The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: March 2018

Newsletter 12 on Corporate Economy News | Nyhetsbrev 12 om företagsekonomiska nyheter

March edition of my newsletter is out now (text in Swedish follows further below).
Content

 • Thailand’s Way to the Global Economy
 • Thai-EU Trade at the Nordic Chambers of Commerce
 • Swish CEO at Rotary
 • Consultant’s Diary

If you’re not a subscriber and got it already, you’ll find the newsletter in the Archive, where you also can sign up for your own edition.

Do you want a newsletter for your organisation, in combination with economy news on your web site? Contact me about my Newsletter services!

In Swedish

Nyhetsbrevet för mars 2018 har kommit ut.

Innehåll

 • Thailands väg till den globala ekonomin
 • Handeln Thailand-EU hos de nordiska handelskamrarna
 • Swish VD hos Rotary
 • Konsultens dagbok

Om du inte prenumererar och redan har fått utskicket så hittar du nyhetsbrevet i Arkivet, där du också kan prenumerera på din egen utgåva.

Vill du också ha ett nyhetsbrev för din organisation, kombinerat med ekonominyheter på din hemsida? Anlita mig för ert eget Nyhetsbrev!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Thailand’s Way to the Global Economy | Thailands väg till den globala ekonomin

Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don't Blink Co, Ltd

Mr. Laurent Malespine, Managing Director at Don’t Blink Co, Ltd (Photo © Peter Berg)

EN: The severe floods in Thailand 2011 disrupted the whole worlds supply of hard disk drives and automobile parts. How did Thailand develop to become such an important player in the world trade? That was the subject of Mr. Laurent Malespine’s speech “Thailand: An economy on the path of globalization” on March 8, 2018 at the Rotary Club of Bangkok.

SW: De svåra översvämningarna i Thailand 2011 störde hela världens försörjning av hårddiskar och bildelar. Hur utvecklades Thailand till en så viktig del av världshandeln? Det var ämnet för Laurent Malespines tal “Thailand: En ekonomi på vägen till globalisering” den 8 mars 2018 hos Rotary Club of Bangkok.
Mr. Laurent Malespine on "Thailand: An economy on the path of globalization"

Mr. Laurent Malespine on “Thailand: An economy on the path of globalization” (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Laurent Malespine is a Frenchmen but fluent in Thai. He has researched Thailand’s economic history for the past 160 years, since the signing of the Bowring treaty with Britain 1855 opened Thailand to international trade. Mr. Laurent Malespine came to Thailand first time 1978, which makes him a first-hand witness to a quarter of the period covered by his research.

His work resulted in a five-part TV-documentary, supported by Siam Commercial Bank (SCB). The production took 15 months, but now the serial has already been aired several times. SCB additionally distributes 2,000 DVD-copies to the public, schools and universities, government agencies, financial and capital market regulators, and other institutions.

SW: Laurent Malespine kommer från Frankrike men talar thailändska flytande. Han har forskat om Thailands ekonomiska historia under de senaste 160 åren, sedan undertecknandet av Bowring-avtalet med Storbritannien 1855 öppnade världsmarknaden för Thailand. Laurent Malespine kom till Thailand första gången 1978, vilket gör honom till ett vittne på plats för en fjärdedel av perioden som omfattas av forskningen.

Hans arbete resulterade i en TV-dokumentär i fem delar, med stöd av Siam Commercial Bank (SCB). Produktionen tog 15 månader, men nu har serien redan sänts flera gånger. SCB distribuerar dessutom 2 000 DVD-utgåvor till allmänheten, skolor och universitet, myndigheter, organisationer för finansmarknaderna, samt andra institutioner.

Links about the Documentary  |  Länkar om dokumentären

Update 2018-03-27: Since March 21 all five episodes of the documentary are available at YouTube. The videos are so far in Thai, but I really hope we can  be provided with English subtitles in the future.

Rotary Club of Thailand

The International Rotary Club of Bangkok

The international Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: As a Rotary Member I can take part of the meetings in any Rotary club world wide, so I searched for an international club in Thailand and found Rotary Club of Bangkok. In international clubs the meetings are in English, which gives me a better chance to communicate with the members and follow the speeches.

SW: Som Medlem i Rotary kan jag delta möten i vilken Rotaryklubb som helst i hela världen, så jag letade rätt på en internationell klubb i Thailand och fann Rotary Club of Bangkok. Mötena i internationella klubbar genomförs på engelska, vilket ger mig bättre möjligheter att kommunicera med medlemmarna och följa talen. I Sverige har vi också internationella klubbar, bland annat i Stockholm.

Members are gathering for today's meeting

Members are gathering for today’s meeting (Photo © Peter Berg)

I was very well taken care of at my table

I was very well taken care of at my table (Photo © Peter Berg)

EN: In green, to the right, we have Ms. Maleeratna Plumchitchom, next President of the Rotary Club of Bangkok.

SW: I grönt, till höger, har vi Maleeratna Plumchitchom, Rotary Club of Bangkoks nästa president.

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok

Mr. Urs D. Blum, President of the Rotary Club of Bangkok (Photo © Peter Berg)

EN: When I arrived to the meeting I was immediately and warmly greeted by a number of members, all with a kind interest in me and my Swedish background. Some of them also invited me to become a member of the Rotary Club of Bangkok, unconcerned by my already existing membership in Rotary Stockholm City First Breakfast. I experienced many easy-going new contacts and left the meeting with a desire to return whenever I have the possibility!

SW: När jag kom till mötet välkomnades jag omgående och varmt av ett antal medlemmar, alla med ett välvilligt intresse av mig och min svenska bakgrund. Några av dem bjöd också in mig att bli medlem i Rotary Club of Bangkok, obekymrade av att jag redan är medlem i Rotary Stockholm City Första Frukost. Jag fick uppleva många sorglösa och lättsamma nya kontakter och lämnade mötet med en bestämd ambition att återvända så snart jag har möjlighet!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Thai-EU Trade at the Nordic Chambers of Commerce | Handeln Thailand-EU hos de nordiska handelskamrarna

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Mr: Philipp Dupuis, Head of Economic and Trade Section, EU Delegation to Thailand (Photo © Peter Berg)

EN: Mr. Philipp Dupuis met the Nordic Chambers of Commerce in Bangkok last Wednesday March 7, 2018 (Thai-Danish, Thai-Finnish, Thai-Norwegian and Thai-Swedish Chambers). He presented a forward looking perspective on the Thailand-EU trade relations, and also a background from the recent EU Council conclusions on Thailand.

SW: Philipp Dupuis träffade de nordiska handelskamrarna i Bangkok i onsdags 7 mars 2018 (Thailand-Danmark, Thailand-Finland, Thailand-Norge och Thailand-Sverige). Han presenterade ett i huvudsak framåtblickande perspektiv på handelsförbindelsernas utveckling mellan  Thailand och EU, men gav oss också en bakgrund från de senaste slutsatserna inom Europeiska Rådet.
Many Contacts  |  Många kontakter

Nordic Chambers of Commerce Business Luncheon

Top Meeting at the top floor Altitude Room (Photo © Peter Berg)

EN: We met at Westin Grande Sukhumvit Hotel in Bangkok, at their grandiose top floor Altitude Room. Just in front of the speaker Mr. Philipp Dupuis we can see Sweden’s ambassador H.E. Mr. Staffan Herrström, who happily greeted me just before the start of the meeting.

SW: Vi träffades på Westin Grande Sukhumvit Hotel i Bangkok, i deras storslagna Altitude Room på översta våningen. Precis framför talaren Philipp Dupuis kan vi se Sveriges ambassadör Staffan Herrström, som glatt hälsade på mig precis före mötets inledning.

EN: At my table (center, nearest the camera) I had nice conversation with from left:  |  SW: Vid mitt bord (i mitten, närmast kameran) hade jag trevliga samtal med från vänster:

Trading Facts  |  Fakta om handeln

EN: Thailand’s third largest trade partner is the EU, after China and Japan. The EU is also Thailand’s third largest investor. The EU’s third largest trading partner in the ASEAN is Thailand.

 • EU export to Thailand 2016: 14 billion EUR
 • Thailand export to the EU 2015: 20 billion EUR

SW: Thailands tredje största handelspartner är EU, efter Kina och Japan. EU är också Thailands tredje största investerare. EU:s tredje största handelspartner i ASEAN är Thailand.

 • EU:s export till Thailand 2016: 14 miljarder EUR
 • Thailands export till EU 2015: 20 miljarder EUR

EN: Mr. Philipp Dupuis’ core message from the EU to the members of the Chambers of Commerce was, repeatedly, that “We [the EU] can’t do the business for you, but we can pave the way”. And that’s what he and they aim to do.

SW: Philipp Dupuis centrala budskap från EU till medlemmarna i handelskamrarna var, upprepat, att “Vi [EU] kan inte göra affärerna åt er, men vi kan bereda vägen”. Och det är vad han och de siktar på.


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.

Swish CEO at Rotary | Swish VD hos Rotary

Anna-Lena Wretman, CEO Getswish

Anna-Lena Wretman, CEO Getswish
(Photo © Peter Berg)

The fascinating story behind the hugely successful payment technology Swish was told us by CEO Ms. Anna-Lena Wretman on Tuesday February 27, when she gave a speech at Rotary Stockholm City First Breakfast (text in Swedish follows further below).
Groundbreaking Technology

Ms. Anna-Lena Wretman is heading the company Getswish, which 2012 launched a groundbreaking new way of transferring money from person to person, quick and easy. All you need is two apps (Swish and BankID) in your mobile, and the recipients telephone number. The transfer is done without delay, from your bank to the recipients bank. This sounds obvious today, when most of the Swedish people use Swish, but internationally it’s quite unique.

The Swish project originated from The Swedish Central Bank (Riksbanken), as a way of reducing the use of cash in the Swedish society, a development that is now accelerating in many parts of the world but in different ways.  Today, Getswish is owned by six of the largest banks in Sweden, with even more banks offering the Swish services. The banks pays to Getswish for the transactions, but private persons don’t have to pay for the service. How can that be? Well, the answer is probably that if a bank would charge, the customers would simply go to another bank…

Focused on Development

Swish was created and is maintained by the company Getswish, which is all about development. The launch 2012 was for personal use, but then came versions for companies, organisations and donations (2014), e-shopping (2016) and QR-codes (2017). Getswish is now looking into the possibilities to cooperate abroad to enable Nordic transfers.

Swedish Digital Top Products

Swish, combined with BankID for identification (see my post BankID CEO at Rotary), are two Swedish unique products that makes our digital life a lot easier. The widespread use of these products is a huge success. My personal belief is that here we have very valuable know-how to export!

In Swedish

Den fascinerande historien bakom megasuccén med betalningsteknologin Swish berättade VD Anna-Lena Wretman om i tisdags den 27 februari, när hon talade hos Rotary Stockholm City First Breakfast.

Banbrytande teknologi

Anna-Lena Wretman leder bolaget Getswish, som 2012 lanserade ett helt nytt sätt att överföra pengar från person till person, snabbt och enkelt. Allt du behöver är två appar (Swish och BankID) i din mobil och mottagarens telefonnummer. Överföringen görs utan fördröjning, från din bank till mottagarens bank. Det låter självklart idag, när de flesta människor i Sverige använder Swish, men internationellt är det ganska unikt.

Swish-projektet uppstod som ett led i Riksbankens strävan att minska kontantanvändningen i det svenska samhället, något som nu accelererar på många håll i världen men på olika sätt. Idag ägs Getswish av sex av Sveriges största banker och ännu fler erbjuder sina kunder Swish. Bankerna betalar till Getswish för överföringarna, men privatpersoner behöver inte betala för sina överföringar. Hur kan det komma sig? Svaret är troligen att om en bank skulle ta betalt så går privatkunderna helt enkelt till en annan bank…

Fokuserade på utveckling

Swish har skapats och underhålls av företaget Getswish, som vurmar för utveckling. Lanseringen 2012 var för privatpersoner, men sedan kom versioner för företag, organisationer och insamlingar (2014), e-handel (2016) och QR-koder (2017). Getswish tittar nu på möjligheterna att samverka utomlands för att möjliggöra nordiska överföringar.

Svensk spjutspetsteknologi

Swish, kombinerat med BankID för identifiering (se min artikel BankID:s VD hos Rotary), är två unika svenska produkter som gör vår digitala vardag mycket enklare. Den utbredda användningen av dessa produkter är en stor succé. Min personliga övertygelse är att här har vi mycket värdefullt kunnande att exportera!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.