Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

EN: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrange the following lectures in Swedish with me as their lecturer for the season 2018-2019. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2018-2019. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

 • The blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer

 Autumn-Spring  |  Höst-vår
2018-2019

EN: Changes can occur, be sure to always check at the Wolters Kluwer Calendar.

SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid i Wolters Kluwers Kalendarium.


Webinars (live)  |  Webbinarier (direktsända)

Annual Accounts (K2/K3)  | Årsbokslut (K2/K3)

 • New | Nyhet
 • In Swedish
 • 3 hours  |  3 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-11-09, 2018-12-14, 2019-01-10, 2019-02-12
 • Also in Company Adapted Lectures (se section below  |  Också i företagsanpassade utbildningar (se avdelning nedan)

About my teaching | Om mitt genomförande:

 • Superb – and very nice and clear to listen to. Answered my questions instantly – with praise approved
  • Superbra – och väldigt trevlig och tydlig att lyssna på. Svarade direkt på mina frågor – med beröm godkänt
 • Uniform reading of the K regulations. Wasn’t that exciting
  • Enformigt och ren uppläsning av K regelverket. Blev inte så spännande

Software Education  |  Programkurser

Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen
Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen (photo © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: Under each subject presentation I quote the participants comments on my teaching, if any has been submitted. Everything has been quoted, good or bad with no selection!

SW: Under varje ämnesbeskrivning citerar jag deltagarnas kommentarer om mitt genomförande, i de fall kommentarer har lämnats. Allt har citerats, bra och dåligt utan urval!


Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
 • 2018-11-06–07, 2018-11-27–28, 2019-02-05–06, 2019-03-05–06
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • He was calm and took everything in a reasonable pace and was careful that everyone was following
  • Han var lugn och tog allt i ett lagom tempo och var noga med att alla hängde med
 • Very competent and pedagogical, checked with us several times if it was too difficult/easy and was willing to adapt
  • Väldigt kompetent och pedagogisk, stämde av med oss flera gånger om det var för svårt/lätt och var villig att anpassa sig
 • Very good and pedagogical teacher
  • Mycket duktig och pedagogisk kursledare
 • Nice, knowledgeable and flexible
  • Trevlig, kunnig och flexibel
 • Nice and very competent
  • Trevlig och mycket kompetent
 • Very pedagogical and knowledeable
  • Väldigt pedagogisk och kunnig

Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

 • In Swedish
 • Live webinar  3 hours  |  Direktsänt webbinarium 3  timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-10-19, 2018-12-10, 2019-02-08, 2019-03-08, 2019-04-12, 2019-04-16
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Calm, methodical and pedagogical
  • Lugn, metodisk och pedagogisk
 • Calm and easy to listen to
  • Lugn och lätt att lyssna på
 • Good. A little funny to hear roosters cuckooing in the background 🙂 [Comment: I carried out this webinar from a small village on the countryside – the modern technique is wunderful!]
  • Bra. Lite lustigt att höra tuppar gala i bakgrunden 🙂
  • [Kommentar: Jag genomförde detta webbinarium från en liten by på landsbygden – den moderna tekniken är underbar!]
 • Everything can always be better
  • Allting kan alltid bli bättre
 • Clear and pleasant voice to listen to. Very knowledgeable and pedagogic
  • Tydlig o behaglig röst att lyssna på. Väldigt kunnig o pedagogisk
 • Very good teacher, commented the standards, great!
  • Mycket bra kursledare, kommenterade regelverken, toppen!

Financial Reports Repetition on Software with Tips  |  Bokslut programrepetition och tips

 • In Swedish
 • Live webinar 2,5 hours  |  Direktsänt webbinarium 2,5 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-10-24, 2018-12-06, 2019-01-18, 2019-02-14
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Peter is incredibly talented, both to keep webinars and classes
  • Peter är otroligt duktig, både att hålla webbinarier och kurs
 • Knowledgeable
  • Kunnig
 • He went through everything calmly and methodically in a good way that made you listen
  • Han gick igenom allt lugnt och metodiskt på ett bra sätt som gjorde att man lyssnade
 • The teacher only used the left column and not at all shotcuts, as you could have expected [Comment: Yes, I want to promote the left-hand checklist in the software]
  • Kursledaren arbetade enbart efter vänstra spalten och inte alls med snabbkommandon som man förväntat sig [Kommentar: Ja, jag vill marknadsföra arbetsgången som finns till vänster i programmet]
 • Clear lecturer, could maybe have used more shortcuts
  • Tydlig föreläsare, kunde eventuellt använt fler snabbkommandon

Capego Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Capego Bokslut grundkurs med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
 • 2018-11-13–14, 2019-01-24–25
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Peter was very good at teaching, he has an incredible amount of knowledge
  • Peter var jätteduktig på att lära ut, han besitter otroligt mycket kunskap
 • Almost overqualified 🙂
  • Nästan överkvalificerad 🙂
 • Peter has a way that makes it interesting, even though it’s a lot of theory. Peter also takes time so that everyone is involved and answers questions that may be a little in-depth on what we learn. Only goldstars for Peter
  • Peter har ett sätt som gör att även om det är mycket teori så gör han det intressant. Peter tar sig också tid så alla hänger med och svarar på frågor som kanske är lite fördjupning på det vi lär oss. Bara guldstjärnor till Peter
 • Incredibly knowledgeable and skilled teacher. Good at passing on his knowledge
  • Otroligt kunnig och duktig lärare. Bra på att förmedla sina kunskaper
 • Very good teacher, very pedagogic
  • Jätteduktig kursledare, väldigt pedagogisk

Company Adapted Lectures  |  Företagsanpassade utbildningar

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!

GDPR in Practice and Regulations Against Money Laundering  |  GDPR i praktiken och Regler mot penningtvätt


Annual Accounts (K2/K3) and New Corporate Taxation  |  Årsbokslut (K2/K3) och Nya skatteregler för företag


New Corporate Taxation  |  Nya skatteregler för företag

 • In Swedish
 • Klara Papper
 • Stockholm, Sweden 2018-11-23

Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i programvaran Bokslut

 • In Swedish
 • Stockholm, Sweden 2019-01-28

Introduction to Capego Software (cloudbased) | Introduktion Capego Bokslut (molnbaserat)

 • In Swedish
 • United Spaces Network Offices
 • Stockholm, Sweden 2019-02-05

Other seasons | Andra säsonger

EN: Links to other seasons at the blog page about my assignments for…  

SW: Länkar till andra säsonger på bloggsidan om mina uppdrag för…


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev