Newsletter Nyhetsbrev Corporate Economy Företagsekonomi Peter Berg

Today I distributed my latest newsletter. It’s content is about “Impairment of Municipal Assets  |  New Accounting Standard for Housing Associations  |  Limited Interest Deductions for Companies  |  Packaging of Real Estates to an End?  | Upcoming Lectures for Wolters Kluwer  |  New Agreement with Accountor on Lectures  |  Technical Updates Enhances the Blog”. But you who regularly read this blog already knew all of this, didn’t you? 🙂

You can read it here or even better, subscribe on the archives page!
Swedish version:

Idag sände jag ut mitt senaste nyhetsbrev. Innehållet handlar om “Nedskrivningar av kommunala tillgångar  |  Ny vägledning för BRF  |  Begränsade ränteavdrag för företag  |  Slutet för paketering av fastigheter?  | Kommande föreläsningar för Wolters Kluwer  |  Nytt avtal med Accountor om föreläsningar  |  Tekniska uppdateringar förbättrar bloggupplevelsen”. Men du som läser denna blogg regelbundet visste ju redan allt detta, eller hur? 🙂

Du kan läsa nyhetsbrevet här eller ännu bättre, prenumerera från arkivet!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.