BankID Finansiell ID-Teknik BID AB

Johan Eriksson, CEO at Finansiell ID-Teknik, spoke about their operation and the huge success of BankID at a breakfast meeting on October 10, 2017 when he visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm (text in Swedish follows further below).
Identify and Sign

Johan Eriksson was very clear on the core operation of Finansiell ID-Teknik: It’s all about Identify and Sign. They are supporting and developing these features, but nothing else. No extra services, no accessories or new products. He sees this as important for the company focus and the quality of the product, which has become vital.

BankID is a technique for electronic identification and electronic signing. It’s widely used for financial transaktions, but also for personal communication with authorities, banks, insurance companies etc. and to sign orders, confirmations and more.

Three alternative tools exists today for the use of BankID.

  • Mobile BankID, which is the fastest rising alternative
  • BankID on card
  • BankID on file

BankID is used by a vast majority of the population today and has become a de facto standard. In Sweden. This solution doesn’t exist abroad, although I personally see a very interesting possibility of technology export here. Johan Eriksson, however, insists on the core operation in which export is not a part.

Corporate BankID

I asked Johan Eriksson if they have any plans of developing a corporate BankID, since today’s BankID is personal. He answered no, there are no such plans.

Accounting consultants have a great need for a corporate solution. It’s usual for an accounting consultant to help a number of customer companies with reporting, payments etc. For this they use proxies in combination with their personal BankID, which is not comfortable. And it get’s even worse if a consultant with a proxy is absent (sick, on leave etc.) when there is a need for action. The only solutions today are to arrange for more than one proxy for every customer and every service, or to let a colleague use their personal BankID. This is really not comfortable.

This situation gets acute when Swedish Companies Registration Office launch a new possibility to deliver financial reports digitally next year. It’s a very good step, but the process to get a number of signatures digitally for a number of corporate customers will be a challenge for the consultants.

For these reasons I hope that Finansiell ID-Teknik will reconsider its position and begin to develop a corporate BankID.

Thank you Johan Eriksson for an informative and interesting meeting, and thank you Rotary for another well done event!

Rotary

In Swedish

Johan Eriksson, VD för Finansiell ID-Teknik, berättade om deras verksamhet och den överväldigande succén för BankID vid ett frukostmöte den 10 oktober 2017, när han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm.

Identifiering och underskrift

Johan Eriksson var mycket tydlig om kärnverksamheten för Finansiell ID-Teknik: det handlar helt och hållet om Identifiering och Underskrift. De underhåller och utvecklar dessa funktioner, men inget annat. Inga extra tjänster, inga tillbehör eller nya produkter. Han ser detta som viktigt för företagets fokusering och kvaliteten på produkten, som i praktiken har kommit att bli livsviktig.

BankID är en teknik för elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Denna teknik är mycket utbredd för finansiella transaktioner, men också för personlig kommunikation med myndigheter, banker, försäkringsföretag etc och för att skriva under beställningar, bekräftelser m.m.

Tre alternativa vägar finns idag för att använda BankID.

  • Mobilt BankID, som är det mest snabbväxande alternativet
  • BankID på kort
  • BankID på fil

BankID används av en övervägande majoritet av befolkningen idag och har blivit en de facto standard. I Sverige. Denna lösning finns inte utomlands, även om jag personligen ser en mycket intressant exportprodukt här. Johan Eriksson insisterar dock på kärnverksamheten och där ingår inte export.

BankID för företag

Jag frågade Johan Eriksson om de har några planer på att utveckla ett BankID för företag, eftersom dagens BankID är personligt. Han svarade nej, det finns inga sådana planer.

Redovisningskonsulter har ett stort behov av en företagslösning. Det är vanligt att en redovisningskonsult hjälper ett antal kundföretag med rapportering, betalningar etc. För detta använder de en kombination av fullmakter och sin egen personliga BankID, vilket inte känns bra. Och det blir än värre om en konsult med fullmakt är frånvarande (sjuk, ledig etc.) när något behöver göras. De enda lösningarna idag är att ordna fullmakter för fler än en person för varje aktuell tjänst, eller att låta en kollega använda den frånvarandes BankID. Det känns verkligen inte bekvämt.

Denna situation blir akut när Bolagsverket lanserar en ny möjlighet att sända in årsredovisningar digitalt nästa år. Det är ett framsteg, men processen för att samla in ett antal signaturer digitalt för ett antal företagskunder blir en utmaning för konsulten.

Dessa skäl gör att jag hoppas Finansiell ID-Teknik kommer att ompröva sitt ställningstagande och börja utveckla ett BankID för företag.

Tack Johan Eriksson för ett informativt och trevligt möte, och tack Rotary för ännu ett bra och lyckat arrangemang!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.