The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: July 2017 (page 1 of 2)

New Webinars on Work in Progress/Nya webbinarier Pågående arbeten

work in progress pågående arbeten entreprenaduppdrag tjänsteuppdrag

I’ve just finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Work in Progress” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I describe the regulations, with lots of references to applicable laws and standards. I also show how to apply the regulations with examples of calculations and accounting. The linkage between accounting and taxation is also covered.

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 27, 2017
 • November 13, 2017
 • February 9, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Pågående arbeten”.

Innehåll

Under webbinarierna beskriver jag reglerna, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag visar också hur reglerna tillämpas med exempel på beräkningar och redovisning av de olika situationerna, både i bokföringen och årsredovisningen. Sambandet redovisning- beskattning täcks också. Det här är en heltäckande kurs som täcker K1, K2, K3 och RFR.

 • Vad är pågående arbeten? Tjänster och entreprenader, löpande räkning och fast pris
 • Arbetsgång, metoder, alternativ i redovisningen
 • Löpande räkning, huvudregeln, alternativregeln, årsredovisning, byte av metod
 • Fast pris, huvudregeln, alternativregeln, pålägg indirekta kostnader, underlag från företaget, årsredovisning, löpande omprövning, byte av metod, bruttoredovisning
 • Varning för tillgång
 • Samband redovisning/beskattning
 • Källor

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 27 september 2017
 • Den 13 november 2017
 • Den 9 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Webinars Owner-related Transactions/Nya webbinarier Ägartransaktioner i AB

transaktion ägartransaktioner i aktiebolag AB owner-related transactions in limited companies

I’ve recently finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Owner-related Transactions in Limited Companies” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I walk the participants through four main areas, regarding regulations, tips, accounting and taxation.

 • Forbidden loans – And how to avoid them
 • Deposits to the company – And how to gain tax benefits
 • Shareholders’ contributions – How to master different situations
 • Bonuses – How to get it right

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 20, 2017
 • November 30, 2017
 • February 5, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Ägartransaktioner i aktiebolag”.

Innehåll

Under webbinarierna går jag igenom regler, tips, redovisning och beskattning för fyra huvudområden.

 • Förbjudna lån – och hur du undviker dem
 • Inlåning till bolaget – och hur du får skattefördelar
 • Aktieägartillskott – hur du bemästrar olika situationer
 • Tantiem – hantera dem rätt

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 20 september 2017
 • Den 30 november 2017
 • Den 5 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av Ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed edition 5 of my newsletter.

Content: “BFN and SKV on Supporting Documents for Employee Expenses  |  Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2  |  Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Member of Swedes Worldwide (SVIV)  | Newsletters for RedovisningsHuset  |  Current from BFN”.

You can read it here, or even better subscribe on the archives page!
In Swedish

Idag sände jag ut nummer 5 av mitt nyhetsbrev.

Innehåll: “BFN och SKV om verifikationer för anställdas utlägg  |  Srf U 8 Kort- och långfristiga lån i K2  |  Medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC)  |  Medlem i Svenskar i Världen (SVIV)  | Nyhetsbrev för RedovisningsHuset  |  Nytt från BFN”.

Du kan läsa nyhetsbrevet här, eller ännu hellre prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Supporting Documents for Employee Expenses / Verifikationer för anställdas utlägg

kvitto kvitton verifikation verifikationer anställdas utlägg

How a company must archive supporting documents for employees expenses, on paper or digital, has been clarified twice now by the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) and The Swedish Tax Agency (Skatteverket, SKV). The clarifications caused demands to change the Swedish Accounting Act to enable modern digital techniques (text in Swedish follows!).
The Swedish Accounting Standards Board (BFN)

On March 20, 2017, BFN issued a letter answer to a question about what is generally accepted accounting principles (GAAP) for archiving supporting documents, when employees have expenses with their own money for their company. Is it necessary to archive the actual receipts on paper or is it acceptable with copies, digital scans, photographs etc?

BFN expressed that if the employee acts on behalf of the company, the supporting document should be archived in the way the employee received it.

 • Did the employee receive a receipt on paper, than it’s in that paper form the receipt shall be archived
  • A copy is not sufficient for the company accounting, the document must be in original
 • Did the employee receive a digital receipt, than it’s in that digital form the receipt shall be archived

BFN doesn’t comment what’s applicable if the employee acts on behalf of him or her self. SKV has, however, commented also that situation (see next section below).

 

The Swedish Tax Agency (SKV)

On June 29, 2017, SKV issued a statement regarding in which form supporting documents must be archived for VAT purposes. SKV refers to the letter answer from BFN and comes to the same conclusions.

 • Did the employee receive a receipt on paper, than it’s in that paper form the receipt shall be archived to grant VAT deduction
  • A copy is not sufficient for the VAT deduction, the document must be in original
 • Did the employee receive a digital receipt, than it’s in that digital form the receipt shall be archived to grant VAT deduction
  • If both a paper receipt and a digital receipt was issued the company can choose which one to archive, regardless if the digital receipt is marked “Copy”

SKV also states that if an employee receives a cost compensation, not a compensation for expenses, the supporting document is what’s presented to the company regardless of in which form the employee received the document. A cost compensation doesn’t, however, grant VAT deduction.

 

Archive demands

The statements from BFN and SKV means that a company, which receives scanned or photographed documents, can’t claim that they received them in digital form if the employee received them in paper form. This has consequences for the forms of archiving (and for the possibility of VAT deduction).

Today’s Accounting Act demands storage of supporting documents for seven years following the expiry of the calendar year in which the accounting year was closed. Supporting documents may be transformed from one form to another, such as scanning paper documents for digital storage. The originally received document must, however, be stored for three years following the expiry of the calendar year in which the accounting year was closed before they can be destroyed. And the digital file must be saved for the rest of the seven-year period.

My advice is that companies should give instructions to employees that whenever it’s possible to get a digital receipt, they should chose the digital form and also present those expenses digitally to the company. In this case the company can legally state that they (and the employee) got the supporting document digitally and it’s not necessary to archive it on paper.

 

Future Change of the Accounting Act?

The statement from BFN made many parties disappointed. Software developers with solutions for digital handling of travel expenses or of the total accounting. Companies who are customers to those software developers. Companies who tries to reduce the mountains of paper piles in storage. They will not be more happy by the next statement from SKV.

However, I see both statements as logical within the existing rules. BFN:s task is to interpret and develope GAAP, in this case within the Accounting Act. The don’t have the authority to act on own opinions, other than comment to the government offices. SKV have the same situation with the extension that they also have to interpret within the European VAT regulations. Therefor it’s pointless to complain about BFN and SKV.

The case is different regarding the Accounting Act. Several voices have been raised about that it’s time to update and modernize the Accounting Act, which is from 1999 and has been revised many times since then. There’s been a significant technical development during these 18 years and I agree with those who demands an adaption of the Accounting Act to today’s digital possibilities. It’s simply not motivated anymore to demand Swedish entities to store documents on paper when it’s not needed, unsafer and costlier than modern digital handling.

Let’s see when, and not if, we’ll get an Accounting Act adapted to today’s society.

 

In Swedish

I vilken form ska kvitton för anställdas utlägg arkiveras, på papper eller digitalt? Det har klargjorts två gånger nu, dels i ett brevsvar från BFN, dels i ett ställningstagande från SKV. Uttalandena har medfört debatt och krav på ändringar av bokföringslagen för att möjliggöra användandet av moderna digitala tekniker.
Bokföringsnämnden (BFN)

Den 20 mars 2017 lämnade BFN ett brevsvar om vad som är god redovisningssed för arkivering av verifikationer, när anställda gör utlägg för företagets räkning. Är det nödvändigt att arkivera de ursprungliga papperskvittona eller godtas kopior och skannade eller fotograferade kvitton?

BFN uttalade att om den anställde agerar för företagets räkning ska verifikationen sparas av företaget i den form den anställde fick kvittot.

 • Fick den anställde ett kvitto på papper, då ska det papperskvittot arkiveras
  • En kopia räcker inte för redovisningen, det ska vara originalet
 • Fick den anställde ett digitalt kvitto, då ska det digitala kvittot arkiveras

BFN kommenterade inte vad som gäller om den anställde agerar för egen räkning. SKV har däremot kommenterat även den situationen (se nästa avsnitt nedan).

 

Skatteverket (SKV)

Den 29 juni 2017 publicerade SKV ett ställningstagande om i vilken form verifikationer ska arkiveras för momsavdrag. SKV hänvisar till brevsvaret från BFN och kommer till samma slutsatser.

 • Fick den anställde ett kvitto på papper, då ska det papperskvittot arkiveras som underlag för momsavdrag
  • En kopia räcker inte för redovisningen, det ska vara originalet
 • Fick den anställde ett digitalt kvitto, då ska det digitala kvittot arkiveras som underlag för momsavdrag
  • Om säljaren lämnade både ett papperskvitto och ett digitalt kvitto kan företaget välja i vilken form verifikationen ska arkiveras, även om kvittot är märkt “Kopia”

SKV fastslår också att om en anställd får kostnadsersättning i stället för ersättning för utlägg så blir verifikationen det som lämnas till företaget som underlag för utbetalning, oavsett i vilken form den anställde fick kvittot. Momsavdrag medges dock inte för kostnadsersättningar.

 

Arkiveringskrav

Ställningstagande från BFN och SKV innebär att ett företag som får skannade eller fotograferade kvitton från den anställde inte kan hävda att det fick underlagen i digital form om den anställde fick dem i pappersform. Det får konsekvenser för arkiveringen (och rätten till momsavdrag).

Dagens bokföringslag kräver arkivering av verifikationer i sju år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret slutade. Verifikationer får överföras från en form till en annan, såsom skanning av pappersdokument för digital arkivering. Det ursprungliga dokumentet, i det här fallet ett pappersdokument, måste dock arkiveras i tre år efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret slutade innan det kan makuleras. Datafilen måste arkiveras under resten av sjuårsperioden.

Mitt råd är att företag bör instruera sina anställda att alltid, när det är möjligt att få ett digitalt kvitto, välja det alternativet och att sedan ge det digitala kvittot till företaget. I dessa fall kan företaget lagligen hävda att det (och den anställde) fick verifikationen digitalt och det blir inte nödvändigt att spara det på papper.

 

Framtida ändring av bokföringslagen?

Brevsvaret från BFN gjorde många besvikna. Programvaruutvecklare med lösningar för digital hantering av reseutlägg eller för hela bokföringen. Företag som är kunder till dessa programvaruföretag. Företag som försöker minska bergen av papper i arkivet. De kommer inte att bli mer glada av nästa ställningstagande från SKV.

Jag ser dock båda ställningstagandena som logiska inom de befintliga regelverken. BFN har till uppgift att tolka och utveckla god redovisningssed, i det här fallet inom bokföringslagen, men saknar befogenhet att ändra reglerna. BFN kan på sin höjd framföra uppfattningar till berörda departement inom regeringskansliet. SKV har samma situation, med tillägget att de också måste hålla sig inom EU-reglerna för moms. Därför är det meningslöst att klaga på BFN eller SKV.

Annorlunda är det med själva bokföringslagen. Flera röster har höjts om att det är dags att uppdatera och modernisera bokföringslagen, som är från 1999 och har ändrats många gångar under årens lopp.  Den tekniska utvecklingen under dessa 18 år är avsevärd och jag håller med de som begär en anpassning av bokföringslagen till dagens tekniska möjligheter. Det är helt enkelt inte motiverat längre att kräva att Sveriges företag ska arkivera dokument på papper när det inte behövs, är osäkrare och mer kostsamt än modern digital hantering.

Låt oss se när, inte om, vi får en bokföringslag anpassad till dagens samhälle.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Srf U 8 Short and Long Term Loans in K2

Srf U Srf U 1 Srf U 2 Srf U 3 Srf U 4 Srf U 5 Srf U 6 Srf U 7 Srf U 8

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released a new statement on June 26, 2017 and announced it in a newsletter last week (text in Swedish follows further below).
K2 is the Swedish standard for simplified annual reports, which can be applied by smaller companies.

K2 states that the debts are to be divided in the balance report as either short or long term debts. Furthermore K2 states that debts that are to be paid within 12 months are short term debts (current liabilities), other debts are long term debts. A bank overdraft is usually granted for 12 months and renewed yearly, and if it’s reasonable to believe that it will be renewed the bank overdraft is to be accounted for as a long term debt, if used on the last day of the financial year (17.5 K2).

Srf U 8 interprets that what is to be amortized within 12 months after the end of the financial year, according to the loan agreement, shall be accounted for as a short term loan. Renegotiation of interest terms doesn’t affect the classification. In an example in the statement a loan for 12 months, that is meant to be replaced with a new loan every year, shall be classified as short term debt. This is different compared to a bank overdraft which is considered to be renewed, and shall be classified as a long term debt, since the account number will be the same and the overdraft will be seen as the same credit after the renewal.

Comment: The K2 regulation seems simple enough, but Srf U 8 highlights an interesting interpretation in the case of loans that are regularly replaced with new loans. If the Srf interpretation will be generally accepted this means that ratios such as the cash liquidity (cash and cash equivalents/current liabilities) will be affected for companies with loans that are regularly replaced, compared to companies with  long term loans. Companies with regularly replaced loans will account for higher short term and lower long term debts. And worse ratios leads to worse credit appraisal.

So watch out with your choice of financing and don’t look on the rate terms only!

 

In Swedish

Srf konsulterna gav ut ett nytt uttalande den 26 juni 2017 och tillkännagav det i ett nyhetsbrev förra veckan.

K2 är den svenska standarden för förenklade årsredovisningar, som får tillämpas av mindre företag.

K2 reglerar att skulderna ska redovisas fördelat på kortfristig och långfristig del i balansräkningen. Skulder som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga, medan övriga skulder är långfristiga. Bankkonto med kredit (K2 använder det äldre uttrycket “checkräkningskredit”) brukas beviljas för 12 månader i taget, men om det är rimligt att anta att krediten kommer att förlängas ska eventuell skuld på balansdagen redovisas som långfristig skuld (17.5 K2).

Srf U 8 tolkar K2 som att belopp som ska amorteras inom 12 månader efter balansdagen enligt avtal ska redovisas som kortfristig skuld. Omförhandling av räntevillkor påverkar inte denna klassificering. Enligt ett exempel i uttalandet ska ett lån, som normalt ersätts med ett nytt lån varje år (i detta fall ett Stiborlån), klassificeras som kortfristigt. Det är en skillnad mot bankkonto med kredit (även i Srf U 8 kallat “checkkredit”) som bedöms komma att förlängas och därför tas upp som långfristig skuld, eftersom kontonumret är oförändrat och krediten ses som samma efter förlängningen.

Kommentar: K2-regleringen verkar enkel nog, men Srf U 8 sätter fingret på en intressant tolkning av hur ett lån som regelbundet ska ersättas med ett nytt lån ska klassificeras. Om Srf:s tolkning blir allmänt accepterad så innebär det att nyckeltal såsom kassalikviditet (likvida tillgångar/kortfristiga skulder) försämras för företag med lån som regelbundet ska ersättas med nya lån. De får ju högre kortfristiga och lägre långfristiga skulder. Och sämre nyckeltal leder till sämre kreditbedömningar.

Så se upp med ditt val av finansiering och titta inte bara på räntevillkoren!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Thai-Swedish Chamber of Commerce

Thai-Swedish Chamber of Commerce Swecham TSCC

I’ve been accepted as new (proud) member of Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok. Among the members are both smaller companies as well in Sweden well known larger companies such as Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak and Volvo Car. Honorary member is the Embassy of Sweden.

I quote from their website.

The Chamber was formed in 1989 and after more than 25 years of existence has established itself firmly in the international business community in Thailand. With some 100 Members it has a good foundation for its activities.
In Swedish

Jag har antagits som (stolt) medlem i Thai-Svenska Handelskammaren, Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok. Bland medlemmarna finns både mindre företag och i Sverige välkända större företag som Husqvarna, Alva Laval, Astra Zeneca, Bangkok Bank, Ericsson, SAAB, SEB, Tetra Pak och Volvo Car. Hedersmedlem är Sveriges ambassad.

Jag hämtar en beskrivning från deras hemsida:

“Handelskammare grundades 1989 och efter mer än 25 års verksamhet har den etablerat sig stadigt i den internationella affärsgemenskapen i Thailand. Med ca 100 medlemmar har handelskammaren en god grund för sina aktiviteter.”


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Member of Swedes Worldwide

SVIV Svenskar i världen Swedes worldwide

I recently became member of the Swedish association Swedes Worldwide. The association caught my interest when their Secretary General Ms. Karin Ehnbom-Palmquist talked at networking event arranged by Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) in Bangkok on January 12, 2017.

I quote their own description from their website.

Swedes Worldwide is a non-profit, independent organization that, since 1938, acts in the interest of Swedes abroad by monitoring, informing and influencing. We have a unique role as the representative of more than 660 000 Swedes who work, study or for other reasons live abroad, as well as the hundreds of thousands who have lived or will live abroad.
In Swedish

Jag blev nyligen medlem i organisationen Svenskar i världen (SVIV). Jag citerar deras egen beskrivning från sin hemsida. Organisationen fångade mitt intresse när deras generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist talade vid en nätverksträff arrangerad av  Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) i Bangkok den 12 januari 2017.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletters for RedovisningsHuset Nov 2016 – Jun 2017

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Each month I write a newsletter for RedovisningsHuset i Södertälje AB, based on news articles I also write for them on their Web site on a regular basis. You can find the editions at their News letter archive.

Below follows a short resume in Swedish, then English summaries.
SW: Saknar ditt företag nyhetsbrev?

Nyhetsbrev är kraftfulla och uppskattade verktyg för marknadsföring – när innehållet är intressant och hjälper läsaren. Det är också ett utmärkt sätt att påminna dina kunder och kontakter om ditt företag och er kompetens.

Har inte ditt företag ett nyhetsbrev eller uppdateras inte hemsidan? En effektiv kombination är att först uppdatera hemsidan regelbundet med användbart material, för att sedan sprida nyheterna genom ett nyhetsbrev. Då kan du hålla nyhetsbreven korta och skapa trafik till hemsidan.

Jag skriver nyheter om ekonomiska ämnen, både som artiklar och nyhetsbrev, på svenska och engelska. Kontakta mig för ett lönsamt samarbete!

EN: Does your enterprise lack a newsletter?

Newsletters are powerful and appreciated tools of marketing – when the content is helpful for the recipients. And it’s a great way of reminding your customers and contacts about your existence and skills.

Doesn’t your enterprise have a newsletter or isn’t your web site updated? A great combination is to primarily update you web site regularly with useful content and then spread the news about it by a newsletter. Then you can keep your newsletters short and drive traffic to your web site.

I write news about economy matters, both as articles and newsletters, in English and Swedish. Contact me about a profitable cooperation!

EN: English summaries

Since my latest post on this, from October 24, 2016 Newsletters for RedovisningsHuset September – October 2016, we’ve added eight more editions to the archive. The newsletters and articles are in Swedish, but here comes short reviews in English. They are also good examples of how you can design your newsletter – each item is linked in the newsletters to corresponding article on the web site!

Ed. 29 – November 15, 2016

 • Governmental investigation raises the tax for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Stop for private packaging of real estates before sale – in some cases
 • Change of rules for delaying tax from sale of private real estates
 • Email invoice and automatic payment
 • Business hours Nov – Dec

Ed. 30 – December 12, 2016

 • Tax arrears already December 12
 • Legislation decided on changed delay of tax from sale of private real estates
 • Tax changes 2017 – New possibilities
 • 4 strong reasons to get your ready-made limited company now in December
 • Less paper handling – More digital
 • Business hours Dec- Jan

Ed. 31 – January 13, 2017

 • Income statements and salary reporting for 2016 ends January 31
 • Income statements every month proposed as new law
 • Tax deductions for representation meals mainly stopped from 2017 – When each enterprises next fiscal year begins
 • Important dates 2017
 • Amounts and percentages 2017
 • Business hours Jan – Feb

Ed. 32 February 20, 2017

 • We upgrade to better and modern accounting systems
 • This way you can get rid of your accounting documents 4 years earlier
 • We help you look out for forbidden loan situations in companies
 • Deduction dictionary for enterprises and entrepreneurs
 • Business hours Feb – Mar

Ed. 33 March 27, 2017

 • The government backs on parts of  tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies
 • Partial stop for packaging of real estates before sale sent for judicial preview
 • Calculation help for tax and VAT deductions of representation meals
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships
 • Business hours Mar – Apr

Ed. 34 April 19, 2017

 • Tax raise for car benefits suggested by the government
 • Tax raises for real estates suggested by a governmental investigation
 • Outcome of judicial preview of the partial stop for packaging of real estates before sale
 • Retirement savings with failed deductions
 • Business hours Apr – May

Ed. 35 May 10, 2017

 • Prepare for the new EU General Data Protection Regulation (GDPA)
 • Government’s spring budget nothing for entrepreneurs
 • Now we’re transiting to email invoicing
 • Business hours May – Jun

Ed. 36 June, 2017

 • Legislation decided about income statements every month
 • Tax raises for shareholders in smaller, owner-managed companies sent for judicial preview
 • Tax raise for car benefits sent for judicial preview – after changes
 • Expanding support of first employment in limited companies and partnerships sent for judicial preview
 • Stricter amortization requirements proposed for households with high debts
 • Business hours Jun – Aug, including closed for vacation

There you are! Here’s how it can be done. Another example is my own Economy News. If you want something like this for your enterprise, feel free to Contact me. And if you have opinions on this post, feel free to comment below thank you!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Current from BFN / Aktuellt från BFN

BFN Bokföringsnämnden

In early June I once again hade the pleasure of meeting Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm (text in Swedish follows further below).
Before the meeting I had compiled a list of topics I knew were relevant for the moment, and we discussed most of them.

Many economists wanted to believe that after the massive flood of news from BFN during the second half of last year things would calm down, but I’ll say we still have a lot to expect. With this list I hope to help you prepare for what’s going on.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises)
  • Updating the existing two standards to one new standard, comprising all applicable forms of enterprises
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises don’t apply K1 or set up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning application of K3 possibilities (comment period ended February 28, 2017)
  • Finalizing and publishing the existing draft
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning accounting of the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
  • Publishing an update of K2
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning impairment of municipal assets (comment period ended February 28, 2017)
  • An updated K3 was later decided on at June 12 and published June 28, see my post Impairment of Municipal Assets
 • Possible new K-standard for housing associations
 • Standards on mergers
  • The two existing standards were updated on October 18, 2016, to meet the 2016 new annual accounts act, see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits
  • However there are more topics to cover about mergers than adapting to the annual accounts act, so the work continues during 2017
  • I made a request that the next update should include creating one single standard about mergers, instead of the two existing standards, or even better include the merger standards in the existing K2 and K3

Other topics, which we didn’t cover in our conversation:

 • Information on payment time
  • A governmental investigation, with Mr. Stefan Pärlhem as the investigator, have analysed the actual payment time compared to the credit conditions as there is a growing problem of severely delayed payments
  • A number of organisations, among them the chartered accountants of Sweden (FAR), have now proposed that the largest enterprises should report about their actual payment time and present arguments for payments exceeding 30 days
  • The organisations propose that this information should be given in the annual reports, as a part of the sustainability report that applies to the 1,600 largest enterprises in Sweden – See my post CSR in the Annual Accounts Act
  • However it’s not sure that BFN will take care of this matter since K3 only touches the subject lightly, probably because this is a matter mainly for large listed enterprises – See my post K3 Updated Standard
 • IFRS for SME
  • BFN is part of interpreting and updating the standard IFRS for SME and invites comments on a draft guidance until September 1, 2017, see Vägledning för tillämpning av IFRS för SME
  • Since the Swedish K3 standard was developed closely to the structure of IFRS for SME this update can also cause a future update of K3 (my comment)
 • Standard on voluntary interim reports

I hope this gives you a good overview of what’s to come!

 

In Swedish

I början av juni hade jag återigen nöjet att träffa Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm.

Inför mötet hade jag sammanställt en förteckning över vad jag visste var aktuellt just nu och vi diskuterade det mesta av innehållet.

Många ekonomer ville tro att efter den massiva nyhetsfloden från BFN förra hösten skulle det lugna ner sig, men jag säger att vi har fortfarande mycket att vänta. Med den här listan hoppas jag kunna hjälpa dig att vara förberedd på vad som är på gång.

 • K1 Förenklat årsbokslut
  • Uppdatering av de två befintliga K1 till en ny, sammanhållen K1 som omfattar alla tillämpliga verksamhetsformer
 • K2 Fullständigt årsbokslut
  • Beredning av remissvaren om möjlighet att tillämpa alternativ i K3 inom K2 (remisstiden gick ut den 28 februari 2017)
  • Färdigställande och publicering av vägledningen
 • K2 Förenklad årsredovisning
  • Beredning av remissvaren om redovisning av avskrivningar mot ersättningsfond som obeskattad reserv (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
  • Publicering av vägledningen
 • K3 Fullständig årsredovisning
  • Beredning av remissvaren om nedskrivningar av kommunala tillgångar (remisstiden gick ut den 28 februari 2017)
  • Beslut fattades sedan den 12 juni och den uppdaterade K3 publicerades den 28 juni, se mitt inlägg Nedskrivning av kommunala tillgångar
 • Ny vägledning för bostadsrättsföreningar
 • Vägledningar om fusioner
  • De två befintliga vägledningarna uppdaterades den 18 oktober 2016 så att de stämmer med den nya årsredovisningslagen (ÅRL), se mina inlägg Updated Standards for Mergers och BFN on Mergers and Limits
  • Det finns dock behov av att se över flera aspekter om fusioner än bara anpassningen till ÅRL, så arbetet fortsätter under 2017
  • Jag framförde synpunkterna att nästa uppdatering bör inbegripa sammanslagningen av de två vägledningarna om fusioner till en enda, eller ännu hellre att reglerna om fusioner inarbetas i K2 och K3

Andra ämnen som vi inte berörde under mötet:

 • Betalningstider i näringslivet
  • En statlig utredning, med Stefan Pärlhem som ensamutredare, har analyserat verkliga betalningstider jämfört med kreditvillkoren mot bakgrund av allvarliga problem med försenade betalningar
  • Ett antal organisationer, däribland FAR, har nu föreslagit att de största företagen ska rapportera om sina verkliga betalningstider och skälen för betalningar som görs senare än 30 dagar
  • Organisationerna föreslog att denna information ska lämnas i årsredovisningen, som en del av hållbarhetsrapporten de 1 600 största företagen i Sverige ska lämna – Se mitt inlägg Hållbarhet och mångfald i ÅRL från 1 december
  • Däremot är det inte säkert att BFN tar upp frågan eftersom K3 bara berör hållbarhetsrapporten ytligt, troligen eftersom denna rapporten bara ska lämnas av stora företag av allmänt intresse – Se mitt inlägg Uppdaterad K3 från BFN är här
 • IFRS för SME
  • BFN deltar i arbetet med tolkningar och uppdatering av den globala standarden IFRS för SME och bjuder in till att kommentera utkastet till en vägledning fram till den 1 september, 2017, se Vägledning för tillämpning av IFRS för SME
  • Eftersom K3 har tagits fram med IFRS för SME som förebild bör en uppdatering av IFRS för SME rimligtvis också leda till en uppdatering av K3 (min kommentar)
 • Vägledning om frivilliga delårsrapporter

Jag hoppas detta inlägg ger dig en bra överblick över vad som är på gång!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

New Edition of Economy News / Nytt utskick av ekonominyheter

Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed my latest newsletter. It’s content is about “Impairment of Municipal Assets  |  New Accounting Standard for Housing Associations  |  Limited Interest Deductions for Companies  |  Packaging of Real Estates to an End?  | Upcoming Lectures for Wolters Kluwer  |  New Agreement with Accountor on Lectures  |  Technical Updates Enhances the Blog”. But you who regularly read this blog already knew all of this, didn’t you? 🙂

You can read it here or even better, subscribe on the archives page!
Swedish version:

Idag sände jag ut mitt senaste nyhetsbrev. Innehållet handlar om “Nedskrivningar av kommunala tillgångar  |  Ny vägledning för BRF  |  Begränsade ränteavdrag för företag  |  Slutet för paketering av fastigheter?  | Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer  |  Nytt avtal med Accountor om föreläsningar  |  Tekniska uppdateringar förbättrar bloggupplevelsen”. Men du som läser denna blogg regelbundet visste ju redan allt detta, eller hur? 🙂

Du kan läsa nyhetsbrevet här eller ännu bättre, prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Older posts