The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: November 2016

CSR in the Annual Accounts Act – Hållbarhet och mångfald i ÅRL från 1 december

CSR Corporate Social Responsibility Sustainability Equality ÅRL Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsrapport Mångfaldspolicy

Changes in the Swedish Annual Accounts Act are in force from December 1, 2016. Large enterprises shall prepare a sustainability report and inform about their policy for equality. The Swedish changes are adaptions to an EU directive.

The sustainability report is to cover information about environment, social conditions, staff, respect for human rights and anti-corruption measures.

The policy of equality for the management is to be described regarding age, gender, education and professional background.

The new regulations applies to financial years beginning January 1, 2017 and later.


Hållbarhet och mångfald

Riksdagen har beslutat om nya regler enligt regeringens proposition ”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”. Ändringarna påverkar nio lagar, däribland årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL), lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen.

Lagändringarna föranleds av EU:s ändringsdirektiv om stora företags och koncerners icke-finansiella information och upplysningar om mångfaldighetspolicy.

En ny storleksgräns införs

Reglerna om hållbarhetsrapport ska uppfyllas av stora företag och koncerner enligt EU:s redovisningsdirektiv, dvs. företag eller moderföretag i koncerner som överskrider fler än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste åren:

 • Medelantal anställda: Över 250 personer
 • Balansomslutning: Över 175 mkr
 • Nettoomsättning: Över 350 mkr

I fortsättningen kallar jag dessa för stora företag och koncerner, i likhet med benämningen i EU:s redovisningsdirektiv.

Just för hållbarhetsrapporteringen medger EU:s ändringsdirektiv att gränsen för antal anställda sätts högre, 500 personer, men Sverige får alltså en gränsdragning på över 250 personer för anpassning till EU:s generella regler om större företag.

Som jämförelse kan nämnas att större företag enligt ÅRL är i övriga sammanhang företag som överskrider fler än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste åren:

 • Medelantal anställda: Över 50 personer
 • Balansomslutning: Över 40 mkr
 • Nettoomsättning: Över 80 mkr

Ändringsdirektivet avgränsar dessutom kravet på hållbarhetsrapportering till företag som är av allmänt intresse.

Den svenska implementeringen innebär att alla som ska upprätta årsredovisning och klassas som stora i detta sammanhang ska upprätta hållbarhetsrapport, alltså även t.ex. ideella föreningar.

Vägledningen Gränsvärden (BFNAR 2006:11) uppdaterades så sent som den 18 oktober 2016 med anpassningar till ÅRL (se inlägget BFN on Mergers and Limits), men nu kan ytterligare uppdatering krävas.

Hållbarhetsrapport

Stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport, i förvaltningsberättelsen eller i en separat handling.

Regeringen bedömer att ca 1 600 företag berörs, med den svenska storleksavgränsningen som nu blivit lagstiftad. Hade Sverige i stället utgått från ändringsdirektivets tillåtna gränsdragning, med minst 500 anställda i stället för 250 personer samt bara företag av allmänt intresse i stället för alla stora företag, så hade bara ca 100 svenska företag berörts.

Rapporten ska innehålla ”…upplysningar om hållbarhetsfrågor […] för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.” I förekommande fall ska den även upprättas för koncernen.

Minimikravet är att innehållet behandlar följande frågor.

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption
 • Företagets affärsmodell
 • Företagets policy i hållbarhetsfrågor
 • Resultatet av tillämpningen av policyn
 • Väsentliga risker som rör dessa frågor
 • Hur företaget hanterar riskerna

Ändringsdirektivet talar om icke-finansiella upplysningar men i Sverige introduceras i stället uttrycket hållbarhetsupplysningar (som lämnas i en hållbarhetsrapport) i redovisningsreglerna. Uttrycket icke-finansiella upplysningar i ÅRL (6 kap. 1 § fjärde stycket första meningen) ändras därför till hållbarhetsupplysningar, men utan att ändra något i sak. I mitt tycke är den nya benämningen betydligt bättre och enklare att förstå, eftersom benämningen icke-finansiella upplysningar rent språkligt är mycket vidare och mer svårgreppbart.

Företag som uppfyller skyldigheten att lämna en hållbarhetsrapport ska anses ha uppfyllt den redan nu befintliga skyldigheten enligt ÅRL för större företag, att i förvaltningsberättelsen lämna icke-finansiella upplysningar för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt miljö- och personalfrågor.

Företagets revisor ska uttala sig om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte, men det införs inte någon lagstadgad skyldighet att granska rapporten.

Mångfaldspolicy

Stora företag, vars aktier är noterade, ska beskriva policyn för mångfald i bolagsstyrningsrapporten.

Regeringen bedömer att ca 50 aktiebolag berörs, med den svenska storleksavgränsningen tillsammans med kriteriet noterade aktier.

Syftet är att öka mångfalden i styrelserna för att skapa en öppen beslutsmiljö som leder till framgångsrik styrning av företaget.

Minimikravet är att beskrivningen ska innehålla följande punkter.

 • Mångfaldspolicy för styrelsen
  • T.ex. om ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund
 • Målet med policyn
 • Hur policyn har tillämpats under året
 • Resultat av tillämpningen

Ikraftträdande

De nya reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy träder i kraft den 1 december 2016 och gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Källor

Regeringens proposition Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (prop. 2015/16:193)

Civilutskottets betänkande Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (2016/17:CU2)

Riksdagsbeslut (debatt § 15, s. 27-51 och beslut § 21, s.85) Riksdagens protokoll 2016/17:21


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur! Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Legislation for Owner-managed Companies – Nya 3:12-regler

3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Update August 27, 2017: Article for RH on scrapped tax legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

Tax changes are proposed for the owners of owner-managed companies, with significant increases of tax levels from 2018. In this post follows a Swedish description of the changes and advises of how to be prepared.


3:12-utredningen har lämnat sina förslag till lagändringar för att höja skatten på utdelningar och vinster i ägarledda aktiebolag från 2018.

Utdelningar och vinster beskattas med 20 % inom ett årligen framräknat utdelningsutrymme och belopp över utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst med upp till 57 %. Utredningen har nu tagit fram förslag till nya regler som begränsar detta utdelningsutrymme ytterligare och dessutom höjer skatten inom utrymmet från 20 % till 25 %. Vi berättar här hur de nya reglerna ser ut, jämför dem med dagens regler och tipsar om hur du kan planera.

Alternativa beräkningar

Utdelningsutrymmet beräknas varje år i din privata deklarationsbilaga K10. Det finns flera alternativ.

 1. Huvudregeln
  1. Kapitalbaserat utrymme och
  2. Lönebaserat utrymme
 2. Förenklingsregeln

Utdelningar begränsas dessutom, framför allt, av hur mycket bolaget kan dela ut av sin vinst. Oavsett hur stort utdelningsutrymme du kan beräkna privat så går det ju inte att använda utrymmet om bolaget har lägre vinst eller ingen vinst alls.

Kapitalvinst/förlust styrs av hur mycket du kan få för ditt bolag vid en försäljning.

Här koncentrerar vi oss dock på hur utdelningsutrymmet beräknas, inom vilket du beskattas för utdelningar och vinster inom kapital med en lägre skatt än inom tjänst.

Förenklingsregeln

Vi börjar med förenklingsregeln, alternativ 2.

FÖRENKLINGSREGELN – SCHABLONBELOPPET SÄNKS

Enligt denna regel kan du varje år beräkna ett utdelningsutrymme som består av 2,75 inkomstbasbelopp året för inkomståret. Utdelningsutrymmet 2017 blir med nuvarande regler 163 075 kr enligt förenklingsregeln (2,75 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr). Utdelning kan därmed tas ut med upp till 163 075 kr till 20 % skatt.

Utredningen föreslår en sänkning från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp. Utdelningsutrymmet 2018 blir därmed 107 625 kr enligt förenklingsregeln (1,75 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr).

FÖRENKLINGSREGELN – UTDELNINGSUTRYMME BARA I ETT BOLAG

Företagare som äger flera aktiebolag kan enligt dagens regler beräkna förenklingsregeln i ett, valfritt bolag varje år men måste då använda huvudregeln för att beräkna utdelningsutrymmet i de övriga bolagen. Det föreslår utredningen ska ändras från 2018 till att om förenklingsregeln används i ett bolag så får inget utdelningsutrymme alls beräknas i de övriga bolagen.

Huvudregeln

Nu kommer vi till huvudregeln, alternativ 1.

HUVUDREGELN – KAPITALBASERAT UTRYMME

Du får varje år beräkna ett utdelningsutrymme på ditt anskaffningsvärde för aktierna x statslåneräntan i slutet av november förra året + 9 procentenheter. För utdelningar under 2016 blir det 9,65 %, eftersom statslåneräntan i slutet av november 2015 var 0,65 %.

Anskaffningsvärdet är vad du har betalat för aktierna, ökat med eventuella ovillkorade aktieägartillskott. Vi avråder dock från sådana tillskott eftersom de låser in pengarna i bolaget och du måste vänta till en framtida försäljning för att få tillbaka tillskottet, på samma sätt som aktiekapitalet.

Om du har betalat 100 000 kr för aktierna i ditt bolag blir utdelningsutrymmet 2016 alltså 9 650 kr. Utdelningsutrymmet 2017 kan vi inte beräkna ännu, eftersom det dröjer ett par veckor till innan vi känner till statslåneräntan i slutet av november 2016.

Utredningen föreslår ingen ändring för det kapitalbaserade utrymmet, så samma principer ska alltså fortsätta att gälla. Utdelningsutrymmet 2018 beräknas som anskaffningsvärdet för aktierna x statslåneräntan i slutet av november 2017 + 9 procentenheter.

HUVUDREGELN – LÖNEBASERAT UTRYMME

Det kapitalbaserade utrymmet kombineras med ett lönebaserat utrymme – förutsatt att bolaget har betalat ut löner förstås!

Du måste först uppfylla ett krav på egen lön för att få beräkna lönebaserat utrymme. Uppfyller du kravet så får du använda en viss andel av bolagets totala lönesumma som eget utdelningsutrymme.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV LÄGSTANIVÅ

Enligt dagens regler måste du ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma för att få använda löneregeln. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2017 krävs det att du har tagit ut en lön under 2016 på minst 375 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon fler än dig (6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 355 800 kr / 0,95 = 374 526 kr).

Utredningen ökar löneuttagskravet till minst 8 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 518 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon annan än dig (8 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 492 000 kr / 0,95 = 517 895 kr).

En första förutsättning är förstås att bolaget klarar av en sådan lönekostnad till dig samt de arbetsgivaravgifter som hela lönen medför. Du kan i så fall väga bolagets kostnad för löner och avgifter mot de privata konsekvenserna. Du kommer att ligga strax över gränsen för att betala statlig skatt 20 %, men du har också tjänat in maximal sjukpenninggrundande inkomst och maximal pensionsgrundande inkomst. Har du bilförmån bör du absolut använda dig av omvänd löneväxling för att får drag hjälp till rätt lönenivå.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV HÖGSTANIVÅ

Om bolaget betalar löner även till andra än dig själv så ökar kravet på din egen lön för att du ska få använda löneregeln, men bara upp till en viss nivå.

Om du tar ut en lön på minst 9,6 inkomstbasbelopp så får du använda löneregeln, oavsett hur hög den totala lönesumman för bolaget är. För att få använda löneregeln 2017 i ett bolag med hög lönesumma innebär det att du måste ta ut en egen lön under 2016 på minst 570 tkr (9,6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 569 280 kr). Hög lönesumma är över 4 270 tkr 2017 i totala löner (4 269 600 kr * 5 % = 213 480 kr + 6 x inkomstbasbeloppet 2016, 59 300 kr = 569 280 kr vilket stämmer med takbeloppet på 569 280 kr som därmed räcker).

Utredningen ökar taket för löneuttagskravet till minst 15 inkomstbasbelopp. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 i ett bolag med hög lönesumma krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 923 tkr (15 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 922 500 kr). Hög lönesumma är över 8 610 tkr 2017 i totala löner (8 610 000 kr * 5 % = 430 500 kr + 8 x inkomstbasbeloppet 2017, 61 500 kr = 922 500 kr vilket stämmer med takbeloppet på 922 500 kr som därmed räcker).

Så höga lönenivåer kräver mycket eftertanke. Privat beskattas ca 200 tkr med statlig skatt 20 % och närmare 300 tkr med högsta statliga skatt 25 %. Bolaget fortsätter att betala fulla arbetsgivaravgifter, men lönenivån på 923 tkr ger inga ytterligare sociala förmåner jämfört med den lägsta lönen för löneregeln, 518 tkr. Huvudfrågan blir då om det ökade utdelningsutrymmet kommer att användas inom kort och om det ger sådan avkastning privat att det är värt de stora extrakostnaderna.

Se över din årsinkomst från bolaget för 2016, det är sista chansen att få ett bra löneunderlag 2017 till rimlig lönenivå innan de nya reglerna börjar gälla!

Närstående kan kombinera sina löneuttag, t.ex. räcker det att en av de närstående som arbetar i bolaget uppfyller lönekravet.

Om bolaget inte klarar hög lön till alla närstående så kan en bra planering vara att en i taget av de närstående uppfyller lönekravet varje år, medan de övriga tar ut löner upp till gränsen för jobbskatteavdraget som i alla fall ger ett bra tillskott utan inkomstskatt.

HUVUDREGELN – UTDELNINGSUTRYMME FÖR LÖNEUNDERLAGET

Om du nu har klarat löneuttagskravet, vad ger det då i utdelningsutrymme?

Enligt dagens regler får du använda 50 % av bolagets totala lönesumma som utdelningsutrymme, förutsatt att du äger hela bolaget. Annars får du använda din andel av bolagets lönesumma för att beräkna utdelningsutrymmet. Utdelningsutrymmet 2017 blir då 197 tkr om du tar ut 375 tkr i årslön 2016 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (375 tkr x 50 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är bättre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 163 tkr 2017. Löneregeln är alltså förmånligare redan på lägsta nivån och sedan ökar skillnaden snabbt med högre lönesummor.

Utredningen föreslår nu en trappa där du får räkna löneutrymme för din andel av bolagets totala lönesumma enligt följande (utdelning 2018 beräknas utifrån inkomstbasbelopp 2017 som är 61 500 kr).

 • 10 % upp till 8 inkomstbasbelopp
  • < 8 x 61 500 kr = < 492 tkr
 • 25 % mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp
  • 8 – 60 x 61 500 kr = 492 tkr – 3 690 tkr
 • 50 % av över 60 inkomstbasbelopp
  • > 60 x 61 500 kr = > 3 690 tkr

Utdelningsutrymmet 2018 blir då 65 tkr om du tar ut 518 tkr i årslön 2017 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (492 tkr x 10 % + 26 tkr x 25 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är sämre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 108 tkr 2017.

Trots att löneuttaget i detta exempel är 143 tkr högre (518 tkr – 375 tkr) blir alltså utdelningsutrymmet 132 tkr lägre (65 tkr – 197 tkr).

BRYTPUNKT MELLAN HUVUDREGELN OCH FÖRENKLINGSREGELN

I praktiken krävs det ett löneunderlag på minst 688 tkr enligt de nya reglerna, i kombination med ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr, för att löneregeln ska bli förmånligare än förenklingsregeln.

688 tkr i egen lön 2017, och inga övriga löner i bolaget, ger ett löneutrymme 2018 på 98 tkr (492 000 kr x 10 % + 196 000 kr x 25 % = 98 200 kr) och ett kapitalbaserat utrymme på ca 10 tkr (100 000 kr x ca 9,6 % = 9 650 kr), tillsammans 108 tkr vilket är det samma som förenklingsregelns 108 tkr.

Skattesatserna höjs

Utdelning och vinst vid försäljning av aktier beskattas nu i tre nivåer enligt följande.

 1. Inkomst av kapital: 20 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: 30 % över 90 inkomstbasbelopp (utdelning) eller 100 inkomstbasbelopp (vinst vid försäljning)
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning 2017: 90 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 337 tkr
  • Tak för tjänstebeskattning av vinst 2017: 100 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 930 tkr

Utredningen föreslår förändringar av skattesatserna samt att samma tak sätts för tjänstebeskattning av utdelning och vinst vid försäljning.

 1. Inkomst av kapital: Höjs från 20 % till 25 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Oförändrat upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: Sänks från 30 % till 25 % över 100 inkomstbasbelopp i utdelning och vinst vid försäljning
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning och vinst 2018: 100 x inkomstbasbelopp 2017, 61 500 kr = 6 150 tkr

Utdelningar inom utdelningsutrymmet beskattas alltså med 20 % under 2017 och 25 % under 2018. Det innebär att du bör försöka ta ut utdelning inom hela utdelningsutrymmet 2017, även om du brukar spara en del av utrymmet i vanliga fall. Om bolaget inte klarar en så stor utdelning likviditetsmässigt så kan du låna tillbaka pengar till bolaget, efter avdrag för skatten som du behöver betala. Sådana lån förutsätter dock att bolaget just behöver låna pengarna, om du ska kunna ta ut ränta. Dessutom bör du tänka på att det finns en förlustrisk för ditt lån till bolaget om verksamheten får problem i framtiden.

Att skatten för höga utdelningar och vinster vid försäljning av aktier sänks till 25 % medför att skatten hamnar på samma nivå som för okvalificerade andelar, som ju beskattas med 25 % för all utdelning och vinst vid försäljning oavsett belopp. Det innebär att den som strävar efter en karantänlösning (5-25-bolag) för att få 25 % beskattning på hela det återstående kapitalet efter att ha varit passiv i fem år nu saknar anledning att samla på sig höga utdelningsutrymmen före försäljningen, om de inte används för löpande utdelningar.

Utdelningsutrymmet kan sparas

Om utdelningsutrymmet inte kan användas, helt eller delvis, så får du spara det oanvända utrymmet till kommande år. Den möjligheten kommer att finnas kvar oförändrat enligt förslaget till nya regler.

Nya 3:12-reglerna ska gälla från 2018

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla fr.o.m. 2018-01-01, alltså för utdelningar och försäljning av aktier under 2018 och senare.

Tänk på att utdelningsutrymmen 2018 bygger på löner under 2017!

Utredningsförslaget ska nu remissbehandlas, dvs. myndigheter, organisationer och andra ska ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Reglerna är redan komplicerade och kommer att bli ännu svårare att förstå med utredningsförslaget, vilket stämmer dåligt med den stående instruktionen för lagstiftningsärenden att tänka på förenklingar. Det kan bli ändringar innan regeringens slutliga förslag till lagändring kommer.

Rådgivning

En förkortad version av denna artikel har publicerats på hemsidan hos Redovisningshuset i Södertälje AB, med en avslutande lista på lämpliga åtgärder. Medarbetarna på RedovisningsHuset står beredda att hjälpa dig med planeringen i ditt bolag – Kontakta dem!


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur! Jag håller föreläsningar om resultat- och inkomstplanering med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller köp boken!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Four Weeks of Lectures in Sweden

Sweden Snow Lectures

Photography © Peter Berg

Yesterday I came to Sweden for four weeks of lectures and consultancy assignments. It was about 28 degrees in Bangkok at midnight, when I left, but chilly 2 degrees minus in the morning when I arrived to Arlanda Airport, Stockholm. Brrr…

The picture shows Mariatorget in Stockholm, Sweden last night with fresh snow that came in the evening.

Lectures

I’m booked for a series of different lectures in the Stockholm area and Gothenburg during November and early December, on the the New Annual Accounts Act in Sweden including what’s to expect from the adapted K-standards, on preparing financial statements on different levels in software from Wolters Kluwer, on a newly produced lecture about ongoing projects, on Performance and Income Planning based on my book on the topic (Resultat- och inkomstplanering) and much more.

Assignments

We are facing higher taxes in Sweden on dividends from and sales of shares in owner-managed limited companies. RedovisningsHuset i Södertälje AB have booked me for analysis of the suggested changes of the tax law and suitable measures for the customers (see also my post October 24, 2016 Newsletter from RedovisningsHuset).

In early December, 2016 it’s time for me to attend the next meeting of the Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan) at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm (see also my post August 31, 2016 Educations from Xenter/YH-Utbildningar).

Intense weeks

Well, I believe the time will pass fast before it’s time to return to Bangkok December 5, 2016. 🙂


Lectures

Keep yourself updated by attending the lectures suitable for your needs! This is how you do.

 1. Choose topic (Publications & Lectures)
 2. Book (Contact)

And/or by the books!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

BFN on Mergers and Limits

BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released three updates on standards about Mergers and Limits. The updates are related to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016.

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Ändrade lagar 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL, lag om ändring 2015:813) genomgick omfattande förändringar som trädde i kraft 2016-01-01, med några följdändringar även i bokföringslagen (BFL, lag om ändringar 2015:821).

Ändringarna gäller räkenskapsår som börjar 2016-01-01 och senare. BFN arbetar med att uppdatera vägledningar m.m. till lagstiftningen såsom den ser ut efter ändringarna.

Uppdaterade vägledningar om fusioner

Jag har tidigare berättat om BFN:s remissutkast till uppdaterade vägledningar om fusioner i Updated Standards for Mergers. Avsikten var att kunna fastställa de två uppdaterade vägledningarna i slutet av november, tillsammans med ny K2 ÅR och uppdaterad K3. Efter genomgång av remissvaren har BFN dock beslutat att ”en bredare översyn och omarbetning av regelverken” behöver göras, med start 2017. Intressenter ska bjudas in att delta i arbetet.

Under tiden har vägledningarna nu uppdaterats med direkta följdändringar enligt den nya årsredovisningslagen.

De nya versionerna av vägledningarna är daterade 2016-10-18 och finns att hämta på BFN:s hemsida. De gäller räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 och senare.

BFN:s vägledning Fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1)

 • Allmänt råd och kommentaren 23
  • Bara större företag ska lämna upplysningar om fusioner
 • Allmänt råd och kommentaren 24
  • Om upplysningarna försämrar överskådligheten i det övertagande företagets årsredovisning kan de utelämnas, om utlämnandet och skälet för det anges i den publicerade versionen

BFN:s vägledning Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2)

 • Allmänt råd 10
  • Bara större företag ska lämna upplysningar om fusioner
 • Allmänt råd 11
  • Om upplysningarna försämrar överskådligheten i det övertagande företagets årsredovisning kan de utelämnas, om utlämnandet och skälet för det anges i den publicerade versionen

Uppdaterad vägledning om gränsvärden

BFN:s allmänna råd Gränsvärden (BFNAR 2006:11) handlar dels om hur medelantalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning ska beräknas vid gränsdragningen mellan mindre och större företag, dels om hur nettoomsättningen beräknas för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser m.fl.

Gränsdragningen mellan mindre och större företag respektive mindre och större koncern påverkar vilka K-regler som tillämpas samt även delfrågor i en rad andra allmänna råd och vägledningar, t.ex. kravet på upplysning om fusion i vägledningarna jag beskriver i föregående avsnitt.

Vägledningen om gränsvärden har uppdaterats med direkta följdändringar enligt den nya årsredovisningslagen och bokföringslagen.

 • Allmänt råd 5 c) – Nettoomsättning
  • Nettoomsättning ska inte längre minskas med punktskatter
  • Skälet är att det allmänna rådet ska stämma bättre med övrig normgivning
 • Allmänt råd 11 – Antal anställda
  • Ideella föreningar och registrerade trossamfund ska oförändrat inte räkna med anställda med högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning under året, men laghänvisningen har ändrats från lagen om allmän försäkring till socialförsäkringsbalken
 • Allmänt råd 12 b) – Balansomslutning i koncern
  • Ny koppling till 1 kap. 3 § första stycket 6 ÅRL, om större koncern efter elimineringar
  • I uppräkningen av elimineringar har eliminering av andelar i dotterföretag lagts till
 • Allmänt råd 12a (ny punkt)
  • Koppling till 1 kap 3 § första stycket 6 a ÅRL och 1 kap. 3 § andra stycket sista meningen ÅRL, om större koncern utan elimineringar (ny alternativ beräkning som infördes i ÅRL 2016-01-01)
  • a) Medelantalet anställda beräknas på samma sätt som om elimineringar görs
  • b) Balansomslutning beräknas sammanlagt för koncernföretagen, utan elimineringar
  • c) Nettoomsättning beräknas sammanlagt för koncernföretagen, utan elimineringar
 • Allmänt råd 12b (ny punkt)
  • Koppling till 6 kap 1 § 7 BFL, om moderföretag i större koncern som ska upprätta årsredovisning
  • Samma beräkningar av gränsvärdena som i allmänt råd 12 b), om större koncern efter elimineringar, men utan eliminering av andelar i dotterföretag
  • Bristen på samordning mellan BFL och ÅRL ser enligt mig omotiverad ut och kan vara en miss i lagstiftningen när de omfattande ändringarna i ÅRL genomfördes

Den nya versionen av det allmänna rådet och uttalandet är daterade 2016-10-18 och finns att hämta på BFN:s hemsida. De gäller räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 och senare, med ett undantag. Ändringen av det allmänna rådet 5 c), att punktskatter inte ska minska nettoomsättningen, gäller räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 och senare.


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar

paket paketering fastigheter stopp för paketering

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about a partial stop legislation to prevent tax planning by packaging a real estate in a limited company before selling it. I highlight that the stop is not total.

Since the stop legislation is related to the Swedish tax environment, I’ll comment the news in Swedish.


Kapitel 9 Omstrukturering, avsnitt 9.2 Paketering och

Kapitel 7 Avyttring

Regeringen har beslutat om en stopplagstiftning för skatteplanering med paketering av fastigheter. Stoppet ska gälla fr.o.m. den 28 oktober 2016 men omfattar bara en viss typ av paketeringar.

Låt oss först av allt slå fast att innehållet i boken fortfarande gäller. Stopplagstiftningen gäller nämligen när fysiska personer paketerar fastigheter inför en försäljning, och gör det i form av gåva.

I boken beskriver jag förfarandet vid tillämpning av paketering mellan bolag, vilket alltså inte påverkas.

Vad är paketering?

Inom skatterätten menas med paketering att en tillgång som ska säljas först förs över till ett eget aktiebolag och därefter säljs bolaget med tillgången i, i stället för att sälja tillgången direkt.

Förfarandet är vanligt vid försäljning av fastigheter om de förväntas kunna säljas med hög vinst.

Förtjänsten ligger i att när ett aktiebolag säljer ett dotterbolag med vinst så är vinsten skattefri enligt reglerna om näringsbetingade aktier.

I boken Fastigheter beskriver jag tillvägagångssättet när ett aktiebolag paketerar en fastighet i ett dotterbolag inför försäljning. Denna typ av paketering berörs inte av stopplagstiftningen.

Stopplagstiftningen tar sikte på steget innan, när det är en fysisk person överlåter en fastighet genom gåva till ett dotterbolag i ett eget aktiebolag inför en försäljning. Långt ifrån alla paketeringar börjar på detta sätt, därav inläggets rubrik Halvstopp för paketeringar.

Bakgrund

Den 11 juni 2015 tillsatte regeringen Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (Fi 2015:07). Enligt direktiven till utredningen (Dir. 2015:62) är en av huvudfrågorna att ta fram lagförslag för att förhindra skatteplanering via paketering av fastigheter. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2017. Jag berättar om utredningen i inledningen till avsnitt 9.2 Paketering i boken Fastigheter.

Regeringen bedömer troligen att frekvensen av paketeringar ökar eftersom fastighetsägare vet att utredningen arbetar med regler för att förhindra förfarandet. Därför väntar man inte utan slår till redan nu med en stopplagstiftning som aviserades i en skrivelse till riksdagen den 27 oktober. Dagen efter, den 28 oktober 2016, sändes en promemoria ut på remiss, som beskriver lagändringen och föreslår att den ska gälla överlåtelser efter den 27 oktober.

Paketeringen som stoppas

Lagändringen ska alltså förhindra en speciell typ av paketering som går under namnet Kattrumpan, efter namnet på ett kvarter på Södermalm i Stockholm där förfarandet tillämpades.

En fysisk person som ska sälja sin näringsfastighet till en extern köpare har kunnat göra så här.

 • Steg 1 Bolagsbildning
  • En fysisk person A bildar ett aktiebolag, moderbolaget MB, med ett dotterbolag DB
  • Moderbolaget MB ägs till åtminstone 40 % av närstående, t.ex. barn till person A
 • Steg 2 Överlåtelse näringsfastighet
  • Person A överlåter sin näringsfastighet till DB
  • Överlåtelsen görs till ett värde som understiger taxeringsvärdet men överstiger det skattemässiga värdet
  • Överlåtelsen blir en gåva eftersom den görs till ett värde understigande taxeringsvärdet och mottagaren (MB) ägs till mindre än 60 % av person A (se steg 1)
  • DB är nybildat och saknar likviditet för kontant betalning, därför görs överlåtelsen mot skuldebrev mellan person A och DB
  • Stämpelskatt för lagfart måste dock betalas (4,25 %) och den beräknas på taxeringsvärdet när överlåtelsen görs till ett lägre pris
 • Steg 3 Överlåtelse skuldebrev
  • MB övertar skuldebrevet från DB
 • Steg 4  Överlåtelse DB
  • MB Överlåter andelarna i DB, inklusive fastigheten, till en extern köpare till fastighetens marknadsvärde
  • Köparen betalar ingen stämpelskatt för lagfart eftersom det är andelarna som byter ägare, inte fastigheten
  • Vinsten på försäljningen av andelarna blir skattefri i MB enligt reglerna om näringsbetingade andelar
 • Steg 5 Betalning av skuldebrevet
  • MB betalar skulden enligt skuldebrevet (se steg 3) till person A
  • Betalningen är skattefri för person A eftersom överlåtelsen gjordes som gåva (se steg 2)
 • Steg 6 Utdelningar
  • MB lämnar utdelning med resterande belopp från försäljningen av DB (se steg 4)
  • Person A beskattas med 25 procent för utdelningen enligt reglerna om okvalificerade andelar

Detta hittillsvarande förfarande får följande skattekonsekvenser.

 1. DB betalar stämpelskatt för lagfart med 4,25 procent av det högsta av taxeringsvärdet och överlåtelsebeloppet, i det här fallet taxeringsvärdet
 2. MB betalar ingen skatt på vinsten vid försäljning av andelarna i DB
 3. Person A betalar ingen skatt på överlåtelsebeloppet, trots att det är högre än det skattemässiga värdet (men lägre än taxeringsvärdet)
 4. Person A slipper återföra värdeminskningsavdrag till beskattning i sin näringsverksamhet
 5. Person A med närstående betalar 25 % skatt på resten av vinsten, som betalas till dem från MB som utdelning

Lagändringen

Promemorians förslag till lagändring är att genom två nya paragrafer i inkomstskattelagen (IL) reglera att en överlåtelse till ett bolag över det skattemässiga värdet (näringsfastigheter) eller omkostnadsbeloppet (privatbostadsfastigheter) är en avyttring, inte en gåva. Då försvinner skälet för fysiska personer att göra en paketering, är bedömningen i promemorian.

En överlåtelse till skattemässigt värde eller omkostnadsbeloppet hade ju ändå varit skattefri, eftersom det värdet är avdragsgillt såsom anskaffningsvärde.

Att fastigheten anses vara avyttrad innebär att överlåtaren beskattas för överlåtelsen (med avdrag för anskaffningsvärde m.m.).

De nya reglerna införs på två ställen i IL.

 • 15 kap. 11 §
  • Juridisk person med näringsfastighet
 • 44 kap. 8 c §
  • Fysisk person med näringsfastighet (i enskild näringsverksamhet eller handelsbolag)
  • Fysisk person med privatbostadsfastighet

Reglerna gäller överlåtelser till, förutom aktiebolag, även handelsbolag samt motsvarande utländska bolagsformer.

Efter lagändringen blir beskattningen följande, jämfört med föregående avsnitt.

 1. DB betalar stämpelskatt för lagfart med 4,25 procent av det högsta av taxeringsvärdet och överlåtelsebeloppet (oförändrat)
 2. MB betalar ingen skatt på vinsten vid försäljning av andelarna i DB (oförändrat)
 3. Person A betalar skatt på den del av överlåtelsebeloppet som överstiger det skattemässiga värdet med 27 % (skatteskärpning)
 4. Person A ska återföra värdeminskningsavdrag till beskattning i sin näringsverksamhet, vilket beskattas med full marginalskatt och egenavgifter (skatteskärpning)
 5. Person A med närstående betalar 25 % skatt på resten av vinsten, som betalas till dem från MB som utdelning (oförändrat)

Framtiden

Förslagen i promemorian leder troligen till lagstiftning, som i så fall träder i kraft den 1 augusti 2017 men gäller överlåtelser efter den 27 oktober 2016.

Återstår vad Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet kommer fram till beträffande övriga typer av paketeringar. Det får vi se när slutbetänkandet kommer, senast den 31 mars 2017.


Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

How to buy the book

The topics in my article have been raised while writing the book Real Estates which, however, is in Swedish.

Links to my publisher and some internet shops can be found in the post Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.