Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar Samband redovisning-beskattning K2 och K3

EN: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrange the following lectures in Swedish with me as their lecturer for the season 2018-2019. Support your knowledge and apply!

SW: Wolters Kluwer Scandinavia AB arrangerar följande utbildningar med mig som föreläsare under säsongen 2018-2019. Underhåll dina kunskaper och anmäl dig!

 • The blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Wolters Kluwer

 Autumn-Spring  |  Höst-vår
2018-2019

EN: Changes can occur, be sure to always check at the Wolters Kluwer Calendar.

SW: Ändringar kan förekomma, kolla alltid i Wolters Kluwers Kalendarium.


Webinars (live)  |  Webbinarier (direktsända)

Annual Accounts (K2/K3)  | Årsbokslut (K2/K3)

 • New | Nyhet
 • In Swedish
 • 3 hours  |  3 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-11-09, 2018-12-14, 2019-01-10, 2019-02-12
 • Also in Company Adapted Lectures (se section below  |  Också i företagsanpassade utbildningar (se avdelning nedan)

About my teaching | Om mitt genomförande:

 • Superb – and very nice and clear to listen to. Answered my questions instantly – with praise approved
  • Superbra – och väldigt trevlig och tydlig att lyssna på. Svarade direkt på mina frågor – med beröm godkänt
 • Uniform reading of the K regulations. Wasn’t that exciting
  • Enformigt och ren uppläsning av K regelverket. Blev inte så spännande

Software Education  |  Programkurser

Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen
Lecture in the computer lab | Kurs i datorsalen (photo © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: Under each subject presentation I quote the participants comments on my teaching, if any has been submitted. Everything has been quoted, good or bad with no selection!

SW: Under varje ämnesbeskrivning citerar jag deltagarnas kommentarer om mitt genomförande, i de fall kommentarer har lämnats. Allt har citerats, bra och dåligt utan urval!


Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
 • 2018-11-06–07, 2018-11-27–28, 2019-02-05–06, 2019-03-05–06
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • He was calm and took everything in a reasonable pace and was careful that everyone was following
  • Han var lugn och tog allt i ett lagom tempo och var noga med att alla hängde med
 • Very competent and pedagogical, checked with us several times if it was too difficult/easy and was willing to adapt
  • Väldigt kompetent och pedagogisk, stämde av med oss flera gånger om det var för svårt/lätt och var villig att anpassa sig
 • Very good and pedagogical teacher
  • Mycket duktig och pedagogisk kursledare
 • Nice, knowledgeable and flexible
  • Trevlig, kunnig och flexibel
 • Nice and very competent
  • Trevlig och mycket kompetent
 • Very pedagogical and knowledeable
  • Väldigt pedagogisk och kunnig
 • Although I have already worked in this software, I benefited from attending the basic course. Much because of a good lecturer who could involve everyone even though we were at different levels of knowledge and experience
  • Trots att jag redan arbetat i bokslutsprogrammet hade jag nytta av att gå denna grundkurs. Mycket tack vare en bra kursledare som kunde fånga upp alla trots att vi befann oss på olika kunskaps och erfarenhetsnivåer
 • Peter is very knowledgeable and skilled at teaching. He raises the standard of the course itself with his ability to reach out to the participants
  • Peter är väldigt kunnig och duktig på lära ut. Han höjer standarden på själva kursen med sin förmåga att nå ut till deltagarna
 • Peter was excellent at both conveying the course’s relevant information at the same time as he with his knowledge of the area can expand and relate to various current legal cases and matters in the field. A very good mix of relevant and connected facts!
  • Peter var utmärkt på att både förmedla kursens relevanta information samtidigt som han med sina kunskaper på området kan sväva ut och relatera till diverse aktuella rättsfall och skrivelser på området. En väldigt bra blandning av relevanta fakta med omnejd!
  • Peter var utmärkt på att både förmedla kursens relevanta information samtidigt som han med sina kunskaper på området kan sväva ut och relatera till diverse aktuella rättsfall och skrivelser på området. En väldigt bra blandning av relevant fakta med omnejd!
 • Very knowledgeable and pedagogical. Good examples based on real events and interesting with background stories on how regulations and best practice was developed – the course becomes more vivid and practically applicable when you’re going home and start to work at your own. Good with a question time for your own issues
  • Mycket kunnig och pedagogisk. Bra exempel baserade på verkliga händelser och intressant med bakgrundshistorier hur regler och praxis kommit till -kursen blir mer levande och praktisk tillämpbar när man ska hem och börja jobba med sitt. Bra med en frågestund för egna frågor
 • I’m missing more small moments where one could talk to the course leader about your own issues, which you might not want to address in the big group. Also forgot to address some issues I had because one didn’t get time for contemplation
  • Saknar dock fler små stunder där man kunde prata med kursledaren med sina egna frågor, som man kanske inte ville ta upp med hela klassen. Glömde också bort att fråga vissa frågor
   jag hade för att man inte fick tid för eftertänksamhet

Financial Reports Basics on Software  |  Grundkurs i Bokslutsprogrammet

 • In Swedish
 • Live webinar  3 hours  |  Direktsänt webbinarium 3  timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-10-19, 2018-12-10, 2019-02-08, 2019-03-08, 2019-04-12, 2019-04-16
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Calm, methodical and pedagogical
  • Lugn, metodisk och pedagogisk
 • Calm and easy to listen to
  • Lugn och lätt att lyssna på
 • Good. A little funny to hear roosters cuckooing in the background 🙂 [Comment: I carried out this webinar from a small village on the countryside – the modern technique is wunderful!]
  • Bra. Lite lustigt att höra tuppar gala i bakgrunden 🙂
  • [Kommentar: Jag genomförde detta webbinarium från en liten by på landsbygden – den moderna tekniken är underbar!]
 • Everything can always be better
  • Allting kan alltid bli bättre
 • Clear and pleasant voice to listen to. Very knowledgeable and pedagogic
  • Tydlig o behaglig röst att lyssna på. Väldigt kunnig o pedagogisk
 • Very good teacher, commented the standards, great!
  • Mycket bra kursledare, kommenterade regelverken, toppen!
 • One of the best teachers I’ve had. Very clear, pedagogical and broad
  • En av de bästa kursledare jag faktiskt varit med. Mycket tydlig, pedagogisk och bred
 • The teacher was very pedagogic and clear in his education. He was also thinking “outside the box” when he described regulations and whay certain moments are done. He gave simpel and supple tricks on the software. Made mistakes only to show how it can be and then adjusted it. The whole course is making my work so much easier
  • Kursledaren var mycket pedagogisk och tydlig i sin utbildning. Han tänkte dessutom “utanför ramarna” när han berättade om regler och varför man gör vissa saker. Han gav enkla smidiga trix om programmet. Gjorde misstag bara för att visa hur det kan bli och sedan justerade detta. Hela kursen underlättar mitt arbete så mycket bättre

Financial Reports Repetition on Software with Tips  |  Bokslut programrepetition och tips

 • In Swedish
 • Live webinar 2,5 hours  |  Direktsänt webbinarium 2,5 timmar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • 2018-10-24, 2018-12-06, 2019-01-18, 2019-02-14
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Peter is incredibly talented, both to keep webinars and classes
  • Peter är otroligt duktig, både att hålla webbinarier och kurs
 • Knowledgeable
  • Kunnig
 • He went through everything calmly and methodically in a good way that made you listen
  • Han gick igenom allt lugnt och metodiskt på ett bra sätt som gjorde att man lyssnade
 • The teacher only used the left column and not at all shotcuts, as you could have expected [Comment: Yes, I want to promote the left-hand checklist in the software]
  • Kursledaren arbetade enbart efter vänstra spalten och inte alls med snabbkommandon som man förväntat sig [Kommentar: Ja, jag vill marknadsföra arbetsgången som finns till vänster i programmet]
 • Clear lecturer, could maybe have used more shortcuts
  • Tydlig föreläsare, kunde eventuellt använt fler snabbkommandon

Capego Financial Reports Basics on Software with Theory  |  Capego Bokslut grundkurs med teori

 • In Swedish
 • 2 days  |  2 dagar
 • Sign Up  |  Anmäl dig
 • World Trade Center Stockholm, Sweden
 • 2018-11-13–14, 2019-01-24–25
 • About my teaching  |  Om mitt genomförande:
 • Peter was very good at teaching, he has an incredible amount of knowledge
  • Peter var jätteduktig på att lära ut, han besitter otroligt mycket kunskap
 • Almost overqualified 🙂
  • Nästan överkvalificerad 🙂
 • Peter has a way that makes it interesting, even though it’s a lot of theory. Peter also takes time so that everyone is involved and answers questions that may be a little in-depth on what we learn. Only goldstars for Peter
  • Peter har ett sätt som gör att även om det är mycket teori så gör han det intressant. Peter tar sig också tid så alla hänger med och svarar på frågor som kanske är lite fördjupning på det vi lär oss. Bara guldstjärnor till Peter
 • Incredibly knowledgeable and skilled teacher. Good at passing on his knowledge
  • Otroligt kunnig och duktig lärare. Bra på att förmedla sina kunskaper
 • Very good teacher, very pedagogic
  • Jätteduktig kursledare, väldigt pedagogisk

Company Adapted Lectures  |  Företagsanpassade utbildningar

EN: Consult Wolters Kluwer about the content and get the education on site at your company – see how it works here!

SW: Samråd med Wolters Kluwer om innehållet och få utbildningen på plats i ert företag – läs hur det fungerar här!

GDPR in Practice and Regulations Against Money Laundering  |  GDPR i praktiken och Regler mot penningtvätt


Annual Accounts (K2/K3) and New Corporate Taxation  |  Årsbokslut (K2/K3) och Nya skatteregler för företag


New Corporate Taxation  |  Nya skatteregler för företag


Special Matters in Financial Reports Software  |  Specialfrågor i programvaran Bokslut

 • In Swedish
 • Stockholm, Sweden 2019-01-28

Introduction to Capego Financal Reports Software | Introduktion Capego Bokslut

Other seasons | Andra säsonger

EN: Links to other seasons at the blog page about my assignments for…  

SW: Länkar till andra säsonger på bloggsidan om mina uppdrag för…


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev