The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: October 2017

BankID CEO at Rotary / BankID:s VD hos Rotary

BankID Finansiell ID-Teknik BID AB

Johan Eriksson, CEO at Finansiell ID-Teknik, spoke about their operation and the huge success of BankID at a breakfast meeting on October 10, 2017 when he visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm (text in Swedish follows further below).
Identify and Sign

Johan Eriksson was very clear on the core operation of Finansiell ID-Teknik: It’s all about Identify and Sign. They are supporting and developing these features, but nothing else. No extra services, no accessories or new products. He sees this as important for the company focus and the quality of the product, which has become vital.

BankID is a technique for electronic identification and electronic signing. It’s widely used for financial transaktions, but also for personal communication with authorities, banks, insurance companies etc. and to sign orders, confirmations and more.

Three alternative tools exists today for the use of BankID.

 • Mobile BankID, which is the fastest rising alternative
 • BankID on card
 • BankID on file

BankID is used by a vast majority of the population today and has become a de facto standard. In Sweden. This solution doesn’t exist abroad, although I personally see a very interesting possibility of technology export here. Johan Eriksson, however, insists on the core operation in which export is not a part.

Corporate BankID

I asked Johan Eriksson if they have any plans of developing a corporate BankID, since today’s BankID is personal. He answered no, there are no such plans.

Accounting consultants have a great need for a corporate solution. It’s usual for an accounting consultant to help a number of customer companies with reporting, payments etc. For this they use proxies in combination with their personal BankID, which is not comfortable. And it get’s even worse if a consultant with a proxy is absent (sick, on leave etc.) when there is a need for action. The only solutions today are to arrange for more than one proxy for every customer and every service, or to let a colleague use their personal BankID. This is really not comfortable.

This situation gets acute when Swedish Companies Registration Office launch a new possibility to deliver financial reports digitally next year. It’s a very good step, but the process to get a number of signatures digitally for a number of corporate customers will be a challenge for the consultants.

For these reasons I hope that Finansiell ID-Teknik will reconsider its position and begin to develop a corporate BankID.

Thank you Johan Eriksson for an informative and interesting meeting, and thank you Rotary for another well done event!

Rotary

In Swedish

Johan Eriksson, VD för Finansiell ID-Teknik, berättade om deras verksamhet och den överväldigande succén för BankID vid ett frukostmöte den 10 oktober 2017, när han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm.

Identifiering och underskrift

Johan Eriksson var mycket tydlig om kärnverksamheten för Finansiell ID-Teknik: det handlar helt och hållet om Identifiering och Underskrift. De underhåller och utvecklar dessa funktioner, men inget annat. Inga extra tjänster, inga tillbehör eller nya produkter. Han ser detta som viktigt för företagets fokusering och kvaliteten på produkten, som i praktiken har kommit att bli livsviktig.

BankID är en teknik för elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Denna teknik är mycket utbredd för finansiella transaktioner, men också för personlig kommunikation med myndigheter, banker, försäkringsföretag etc och för att skriva under beställningar, bekräftelser m.m.

Tre alternativa vägar finns idag för att använda BankID.

 • Mobilt BankID, som är det mest snabbväxande alternativet
 • BankID på kort
 • BankID på fil

BankID används av en övervägande majoritet av befolkningen idag och har blivit en de facto standard. I Sverige. Denna lösning finns inte utomlands, även om jag personligen ser en mycket intressant exportprodukt här. Johan Eriksson insisterar dock på kärnverksamheten och där ingår inte export.

BankID för företag

Jag frågade Johan Eriksson om de har några planer på att utveckla ett BankID för företag, eftersom dagens BankID är personligt. Han svarade nej, det finns inga sådana planer.

Redovisningskonsulter har ett stort behov av en företagslösning. Det är vanligt att en redovisningskonsult hjälper ett antal kundföretag med rapportering, betalningar etc. För detta använder de en kombination av fullmakter och sin egen personliga BankID, vilket inte känns bra. Och det blir än värre om en konsult med fullmakt är frånvarande (sjuk, ledig etc.) när något behöver göras. De enda lösningarna idag är att ordna fullmakter för fler än en person för varje aktuell tjänst, eller att låta en kollega använda den frånvarandes BankID. Det känns verkligen inte bekvämt.

Denna situation blir akut när Bolagsverket lanserar en ny möjlighet att sända in årsredovisningar digitalt nästa år. Det är ett framsteg, men processen för att samla in ett antal signaturer digitalt för ett antal företagskunder blir en utmaning för konsulten.

Dessa skäl gör att jag hoppas Finansiell ID-Teknik kommer att ompröva sitt ställningstagande och börja utveckla ett BankID för företag.

Tack Johan Eriksson för ett informativt och trevligt möte, och tack Rotary för ännu ett bra och lyckat arrangemang!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

PwC on Limited Interest Deductions / PwC om begränsade ränteavdrag

PwC limited interest deductions

PwC highlighted uncertainties and displayed interpretations today on the governments proposal Limited Interest Deductions for Companies (text in Swedish follows further below).
PwC arranged a nice Breakfast seminar at their office in Stockholm with three of their leading consultants as lecturers: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Wide EU limits transforms to narrow Swedish limits

This legislation matter is huge, including many important parts. I’ll leave you with my description of the content, in my earlier post Limited Interest Deductions for Companies.

It was striking, however, when PwC showed us how much this Swedish proposal aims to tighten the regulations compared to the EU directive. We could adapt to harmonized EU regulations without so severe national regulations as the case is here.

PwC illustrated the effects of different interest rates according to the two methods the government sent for comments, EBIT and EBITDA. I had some late news with me, however, that the government already stated in their budget for 2018 that they prefer the EBIT-model, when they hardly could have read all the comments yet…

Increased rents

It has also been clear from the beginning that limiting deductions of interests will, of course, affect heavy investments the most – typically real estates. PwC highlighted calculations from the real estate business on how much the rents for living need to be raised to maintain these companies return on investment. In one example the rent for an apartment of 80 sqm would have to be raised 1,000 SEK per month. In other words, it will be more expensive for people to live, when the landlords can’t deduct their interests.

Two heavy legislation to be prepared for

Specifically the real estate business also awaits another big legislation proposal, Packaging to an end? The political arena in Sweden is uncertain, but the following years 2018-2019 can be tough legislation years.

PwC stressed that this uncertainty is already affecting foreign investors when deciding to make business in Sweden or not, and when acquisitions and mergers are done in Sweden the tax uncertainty affects the pricing of the deals as deferred taxes usually are important parts of the negotiations.

I described the possible future changes in my book ”Performance and Income Planning” (Resultat- och inkomstplanering) in chapter 7.3 ”Company taxation committee” (Företagsskattekommittén), page 188-193. In my book “Real Estates” (Fastigheter) I describe how to package real estates in subsidiaries before selling them, using the tax regulations that are still available. See the section Books in the Web shop.

Thank you PwC for a generous and interesting morning!

 

In Swedish

PwC belyste oklarheter och visade tolkningar idag om regeringsförslaget Begränsade ränteavdrag för bolag.

PwC arrangerade ett trevligt Frukostseminarium i sitt kontor i Stockholm med tre av sina ledande konsulter som föreläsare: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Vida EU-ramar förvandlas till stränga svenska regler

Detta är ett stort lagstiftningsärende med många viktiga delar. Jag hänvisar till min beskrivning av innehållet i mitt tidigare inlägg Begränsade ränteavdrag för bolag.

Det var dock slående när PwC visade oss hur mycket de svenska förslagen skärper kraven jämfört med EU-direktivet. Vi skulle kunna anpassa våra regler till EU-reglerna utan så starka begränsningar som här blir fallet.

PwC illustrerade effekterna av olika räntesatser enligt de två metoderna som regeringen hade sänt ut på remiss, EBIT and EBITDA. Jag hade dock färska nyheter med mig om att regeringen har aviserat i budgeten för 2018 att de förordar EBIT-modellen, redan innan de kan ha hunnit läsa alla remissvar ännu…

Ökade hyror

Det har stått klart från början att begränsningar av ränteavdragen, självklart, kommer att påverka tunga investeringar mest – typiskt sett fastigheter. PwC nämnde kalkyler från fastighetsbranschen för hur mycket bostadshyrorna skulle behöva höjas för att bibehålla avkastningen. I ett exempel skulle hyran för en lägenhet på 80 kvm behöva höjas med 1 000 SEK i månaden. Med andra ord, det blir dyrare för människor att leva, när hyresvärden inte får dra av sina räntor.

Två tunga lagförslag att förbereda dig för

Fastighetsbranschen väntar också på fortsättningen i ett annat stort lagstiftningsärende, Slutet för paketering av fastigheter? Det politiska läget i Sverige är osäkert, men de kommande åren 2018-2019 kan bli tunga år lagstiftningsmässigt.

PwC betonade att denna osäkerhet redan påverkar utländska investerares beslut om att göra affärer i Sverige eller inte, och när förvärv och sammanslagningar görs i Sverige påverkar osäkerheten prissättningen eftersom uppskjuten skatt vanligen är en viktig komponent i förhandlingarna.

Jag beskrev de möjliga framtida ändringarna i min bok Resultat- och inkomstplanering i avsnitt 7.3 ”Företagsskattekommittén”, sidorna 188-193. I min bok Fastigheter beskriver jag paketering av fastigheter inför en försäljning med användning av dagens regler, så länge de finns kvar. Se avdelningen Böcker i Nätbutiken.

Tack PwC för en frikostig och informativ förmiddag!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Rotary Member / Medlem i Rotary

Rotary

EN: I’ve been to a number of Rotary events and now I’m a proud member of the organisation (text in Swedish follows further below)!
It all began when The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna), where I’m a member, invited Stockholm members to participate in a meeting with Rotary Stockholm City Business Network on November 11, 2016. I applied, enjoyed a good lecture and nice table neighbors from different Rotary clubs in Stockholm.

One of them was Mattias Frisk from Rotary Stockholm City First Breakfast. Mattias insisted that I should visit one of their breakfast meetings, which I did on January 31, 2017. And February 28. And May 23…

There was a very welcoming atmosphere on each occasion and I enjoyed top class lectures. So in May I took the leap and applied for membership. On May 30 I was accepted as a member and in September 2017 I was finally registered.

Every new member deliver a lecture of oneself and it’s called an “ego-lecture” – what a lovely name!  On February 6, 2018 it’s time for me and my presentation in Rotary Stockholm City First Breakfast. But already on November 10, 2017 I’m scheduled to deliver a 2-minute presentation of me and my work at a meeting with Rotary Stockholm City Business Network, where we’ll meet members from many Stockholm clubs. I look forward to both presentations.

Rotary International is a worldwide organisation with 1,2 million members organised in 35,000 clubs. As a member of one club I’m entitled to visit meetings at any other of the clubs. I’ll check where I have the nearest Bangkok Rotary club in due time!

In Swedish

Jag har deltagit i ett antal av Rotarys arrangemang och nu är jag stolt medlem av organisationen!

Det hela började när Företagarna, där jag är medlem, bjöd in till lunchmöte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk den 11 november 2016. Företagarnas VD Günther Mårder höll föreläsning om ”Samhällsförändringar som påverkar företagsamheten”. Det var en bra föreläsning och jag satt med trevliga bordsgrannar från olika Rotaryklubbar i Stockholm.

En av dem var Mattias Frisk från Rotary Stockholm City Första Frukost. Mattias talade sig varm för att jag borde besöka något av deras frukostmöten, vilket jag gjorde den 31 januari 2017. Och den 28 februari. Och den 23 maj…

Det var en mycket välkomnande stämning vid varje möte och jag njöt av högklassiga föreläsningar. Så i maj tog jag steget och sökte medlemskap. Den 30 maj beviljades medlemskapet och i september 2017 blev jag inskriven i rullorna.

Varje ny medlem håller ett föredrag med presentation av sig själv och det kallas för “ego-föredrag” – vilket härligt namn! Den 6 februari 2018 är det dags för mig och min presentation i Rotary Stockholm City Första Frukost. Men redan den 10 november 2017 ska  jag hålla en tvåminuterspresentation av mig själv vid möte med Rotary Stockholm City Affärsnätverk, då vi träffas från många klubbar i Stockholmsområdet. Jag ser fram emot båda presentationerna.

Rotary International är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar organiserade i 35 000 klubbar. Som medlem i en klubb får jag delta i vilken som helst av de andra klubbarnas möten. Jag ska kolla var jag har närmaste Rotaryklubb i Bangkok!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

 

BFN Briefing / Möte med BFN

BFN Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem The Swedish Accounting Standards Board K-standards K-regler K1 K2 ÅB K2 ÅR K3

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Last Wednesday October 4, 2017 I met Mr. Stefan Pärlhem in Stockholm for an exchange of thoughts on current accounting matters (text in Swedish follows further below). The picture above is from an earlier meeting.
Stefan Pärlhem is Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm. I’ve met him a number of times and it’s always a pleasure to discuss accounting matters during relaxed conditions with him.

We discussed the present situation for a number of projects and topics (for more details, see my earlier post Current from BFN). These are some of them.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises) – Update
  • I expressed my wish for one consolidated standard, comprising all applicable forms of enterprises, with integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises which don’t apply K1 or set up annual reports) – Finalize and publish
  • A long awaited standard, which will complete the set of K-standards in a nice way
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports) – Update
  • Awaiting an update about the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
 • Housing associations
  • We discussed whether to create a new, separate standard, or incorporate the new regulations in the existing standards (see my post New Accounting Standard for Housing Associations)
  • I expressed a spontaneous liking of the incorporation alternative, with special regulations for housing associations last in each affected chapter
 • Mergers
  • Awaiting a total review of the two existing standards (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • I expressed my liking of firstly, incorporate the regulations in the existing K2 and K3, or secondly, create one consolidated standard on mergers with the same structure as K2 (integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter)

There is, of course, much more than this in the pipeline so we should not get fooled by the silence on the surface – The news will continue to come from BFN.

In Swedish

I onsdags, den 4 oktober 2017, träffade jag Stefan Pärlhem i Stockholm för att utbyta tankar om aktuella redovisningsfrågor (bilden i början av artikeln är från ett tidigare möte).

Stefan Pärlhem är kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm. Jag har träffat honom flera gångar och det är alltid lika trevligt att diskutera redovisningsfrågor under avslappnade former med honom.

Vi talade om nuläget för ett antal projekt och frågor (för mer information, se mitt inlägg Aktuellt från BFN), bland annat följande punkter.

 • K1 Förenklat årsbokslut – Uppdatering
  • Jag uttryckte mitt önskemål om en sammanslagen standard, omfattande alla tillämpliga företagsformer, med integrerade kommentarer och med särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel
 • K2 Årsbokslut – Fastställande och publicering
  • En länge väntad och efterlängtad vägledning, som kommer att komplettera uppsättningen av K-regler på ett utmärkt sätt
 • K2 Förenklad årsredovisning – Uppdatering
  • Vi emotser en uppdatering om ersättningsfonder som obeskattade reserver (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning
 • Bostadsrättsföreningar
  • Vi diskuterade alternativen att skapa en ny vägledning eller infoga nya regler i de befintliga vägledningarna (se mitt inlägg New Accounting Standard for Housing Associations)
  • Jag röstade för att i första hand försöka infoga nya regler i befintliga vägledningar, som särregler för BRF sist i varje berört kapitel
 • Fusioner
  • Vi emotser en genomgripande översyn av de två befintliga vägledningarna (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • Jag framförde att jag förordar i första hand att reglerna om fusioner inarbetas i de befintliga K2 och K3, i andra hand att de två vägledningarna om fusioner sammanfogas till en ny vägledning med samma struktur som K2 (integrerade kommentarer och särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel)

Det finns förstås mer än detta på gång så vi ska inte låta oss luras av det skenbara lugnet i nyhetsflödet – Nyheterna kommer att fortsätta från BFN.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Telia CEO at Rotary / Telias VD hos Rotary

Rotary Stockholm City Första Frukost Johan Dennelid Telia

Photography © Lars Schennings

Johan Dennelind, CEO at Telia, spoke about their visions and problems at a breakfast meeting on October 3, 2017. He visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm and delivered a relaxed and professional speech (text in Swedish follow further below).
Change of Market Focus

The Swedish telecom company  Telia is withdrawing from their Eurasian markets, due to corruption scandal and poor profitability. Johan Dennelind told us straightforward about this and about how Telia now will focus on the Nordic and Baltic markets. Johan Dennelind prioritize this focus highly. I asked him about his and Telia’s view on the ASEAN markets and he confirmed it’s a very interesting region. However, Telia is not represented in ASEAN and will not be so “during his lifetime”, Johan Dennelind stated firmly.

I have a special interest in the telecom development, as I see connections to the future services for accounting and business administration as well as marketing and PR. For the ASEAN region I also see a possibility of a technology leap in the fast growing penetration of mobile technology, especially for those member states which today have poor coverage of computers, electricity and land telephone lines.

See also my post International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visions for the Future

The focus on Telia’s core markets (Scandinavia and The Baltic) is what it’s all about now, as well as closing their bad Eurasian markets. But Johan Dennelind also told us about their visionary work. Telia is preparing for 5G, but with lessons well learned from a not so successful launch of 3G. But this will not be the main technological focus, instead they prepare for adapting to the not-so-far future new usage of the mobile technology. One step is to deliver their own TV-broadcasts, with the Finnish Hockey League as the first test project. Johan Dennelind rejected, however, the idea of producing their own TV material and sees it as more favorable to buy  from existing, big and professional producers of content.

Shareholder Value

Of course Johan Dennelind had to bring up the issue of shareholders value, as the market is discontent with the non-existent development of the market value. He described it as crucial to finish the closing work of the Eurasian markets, show results of prioritizing the core markets and of their new visions. Then the shareholders value should come.

One step was shown already during Johan Dennelinds speech, as Telia issued a press release confirming the sale of shares in MegaFon for more than 3 billion SEK. Johan Dennelind told us about the deal minutes after it became public during the meeting. This is a part of a long term plan to end the partnership, step by step.

It will be interesting to follow the development of Telia’s plans and see how they fulfill their visions. And thank you, Rotary, for another well done event.

Rotary

In Swedish

Johan Dennelind, VD för Telia, talade om bolagets visioner och problem under ett frukostmöte den 3 oktober 2017. Han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm och höll en avslappnad och professionell föreläsning.

Byte av marknadsfokus

Telia håller på att dra sig ur sina euroasiatiska marknader, till följd av korruptionsskandaler och dålig lönsamhet. Johan Dennelind berättade för oss på ett rättframt sätt om detta och om att Telia nu ska fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna. Johan Dennelind prioriterar denna fokusering starkt. Jag frågade honom om hans och Telias syn på ASEAN-marknaderna och han bekräftade att det är en mycket intressant region. Telia är dock inte representerade inom ASEAN och kommer inte att bli det “under hans livstid”, uttalade Johan Dennelind bestämt.

Jag har ett särskilt intresse av utvecklingen inom telekom, eftersom jag ser kopplingar till framtida tjänster för redovisning och administration såväl som marknadsföring och PR. För ASEAN som region ser jag också möjligheter till ett teknologiskt språng genom den snabbväxande mobila penetrationen, särskild för de medlemsländer som idag har dålig tillgång till datorer och liten tillgång till el och markbundna telefonlinjer.

Se också mitt inlägg International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visioner för framtiden

Telias fokusering på kärnmarknader (Skandinavien och Baltikum) är vad som gäller nu, liksom att avsluta de dåliga euroasiatiska marknaderna. Men Johan Dennelind kunde också berätta om deras visionära arbete. Telia förbereder sig för 5G, men har lärt sig läxan väl efter en inte så framgångsrik satsning på 3G. Detta blir dock inte det viktigaste, det blir snarare att förbereda sig på de nya tillämpningarna av den mobila teknologin som ligger i en nära framtid. Ett steg är att leverera egna TV-sändningar, med den finska hockeyligan som första testobjekt. Johan Dennelind tillbakavisade dock tanken på egna produktioner, han ser det som fördelaktigare att köpa material från befintliga, stora och professionella producenter av innehåll.

Aktieägarvärde

Självklart behövde Johan Dennelind ta upp aktieägarvärdet, eftersom marknaden är missnöjd med den svaga utvecklingen av marknadsvärdet. Han beskrev det som avgörande att avsluta utträdet ur de euroasiatiska marknaderna, visa resultat av prioriteringen på kärnmarknaderna och av deras nya visioner. Därefter bör aktieägarvärdet kunna komma.

Ett steg visades redan under Johan Dennelinds föreläsning, när Telia sände ut ett pressmeddelande som bekräftade försäljningen av en aktiepost i MegaFon för över 3 miljarder SEK. Johan Dennelind berättade för oss om affären minuten efter att den blev officiell under mötet. detta var en etapp i en långsiktig plan för att avsluta samarbetet, steg för steg.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Telias planer och se hur de kan uppfylla sina visioner. Och tack Rotary, för ännu ett välgjort arrangemang.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.

Web Shop Launched / Nätbutiken lanseras

Webbshopp Web Shop Consultant's Journey Peter Berg

Today the web shop for professional economists is launched (text in Swedish follows further below)!

This is the place to:

 • Order books
 • Subscribe to journals
 • Book lectures and webinars

This is also where you order:

 • Company web site updates
 • Newsletters for your company

The web shop is divided into six sections for your overview. Welcome – Visit the Web shop and get inspired!
In Swedish

Idag lanseras nätbutiken för professionella ekonomer!

Här är din plats för att:

 • Beställa böcker
 • Prenumerera på tidskrifter
 • Boka föreläsningar och webbinarier

Det är också här du beställer:

 • Nyhetsuppdateringar för företagets hemsida
 • Nyhetsbrev för ditt företag

Nätbutiken är indelad i sex avdelningar för att hjälpa dig får överblick. Välkommen – Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.