Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

SW: Jag skriver nyhetsbrev inom företagsekonomi och privatekonomi. Du kan beställa tjänsten av mig så utformar vi innehållet i samråd. Du får en kraftfull marknadsföring om du anlitar mig för löpande nyhetsbevakning, i form av artiklar på din hemsida, kombinerat med regelbundna nyhetsbrev som refererar till artiklarna på hemsidan. Kontakta mig för bokning!

EN: I write newsletters about corporate and private economy. You can order the service from me and I’ll design the content in cooperation with you. You’ll get powerful marketing tools if you hire me for continuous news coverage, as articles on your web site, combined with regular news letters which refers to the articles on the web site. Contact me for booking!
RedovisningsHuset i Södertälje AB
Löpande Nyhetsartiklar och månatliga Nyhetsbrev / Continuous News articles and monthly Newsletters.
Jag skriver innehållet i nyhetsbreven och RedovisningsHuset distribuerar dem med MailChimp / I write the content of the newsletters and RedovisningsHuset distributes them in MailChimp.

The Consultant’s Journey (My blog)
Löpande nyhetsartiklar här på bloggen och Nyhetsbrev vid behov / Continuous News articles here on the blog and Newsletters on demand
Jag publicerar nyheterna på bloggen med WordPress och distribuerar mina nyhetsbrev med Get A Newsletter / I write the news articles on the blog in WordPress and distribute my newsletters in Get A Newsletter.


Föreläsningar / Lectures

SW: Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

EN: Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

  1. Välj föreläsning / Choose lecture (Publications & Lectures)
  2. Och-eller köp böckerna! / And-or buy the books!  (Books / Böcker)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.