The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: August 2017 (page 1 of 3)

Seminar Joint Ventures in Large Projects / Frukostmöte om samverkan i stora uppdrag

ESIC East Sweden Infra Cluster Ostlänken Östra handelskammaren

RedovisningsHuset i Södertälje AB have appointed me as the lecturer for a seminar arranged together with ESIC on October 5, 2017 (text in Swedish follows).

The topic is how to cooperate in different legal forms for local business, in order to grasp large assignments in the big Swedish infrastructure project Ostlänken (East Link).

I wrote about the invitation yesterday on the web site of RedovisningsHuset, We have a breakfast meeting with ESIC in Nyköping.

The East Link is a high speed double track railway scheduled for construction from 2019 to 2028. It’s a large project, comprising 154 km with 30 tunnels and 200 bridges, demanding 2,500 employees per year or totally 25,000 work years. The speed of the trains will be up to 320 km/h.

ESIC is a professional network based on the enterprises in the region, with partners from among others the municipalities of Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping and Linköping. ESIC has about 400 members today, among which RedovisningsHuset i Södertälje AB is one.

Our task with this breakfast seminar is to show different legal ways of cooperation between local companies, enabling them to get large assignments from the East Link project which they couldn’t get one-by-one. My task is to write the documentation and to give the breakfast seminar speech. It’s a challenging task which I look forward too!
In Swedish

RedovisningsHuset i Södertälje AB har anlitat mig som föreläsare vid ett frukostmöte arrangerat tillsammans med ESIC den 5 oktober 2017.

Ämnet är juridiska möjligheter för lokala företag att samverka så de kan ta uppdrag från det stora infrastrukturprojektet Ostlänken.

Jag skrev om inbjudan i går på RedovisningsHusets hemsida, Vi har frukostmöte med ESIC i Nyköping.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, planerad att anläggas under 2019 till 2028. Det är ett stort projekt, omfattande 154 km med 30 tunnlar och 200 broar som kräver 2 500 årsarbetare eller totalt 25,000 årsarbeten. Tågen kommer att nå hastigheter på upp till 320 km/h.

ESIC är ett professionellt nätverk för näringslivet i regionen, med partners från bl.a. kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. ESIC har cirka 400 medlemmar, varav RedovisningsHuset i Södertälje AB är en.

Vår uppgift vid frukostmötet är att visa olika juridiska vägar för samarbete mellan lokala företag, så de tillsammans kan få stora uppdrag från Ostlänken som de inte hade kunnat få var och en för sig. Min uppgift är att skriva dokumentationen och hålla själva föreläsningen.  Det är en spännande utmaning som jag ser fram emot!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

More Lectures booked by Wolters Kluwer / Fler föreläsningar bokade av Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

Wolters Kluwer just booked two more lectures with me, one in Stockholm September 2017 and one in Gothenburg November 2017 (text in Swedish follows further below).

In September I’ll give a company adapted lecture for the staff in an accounting consultancy company in Stockholm.

The November lecture is for the tax experts at Wolters Kluwer in Gothenburg. This will be the second time I’ll meet them for staff education at their home ground, so I feel honored!
In Swedish

Wolters Kluwer har just bokat ytterligare två föreläsningar med mig, en i Stockholm september 2017 och en i Göteborg november 2017.

I september håller jag en företagsanpassad kurs för personalen i en redovisningsbyrå i Stockholm.

Novemberföreläsningen är för skatteexperterna hos Wolters Kluwer i Göteborg. Det blir andra gången jag träffar dem för internutbildning på deras hemmaplan, så jag känner mig hedrad!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article for RH on Scrapped Tax Legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Yesterday August 26, 2017 the Swedish government scrapped proposals for raised taxes in two areas and eased a third one (text in Swedish follows further below).

I published an article in Swedish today on RedovisningsHuset i Södertälje AB’s web site Full stop for the Governments Tax Raises for Owner-Managed Companies. The changes are results of a political unrest concerning several of the governments tax proposals. One of the scrapped proposals concerns New Legislation for Owner-managed Companies.

I also describe two other important tax matters which are not affected by yesterdays turmoil, but continues to be prepared for legislation according to plan: Limited Interest Deductions for Companies and Update Real Estates: Packaging to an end?

With so much going on the readers need all help to keep track on what’s on and what’s not!
In Swedish

I går den 26 augusti 2017 meddelade regeringen att de skrotar två förslag till skattehöjningar och mildrar ett tredje.

Jag publicerade en artikel i dag på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida Regeringen backar helt om 3:12-regler. Förändringarna beror på politisk orolighet om regeringens skatteförslag. Ett av de skrotade förslagen gäller Nya 3:12-regler.

Jag beskriver också två andra viktiga skatteförslag som inte berörs av gårdagens förändringar, utan fortsätter att beredas enligt plan fram till kommande lagförslag: Begränsade ränteavdrag för företag och Slutet för paketering av fastigheter?

Med så mycket på gång nu så behöver läsarna all hjälp för att hålla reda på vad som är på gång och inte!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

 

Article on Actual Control Person Act for RH / Artikel om verklig huvudman för RH

Bolagsverket Register verklig huvudman Penningtvättsregister Actual Control Person Anti-Money Laundry Register

Today I published an article in Swedish about the Actual Control Person Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, Register Actual Control Person from September 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe the new law, which introduces a mandatory demand on almost all juristic persons in Sweden to register which physical person who is in control of the organisation. I also tip the readers that they have a six-month free window to register, then there will be a fee.

This article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers judge if they are concerned and, if so, register in time.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act, which include a section about the Actual Control Person Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om lagen om registrering av verklig huvudman på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Registrering av verklig huvudman från 1 september 2017.

I artikeln beskriver jag den nya lagen, som inför en skyldighet för nästan alla juridiska personer att registrera vilken eller vilka fysiska personer som bestämmer över verksamheten. Jag tipsar också läsarna om att de har en sexmånaders gratisperiod för registrering, sedan måste de betala en avgift för registreringen.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa kunderna att avgöra om de berörs, och i så fall att göra registreringen i tid. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har även ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt, som inkluderar ett avsnitt om lagen om registrering av verklig huvudman.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on Anti-Money Laundering for RH / Artikel om penningstvättslagen för RH

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

Today I published an article in Swedish about the Anti-Money laundering Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, The Anti-Money Laundering Act is in force from August 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe which branches that are affected the regulations. I also list the most important things to think about for the applicable organisations.

The article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers to take necessary actions.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om penningtvättslagen på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017.

I artikeln beskriver jag vilka verksamheter som påverkas av lagen. Jag listar också de viktigaste punkterna att tänka på för de berörda företagen och organisationerna.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa berörda kunder att vidta nödvändiga åtgärder. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har också ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

7 Steps to Prepare for GDPR – The RH Case / 7 förberedelser för dataskyddsförordningen – Fallet RH

GDPR General Data Protection Regulation Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen PuLRedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

On behalf of RedovisningsHuset i Södertälje AB I have analysed the consequences of GDPR for them and suggested an action plan (text in Swedish follows further below).
GDPR is short for the EU General Data Protection Regulation which will be in force on May 25, 2018 simultaneously in all the EU member states as law. Also see my posts Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB provides services in accounting, taxation, and a wide range of consultancy areas regarding corporate and private economy matters. Processing personal data is natural and essential for them. In my analysis I identified  seven important measures in my report and suggested an action plan.

 1. Identify suitable legal basis for their personal data processing
 2. Update the terms and conditions and get confirmations from existing customers
 3. Establish a data protection policy draft
 4. Check specified matters with the supervisory authority (which in Sweden is Datainspektionen, DI)
 5. Check specified system matters with RedovisningsHusets software suppliers
 6. Complete the data protection policy
 7. Inform the staff about the data protection policy, what to observe in their work and how to apply the policy internally

We discussed my suggested action plan during a meeting at RedovisningsHuset last Wednesday August 23, 2017. As a first result I got the assignment to execute step 1, update the terms and conditions and coordinate them with the agreement of assignments they have with their customers.

All the steps described in the fact box above are necessary but they take time. My recommendation to you is to use the nine months you today have left to May 25, 2018 to perform a similar study in your organisation and take action, so you’re prepared when the regulation enters into force.

Is this really so important? Yes, the safety of personal data is a matter of integrity. And companies and organisations that fail to comply with the GDPR risks to face penalties up to 20 million EUR, or 4 % of the yearly turnover (83.5 GDPR)! That’s a lot, and we might very well see penalties resulting in bankruptcies in some cases.

I hope this case description can be helpful, although the circumstances are different in each organisation!
In Swedish

På uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje AB har jag analyserat vad GDPR innebär för dem och tagit fram förslag till en handlingsplan.

GDPR betyder General Data Protection Regulation, EU:s allmänna dataskyddsförordning, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 samtidigt i alla EU:s medlemsländer som lag. Se även mina inlägg Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB tillhandahåller tjänster inom redovisning, beskattning och konsultation rörande ekonomiska frågor för företag och privatpersoner. Behandling av personuppgifter är både naturligt och väsentligt för deras verksamhet. I min analys har jag identifierat sju viktiga åtgärder och föreslagit en handlingsplan.

 1. Identifiera lämpliga rättsliga grunder för deras behandlingar av personuppgifter
 2. Uppdatera allmänna villkor och få bekräftelse från befintliga kunder
 3. Upprätta ett utkast till dataskyddspolicy
 4. Kolla vissa frågor med tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen, DI)
 5. Kolla vissa frågor med RedovisningsHusets programvaruleverantörer
 6. Färdigställ dataskyddspolicyn
 7. Informera personalen om dataskyddspolicyn, vad de behöver uppmärksamma i sitt arbete och hur de ska tillämpa policyn internt

Vi diskuterade mitt förslag till handlingsplan under ett möte hos RedovisningsHuset i onsdags den 23 augusti 2017. Som ett första resultat fick jag i uppdrag att verkställa steg 1, uppdatera de allmänna villkoren och samordna dem med uppdragsavtalen för deras kunder.

Alla stegen jag beskriver i faktarutan ovan är nödvändiga, men de tar tid. Jag rekommenderar att du använder de nio månader du har på dig, från i dag till den 25 maj 2018, till att genomföra en liknande studie i din organisation och vidta åtgärder så du är förberedd när direktivet träder i kraft.

Är detta verkligen så viktigt? Ja, säkerheten för personliga data är en fråga om integritet. Och företag och organisationer som bryter mot GDPR riskerar sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner EUR, eller 4 % av årsomsättningen (83.5 GDPR)! Det är mycket, och vi kommer mycket väl att kunna få uppleva sanktionsavgifter som leder till konkurser i vissa fall.

Jag hoppas beskrivningen av detta praktikfall kan vara till hjälp, även om förutsättningarna är olika i varje enskilt fall!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting with Xenter, Stockholm / Möte med Xenter i Tumba

Xenter YH-utbildning högskoleutbildning ledningsgrupp Higher Vocational Education Executive Committee

There are new higher vocational educations for economists on the way in south Stockholm (text in Swedish follows further below).

Last Tuesday August 22, 2017 I attended a meeting with The Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm.

Apart from deciding on the examinations of students, who had recently finalized their studies, we discussed the important finalizing of applications for government grants for the upcoming educations. We have good concepts, a lot of experience from completed educations and a history of really high rates of employment for our students after their examinations. This left us feeling that we have really strong alternatives for future educations!
In Swedish

Vi har nya YH-utbildningar för ekonomer på väg i södra Stockholm.

I tisdags den 22 augusti deltog jag i ett möte med ledningsgruppen för YH-utbildningar av ekonomer vid Xenter i Botkyrka utanför Stockholm.

Förutom att examinera studenter, som just har avslutat sina studier, diskuterade vi det viktiga färdigställandet av ansökningar till YH-myndigheten för nya utbildningar och omgångar. Vi har bra utbildningskoncept, mycket erfarenhet från genomförda utbildningar och en historik med höga andelar utexaminerade studenter som har arbete där de kan tillämpa vad de lärde sig under studierna. Dessa resultat ger oss känslan av att vi har riktigt starka alternativ för framtida utbildningar!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset / Artikel om dataskyddsförordningen

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Today I wrote and posted an article in Swedish about the EU General Data Protection Regulation GDPR (Your checklists for GDPR) on the web site of RedovisningsHuset i Södertälje AB (text in Swedish follows further below).

The article is mainly targeting their corporate customers. The GDPR will be in force as law on May 25, 2018 simultaneously in all the EU member states. Our message is that it’s time to prepare and act now. Don’t think there’s time and this is nine months away, think it’s only nine months left!

The article contains a check list in 13 steps for companies and organisations for how to prepare to fulfill the GDPR. In an additional section I describe the six available legal basis for personal data processing, with highlights of what’s most probable to come in handy.

In another post I describe a webinar I’m holding for Accountor Training on GDPR, Webinar EU Data Protection GDPR. You’re welcome to apply!
In Swedish

I dag skrev jag artikeln Dataskyddsförordningen – Dina checklistor för GDPR och lade upp den på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida.

Artikeln riktar sig i första hand till företagskunder. GDPR träder i kraft som lag den 25 maj 2018, samtidigt i alla EU:s medlemsländer. Vårt budskap är att det är dags att förbereda sig och agera nu.  Tänk inte att du har tid på dig och det är nio månader bort, tänk det är bara nio månader kvar!

Artikeln innehåller en checklista på 13 punkter för företag och organisationer om hur de kan förbereda sig för att följa GDPR. I ett eget avsnitt tar jag upp de sex möjliga rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter, med kommentarer om vilka grunder som kan komma bäst till hands.

Läs artikeln du också – den kan visa sig innehålla viktig information för ditt företag!

I ett annat inlägg beskriver jag ett webbinarium jag håller för Accountor Training om GDPR, Dataskyddsförordningen. Du är välkommen att anmäla dig!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Lecture Bookings from Wolters Kluwer / Nya kursbokningar

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen

Wolters Kluwer have booked me for two new lectures i Stockholm (text in Swedish follow further below).

In my post Upcoming Lectures for Wolters Kluwer I described the coming season. I was then booked for 14 software educations, seminars and webinars during September 2017 to March 2018.

Now I’m booked for 2 additional software one-day educations on the topic “Financial Reports, software introduction for experienced participants”, on October 3, 2017 and January 23, 2018. That makes it 16 occasions ranging from 3 hour webinars to 2-days software educations, totally 22 days!

In this PDF-file you can see the whole lecture program, with my lectures high-lighted in yellow.

However, the schedule might change. Be sure to always have the latest information by using this link.

I hope to see you at the lectures! 🙂
In Swedish

Wolters Kluwer har bokat mig för två nya kurser i Stockholm.

I mitt inlägg Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer beskrev jag den kommande säsongen. Jag var då bokad för 14 programvaruutbildningar, seminarier och webbinarier under perioden september 2017 – mars 2018.

Nu är jag bokad för ytterligare 2 endagars programvaruutbildningar i ämnet “Bokslut, programvaruintroduktion för bokslutsvana”, den 3 oktober 2017 och 23 januari 2018. Då är vi uppe i 16 kurstillfällen, från 3-timmars webbinarier till 2-dagars programvaruutbildningar, totalt 22 dagar!

I denna PDF-fil kan du se hela utbildningsprogrammet, med mina föreläsningar markerade med gult.

Programmet kan dock förändras. Var säker på att alltid få den senaste informationen genom att använda denna länk.

Jag hoppas få träffa dig på föreläsningarna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Real Estates, New Order from Accountor Training / Fastigheter, ny beställning

Fastigheter Real Estates Seminarium Seminarier Webbinarium Webbinarier Seminar Webinar Lecture Föreläsning Kurs Bok Book Artikel Articles Accounting Taxation Redovisning Beskattning

Accountor Training Sweden have ordered additionally 12 new webinars from me, regarding various aspects on accounting and taxation for Real Estates (non-residential premises). This new order increases the total of webinars for Accountor Training to 25 events 2017!

The webinars will be held in Swedish. Video introductions of the 12 new webinars are recorded at their studio in Stockholm on Monday August 28 and posted on their web page within a few days. There you can also apply to the webinars.

The content of the webinars are based on my book “Real Estates” and on articles I have written.

You can find details on each seminar in the fact box below, in English and Swedish.
In Swedish

Accountor Training har beställt ytterligare 12 webbinarier av mig, med redovisning och beskattning av fastigheter som gemensamt tema. Denna nya order ökar det totala antalet webbinarier för Accountor Training till 25 tillfällen 2017!

Webbinarierna hålls på svenska. Videopresentationer av de 12 nya webbinarierna spelas in i deras studio i Stockholm på måndag den 28 augusti och läggs upp på deras hemsida inom några dagar. Där kommer du också att kunna anmäla dig till webbinarierna.

Det handlar om följande nya webbinarier.

Tisdag 17 oktober / Tuesday October 17, 2017

 • Juridiska regelverk för fastigheter / Legal frameworks for real estates
 • Tidpunkter för fastigheters övergång / Moment of transfer for real estates
 • Fastighetsmoms / VAT for real estates

Måndag 23 oktober / Monday October 23, 2017

 • Anskaffningsvärde för fastigheter / Acquisition value for real estates
 • Ny-, till- och ombyggnad, underhåll och reparationer av fastigheter / New construction, rebuilding, maintenance and repairs of real estates
 • Avskrivningar på fastigheter / Depreciation of real estates

Onsdag 25 oktober / Wednesday October 25, 2017

 • Uppskrivning av fastigheter / Revaluation of real estates
 • Nedskrivning av fastigheter / Write-down of real estates
 • Försäljning av fastigheter, redovisning och beskattning / Sale of real estates, accounting and taxation

Tisdag 31 oktober / Tuesday October 31, 2017

 • Fastigheter i K2 och K3 / Real estates in standards for smaller entities (2) and larger entities (K3)
 • Fastigheter i RFR 2 / Real estates in standards for listed entities (RFR 2)
 • Förvärv och avyttring av fastigheter via bolag / Acquisition and sale of real estates in companies

Innehållet i webbinarierna baseras på min bok “Fastigheter” och på fackartiklar jag har skrivit.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts