The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: September 2016

Teaching in Stockholm about New Annual Accounts Act

Nya årsredovisningslagen ÅRL Wolters Kluwer

Today I carried out a full day lecture in Stockholm on the New Annual Accounts Act, arranged by Wolters Kluwer. We also covered the effects on the K-standards and some topics about owner-related transactions in limited companies.

The participants showed great interest and I got a lot of questions during the day. Excellent, those questions are so valuable for both the participants and me!

The content is described in my post Lecture on New Annual Accounts Act.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting BAS & Srf

Mats Brockert BAS-kontogruppen Srf konsulternaMr. Mats Brockert to the left and myself
(photographer Ms. Helen Bäckqvist, Srf konsulterna)

Today I met Mr. Mats Brockert, tax expert at Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants).

Mats is also responsible for the maintenance of the BAS chart of accounts concept, with products such as The Accounting Manual, and BAS was the major issue of today’s meeting.

One BAS product is the accounting journal Bulletinen. There is a lot going on in the accounting field so it’s only natural that we had several possible topics for the journal to discuss. We also covered the present K-standards as well as some problems related to areas with and without linkage between accounting, taxation and VAT.

In the beginning of our meeting Mr. Claes Eriksson, accounting expert at Srf konsulterna, stopped by and we had a brief exchange of opinions with him about principles for the structure of the BAS chart of accounts. A new set of principles is developed, so that topic is highly relevant.

On my way out we met Ms. Helen Bäckqvist, coordinator of the expert unit at Srf konsulterna. We had once worked together in the Executive Committee of the Higher Vocational Education for Economists (SW: Yrkeshögskolan) at Xenter in Botkyrka municipality south of Stockholm, which is described in the post New Higher Vocational Educations from Xenter. Once again the world proves to be small…


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Meeting My Publisher Wolters Kluwer

img_20160926_080659

Last Friday September 23 I had the pleasure of meeting my publisher Ms. Isabel Carendi from Wolters Kluwer.

We discussed the books that are published and different marketing measures for them. We also talked about other media possibilities, such as publishing articles and giving lectures on related topics. These are already ongoing activities.

Thank you Ms. Isabel for your never ending enthusiasm and inspiration!

Here’s what’s going on at Wolters Kluwer right now. And the page Publications & Lectures lists all current activities.

How to buy the books

Links to the publisher and internet shops are listed on the pages for Fastigheter and Resultat- och inkomstplanering.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Update Real Estates – Depreciation during transfers

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about when to start or stop depreciation during transfers of real estates. The comments are in Swedish since the book’s in Swedish.


Nyhetsbevakning

Jag berättar kontinuerligt om nyheter relaterade till boken (Fastigheter) här på bloggen. Sök på ”Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg handlar om tidpunkten för att starta eller sluta med avskrivningar vid överlåtelse av fastigheter.

Kapitel 4 Avskrivning, avsnitt 4.1.1.2 Tidpunkter
Kapitel 7 Avyttring, ingressen

Vad gäller beträffande skatterättslig avdragsrätt för avskrivningar under tiden mellan överlåtelseavtal och tillträde?

Skatteverket (SKV) har publicerat två ställningstaganden om frågan. Ett nytt ställningstagande 2016-09-01 behandlar En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul (Dnr: 131 282552-16/111). Det kompletterar ett äldre ställningstagande från 2009-11-27 om Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt (Dnr: 131 805753-09/111), som handlar om säljarens avdragsrätt.

Med äganderättsklausul menas den bestämmelse som brukar finnas i ett överlåtelseavtal om tidpunkten för tillträde.

Beskattning löpande och vid överlåtelse

Grundprinciperna för fastigheter är att löpande intäkter och kostnader är skattepliktiga och avdragsgilla för säljaren fram till dagen för köparens tillträde, medan skattemässig vinst/förlust vid överlåtelse beräknas på dagen för överlåtelseavtalet.

Säljarens avdragsrätt

Just beträffande avskrivningar anser SKV att säljaren bara har avdragsrätt fram till dagen för överlåtelseavtalet, enligt ställningstagandet 2009, trots att avskrivningarna kan sägas höra till de löpande kostnaderna för fastighetsinnehavet.

Skälet är att avdragsrätten upphör redan vid överlåtelsen är att medgivna avdrag för avskrivningar ska återföras vid beräkningen av skattemässig vinst/förlust på dagen för överlåtelseavtalet.

Köparens avdragsrätt

Köparen, däremot, har enligt SKV avdragsrätt för avskrivningar först från dagen för tillträdet enligt ställningstagandet 2016.

Skälet är att köparen skatterättsligt anses som ägare av fastighet först från tillträdet, när det inträffar senare än dagen för överlåtelseavtalet.

Mellanperiod utan avdragsrätt för någon av parterna

De två ställningstagandena innebär att vid överlåtelse av fastighet har varken köpare eller säljare avdragsrätt för avskrivningar för tiden mellan dagen för överlåtelseavtalet och dagen för tillträdet.

Redovisning

Avdrag för avskrivningar samt vinst/förlust vid överlåtelse av fastigheter är frikopplade områden, dvs. inkomstbeskattningen följer inte redovisningen.

Ställningstagandena har därför ingen direkt påverkan på något av K-regelverken.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

Teaching for Ekonomi Klara Papper AB

Ekonomi Klara Papper AB

Yesterday I had the pleasure of revisiting Ekonomi Klara Papper AB for a Company Adapted Lecture. Last time we met was in October 2015 (Teaching at Ekonomi Klara Papper / Utbildning hos Ekonomi Klara Papper). Both times I was hired by Wolters Kluwer as lecturer.

Yesterday I covered four main issues for them.

  1. New Annual Accounts Act: The numerous changes of the Swedish Annual Accounts Act 2016 and it’s consequences
  2. K-standards: Adaptions of the Swedish K-standards to the Swedish Annual Accounts Act 2016, as well as other news regarding to the standards
  3. Owner Related Transactions in Limited Companies: Prohibited loans from the company, owners loans to the company, bonuses and shareholder contributions
  4. Act Against Money Laundering: Summary of the law and it’s requirements for accountancy entities and accountant consultants

It was a pleasure to meet this group, as well as last time, and the participants raised several questions of which all were interesting – as usual.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Update Real Estates – Supplement

Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to my recently published book on real estates – Fastigheter. Today’s update is about completions of the content. Since the book’s in Swedish the comments are also in Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till boken Fastigheter. Sök på ”Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg innehåller kompletteringar, främst föranledda av att jag efter manuslämningen för boken har skrivit en artikel om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen som också kommer att kommenteras av BAS-kontogruppen. Dessutom har jag lämnat remissvar till BFN om de nya och uppdaterade K-reglerna.

Kompletteringar

Kapitel 2 Begreppet fastighet, avsnitt 2.1.8 Nyttjanderätt

Not 16 hänvisar till 13 kap. 1 § JB, men hänvisning ska rätteligen göras till 13 kap. 2 § JB.

Kapitel 3 Anskaffning, avsnitt 3.6.1 Lämnad handpenning

Under konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar anger jag att kontot i detta sammanhang används för lämnad handpenning vid köp av andel i BRF och lagerandelar, men det ska vara andel i BRF och fastighet i bolag.

Jag behandlar redovisningen av lämnad och mottagen handpenning för olika tillgångsslag i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 4 Avskrivning, avsnitt 4.4.4.5 Avskrivning anslutningsavgift

Anslutningsavgift för t.ex. vatten och avlopp är en immateriella anläggningstillgång även om den skrivs av enligt reglerna för inventarier.

Konto för anslutningsavgifter saknas i BAS 2016, så i boken har jag hänfört anslutningen till konto 1060 Hyresrätter och liknande. Konteringsexempel för avskrivningar använder därmed konto 1069 Ackumulerade avskrivningar hyresrätter och liknande.

Bokföringsnämnden har dock uttalat att anslutningsavgifter bör rubriceras Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter i balansräkningen. Befintliga konton i BAS 2016 som styr till rätt rad i balansräkningen är 1020 Koncessioner m.m., 1030 Patent, 1040 Licenser eller 1050 Varumärken. Utrymme saknas för att lägga upp ett nytt konto, så något av de befintliga kontona behöver användas. Jag har tagit upp detta i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 6 Nedskrivning, avsnitt 6.4.2 Konton för nedskrivningar

I avsnittet går jag igenom kontona som finns, eller borde finnas, för nedskrivningar av olika tillgångsslag.

I förteckningen nämns konto 1328 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, men kontot har nummer 1338.

I samma avsnitt nämner jag att jag saknar konto 1358 Ackumulerade nedskrivningar på andelar och värdepapper i andra företag. Kontot saknas mycket riktigt bland kontoinstruktionerna, men det finns i kontotabellen. Jag har tagit upp detta i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 7 Avyttring, ingressen

I sista stycket på sidan 200 nämner jag att K-reglerna inte nämner något om försäljningskostnader vid beräkningen av resultatet från försäljning av tillgångar som behandlas i boken, till skillnad från skattereglerna.

K3 nämner dock att försäljningskostnaderna ska beaktas. I remissversionen av ny K2 ÅR finns förslag till tydlig reglering av att försäljningskostnaderna ska beaktas vid försäljning av fastighet, vilket är bra. Jag har dock i remissvar till BFN kommenterat att begränsningen till tillgångsslaget fastigheter bör slopas, se New K-standard for SME (K2 ÅR)K1 slutligen nämner inget om försäljningskostnader.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

 

5 Weeks in Sweden

stockholm-601210_960_720

I left Bangkok 1 am today and arrived to Stockholm 7 am, with an extra time difference of 5 hours in the body.

I was expecting cold and damp weather but was greeted with a fantastic day, developing a full blue sky and a temperature of 23 degrees at best. Nighttime it will drop to about 11 degrees, but that’s manageable 🙂

Now it’s time for five weeks of work before returning to Bangkok. I’m booked for consulting assignments, as well as lectures in Stockholm and Gothenburg. Also a four days visit to London is squeezed in at the end of next week.

This will be an interesting period!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures