EN: Accountor Training Sweden arranged the following webinars with me as author and lecturer for their start-up season 2017. They’re all recorded. Support your competence and sign up!

SW: Accountor Training Sweden arrangerade följande webbinarier med mig som författare och föreläsare under bolagets startår, säsongen 2017. Alla är inspelade. Underhåll din kompetens och anmäl dig!

 • Blog page about my assignments for  |  Bloggsidan om mina uppdrag för Accountor Training
 • Up to date info about lectures in their calendar  |  Aktuella uppgifter om kurserna i deras Kalendarium



Ms. Emilia Åker and I in the Stockholm studio | Emilia Åker och jag i studion i Stockholm

Ms. Emilia Åker and I in the Stockholm studio | Emilia Åker och jag i studion i Stockholm (photo: Elin Lindkvist, Accountor Training)

Monthly Updates  |  Månadsuppdateringar

The webinars are hold in Swedish  |  Webbinarierna hålls på svenska
Sign Up  |  Anmäl dig

 1. September 2017
  45 min, 2017-09-26

Real Estates  |  Fastigheter

The webinars are hold in Swedish  |  Webbinarierna hålls på svenska
Sign Up  |  Anmäl dig

The content is based on my articles and my book Real Estates  |  Innehållet baseras på mina fackartiklar och min bok Fastigheter

 1. Juridiska regelverk för fastigheter
  Legal Frameworks for Real Estates
  60 minuter, 2017-10-17
 2. Tidpunkter för fastigheters övergång
  Moment of Transfer for Real Estates
  60 minuter, 2017-10-17
 3. Fastighetsmoms
  VAT for Real Estates
  60 minuter, 2017-10-17
 4. Anskaffningsvärde för fastigheter
  Acquisition Value for Real Estates
  60 minuter, 2017-10-23
 5. Åtgärder på fastigheter
  Actions on Real Estates
  60 minuter, 2017-10-23
 6. Avskrivningar på fastigheter
  Depreciation of Real Estates
  60 minuter, 2017-10-23
 7. Uppskrivning av fastigheter
  Revaluation of Real Estates
  60 minuter, 2017-10-25
 8. Nedskrivning av fastigheter
  Write-down of Real Estates
  60 minuter, 2017-10-25
 9. Försäljning av fastigheter
  Sale of Real Estates
  60 minuter, 2017-10-25
 10. Fastigheter i K2 och K3
  Real Estates in Standards for Smaller (K2) and Larger Entities (K3)
  60 minuter, 2017-10-31
 11. Fastigheter i RFR 2
  Real Estates in Standards for Listed Entities (RFR 2)
  60 minuter, 2017-10-31
 12. Förvärv och avyttring av fastigheter i bolag
  Acquisition and Sale of Real Estates in Companies
  60 minuter, 2017-10-31
 13. Fastigheter – Redovisning och beskattning (översikt)
  Real Estates – Accounting and Taxation (Overview)
  45 minuter, 2017-10-27

Various Economy Topics  |  Olika ekonomiska ämnen

The webinars are hold in Swedish  |  Webbinarierna hålls på svenska
Sign Up  |  Anmäl dig

 1. Ägartransaktioner i aktiebolag (del 1) – Förbjudna lån
  Owner Transactions in Limited Companies (part 1) – Forbidden Loans
  60 minuter, 2017-09-15
 2. Ägartransaktioner i aktiebolag (del 2) – Ägarens inlåning
  Owner Transactions in Limited Companies (part 2) – Company Loans from Owner
  30 minuter, 2017-09-15
 3. Ägartransaktioner i aktiebolag (del 3) – Aktieägartillskott
  Owner Transactions in Limited Companies (part 3) – Shareholder Contribution
  60 minuter, 2017-09-15
 4. Ägartransaktioner i aktiebolag (del 4) – Tantiem
  Owner Transactions in Limited Companies (part 4) – Bonuses
  30 minuter, 2017-09-15
 5. Resultatplanering i ägarledda företag
  Performance Planning in Owner-managed Enterprises
  60 minuter, 2017-09-18
 6. Inkomstplanering för näringsidkare
  Income Planning for Private Business
  60 minuter, 2017-09-18
 7. Inkomstplanering för ägare till aktiebolag
  Income Planning for Owners of Limited Companies
  60 minuter, 2017-09-18
 8. Pågående arbeten, redovisning och beskattning (K1-K4)
  Work in Progress, Accounting and Taxation
  60 minuter, 2017-09-18
 9. Analysera näringsidkare
  Analyzing Sole Proprietors
  60 minuter, 2017-09-19
 10. Aktieägaravtal
  Shareholders Agreement
  60 minuter, 2017-09-19
 11. Avveckling av aktiebolag
  Winding up Companies
  60 minuter, 2017-09-19
 12. Lagen mot penningtvätt
  Anti-money Laundering Act
  60 minuter, 2017-09-19
 13. Dataskyddsförordningen GDPR (PUL från 2018)
  EU General Data Protection Regulation GDPR
  60 minuter, 2017-10-12

Links to other seasons   |  Länkar till andra säsonger Accountor Training


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.