Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about when to start or stop depreciation during transfers of real estates. The comments are in Swedish since the book’s in Swedish.


Nyhetsbevakning

Jag berättar kontinuerligt om nyheter relaterade till boken (Fastigheter) här på bloggen. Sök på “Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg handlar om tidpunkten för att starta eller sluta med avskrivningar vid överlåtelse av fastigheter.

Kapitel 4 Avskrivning, avsnitt 4.1.1.2 Tidpunkter
Kapitel 7 Avyttring, ingressen

Vad gäller beträffande skatterättslig avdragsrätt för avskrivningar under tiden mellan överlåtelseavtal och tillträde?

Skatteverket (SKV) har publicerat två ställningstaganden om frågan. Ett nytt ställningstagande 2016-09-01 behandlar En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul (Dnr: 131 282552-16/111). Det kompletterar ett äldre ställningstagande från 2009-11-27 om Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt (Dnr: 131 805753-09/111), som handlar om säljarens avdragsrätt.

Med äganderättsklausul menas den bestämmelse som brukar finnas i ett överlåtelseavtal om tidpunkten för tillträde.

Beskattning löpande och vid överlåtelse

Grundprinciperna för fastigheter är att löpande intäkter och kostnader är skattepliktiga och avdragsgilla för säljaren fram till dagen för köparens tillträde, medan skattemässig vinst/förlust vid överlåtelse beräknas på dagen för överlåtelseavtalet.

Säljarens avdragsrätt

Just beträffande avskrivningar anser SKV att säljaren bara har avdragsrätt fram till dagen för överlåtelseavtalet, enligt ställningstagandet 2009, trots att avskrivningarna kan sägas höra till de löpande kostnaderna för fastighetsinnehavet.

Skälet är att avdragsrätten upphör redan vid överlåtelsen är att medgivna avdrag för avskrivningar ska återföras vid beräkningen av skattemässig vinst/förlust på dagen för överlåtelseavtalet.

Köparens avdragsrätt

Köparen, däremot, har enligt SKV avdragsrätt för avskrivningar först från dagen för tillträdet enligt ställningstagandet 2016.

Skälet är att köparen skatterättsligt anses som ägare av fastighet först från tillträdet, när det inträffar senare än dagen för överlåtelseavtalet.

Mellanperiod utan avdragsrätt för någon av parterna

De två ställningstagandena innebär att vid överlåtelse av fastighet har varken köpare eller säljare avdragsrätt för avskrivningar för tiden mellan dagen för överlåtelseavtalet och dagen för tillträdet.

Redovisning

Avdrag för avskrivningar samt vinst/förlust vid överlåtelse av fastigheter är frikopplade områden, dvs. inkomstbeskattningen följer inte redovisningen.

Ställningstagandena har därför ingen direkt påverkan på något av K-regelverken.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures