!

SW: Självklart har jag synpunkter på BAS-kontoplanen, trots alla mina uppskattande ord men på grund av mitt engagemang. Jag har skrivit flera Artiklar om områden där förbättringar behöver göras, med förslag till hur ändringarna bör se ut. Artiklarna har publicerats i redovisningstidskriften Bulletinen, också en del av serien Svensk Redovisning som ges ut av BAS-kontogruppen och Wolters Kluwer. Varje artikel finns tillgänglig för fri nedladdning, följ länkarna nedan!

EN: We’ll see in future editions of BAS chart of accounts to what extent there will be changes made from my wish list. In Bulletinen 1/2018 (page 34) the Board of BAS announces that they have already decided to review the account instructions and examples regarding work in progress, based on my articles.

I hope you’ll have use for this article to get an easy start with BAS 2018 (and BAS 2017 in English)!

SW: Vi får se i kommande utgåvor av BAS-kontoplanen i vilken utsträckning ändringar från min önskelista blir gjorda. I Bulletinen 1/2018 (sid. 34) tillkännager BAS styrelse att de redan har beslutat att se över kontoinstruktioner och exempel beträffande pågående arbeten, utifrån mina artiklar.

Jag hoppas du har användning för denna artikel så du lätt kommer igång med BAS 2018!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

« Older posts