BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released three updates on standards about Mergers and Limits. The updates are related to the new Swedish Annual Accounts Act which is in force since January 1, 2016.

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Ändrade lagar 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL, lag om ändring 2015:813) genomgick omfattande förändringar som trädde i kraft 2016-01-01, med några följdändringar även i bokföringslagen (BFL, lag om ändringar 2015:821).

Ändringarna gäller räkenskapsår som börjar 2016-01-01 och senare. BFN arbetar med att uppdatera vägledningar m.m. till lagstiftningen såsom den ser ut efter ändringarna.

Uppdaterade vägledningar om fusioner

Jag har tidigare berättat om BFN:s remissutkast till uppdaterade vägledningar om fusioner i Updated Standards for Mergers. Avsikten var att kunna fastställa de två uppdaterade vägledningarna i slutet av november, tillsammans med ny K2 ÅR och uppdaterad K3. Efter genomgång av remissvaren har BFN dock beslutat att “en bredare översyn och omarbetning av regelverken” behöver göras, med start 2017. Intressenter ska bjudas in att delta i arbetet.

Under tiden har vägledningarna nu uppdaterats med direkta följdändringar enligt den nya årsredovisningslagen.

De nya versionerna av vägledningarna är daterade 2016-10-18 och finns att hämta på BFN:s hemsida. De gäller räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 och senare.

BFN:s vägledning Fusion av helägt aktiebolag (BFNAR 1999:1)

 • Allmänt råd och kommentaren 23
  • Bara större företag ska lämna upplysningar om fusioner
 • Allmänt råd och kommentaren 24
  • Om upplysningarna försämrar överskådligheten i det övertagande företagets årsredovisning kan de utelämnas, om utlämnandet och skälet för det anges i den publicerade versionen

BFN:s vägledning Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2)

 • Allmänt råd 10
  • Bara större företag ska lämna upplysningar om fusioner
 • Allmänt råd 11
  • Om upplysningarna försämrar överskådligheten i det övertagande företagets årsredovisning kan de utelämnas, om utlämnandet och skälet för det anges i den publicerade versionen

Uppdaterad vägledning om gränsvärden

BFN:s allmänna råd Gränsvärden (BFNAR 2006:11) handlar dels om hur medelantalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning ska beräknas vid gränsdragningen mellan mindre och större företag, dels om hur nettoomsättningen beräknas för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser m.fl.

Gränsdragningen mellan mindre och större företag respektive mindre och större koncern påverkar vilka K-regler som tillämpas samt även delfrågor i en rad andra allmänna råd och vägledningar, t.ex. kravet på upplysning om fusion i vägledningarna jag beskriver i föregående avsnitt.

Vägledningen om gränsvärden har uppdaterats med direkta följdändringar enligt den nya årsredovisningslagen och bokföringslagen.

 • Allmänt råd 5 c) – Nettoomsättning
  • Nettoomsättning ska inte längre minskas med punktskatter
  • Skälet är att det allmänna rådet ska stämma bättre med övrig normgivning
 • Allmänt råd 11 – Antal anställda
  • Ideella föreningar och registrerade trossamfund ska oförändrat inte räkna med anställda med högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning under året, men laghänvisningen har ändrats från lagen om allmän försäkring till socialförsäkringsbalken
 • Allmänt råd 12 b) – Balansomslutning i koncern
  • Ny koppling till 1 kap. 3 § första stycket 6 ÅRL, om större koncern efter elimineringar
  • I uppräkningen av elimineringar har eliminering av andelar i dotterföretag lagts till
 • Allmänt råd 12a (ny punkt)
  • Koppling till 1 kap 3 § första stycket 6 a ÅRL och 1 kap. 3 § andra stycket sista meningen ÅRL, om större koncern utan elimineringar (ny alternativ beräkning som infördes i ÅRL 2016-01-01)
  • a) Medelantalet anställda beräknas på samma sätt som om elimineringar görs
  • b) Balansomslutning beräknas sammanlagt för koncernföretagen, utan elimineringar
  • c) Nettoomsättning beräknas sammanlagt för koncernföretagen, utan elimineringar
 • Allmänt råd 12b (ny punkt)
  • Koppling till 6 kap 1 § 7 BFL, om moderföretag i större koncern som ska upprätta årsredovisning
  • Samma beräkningar av gränsvärdena som i allmänt råd 12 b), om större koncern efter elimineringar, men utan eliminering av andelar i dotterföretag
  • Bristen på samordning mellan BFL och ÅRL ser enligt mig omotiverad ut och kan vara en miss i lagstiftningen när de omfattande ändringarna i ÅRL genomfördes

Den nya versionen av det allmänna rådet och uttalandet är daterade 2016-10-18 och finns att hämta på BFN:s hemsida. De gäller räkenskapsår som påbörjas 2016-01-01 och senare, med ett undantag. Ändringen av det allmänna rådet 5 c), att punktskatter inte ska minska nettoomsättningen, gäller räkenskapsår som påbörjas 2017-01-01 och senare.


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.