The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: August 2016 (page 1 of 2)

New Higher Vocational Educations from Xenter/YH-utbildningar

Xenter ledningsgrupp redek redkon YH YH-utbildning

Last night the Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan) had an important meeting at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm.

The photo is a screenshot from the meeting (© Peter Berg, peter@hpberg.se). The participants are from left:

New educations

We decided upon two applications to provide higher vocational educations in economics, profiled for different professional roles, for new classes from 2017 (you can find general information about this form of education Here and Here).

The educations are provided as classroom learning as well as distance learning.

The content is constantly updated to the development of regulations, such as The New Annual Accounts Act 2016 and the extensive development of The K-standards 2016 in Sweden.

The changes of Swedish laws and K-standards are largely caused by regional development in the EU and global development of IFRS, so it’s only natural that the teaching is partly conducted in English.

Distance learning – Distance meeting

If we’re launching distance learning we should also be able to meet at distance, right?

I began this post telling about my participation ”last night”. Well, that was for me from 8 to 10 pm in Bangkok. The rest of the Executive Committee was on site at Xenter and for them it was between 3 and 5 pm Swedish time. I participated online, hence the screen shot.

Isn’t the technology wonderful? 🙂

 


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Update Real Estates – Reduction Price after Sale of Estate

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to my recently published book on real estates – Fastigheter. Today’s update is about how to do if the price is reduced after sale of a real estate, in accounting and taxation. Since the book is in Swedish the comments are also in Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till boken Fastigheter. Sök på ”Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg handlar om hur prisreduktion för en fastighet behandlas i redovisning och beskattning.

Prisreduktion

Kapitel 7 Avyttring, avsnitt 7.1.5 Redovisning och 7.1.6 Inkomstskatt

I boken beskrivs hur en försäljning hanteras i bl.a. redovisning och beskattning. Men det förekommer att priset sätts ner senare, genom överenskommelse, förlikning, dom etc. Anledningen kan vara t.ex. brister som faller under garantier i överlåtelseavtalet.

Hur gör man då om priset ändras i efterhand, när affären redan är genomförd och vi har kommit till nästa år?

Privatperson

En privatperson som sålt en privatbostad tacklar prisnedsättningen genom att begära omprövning av inkomstdeklarationen för det år bostaden såldes. I omprövningen minskas försäljningsbeloppet och avdrag yrkas för för kostnader, t.ex. advokatarvode. Båda posterna får till effekt att skatten påverkas av minskad vinst/ökad förlust, förutsatt att omprövningen beslutas enligt ansökan.

Privatpersonen som köpte bostaden, och sedan fick ner priset, har motsvarande lägre anskaffningsvärde att dra av vid en framtida försäljning. Avdrag bör yrkas för kostnaderna för att få ner priset, t.ex. advokatarvode.

Företag

För ett företag blir det annorlunda. Försäljningen, och ändringar av den, ska hanteras både i redovisningen och inkomstbeskattningen.

Redovisning

En fastställd årsredovisning får inte ändras i efterhand. Prisnedsättningen tas i stället in i redovisningen för det år som nedsättningen blir känd. Det kan behöva göras i två steg om processen blir långdragen.

I första steget kan företaget behöva göra avsättning i redovisningen. Avsättningar är (3 kap. 9 § årsredovisningslagen):

 • Förpliktelser
 • … som är hänförliga till innevarande eller tidigare räkenskapsår och
 • … som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men
 • … ovissa till belopp eller tidpunkt

I det här sammanhanget ska en avsättning göras om företaget a) har ett åtagande i avtal, b) det är sannolikt att en prisreducering kommer att göras och c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Är det ett realistiskt alternativ att prisnedsättning inte kommer att behövas ska avsättning inte göras (16.2 och kommentaren K2 ÅR).

Avsättning behöver inte göras för oväsentliga belopp (25 tkr enligt 16.6 K2 ÅR). I remissversionen av K2 ÅR har väsentlighetskriteriet nyanserats till det lägsta av 25 tkr och 10 procent av eget kapital på balansdagen. I punkt 16.7-8 K2 ÅR finns mer information om hur värderingen av avsättningen ska göras.

Motsvarande principer gäller enligt K3. Avsättningar ska dock inte göras enligt K1 (6.67).

Andra steget är att när prisnedsättningen väl är ett faktum, t.ex. efter en förlikning, ska avsättningen ersättas av att resultatet av försäljningen korrigeras i redovisningen med nedsättningsbeloppet och kringkostnader.

Inkomstbeskattning

Liksom för privatpersonen i tidigare avsnitt så ska även företaget begära omprövning av taxeringen för det år försäljningen deklarerades.

Inkomstbeskattning vid försäljning av fastighet är frikopplad från redovisningen, så korrigeringen i redovisningen för prisnedsättningen ska återföras i inkomstdeklarationen för det år korrigeringen görs och sedan prövas korrigeringen för det ursprungliga året, enligt förra stycket.

Sambandet redovisning-beskattning bryts alltså på två sätt i den här situationen. Dels görs en självständig prövning av beskattningen oavsett redovisningen, dels görs korrigeringen av redovisningen och omprövningen av taxeringen för olika år.

Övriga innehav

Prisnedsättningar av andra fastighetsrelaterade tillgångar (näringsbostadsrätt, hyresrätt, fastighet i bolag, lagerfastighet, lagerandelar) behandlas på motsvarande sätt i redovisningen.

Om inkomstdeklarationen ska påverkas för korrigeringsåret eller det ursprungliga försäljningsåret beror på om det finns ett samband mellan redovisning och beskattning för tillgångstypen eller inte. I boken beskrivs sambandsfrågorna utförligt.

Dessutom är försäljning av näringsbetingade andelar skattefri, så för fastighet i bolag påverkas inte inkomstbeskattningen av en nedsättning av försäljningsbeloppet. Även detta beskrivs i sina sammanhang.

Kapitel 3 Anskaffning, avsnitt 3.5 Inkomstskatt och 3.6 Redovisning

Ovan har jag beskrivit hanteringen av prisnedsättningen för det säljande företaget. För det köpande företaget är den främsta konsekvensen att anskaffningsvärdet för tillgången minskar i redovisningen. Vid en framtida försäljningen påverkas därmed även redovisad vinst eller förlust av prisnedsättningen.

Även här påverkas hanteringen för inkomstbeskattningen av om det finns ett samband mellan redovisning och beskattning för tillgångstypen eller inte.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Lecture on Annual Accounts According to K3 (updated)

computer lab lecture annual accounts K3 wolters kluwer bokslut

The documentation for software lecture on Annual Accounts According to K3 is updated. K3 is the Swedish standard for larger enterprises. (Swedish text follows further below)

I got the assignment from Wolters Kluwer to update their documentation due to the extensive changes of the Annual Accounts Act 2016 (Lecture on Annual Accounts Act) and the following equally extensive changes of the K-standards (Lecture on K-standards).

This documentation is different since it’s aiming on training in the use of Wolters Kluwer software for annual accounts. It will be used in web seminars and in computer lab educations.

As the lecture and the software is in Swedish I’ll change language below.


Programutbildning Bokslut K3

Dokumentationen för programutbildningen Bokslut – Inriktning mot K3 har uppdaterats.

Jag fick uppdraget från Wolters Kluwer att uppdatera deras dokumentation med hänsyn till de stora förändringarna i årsredovisningslagen 2016 (Lecture on Annual Accounts Act) och följdändringarna i K-reglerna (Lecture on K-standards).

Dokumentation är annorlunda jämfört med de föreläsningsmaterial jag själv producerar, eftersom denna är underlag för utbildning i programvaran Bokslut från Wolters Kluwer. Den kommer att användas i webb-utbildningar och i datorsalar.

Kommande utbildningar

Exempel på utbildningar som bokas via Wolters Kluwer:

Välkommen att boka din utbildning, följ någon av länkarna ovan 🙂

Tidigare utbildningar

Exempel på genomförda liknande föreläsningar för Wolters Kluwer 2015:


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Real Estates Released Today!

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Today August 25, 2016, the book Real Estates (Fastigheter) is released in print to the dealers. Exactly on the scheduled day (se my earlier post Real Estates Coming Soon)!

This is the complete book cover, including the backside with description. If you can’t read the text in the picture, try the link to a PDF-version (sorry, Swedish):

Book Cover Real Estates (SW Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning)

Book Cover Real Estates (SW Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning)

The Publisher

The book is published by the global information company Wolters Kluwer and they introduce it here. Their author presentation is here.

The book is already available for orders at a number of internet shops. Here are some of them:

Continuous Updates Here

There’s a lot going on about legislation and standard settings, so it’s only natural that things are happening already while producing this book.

I’m commenting here in the blog on important news related to the content of the book, search for ”Update Real Estates”. Keep updated and follow the blog 🙂


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Lecture on Performance and Income Planning (updated)

Resultat- och inkomstplanering Performance and income planning optimering optimizing

Performance and income planning is about actively improving the results of your enterprise as well as your private economy. Above all, it’s about optimizing – maximum private benefits at minimum costs for your company. (Swedish text follows further below)

This lecture is for you with an owner managed enterprise, and for all of you advisers with such customers. The special thing about owner managed enterprises is that the owner is on both sides. There’s no point in strengthening the private economy by weakening the corporate economy. But there are a number of ways to avoid that.

The common lead is to optimize instead of maximize or minimize. And by planning it’s possible to foresee possibilities and threats and make them go your way. This lecture is about how to do so, based on the book Performance and Income Planning.

As the lecture and the book is in Swedish I’ll change language below.


Resultat- och inkomstplanering handlar om att aktivt förbättra resultatet av ditt företagande och din privatekonomi. Denna föreläsning handlar om hur det går till.

Föreläsningen är baserad på boken Resultat- och inkomstplanering och dokumentationen har uppdaterats till senaste nytt.

Ur innehållet:

 • Checklista resultatplanering
  • Konkret genomgång, konto för konto i redovisningen
  • Varningar för fällor, förslag till lösningar
 • Checklista inkomstplanering
  • Konkret genomgång av varje inkomstslag
  • Varningar för skattefällor, förslag till lösningar
 • Pensionsplanering
  • Företagarens privatekonomi på kort och lång sikt
  • Olika livsmål = olika lösningar

Föreläsningen omfattar en heldag och kan bokas via Wolters Kluwer.

Dessutom har Wolters Kluwer i Göteborg bokat föreläsning med mig för sin egen personal i oktober 2016!

Exempel på genomförda föreläsningar 2015:


Här bokar du din plats på utbildningen.

Här beställer du boken.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Update Real Estates – When sales of residences becomes corporate taxed

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to the content in my upcoming book on real estates – Fastigheter. Today’s update is about when the line is crossed when selling residences, from private taxation to corporate taxation. Since the book is in Swedish the comments are also in Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till innehållet i boken Fastigheter, som kommer ut i slutet av denna månad. Sök på ”Update Real Estates” så hittar du alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg handlar om när privatpersoner riskerar att passera gränsen för yrkesmässig försäljning av bostäder.

Byggmästarsmitta

Kapitel 2 Lagerfastighet och tomtrörelse, avsnitt 2.6.15 Lagerfastighet och tomtrörelse

Lagerfastighet

En lagerfastighet är en fastighet som förvärvas av företagare, eller make till denne, som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Reglerna tas sikte på personen, inte på företaget. Det innebär att även om en fastighet förvärvas privat så klassas den som lagerfastighet. Det kallas även för byggmästarsmitta. Reglerna gäller även bostadsrätter.

Skatteeffekt

Skatteeffekten är stor när en fastighet klassas som lagerfastighet i stället för privatbostadsfastighet. När en villa eller bostadsrätt säljs privat beskattas vinsten med 22 procent, men när försäljningen görs yrkesmässigt, såsom för en lagerfastighet, beskattas vinsten med full marginalskatt och dessutom egenavgifter.

Full marginalskatt innebär kommunal och statlig inkomstskatt. För 2016 blir det upp till 57 procent högre skatt på den översta delen av inkomsten (vid genomsnittlig kommunalskatt på 32,10 procent). Egenavgifter innebär att företagaren betalar sociala avgifter själv för sin inkomst (i normalfallet 28,97 procent). Egenavgifterna är visserligen avdragsgilla, men den totala skatte- och avgiftseffekten blir ändå kännbar jämfört med den privata beskattningen på 22 procent.

En tröst kan vara att vid beskattning som för yrkesmässig försäljning blir inkomsten förmånsgrundande, dvs. den ger högre sjukpenning och allmän pension, men bara upp till en viss nivå. Vid beskattning som för privat försäljning är inkomsten inte alls förmånsgrundande.

Privat spekulation

Privatpersoner som spekulerar i bostäder riskerar att bli byggmästarsmittade – även om de inte bedriver byggverksamhet eller någon verksamhet överhuvud taget.

Det här gäller privatpersoner som köper bostäder utan avsikt att bo där. Det förekommer framför allt vid nyproduktion av bostadsrätter, när köparen tecknar sig för en bostad före produktionen och säljer omedelbart efter färdigställandet. Förhoppningen är att kunna göra en snabb vinst.

Om en privatperson köper och säljer bostäder på spekulation, och det dessutom förekommer flera gånger, så uppfyller man dock kriterierna för att det ska klassas som företagande. Verksamheten har vinstsyfte och regelbundenhet.

Var går gränsen?

Det finns flera rättsfall på området, men gränsdragningen är ändå oklar. Hur många affärer krävs för klassificering som näringsverksamhet? Vad menas med regelbundenhet?

Skatteverket har uttalat att det krävs fler än en eller två affärer och att det handlar om flera försäljningar nära varandra. De summerar rättsläget till att om det är uppenbart att privatpersonen inte har tänkt bosätta sig i bostaden som säljs så ökar risken för att Skatteverket vinner ett mål om klassificering som näringsverksamhet. Det finns exempel redan från tre försäljningar.

Resultatet är att Skatteverket nu granskar personer som gör försäljningar och deklarerar dem som privata, men kanske skulle ha deklarerat dem som näringsverksamhet med betydligt högre beskattning som följd.

Vill du göra denna typ av affärer kan ett gott råd därför vara att begränsa dig, gör det inte alltför systematiskt om du vill ha den lägre privata beskattningen av dina affärer. Eller satsa fullt ut och acceptera att du blir företagare, med medföljande bokföring och beskattning, men också förmånsgrundande inkomster som du i viss mån kan styra själv!

 

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Newsletter for RedovisningsHuset

69 9000 2015-01-12 Logo brevmall

After the summer break the activities of RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) are at full speed ahead again. And so is the newsletter that I write for them monthly. Last Friday, August 19, they sent the latest newsletter to their customers and business connections, followed by publication on the web page archive. Here is how it actually looks in the PDF format. Every item is linked to a page with deeper information.

English summary

The newsletter is in Swedish, but here comes a short review for those of you readers who don’t read that language but would like to know whats going on there…

 • RUT-avdrag: Individuals can buy specified home services with tax deduction
  • From August 1 three new areas are qualified for tax deduction
  • We look upon it from the suppliers point of view and hint about new business possibilities
 • Prisbasbelopp: A governmental index is guiding a number of taxes, deductions and more, as well as pensions
  • The index for 2017 is set and we inform about the changes from 2016
 • Uppskov: When selling a house or an apartment the profit is taxed with 22 percent, but it’s possible to postpone the payment and use the money for the next residence
  • There is a limit for how much it’s possible to postpone, but the government has announced that the limit will be removed for the period of June 21, 2016 until June 30, 2020
  • We have calculated if it’s favorably or not to postpone the tax
 • Expansionsfond: Owners of sole proprietorship and trading companies pays a reduced tax on profits kept in the enterprise, by allocations to reserves
  • Sometime in the future these reserves have to be brought back to full taxation
  • We hint about how to be prepared for the full taxation
 • Kick-off: Staff meetings about new challenges or team building can be very useful if planned in the right way
  • We list what to think about to make a staff meeting worth the effort
  • We describe how to build the schedule to make it tax deductible for the company and not taxable for the participants
  • All this happens to be about reasonable proportions between work and fun, which also fulfills the need for both business usefulness and pleasure…
 • Budget: The government budget for 2016 has been updated and the guidelines for budget 2017 are set
  • We show which reforms and changes that are on the way for business enterprises
  • We help planning and keep track on what’s already in force, what’s to come and when

And this is only from the latest newsletter. There’s a lot going on to keep my mind from slowing down 🙂


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Lecture on K-standards

K-regler K-standards

Standards for annual accounts and annual reports by Swedish entities are issued by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). I’ve now prepared the documentation for lectures on the rapid development of the standards autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


K-regler 2016

Hela fem vägledningar har remitterats. Vi har nog aldrig förr haft så mycket på gång samtidigt, särskilt inte med tanke på hur omfattande flera av regelverken är.

Den omfattande uppdateringen av årsredovisningslagen 2016-01-01 är en viktig anledning till uppdateringarna av alla fem vägledningarna, med även andra stora förändringar är på gång.

 • Vi har två gamla K2 ÅR som gäller årsredovisningar i mindre aktiebolag respektive mindre ekonomiska föreningar
  • De blir en ny K2 ÅR som gäller alla verksamhetsformer och som är helt omstrukturerad beträffande allmänna råd och kommentarer
 • Vi har en gammal K3 som uppdateras till en ny
 • Vi har två gamla vägledningar om fusioner som uppdateras enligt nya årsredovisningslagen m.fl. förändringar
  • De hänger ihop med K2 ÅR och K3 genom hänvisningar
 • Vi har slutligen ett utkast till K2 ÅB som, när det har fastställts, medför att i princip alla bokföringspliktiga verksamheter är inne i K-regelsystemet

I kombination med att årsredovisningslagen nyligen har uppdaterats är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i genomgången.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar på flera håll.

Du är välkommen att kontakta mig för bokning av gruppföreläsning, se sidan Contact.

Innehållet i föreläsningen om K-regler passar utmärkt i kombination med föreläsning om Nya årsredovisningslagen.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Lecture on New Annual Accounts Act

Annual Report Årsredovisning Årsredovisningslagen Annual Account Act

Sweden has an in many parts new annual accounts act in force since January 1, 2016. It’s an extensive update to a new EU accounting directive. I’ve now prepared the documentation for lectures on the subject autumn 2016.

I’ll continue in Swedish since the documentation is in that language.


Ny årsredovisningslag 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL) har genomgått en omfattande uppdatering för anpassningar till EU:s redovisningsdirektiv. De nya reglerna gäller för räkenskapsår med början 2016-01-01 och senare.

I kombination med att uppdateringar av K-reglerna pågår för fullt är det nu viktigare än någonsin att du använder rätt version av såväl lagstiftning som K-regler när du upprättar årsredovisningar för olika räkenskapsår. Det ingår självklart i föreläsningen.

Jag har nu färdigställt dokumentationen för höstens föreläsningar. Materialet bygger på material jag arbetat med för RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se), men det kommer också att användas vid föreläsningar för Wolters Kluwer under rubriken Nya årsredovisningslagen.

Klicka på länken och anmäl dig till en mycket givande heldag. Som medlem i Srf och FAR får du också tillgodoräkna dig aktualitetstimmar från dagen.

Innehållet i föreläsningen om Nya årsredovisningslagen passar utmärkt i kombination med föreläsning om K-regler.

Ytterligare lagändringar

ÅRL har redan ändrats två gångar till, båda gångerna med verkan från 2016-07-01. Dessa ändringar har dock ingen väsentlig påverkan på upprättandet av årsredovisningar. Den ena lagändringen är följdändringar från en reform för att förbättra möjligheter till att bedriva kooperativt företagande. Den andra lagändringen är en följd av anpassningar till EU:s direktiv om elektronisk identifiering.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Update Real Estates – Private Condominium or Not

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to the content in my upcoming book on real estates – Fastigheter. Since the book is in Swedish the comments are also made Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till innehållet i boken Fastigheter, som kommer ut i slutet av denna månad. Sök på ”Update Real Estates” så hittar du alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Äkta eller oäkta BRF

Kapitel 1 Regelverk, avsnitt 1.4.4.1 Privatbostadsföretag (äkta BRF)

En bostadsrättsförening (BRF) betalar fastighetsskatt och fastighetsavgift men inte inkomstskatt, dvs. vinst i verksamheten beskattas inte. För att slippa inkomstskatt måste föreningen klara kraven för att skattemässigt klassas som privatbostadsföretag.

Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening som till klart övervägande del tillhandahåller minst tre bostäder åt sina medlemmar i byggnad(er) ägda av föreningen. ”Klart övervägande delen” har i praxis kommit att bli minst 60 procent. Frågan är dock 60 procent av vad?

Klarar föreningen inte kraven klassas den som oäkta bostadsföretag (oäkta BRF) och då måste föreningen betala inkomstskatt för resultatet av verksamheten. Dessutom kan medlemmarna komma att beskattas för bostadsförmån om avgiften till föreningen är lägre än marknadsmässig hyra.

Domstolen gav föreningen rätt

En förening på Södermalm i Stockholm med två fastigheter vann nyligen ett mål och klassades som äkta BRF.

Domstolen kom fram till att BRF Kroken 24/7 har en hyresnivå för bostäder på 60,6 procent taxeringsår 2011 och 62,7 procent taxeringsår 2012 av det totala hyresvärdet. Vid beräkningen ställdes bruksvärdeshyran för bostäderna mot marknadsvärdet för lokalhyrorna. Domen blev därmed att BRF Kroken 24/7 är ett privatbostadsföretag, alltså en äkta BRF.

Föreningen ansåg att bruksvärdeshyran för bostadsrätter ska beräknas till den motsvarande hyran för hyresrätter, utan påverkan av att medlemmar i en BRF själva svarar för det inre underhållet, eftersom bruksvärdet av en hyresrätt också skulle ha höjts även om hyresgästen bekostat åtgärderna. Skatteverket ville däremot sänka bruksvärdeshyran med 10 procent på grund av underhållsansvaret.

Föreningen ville dessutom att bruksvärdeshyran skulle höjas med hänsyn till omfattande renoveringar under 2010 och standardhöjning i lägenheterna, medan Skatteverket bara ville räkna upp bruksvärdeshyran med den allmännyttans avtalade hyreshöjningar på tre procent per år.

Kammarrätten gick på föreningen linje på bägge punkterna och frångick alltså Skatteverkets yrkanden på dels reducering med tio procent för underhållsansvaret, dels tre procent schablonmässig ökning mellan åren utan hänsyn till renoveringarna.

(Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-05-17, mål nr 2480-2481-15).

Kan fler oäkta BRF bli äkta?

Om domen står sig kan det vara värt för flera oäkta BRF att undersöka förutsättningarna för att begära omprövning. Med principerna ovan kanske de klarar kraven för att klassas som äkta BRF!

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Older posts