The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: January 2018 (page 1 of 2)

Teaching at Bonava | Utbildning hos Bonava

Bonava logo

Last week I had a day of company adapted education at Bonava, on behalf of Wolters Kluwer (text in Swedish follows further below).
Leading Residential Developer Listed at Nasdaq Stockholm

Bonava is a leading residential developer in Northern Europe. The group has 1,600 employees in eight countries, namely Sweden, Germany, Finland, Denmark, Norway, Russia, Estonia and Lithuania. The turnover 2016 was 13,5 billion SEK, or 1,4 billion EUR (calculated with exchange buying rate 9,6995 as stated by SEB on January 31, 2018). The report for 2017 will be published on February 2, 2018 at 7:30 am.

Bonava is listed at Nasdaq Stockholm.

Company Adapted Lecture

My task was to introduce the applicable economy staff of Bonava to the software Financial Reports from Wolters Kluwer. I visited the head office of Bonava in Stockholm on January 25, 2018. The day became highly improvised, with numerous questions and discussions on how to adapt application of the software to the special needs of Bonava. It became a very interesting and stimulating day, as I learn as much from the discussions as the participants learn about the software.

I wish Bonava the best luck and look forward to them experiencing with the huge advantages of the software!

In the Web Shop you can see many other examples of lectures you can order from me or one of my partners.

In Swedish

Förra veckan genomförde jag en företagsanpassad utbildning för Bonava på uppdrag av Wolters Kluwer.

Ledande bostadsutvecklare noterad på Nasdaq Stockholm

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Företagsgruppen har 1 600 anställda i åtta länder, nämligen Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Ryssland, Estland och Lettland. 2016 var omsättningen 13,5 miljarder SEK. Årsredovisningen för 2017 publiceras den 2 februari 2018 klockan 07:30.

Bonava är börsnoterat på Nasdaq, Stockholm.

Företagsanpassad utbildning

Min uppgift var att introducera berörda medarbetare hos Bonava i programvaran Bokslut från Wolters Kluwer. Jag besökte Bonavas huvudkontor i Stockholm den 25 januari 2018. Dagen blev i mycket hög grad improviserad, med många frågor och diskussioner om hur programvaran bäst kunde användas för Bonavas behov. Det blev en mycket intressant och stimulerande dag, eftersom jag lär mig lika mycket av diskussionerna som deltagarna lär sig om programvaran.

Jag önskar Bonava lycka till och ser fram emot att de får uppleva programvarans stora fördelar!

I Nätbutiken hittar du många andra exempel på föreläsningar du kan beställa av mig eller någon av mina partners.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Newsletter 10 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 10 om företagsekonomiska nyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy News Företagsekonomi Peter Berg

The first newsletter for 2018 is out. As last time it’s fully packed:

3 New Statements from Srf  l  Monthly Update January 2018  |  New Webinars  |  Many News from BFN  |  New Standard for Annual Accounts  |  RFR 1 and RFR 2 for 2018  |  One Customer Becomes Two  |  Classification of Building on Long Lease of Land  |  K2 and K3 Accounting-Taxation  |  Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!
In Swedish

Första nyhetsbrevet för 2018 är utskickat. Liksom senast är det fullspäckat:

3 nya uttalanden från Srf  |  Månadsuppdatering januari 2018  |  Nya webbinarier  |  Många nyheter från BFN  |  K2 Årsbokslut är här!  |  RFR 1 och RFR 2 för 2018  |  En kund blir två  |  Tomträtt hänförs till byggnad  |  K2 och K3 sambandet redovisning-beskattning  |  Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

New Section “Today” / Ny avdelning “Idag”

Calendar by DafneCholet, Flickr

Calendar by DafneCholet, Flickr

The blog’s launching the new section “Today” (text in Swedish follows further below), under “About” in the menu.

Here’s brief daily news about personal but professional events, which might be of interest but doesn’t need a full blog post. Lectures, new assignments, contacts and more. Enjoy your reading, please!
In Swedish

Bloggen lanserar den nya avdelningen “Idag“, under “About” i menyn.

Här finns korta dagliga nyheter om personliga men yrkesmässiga händelser, som kan vara av intresse men kanske inte behöver ett eget blogginlägg.  Föreläsningar, nya uppdrag, kontakter och mer. Mycket nöje, tack!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

3 New Statements from Srf / 3 nya uttalanden från Srf

EN: 3 new statements from Srf SW: 3 nya uttalanden från Srf (Srf U 9-11)

EN: 3 new statements from Srf
SW: 3 nya uttalanden från Srf
(Srf U 9-11)

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released three new statement on December 12, 2017 (text in Swedish follows further below).
The statements are treating issues when applying the Swedish standard K2, simplified annual reports for smaller companies.

Srf U 9 Advance payments according to the five thousand SEK regulation in K2

The exception in K2 from accruals of incomes and costs below 5,000 SEK each does also apply to advance payments.

Advance payments below 5,000 SEK each don’t have to be accrued for, they can be accounted for as income and costs.

 

Srf U 10 Revaluation of Real Estates in K2

Revaluation shall be assessed separately for building and land.

K2 prevents revaluation if improvements of the real estate have been accounted for as increase of acquisition value, this shall according to Srf be assessed separately for building and land.

 

Srf U 11 Annually reoccurring expenses in K2 – Voluntarily return to correct accrued accounting

K2 permits omission of accrued accounting for expenses which return annually.

Companies which apply this simplification in K2 are allowed to voluntarily return to correct accrued accounting, according to Srf.

In Swedish

Srf konsulterna gav ut tre nya uttalanden den 12 december 2017.

Uttalandena behandlar frågor om tillämpning av K2 Årsredovisning.

Srf U 9 Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2

Uttalandet gäller punkt 2.4 i K2 Årsredovisning.

Undantaget i K2 från att periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kr styck gäller även förskottsbetalningar, enligt Srf.

Förskottsbetalningar under 5 000 kr styck behöver inte periodiseras, de kan redovisas som intäkter och kostnader.

Min kommentar: Srf U 9 gäller specifikt punkt 2.4 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 2.4 i det regelverket har samma utformning.

 

Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2

Uttalandet gäller punkterna 10.40 och 10.42 i K2 Årsredovisning.

Vid uppskrivning ska värdet bedömas var för sig för byggnad respektive mark, enligt Srf.

Enligt K2 Årsredovisning får inte uppskrivning göras om anskaffningsvärdet har ökat för fastigheten genom tillbyggnad eller ombyggnad. Enligt Srf ska den bedömningen göras var för sig för byggnad respektive mark. Uttalandet avslutas med ett belysande räkneexempel.

Min kommentar: Reglerna om uppskrivningar gäller bara aktiebolag och ekonomiska föreningar, enligt årsredovisningslagen. K2 reglerar därför uppskrivningar under avsnitten om “Särskilda regler för aktiebolag” respektive “Särskilda regler för ekonomiska föreningar”. Företag som upprättar årsbokslut får inte göra uppskrivningar, därför kan inte detta uttalande gälla K2 Årsbokslut.

 

Srf U 11 Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering

Uttalandet gäller punkt 7.9 i K2 Årsredovisning.

K2 medger att årligen återkommande utgifter inte periodiseras.

Företag som tillämpar denna förenkling får, enligt Srf, återgå frivilligt till att periodisera årligen återkommande utgifter.

Min kommentar: Srf U 11 gäller specifikt punkt 7.9 i K2 Årsredovisning, men bör även kunna anses gälla K2 Årsbokslut eftersom punkt 6.9 i det regelverket har samma utformning.

Här hittar du uttalandena i fulltext, liksom alla de övriga uttalandena från Srf.

Jag hoppas du har hjälp av denna beskrivning att få grepp om nyheterna!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

Monthly Update January 2018 / Månadsuppdatering januari 2018

Accountor Training Webinar Webbinarium Peter Berg

EN: Peter Berg broadcasting from the video studio at Accountor Training
SW: Peter Berg under sändning från studion hos Accountor Training

Economy news from the last month is the  subject of my next webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The purpose of the webinar is to give the participants a summary of the latest news about legislation and standards within the corporate economy area, as well as news about the accounting consultant profession.

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 24, 2018 at 10:00-10:45 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

In Swedish

Månadens ekonominyheter är ämnet för mitt kommande webbinarium för Accountor Training.

Innehåll

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna en sammanfattning av senaste nytt inom redovisning och beskattning samt branschnytt för redovisningskonsulter.

Innehåll

 • Budgetpropositionen 2018
  • Beslutade förslag
  • Aviserade förslag
 • Övriga lagstiftningar
  • Amorteringskrav
  • Penningtvätt och verklig huvudman
  • Dataskyddsförordningen GDPR
  • Högkostnadskrediter
  • Exitbeskattning för fysiska personer
 • Viktiga värden
  • Referensräntan 2018
  • Statslåneräntan 2018
  • Basbeloppen 2018
 • Nytt om redovisning
  • Bokföringsnämnden
  • Rådet för Finansiell rapportering
 • Rättsfall
 • Branschnytt
  • Rex ersätter Reko
  • Wolters Kluwer – Norstedts Juridik
  • Pensionspengarna för 2016 insatta

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 24 januari 2018, klockan 10:00-10:45

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Non-taxed Shares / Näringsbetingade andelar

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay) SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

EN: Non-taxing shares breaks chain taxation within company groups (Photo: Pixabay)
SW: Näringsbetingade andelar bryter kedjebeskattningen inom koncerner

Non-taxed shares and how they work is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Dividends from subsidiaries are normally exempted from tax, to avoid chain effects before the final dividend to the owners. The same goes for profits on sale of subsidiaries. Sadly but logically this means that losses on sale of subsidiaries are non-deductible.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of tax regulation of non-taxed shares, and how to fulfill the demands to achieve that status.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 12:15-13:15 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Näringsbetingade andelar är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Utdelningar på näringsbetingade andelar är normalt skattefria, för att undvika kedjebeskattning fram till den slutliga utdelningen till ägarna. Det samma gäller vinster vid försäljning av andelarna. Ledsamt men logiskt innebär det att förluster på näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om skattereglerna för näringsbetingade andelar och kraven för att uppnå denna status.

Innehåll

 • Vad är näringsbetingade andelar?
 • Vilka andelar är inte näringsbetingade?
 • Jämförande skatteeffekter för andelar som är näringsbetingade eller inte
 • Näringsbetingade andelar och lagerandelar
 • Näringsbetingade andelars roll vid paketering
 • Illustrerande redovisningsexempel

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 12:15-13:15

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

International Regulation for Accounting / Internationella redovisningsregler

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay). SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

EN: Accounting regulation is linked together global and national (Photo: Pixabay).
SW: Redovisningsreglerna är sammanlänkade globalt och nationellt

The chain of standard setting is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

Accounting standards are created and implemented in a process that involves all levels, global as well as regional and national parties. To understand this process makes it a lot easier to apply accounting regulation in each country and company.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of the process of standard setting, and the current status on a comprehensive level.

Content

 • A brief history of global standard settings
 • Older global standards and interpretations still in force
 • Newer global standards and interpretations
 • Global implementation of standards
  • The work flow
 • Regional implementation of global standards
  • The EU and the ASEAN examples
 • National implementations of regional standards
  • The EU member states example

How to Register

The webinar is in English and it will be held on:

 • Februari 8, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants from Finland, Norway and Sweden. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Regelkedjan för redovisning är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Redovisningsregler skapas och implementeras i en process på alla nivåer, med globala såväl som regionala och nationella parter. Att förstå denna process underlättar mycket för tillämpningen i varje land och företag.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om processen för skapandet av redovisningsregler, samt en övergripande bild av nuläget.

Innehåll

 • En kort historik över global redovisningsreglering
 • Äldre globala standarder och tolkningar som fortfarande gäller
 • Nyare globala standarder och tolkningar
 • Global implementering av standarder
  • Arbetsflödet
 • Regional implementering av globala standarder
  • Exemplen EU och ASEAN
 • Nationell implementering av regionala standarder
  • Exemplen medlemsländerna i EU

Hur du deltar

Webbinariet hålls på engelska:

 • 8 februari 2018, klockan 09:00-10:00 svensk tid

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare från Finland, Norge och Sverige. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Compensation Funds / Ersättningsfonder

Ersättningsfond räddar återuppbyggnad efter brand

EN: Compensation fund saves rebuilding after fire (photo: Flickr)
SW: Ersättningsfond räddar återuppbyggnad efter brand

Compensation funds is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

It’s taxable in Sweden to receive insurance compensation for a damage. I some cases this means that there will not be enough money left to replace what was damaged, especially after large events such as a burnt down building.

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge of how to keep the insurance compensation untaxed and make the replacement possible.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 10:15-11:15 am

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Ersättningsfonder är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Försäkringsersättningen efter en skada är skattepliktig. I vissa fall kan det medföra att det finns inte tillräckligt med pengar kvar för att ersätta det som har skadats, särskilt efter stora händelser som en nedbrunnen byggnad.

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper om hur försäkringsersättningen hålls obeskattad, så till exempel en återbyggnad blir möjlig.

Innehåll

 • Syftet med ersättningsfonder
 • Vem får göra avsättning?
 • För vad kan avsättning göras?
 • Hur mycket kan sättas av?
 • Överlåtelse av fond
 • Användning av fonden
 • Återföring av fonden
 • Illustrerande redovisningsexempel

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 10:15-11:15

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Corporate Representative Responsibility / Företrädaransvar i aktiebolag

Företrädaransvar i aktiebolag kan få rättsliga följder

EN: Representative Responsibility with legal consequences (photo Pixabay)
SW: Företrädaransvar med rättsliga följder

Personal responsibility for corporate representatives is the subject of my new webinar for Accountor Training (text in Swedish follows further below).
Content

The basic principle for a limited liability company is that the management and the shareholders has no own personal responsibility for the liabilities of the company. If everything’s done by the book, that is. But what happens when something goes wrong?

The purpose of the webinar is to give the participants knowledge so this personal responsibility can be avoided, for the customers to advisers as well as for the  entrepreneurs themselves.

 

How to Register

The webinar is in Swedish and it will be held on:

 • January 29, 2018 at 09:00-10:00 am Swedish time

The webinar is broadcasted live to registered participants. It will also be recorded and edited for future viewing.

 

In Swedish

Personligt ansvar för ledning och aktieägare är ämnet för mitt nya webbinarium för Accountor Training.

 

Innehåll

Grundprincipen för ett aktiebolag är att ledningen och aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets åtaganden och skulder. Om allt görs enligt gällande lagar och andra regler, vill säga. Men vad händer om något går snett?

Syftet med webbinariet är att ge deltagarna kunskaper så det personliga ansvaret kan undvikas, för kunder till rådgivare och för företagarna själva.

Innehåll

 • Begränsat personligt ansvar i aktiebolag
 • Undantag från begränsningarna
 • När kan personligt ansvar inträffa
 • Hur gör ledning och aktieägare för att undvika personligt ansvar?
 • Illustrerande rättsfall

Hur du deltar

Webbinariet hålls på svenska:

 • 29 januari 2018, klockan 09:00-10:00

Webbinariet sänds live till abonnerande deltagare. Det kommer också att spelas in och redigeras för framtida visningar.

Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på webbinariet! 🙂


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Many News from BFN / Mycket nytt från BFN

BFN Bokföringsnämnden

The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) released a bunch of news in December, with effect from January 1, 2018 (text in Swedish follows further below).
 

In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) avslutade 2017 med att den 8 december publicera en rad nyheter som  gäller räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018, eller frivilligt räkenskapsår som börjar tidigare.

 • K2 Årsbokslut (ny vägledning)
 • K2 Årsredovisning (uppdatering)
 • Upphävda regler
 • Vägledningen Bokföring (uppdatering)
 • Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
 • Hemställan om ändring i ÅRL

 

K2 Årsbokslut

Den stora nyheten var förstås den efterlängtade vägledningen Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Mycket mer om den hittar du i den likaledes stora artikeln K2 Årsbokslut är här. Jag kallar vägledningen K2 ÅB för att skilja den från K2 Årsredovisning.

 

K2 Årsredovisning

Samma dag som K2 Årsbokslut publicerades, den 8 december 2017, publicerades också en uppdaterad version av K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), som jag kallar K2 ÅR för att skilja den från K2 Årsbokslut.

 • Ersättningsfond
  • Ianspråktagande kan redovisas som obeskattad reserv (15.3 K2 ÅR)
 • Stiftelser
  • Ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
 • Resultaträkning i förkortad form
  • Uppgift om nettoomsättning ska lämnas i not, både för innevarande och föregående räkenskapsår
 • Koncernföretag
  • Uppgifter om intäkter och kostnader för vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas både för innevarande och föregående räkenskapsår
 • Redaktionella ändringar
  • Justeringar och förtydliganden i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel
  • Inga ändringar i sak
 • Markerade ändringar
  • Ändringar i den nya versionen har markerats med streck i vänstra marginalen

 

Upphävda regler

Hela 52 st äldre allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet har upphävts i samband med att K2 Årsbokslut nu finns tillgängligt. Det får tillämpas senast för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018, därefter ska ett K-regelverk tillämpas. Upphävandet har publicerats i BFNAR 2017:4.

Jag har sett fram emot detta länge, eftersom den långa eftersläpningen i att tillämpa gamla regler blivit alltmer besvärande ju vanare vi har blivit vid att arbeta med K-regler.

Alla de här regelverken kan du nu glömma!

Upphävda allmänna råd

1. (BFNAR 2000:1) om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP,
2. (BFNAR 2000:2) om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden,
3. (BFNAR 2000:3) om redovisning av varulager,
4. (BFNAR 2000:4) om redovisning av leasingavtal,
5. (BFNAR 2001:1) om redovisning av inkomstskatter,
6. (BFNAR 2001:3) om redovisning av materiella anläggningstillgångar,
7. (BFNAR 2001:4) om inkuranstrappa,
8. (BFNAR 2001:5) om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP),
9. (BFNAR 2002:8) om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund,

10. (BFNAR 2002:9) om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund,
11. (BFNAR 2002:10) om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund,
12. (BFNAR 2002:11) om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ,
13. (BFNAR 2003:3) om redovisning av intäkter,
14. (BFNAR 2004:4) om redovisning vid förvärv av leasad tillgång,
15. (BFNAR 2005:1) om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning,

 

Upphävda rekommendationer

16. BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader,
17. BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar,
18. BFN R 5 Redovisning av statliga stöd,
19. BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta,
20. BFN R 9 Redovisning av verksamhetsgrenar m.m.,
21. BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring,

 

Upphävda uttalanden

22. BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag,
23. BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad,
24. BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag,
25. BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik,
26. BFN U 88:7 Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet,
27. BFN U 88:8 Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag,
28. BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film,
29. BFN U 88:13 Redovisning av s k utvecklingskapital – royalty,

30. BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning mm,
31. BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare,
32. BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag,
33. BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand,
34. BFN U 90:8 Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet,
35. BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ,
36. BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar,
37. BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld,
38. BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s.k. 97-procentsregeln,

39. BFN U 92:3 Redovisning av nollkupongsobligationer,
40. BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet,
41. BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
42. BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser,
43. BFN U 96:1 Redovisning av vinstandelar till anställda,
44. BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter,
45. BFN U 96:4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.,
46. BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer,
47. BFN U 96:6 Förvaltningsberättelsens innehåll,
48. BFN U 96:7 Årsredovisningens utformning,
49. BFN U 97:2 Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m.,
50. BFN U 98:1 Redovisning av överföring av periodiseringsfond,

51. BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen, och
52. BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav.

 

Vägledningen Bokföring

Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) har uppdaterats med följdändringar efter ändringar av dels bokföringslagen, dels filiallagen. Ändringarna gäller bl.a. bokföringsskyldigheten för filialer och för fysiska personer som är bosatta utomlands men bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Ändringarna har markerats med streck i vänstra marginalen.

 

Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet (BFNAR 2004:2) har uppdaterats med följdändringar efter tidigare ändringar i bokföringslagen.

Punkten 6 om arkivering har ändrats till samma reglering som i bokföringslagen, dvs. sju år efter kalenderåret för det sista räkenskapsåret slut.

Frågan är dock varför detta uttalande behålls i separat form. Det kan ju infogas i vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2), så har vi ytterligare ett uttalande mindre att hålla reda på!

 

Hemställan om ändring i ÅRL

BFN har i en hemställan till Justitiedepartementet begärt att uppställningsformen för balansräkning i årsredovisningslagens bilaga 1 ska ändras.

Enligt dagens lagstiftning ska andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar specificera eget kapital i balansräkningen med följande poster.

 1. IB
 2. Nettot av årets insättningar och uttag
 3. Förändringar i kapitalandelsfonden
 4. Förändringar i fonden för verkligt värde
 5. Årets resultat
 6. UB

BFN anser att den uppställningsformen passar bra för enskild näringsverksamhet och handelsbolag, eftersom eget kapital i dessa företagsformer främst är en avräkning med ägarna. Jag håller med, sånär som på att punkterna 3 och 4 är inte relevanta i dessa företagsformer.

För övriga företagsformer, t.ex. stiftelser, samfällighetsföreningar och ideella föreningar, behöver uppställningsformen dock anpassas och bli mer aktiebolagsliknande.

BFN föreslår att uppställningsformen med sex punkter reserveras för enskilda näringsidkare och handelsbolag, samt att en ny uppställningsform införs för övriga företag.

 • Fonder
  1. Kapitalandelsfond
  2. Fond för verkligt värde
  3. Övrigt
 • Balanserad vinst eller förlust
 • Årets resultat

Ja, det var allt för den här gången!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Older posts