The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Author: Peter Berg (page 1 of 18)

Work in Progress Part 1 / Pågående arbeten del 1

Bulletinen 3 2017 Pågående arbeten del 1 The Bulletin Work in Progress Part 1
My article Work in Progress, Part 1 Current Account has been published in issue 3/2017 of The Bulletin, by BAS who also maintains the BAS Chart of Accounts (text in Swedish follows further below).

The article is in Swedish. I begin with describing which entities that are to apply the standards for accounting of work in progress, namely service and construction enterprises – a large part of the total number of entities. Then follows general regulations, such as applying the main or alternative method for current account and fixed price assignments respectively, and the three valuation situations you can end up in: assignments with claim, debt and maybe loss. After this the main attraction of part 1 comes – how to treat assignments of current accounts in the accounting. Here I describe how to account for work in progress on current accounts when applying the BAS Chart of Accounts, step by step, and how to report in the financial statements.

Here you have the article as a PDF-file (in Swedish), published with permission from The Bulletin.

In the next issue of the Bulletin I will describe the accounting of assignments to fixed prices, and how to report them in the financial statements. This second part ends with an overview of the connections between accounting and taxation for all the alternatives and for current account as well as fixed price assignments.  I’ll be back on this topic when the second part has been published.

The two articles covers how to apply standards from the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (BFN) for the smallest private companies (K1), smaller companies (K2) and larger companies (K3). To some extent I also comment the standards from IASB as they are interpreted for the EU and then for Sweden by the private body RFR in the standard RFR 2 (listed companies).

See other published articles by me here!

 

In Swedish

Min artikel Pågående arbeten, del 1 löpande räkning har publicerats i utgåva 3/2017 av Bulletinen, som ges ut av BAS-kontogruppen.

Jag börjar med att beskriva vilka företag som ska tillämpa reglerna om pågående arbeten, nämligen tjänsteföretag och entreprenadföretag – en stor del av det totala antalet företag i Sverige. Sedan följer allmänna regler, såsom att tillämpa huvudregeln eller alternativregeln för pågående räkning respektive fast pris, och de tre värderingssituationerna du kan hamna i: uppdrag med fordran, skuld och kanske förlust. Efter detta kommer huvudattraktionen – hur uppdrag på löpande räkning behandlas i redovisningen. Jag beskriver steg för steg hur pågående arbeten på löpande räkning bokförs enligt BAS-kontoplanen, och hur de tas upp i årsredovisningen.

Här har du artikeln som PDF-fil, återgiven med tillstånd av Bulletinen.

I nästa utgåva av Bulletinen kommer jag att beskriva bokföringen av uppdrag till fast pris och hur de tas upp i årsredovisningen. Denna andra del avslutas med en översikt över sambandet redovisning-beskattning för alla alternativ och för löpande räkning såväl som fast pris. Jag återkommer när artikeln har publicerats.

Båda artiklarna täcker tillämpningen av K1, K2 och K3, och i någon mån RFR 2.

Jag hoppas du får praktisk hjälp av artiklarna och att de hjälper dig få grepp om redovisningen av pågående arbeten!

See other published articles by me here!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Presentation at Rotary / Presentation hos Rotary

When Rotary Stockholm City Network met at October 13, 2017 I got to present myself and my operation (text in Swedish follows further below). It was a great opportunity, since this network consists of seven Stockholm Rotary Clubs and attracts a lot of participants at every meeting.
The main attraction was Mr. Johan Holmsäter, who delivered a speech about ”Live better, build health systems”. He told us enthusiastically about how important it is to take of our selves, our bodies and our minds. He is often referred to as ”He who established Friskis & Svettis” (a Swedish health club chain) but now he has moved on to other projects, still keeping his theme about health care.

He drastically pointed out lack of physical movement as the main factor of too early death. It’s much more important that you do regular pulse heightening walks than if you finish smoking, he explained. I’ve never heard anyone lay it out like that before!

Then it was time for four chosen members to present themselves, four of whom I was one! I got to be the final one, which suited me just fine.

Here is a PDF-file of my presentation in English. The first page presents me as a member of the Rotary Stockholm City First Breakfast Club, since all participants presents them selves with name and club membership at joint arrangements like this.

I got encouraging comments and interested questions afterwards, and left with a nice feeling and a whole bunch of new contacts!

In Swedish

När Rotary Stockholm City Affärsnätverket träffades den 13 oktober 2017 fick jag tillfälle att presentera mig och min verksamhet. Det var ett fint tillfälle, eftersom detta nätverk består av sju Rotaryklubbar i Stockholm och lockar många deltagare till varje möte.

Huvudattraktionen var Johan Holmsäter, som talade om ”Lev skönare, bygg hälsosystem”. Han berättade entusiastiskt för oss om hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, till kropp och själ. Han presenteras ofta som den som grundade Friskis & Svettis, men han har gått vidare till andra projekt även om han håller fast vid temat med hälsovård.

Johan pekade på ett drastiskt sätt ut brist på motion som huvudorsaken till för tidig död. Det är mycket viktigare att du gör regelbundna pulshöjande promenader än att du slutar röka, förklarade han. Jag har aldrig hört någon lägga fram saken på det sättet förut.

Sedan var det dags för fyra utvalda medlemmar att presentera sig själva, fyra av vilken jag var en! Jag fick presentera mig sist, vilket passade mig utmärkt.

Här har du en PDF-fil från min presentation. Den första sidan presenterar mig som medlem av Rotary Stockholm City Första Frukost, eftersom alla deltagare presenterar sig med namn och klubbtillhörighet vid samarrangemang som detta.

Jag fick uppmuntrande kommentarer och intresserade frågor efteråt och lämnade med en härlig känsla och ett helt knippe nya kontakter!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Chronicle for Wolters Kluwer / Krönika för Wolters Kluwer

Peter Berg

Photography © Wolters Kluwer
(photo by Stefan Bohlin)

Wolters Kluwer asked me to write about my personal user experience of transition from local software Bokslut (Financial Reports) to cloud based software Capego Bokslut (text in Swedish follows further below).
Happily I want to work, because I was thrilled about the great development they achieved of the user interface. Wolters Kluwer had visions of creating a seamless software, guiding you through the working process without you having to think about how to navigate back and forth between menus. And they really made it!

My article was published by Wolters Kluwer as a chronicle at their web site. Here it is (in Swedish):

Wolters Kluwer also promoted my chronicle in their digital news magazine Insight, both in the premier issue on September 20 and in the next issue on October 27, 2017.

In Swedish

Wolters Kluwer bad mig att skriva om min personliga erfarenhet som användare, av att byta från det lokala programmet Bokslut till det molnbaserade programmet Capego Bokslut. Det gjorde jag gärna, eftersom jag var entusiastisk över den stora utvecklingen de hade lyckats med av användargränssnittet. Wolters Kluwers vision var att skapa en sömlös programvara, som leder dig genom arbetsprocessen utan att du behöver tänka på navigering fram och tillbaka mellan olika menyer. Och de har verkligen lyckats!

Min artikel publicerades av Wolters Kluwer som en krönika på deras hemsida. Här är den.

Wolters Kluwer marknadsförde krönikan i sitt digitala nyhetsmagasin Insight, både i premiärutgåvan den 20 september 2017 och i nästa utgåva den 27 oktober.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

BankID CEO at Rotary / BankID:s VD hos Rotary

BankID Finansiell ID-Teknik BID AB

Johan Eriksson, CEO at Finansiell ID-Teknik, spoke about their operation and the huge success of BankID at a breakfast meeting on October 10, 2017 when he visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm (text in Swedish follows further below).
Identify and Sign

Johan Eriksson was very clear on the core operation of Finansiell ID-Teknik: It’s all about Identify and Sign. They are supporting and developing these features, but nothing else. No extra services, no accessories or new products. He sees this as important for the company focus and the quality of the product, which has become vital.

BankID is a technique for electronic identification and electronic signing. It’s widely used for financial transaktions, but also for personal communication with authorities, banks, insurance companies etc. and to sign orders, confirmations and more.

Three alternative tools exists today for the use of BankID.

 • Mobile BankID, which is the fastest rising alternative
 • BankID on card
 • BankID on file

BankID is used by a vast majority of the population today and has become a de facto standard. In Sweden. This solution doesn’t exist abroad, although I personally see a very interesting possibility of technology export here. Johan Eriksson, however, insists on the core operation in which export is not a part.

Corporate BankID

I asked Johan Eriksson if they have any plans of developing a corporate BankID, since today’s BankID is personal. He answered no, there are no such plans.

Accounting consultants have a great need for a corporate solution. It’s usual for an accounting consultant to help a number of customer companies with reporting, payments etc. For this they use proxies in combination with their personal BankID, which is not comfortable. And it get’s even worse if a consultant with a proxy is absent (sick, on leave etc.) when there is a need for action. The only solutions today are to arrange for more than one proxy for every customer and every service, or to let a colleague use their personal BankID. This is really not comfortable.

This situation gets acute when Swedish Companies Registration Office launch a new possibility to deliver financial reports digitally next year. It’s a very good step, but the process to get a number of signatures digitally for a number of corporate customers will be a challenge for the consultants.

For these reasons I hope that Finansiell ID-Teknik will reconsider its position and begin to develop a corporate BankID.

Thank you Johan Eriksson for an informative and interesting meeting, and thank you Rotary for another well done event!

Rotary

In Swedish

Johan Eriksson, VD för Finansiell ID-Teknik, berättade om deras verksamhet och den överväldigande succén för BankID vid ett frukostmöte den 10 oktober 2017, när han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm.

Identifiering och underskrift

Johan Eriksson var mycket tydlig om kärnverksamheten för Finansiell ID-Teknik: det handlar helt och hållet om Identifiering och Underskrift. De underhåller och utvecklar dessa funktioner, men inget annat. Inga extra tjänster, inga tillbehör eller nya produkter. Han ser detta som viktigt för företagets fokusering och kvaliteten på produkten, som i praktiken har kommit att bli livsviktig.

BankID är en teknik för elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Denna teknik är mycket utbredd för finansiella transaktioner, men också för personlig kommunikation med myndigheter, banker, försäkringsföretag etc och för att skriva under beställningar, bekräftelser m.m.

Tre alternativa vägar finns idag för att använda BankID.

 • Mobilt BankID, som är det mest snabbväxande alternativet
 • BankID på kort
 • BankID på fil

BankID används av en övervägande majoritet av befolkningen idag och har blivit en de facto standard. I Sverige. Denna lösning finns inte utomlands, även om jag personligen ser en mycket intressant exportprodukt här. Johan Eriksson insisterar dock på kärnverksamheten och där ingår inte export.

BankID för företag

Jag frågade Johan Eriksson om de har några planer på att utveckla ett BankID för företag, eftersom dagens BankID är personligt. Han svarade nej, det finns inga sådana planer.

Redovisningskonsulter har ett stort behov av en företagslösning. Det är vanligt att en redovisningskonsult hjälper ett antal kundföretag med rapportering, betalningar etc. För detta använder de en kombination av fullmakter och sin egen personliga BankID, vilket inte känns bra. Och det blir än värre om en konsult med fullmakt är frånvarande (sjuk, ledig etc.) när något behöver göras. De enda lösningarna idag är att ordna fullmakter för fler än en person för varje aktuell tjänst, eller att låta en kollega använda den frånvarandes BankID. Det känns verkligen inte bekvämt.

Denna situation blir akut när Bolagsverket lanserar en ny möjlighet att sända in årsredovisningar digitalt nästa år. Det är ett framsteg, men processen för att samla in ett antal signaturer digitalt för ett antal företagskunder blir en utmaning för konsulten.

Dessa skäl gör att jag hoppas Finansiell ID-Teknik kommer att ompröva sitt ställningstagande och börja utveckla ett BankID för företag.

Tack Johan Eriksson för ett informativt och trevligt möte, och tack Rotary för ännu ett bra och lyckat arrangemang!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

PwC on Limited Interest Deductions / PwC om begränsade ränteavdrag

PwC limited interest deductions

PwC highlighted uncertainties and displayed interpretations today on the governments proposal Limited Interest Deductions for Companies (text in Swedish follows further below).
PwC arranged a nice Breakfast seminar at their office in Stockholm with three of their leading consultants as lecturers: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Wide EU limits transforms to narrow Swedish limits

This legislation matter is huge, including many important parts. I’ll leave you with my description of the content, in my earlier post Limited Interest Deductions for Companies.

It was striking, however, when PwC showed us how much this Swedish proposal aims to tighten the regulations compared to the EU directive. We could adapt to harmonized EU regulations without so severe national regulations as the case is here.

PwC illustrated the effects of different interest rates according to the two methods the government sent for comments, EBIT and EBITDA. I had some late news with me, however, that the government already stated in their budget for 2018 that they prefer the EBIT-model, when they hardly could have read all the comments yet…

Increased rents

It has also been clear from the beginning that limiting deductions of interests will, of course, affect heavy investments the most – typically real estates. PwC highlighted calculations from the real estate business on how much the rents for living need to be raised to maintain these companies return on investment. In one example the rent for an apartment of 80 sqm would have to be raised 1,000 SEK per month. In other words, it will be more expensive for people to live, when the landlords can’t deduct their interests.

Two heavy legislation to be prepared for

Specifically the real estate business also awaits another big legislation proposal, Packaging to an end? The political arena in Sweden is uncertain, but the following years 2018-2019 can be tough legislation years.

PwC stressed that this uncertainty is already affecting foreign investors when deciding to make business in Sweden or not, and when acquisitions and mergers are done in Sweden the tax uncertainty affects the pricing of the deals as deferred taxes usually are important parts of the negotiations.

I described the possible future changes in my book ”Performance and Income Planning” (Resultat- och inkomstplanering) in chapter 7.3 ”Company taxation committee” (Företagsskattekommittén), page 188-193. In my book ”Real Estates” (Fastigheter) I describe how to package real estates in subsidiaries before selling them, using the tax regulations that are still available. See the section Books in the Web shop.

Thank you PwC for a generous and interesting morning!

 

In Swedish

PwC belyste oklarheter och visade tolkningar idag om regeringsförslaget Begränsade ränteavdrag för bolag.

PwC arrangerade ett trevligt Frukostseminarium i sitt kontor i Stockholm med tre av sina ledande konsulter som föreläsare: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Vida EU-ramar förvandlas till stränga svenska regler

Detta är ett stort lagstiftningsärende med många viktiga delar. Jag hänvisar till min beskrivning av innehållet i mitt tidigare inlägg Begränsade ränteavdrag för bolag.

Det var dock slående när PwC visade oss hur mycket de svenska förslagen skärper kraven jämfört med EU-direktivet. Vi skulle kunna anpassa våra regler till EU-reglerna utan så starka begränsningar som här blir fallet.

PwC illustrerade effekterna av olika räntesatser enligt de två metoderna som regeringen hade sänt ut på remiss, EBIT and EBITDA. Jag hade dock färska nyheter med mig om att regeringen har aviserat i budgeten för 2018 att de förordar EBIT-modellen, redan innan de kan ha hunnit läsa alla remissvar ännu…

Ökade hyror

Det har stått klart från början att begränsningar av ränteavdragen, självklart, kommer att påverka tunga investeringar mest – typiskt sett fastigheter. PwC nämnde kalkyler från fastighetsbranschen för hur mycket bostadshyrorna skulle behöva höjas för att bibehålla avkastningen. I ett exempel skulle hyran för en lägenhet på 80 kvm behöva höjas med 1 000 SEK i månaden. Med andra ord, det blir dyrare för människor att leva, när hyresvärden inte får dra av sina räntor.

Två tunga lagförslag att förbereda dig för

Fastighetsbranschen väntar också på fortsättningen i ett annat stort lagstiftningsärende, Slutet för paketering av fastigheter? Det politiska läget i Sverige är osäkert, men de kommande åren 2018-2019 kan bli tunga år lagstiftningsmässigt.

PwC betonade att denna osäkerhet redan påverkar utländska investerares beslut om att göra affärer i Sverige eller inte, och när förvärv och sammanslagningar görs i Sverige påverkar osäkerheten prissättningen eftersom uppskjuten skatt vanligen är en viktig komponent i förhandlingarna.

Jag beskrev de möjliga framtida ändringarna i min bok Resultat- och inkomstplanering i avsnitt 7.3 ”Företagsskattekommittén”, sidorna 188-193. I min bok Fastigheter beskriver jag paketering av fastigheter inför en försäljning med användning av dagens regler, så länge de finns kvar. Se avdelningen Böcker i Nätbutiken.

Tack PwC för en frikostig och informativ förmiddag!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Rotary Member / Medlem i Rotary

Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation (text in Swedish follows further below)!
It all began when The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna), where I’m a member, invited Stockholm members to participate in a meeting with Rotary Stockholm City Business Network on November 11, 2016. I applied, enjoyed a good lecture and nice table neighbors from different Rotary clubs in Stockholm.

One of them was Mattias Frisk from Rotary Stockholm City First Breakfast. Mattias insisted that I should visit one of their breakfast meetings, which I did on January 31, 2017. And February 28. And May 23…

There was a very welcoming atmosphere on each occasion and I enjoyed top class lectures. So in May I took the leap and applied for membership. On May 30 I was accepted as a member and in September 2017 I was finally registered.

Every new member deliver a lecture of oneself and it’s called an ”ego-lecture” – what a lovely name!  On February 6, 2018 it’s time for me and my presentation in Rotary Stockholm City First Breakfast. But already on November 10, 2017 I’m scheduled to deliver a 2-minute presentation of me and my work at a meeting with Rotary Stockholm City Business Network, where we’ll meet members from many Stockholm clubs. I look forward to both presentations.

Rotary International is a worldwide organisation with 1,2 million members organised in 35,000 clubs. As a member of one club I’m entitled to visit meetings at any other of the clubs. I’ll check where I have the nearest Bangkok Rotary club in due time!

In Swedish

Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Det hela började när Företagarna, där jag är medlem, bjöd in till lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk den 11 november 2016. Företagarnas VD Günther Mårder höll föreläsning om ”Samhällsförändringar som påverkar företagsamheten”. Det var en bra föreläsning och jag satt med trevliga bordsgrannar från olika Rotaryklubbar i Stockholm.

En av dem var Mattias Frisk från Rotary Stockholm City Första Frukost. Mattias talade sig varm för att jag borde besöka något av deras frukostmöten, vilket jag gjorde den 31 januari 2017. Och den 28 februari. Och den 23 maj…

Det var en mycket välkomnande stämning vid varje möte och jag njöt av högklassiga föreläsningar. Så i maj tog jag steget och sökte medlemskap. Den 30 maj beviljades medlemskapet och i september 2017 blev jag inskriven i rullorna.

Varje ny medlem håller ett föredrag med presentation av sig själv och det kallas för ”ego-föredrag” – vilket härligt namn! Den 6 februari 2018 är det dags för mig och min presentation i Rotary Stockholm City Första Frukost. Men redan den 10 november 2017 ska  jag hålla en tvåminuterspresentation av mig själv vid möte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk, då vi träffas från många klubbar i Stockholmsområdet. Jag ser fram emot båda presentationerna.

Rotary International är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar organiserade i 35 000 klubbar. Som medlem i en klubb får jag delta i vilken som helst av de andra klubbarnas möten. Jag ska kolla var jag har närmaste Rotaryklubb i Bangkok!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

BFN Briefing / Möte med BFN

BFN Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem The Swedish Accounting Standards Board K-standards K-regler K1 K2 ÅB K2 ÅR K3

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Last Wednesday October 4, 2017 I met Mr. Stefan Pärlhem in Stockholm for an exchange of thoughts on current accounting matters (text in Swedish follows further below). The picture above is from an earlier meeting.
Stefan Pärlhem is Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm. I’ve met him a number of times and it’s always a pleasure to discuss accounting matters during relaxed conditions with him.

We discussed the present situation for a number of projects and topics (for more details, see my earlier post Current from BFN). These are some of them.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises) – Update
  • I expressed my wish for one consolidated standard, comprising all applicable forms of enterprises, with integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises which don’t apply K1 or set up annual reports) – Finalize and publish
  • A long awaited standard, which will complete the set of K-standards in a nice way
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports) – Update
  • Awaiting an update about the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
 • Housing associations
  • We discussed whether to create a new, separate standard, or incorporate the new regulations in the existing standards (see my post New Accounting Standard for Housing Associations)
  • I expressed a spontaneous liking of the incorporation alternative, with special regulations for housing associations last in each affected chapter
 • Mergers
  • Awaiting a total review of the two existing standards (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • I expressed my liking of firstly, incorporate the regulations in the existing K2 and K3, or secondly, create one consolidated standard on mergers with the same structure as K2 (integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter)

There is, of course, much more than this in the pipeline so we should not get fooled by the silence on the surface – The news will continue to come from BFN.

In Swedish

I onsdags, den 4 oktober 2017, träffade jag Stefan Pärlhem i Stockholm för att utbyta tankar om aktuella redovisningsfrågor (bilden i början av artikeln är från ett tidigare möte).

Stefan Pärlhem är kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm. Jag har träffat honom flera gångar och det är alltid lika trevligt att diskutera redovisningsfrågor under avslappnade former med honom.

Vi talade om nuläget för ett antal projekt och frågor (för mer information, se mitt inlägg Aktuellt från BFN), bland annat följande punkter.

 • K1 Förenklat årsbokslut – Uppdatering
  • Jag uttryckte mitt önskemål om en sammanslagen standard, omfattande alla tillämpliga företagsformer, med integrerade kommentarer och med särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel
 • K2 Årsbokslut – Fastställande och publicering
  • En länge väntad och efterlängtad vägledning, som kommer att komplettera uppsättningen av K-regler på ett utmärkt sätt
 • K2 Förenklad årsredovisning – Uppdatering
  • Vi emotser en uppdatering om ersättningsfonder som obeskattade reserver (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning
 • Bostadsrättsföreningar
  • Vi diskuterade alternativen att skapa en ny vägledning eller infoga nya regler i de befintliga vägledningarna (se mitt inlägg New Accounting Standard for Housing Associations)
  • Jag röstade för att i första hand försöka infoga nya regler i befintliga vägledningar, som särregler för BRF sist i varje berört kapitel
 • Fusioner
  • Vi emotser en genomgripande översyn av de två befintliga vägledningarna (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • Jag framförde att jag förordar i första hand att reglerna om fusioner inarbetas i de befintliga K2 och K3, i andra hand att de två vägledningarna om fusioner sammanfogas till en ny vägledning med samma struktur som K2 (integrerade kommentarer och särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel)

Det finns förstås mer än detta på gång så vi ska inte låta oss luras av det skenbara lugnet i nyhetsflödet – Nyheterna kommer att fortsätta från BFN.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Telia CEO at Rotary / Telias VD hos Rotary

Rotary Stockholm City Första Frukost Johan Dennelid Telia

Photography © Lars Schennings

Johan Dennelind, CEO at Telia, spoke about their visions and problems at a breakfast meeting on October 3, 2017. He visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm and delivered a relaxed and professional speech (text in Swedish follow further below).
Change of Market Focus

The Swedish telecom company  Telia is withdrawing from their Eurasian markets, due to corruption scandal and poor profitability. Johan Dennelind told us straightforward about this and about how Telia now will focus on the Nordic and Baltic markets. Johan Dennelind prioritize this focus highly. I asked him about his and Telia’s view on the ASEAN markets and he confirmed it’s a very interesting region. However, Telia is not represented in ASEAN and will not be so ”during his lifetime”, Johan Dennelind stated firmly.

I have a special interest in the telecom development, as I see connections to the future services for accounting and business administration as well as marketing and PR. For the ASEAN region I also see a possibility of a technology leap in the fast growing penetration of mobile technology, especially for those member states which today have poor coverage of computers, electricity and land telephone lines.

See also my post International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visions for the Future

The focus on Telia’s core markets (Scandinavia and The Baltic) is what it’s all about now, as well as closing their bad Eurasian markets. But Johan Dennelind also told us about their visionary work. Telia is preparing for 5G, but with lessons well learned from a not so successful launch of 3G. But this will not be the main technological focus, instead they prepare for adapting to the not-so-far future new usage of the mobile technology. One step is to deliver their own TV-broadcasts, with the Finnish Hockey League as the first test project. Johan Dennelind rejected, however, the idea of producing their own TV material and sees it as more favorable to buy  from existing, big and professional producers of content.

Shareholder Value

Of course Johan Dennelind had to bring up the issue of shareholders value, as the market is discontent with the non-existent development of the market value. He described it as crucial to finish the closing work of the Eurasian markets, show results of prioritizing the core markets and of their new visions. Then the shareholders value should come.

One step was shown already during Johan Dennelinds speech, as Telia issued a press release confirming the sale of shares in MegaFon for more than 3 billion SEK. Johan Dennelind told us about the deal minutes after it became public during the meeting. This is a part of a long term plan to end the partnership, step by step.

It will be interesting to follow the development of Telia’s plans and see how they fulfill their visions. And thank you, Rotary, for another well done event.

Rotary

In Swedish

Johan Dennelind, VD för Telia, talade om bolagets visioner och problem under ett frukostmöte den 3 oktober 2017. Han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm och höll en avslappnad och professionell föreläsning.

Byte av marknadsfokus

Telia håller på att dra sig ur sina euroasiatiska marknader, till följd av korruptionsskandaler och dålig lönsamhet. Johan Dennelind berättade för oss på ett rättframt sätt om detta och om att Telia nu ska fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna. Johan Dennelind prioriterar denna fokusering starkt. Jag frågade honom om hans och Telias syn på ASEAN-marknaderna och han bekräftade att det är en mycket intressant region. Telia är dock inte representerade inom ASEAN och kommer inte att bli det ”under hans livstid”, uttalade Johan Dennelind bestämt.

Jag har ett särskilt intresse av utvecklingen inom telekom, eftersom jag ser kopplingar till framtida tjänster för redovisning och administration såväl som marknadsföring och PR. För ASEAN som region ser jag också möjligheter till ett teknologiskt språng genom den snabbväxande mobila penetrationen, särskild för de medlemsländer som idag har dålig tillgång till datorer och liten tillgång till el och markbundna telefonlinjer.

Se också mitt inlägg International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visioner för framtiden

Telias fokusering på kärnmarknader (Skandinavien och Baltikum) är vad som gäller nu, liksom att avsluta de dåliga euroasiatiska marknaderna. Men Johan Dennelind kunde också berätta om deras visionära arbete. Telia förbereder sig för 5G, men har lärt sig läxan väl efter en inte så framgångsrik satsning på 3G. Detta blir dock inte det viktigaste, det blir snarare att förbereda sig på de nya tillämpningarna av den mobila teknologin som ligger i en nära framtid. Ett steg är att leverera egna TV-sändningar, med den finska hockeyligan som första testobjekt. Johan Dennelind tillbakavisade dock tanken på egna produktioner, han ser det som fördelaktigare att köpa material från befintliga, stora och professionella producenter av innehåll.

Aktieägarvärde

Självklart behövde Johan Dennelind ta upp aktieägarvärdet, eftersom marknaden är missnöjd med den svaga utvecklingen av marknadsvärdet. Han beskrev det som avgörande att avsluta utträdet ur de euroasiatiska marknaderna, visa resultat av prioriteringen på kärnmarknaderna och av deras nya visioner. Därefter bör aktieägarvärdet kunna komma.

Ett steg visades redan under Johan Dennelinds föreläsning, när Telia sände ut ett pressmeddelande som bekräftade försäljningen av en aktiepost i MegaFon för över 3 miljarder SEK. Johan Dennelind berättade för oss om affären minuten efter att den blev officiell under mötet. detta var en etapp i en långsiktig plan för att avsluta samarbetet, steg för steg.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Telias planer och se hur de kan uppfylla sina visioner. Och tack Rotary, för ännu ett välgjort arrangemang.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Web Shop Launched / Nätbutiken lanseras

Webbshopp Web Shop Consultant's Journey Peter Berg

Today the web shop for professional economists is launched (text in Swedish follows further below)!

This is the place to:

 • Order books
 • Subscribe to journals
 • Book lectures and webinars

This is also where you order:

 • Company web site updates
 • Newsletters for your company

The web shop is divided into six sections for your overview. Welcome – Visit the Web shop and get inspired!
In Swedish

Idag lanseras nätbutiken för professionella ekonomer!

Här är din plats för att:

 • Beställa böcker
 • Prenumerera på tidskrifter
 • Boka föreläsningar och webbinarier

Det är också här du beställer:

 • Nyhetsuppdateringar för företagets hemsida
 • Nyhetsbrev för ditt företag

Nätbutiken är indelad i sex avdelningar för att hjälpa dig får överblick. Välkommen – Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Develop the Stockholm Region / Utveckla Stockholmsregionen

Well functioning mega city regions are necessary for the development of national economies. That was the message of a speech Maria Rankka, CEO of Stockholm Chamber of Commerce, held today on a lunch meeting with the Rotary Stockholm City Business Network (text in Swedish follows further below).
 

Mega City Regions

Maria Rankka pointed out that urbanization is an important step for a nation to achieve the status as a developed economy. However, that is not enough, in the next step we need to think about the region around a mega city – develop a mega city region to keep up the pace. She cited that 600 largest mega city regions in the world stands for at least 60 % of the gross domestic product (GDP) of the world. A pattern is that in each nation with a mega city region this region represents a larger part of that nations GDP than it’s share of the same nations population. It’s simply the engine that develops the countrys economy.

Stockholm region has a larger part of Sweden’s GDP than Stockholm’s share of the population, and is therefor the engine of Sweden’s economy. But, Stockholm doesn’t qualify (yet) to be one of the 600 largest mega city regions. The Stockholm region needs a population of at least 3 million to get the mega city region status, Maria Rankka told us. We still have some way to go.

 

Why standing still is moving backwards

And why is it important to be a mega city region? We are time and again told by our government that Sweden have a very strong economy as it is now. Shouldn’t that be enough? No, Maria Ranka said. To stand still is not an option. There are only two directions, forward or backward. If we choose to not push the development further than other nations will and we will gradually come behind. If we choose to develop and reach over the magic threshold to be a well functioning mega city region, the economy will enhance itself simply because there is a market for almost any business within the region. Well functioning, although, requires a soil for creativity and expanding business.

 

USA Regression

My reflection is that maybe USA is an example of a nation that by standing still actually is moving backwards, from being one of the world’s strongest and leading economies to the status of a developing country. At least this is a thesis of the economist Peter Temin at MIT, as reviewed in The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin describes a USA of 20 % high class citizens and 80 % low wage citizens, without a real middle class. In this article Peter Temin says ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. I find the comparison to Thailand unfair, since that country now performs a large number of infrastructure projects and has a growing middle class, but I get his point.

To me Peter Temin confirms the opinion of Maria Ranka, ”there are only two directions, forward or backward”.

 

Thank you Maria Rankka

Stockholm Chamber of Commerce works to support a regional development for an expanding economy. Thank you Maria Rankka for an inspiring speech, you explained well why this development is needed!

 

In Swedish

Välfungerande megastäder, eller snarare megaregioner, är nödvändiga för utvecklingen av ett lands ekonomi. Det var budskapet i ett tal som Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare, höll idag under ett lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk.

 

Megaregioner

Maria Rankka lyfte fram att urbaniseringen är ett viktigt steg för att ett land ska erövra statusen som en utvecklad ekonomi. Det räcker dock inte, i nästa steg behöver vi tänka regionalt runt en megastad – utveckla megastadsregioner för att hänga med i utvecklingen. Hon berättade att världens 600 största megaregioner står för åtminstone  60 % av den samlade bruttonationalprodukten (BNP) globalt. Ett mönster är att i varje land som har en megaregion så står den regionen för en högre andel av landets BNP än sin andel av landets befolkning. Megaregionen är helt enkelt motorn som driver utvecklingen av landets ekonomi.

Stockholmsregionen har en högre andel av Sveriges BNP än regionens andel av befolkningen och är i praktiken motorn för Sverige ekonomi. Men, Stockholmsregionen kvalificerar sig inte (ännu) för att vara en av världens 600 största megaregioner. Stockholmsregionen behöver åtminstone 3 miljoner invånare för att nå megaregionens status, berättade Maria Rankka för oss. Vi har fortfarande en bit kvar på vägen.

 

Varför stå still är att gå bakåt

Och varför är det viktigt att bli en megaregion? Vi får återkommande höra av vår regering att Sverige har en mycket stark ekonomi som det är nu. Räcker inte det? Nej, säger Maria Rankka. Att stå still är inte ett alternativ. Det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt. Om vi väljer att inte stötta utvecklingen mer än i andra länder kommer vi gradvis att hamna på efterkälken. Om vi väljer att utvecklas och når över den magiska tröskeln, till att Stockholmsregionen blir en välfungerande megaregion, kommer ekonomin att utveckla sig själv helt enkelt därför att det finns en marknad för näst intill varje typ av företag inom regionen. Välfungerande, dock, kräver en grogrund för kreativitet och tillväxt.

 

USA:s tillbakagång

Min reflektion är att kanske USA är ett exempel på ett land som genom att stå still i själva verket börjar gå bakåt, från att vara en av världens starkaste och ledande ekonomier till att närma sig statusen som utvecklingsland. Det är i alla fall ståndpunkten hos ekonomen Peter Temin vid MIT, som den återges i The Independent (Chloe Farand April 21, 2017 ”US has regressed to developing nation status, MIT economist warns”). Peter Temin beskriver ett USA med 20 % överklass 80 % låglönearbetare, utan en riktig medelklass. I den artikeln säger Peter Temin ”… the world’s’ largest economy has roads and bridges that look more like those in Thailand and Venezuela than those in parts of Europe”. Jag anser att jämförelsen med Thailand är orättvis, eftersom landet genomför ett stort antal infrastrukturprojekt och har en växande medelklass, men jag förstår hans poäng.

För mig bekräftar Peter Temin Maria Rankas ståndpunkt, ”det finns bara två riktningar, framåt eller bakåt”.

 

Tack Maria Rankka

Stockholms Handelskammare arbetar för att hela Stockholmsregionen ska utvecklas. Tack Maria Rankka för ett inspirerande tal, du förklarade på ett bra sätt varför denna utveckling behövs!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts