Anna-Lena Wretman, CEO Getswish

Anna-Lena Wretman, CEO Getswish
(Photo © Peter Berg)

The fascinating story behind the hugely successful payment technology Swish was told us by CEO Ms. Anna-Lena Wretman on Tuesday February 27, when she gave a speech at Rotary Stockholm City First Breakfast (text in Swedish follows further below).
Groundbreaking Technology

Ms. Anna-Lena Wretman is heading the company Getswish, which 2012 launched a groundbreaking new way of transferring money from person to person, quick and easy. All you need is two apps (Swish and BankID) in your mobile, and the recipients telephone number. The transfer is done without delay, from your bank to the recipients bank. This sounds obvious today, when most of the Swedish people use Swish, but internationally it’s quite unique.

The Swish project originated from The Swedish Central Bank (Riksbanken), as a way of reducing the use of cash in the Swedish society, a development that is now accelerating in many parts of the world but in different ways.  Today, Getswish is owned by six of the largest banks in Sweden, with even more banks offering the Swish services. The banks pays to Getswish for the transactions, but private persons don’t have to pay for the service. How can that be? Well, the answer is probably that if a bank would charge, the customers would simply go to another bank…

Focused on Development

Swish was created and is maintained by the company Getswish, which is all about development. The launch 2012 was for personal use, but then came versions for companies, organisations and donations (2014), e-shopping (2016) and QR-codes (2017). Getswish is now looking into the possibilities to cooperate abroad to enable Nordic transfers.

Swedish Digital Top Products

Swish, combined with BankID for identification (see my post BankID CEO at Rotary), are two Swedish unique products that makes our digital life a lot easier. The widespread use of these products is a huge success. My personal belief is that here we have very valuable know-how to export!

In Swedish

Den fascinerande historien bakom megasuccén med betalningsteknologin Swish berättade VD Anna-Lena Wretman om i tisdags den 27 februari, när hon talade hos Rotary Stockholm City Första Frukost.

Banbrytande teknologi

Anna-Lena Wretman leder bolaget Getswish, som 2012 lanserade ett helt nytt sätt att överföra pengar från person till person, snabbt och enkelt. Allt du behöver är två appar (Swish och BankID) i din mobil och mottagarens telefonnummer. Överföringen görs utan fördröjning, från din bank till mottagarens bank. Det låter självklart idag, när de flesta människor i Sverige använder Swish, men internationellt är det ganska unikt.

Swish-projektet uppstod som ett led i Riksbankens strävan att minska kontantanvändningen i det svenska samhället, något som nu accelererar på många håll i världen men på olika sätt. Idag ägs Getswish av sex av Sveriges största banker och ännu fler erbjuder sina kunder Swish. Bankerna betalar till Getswish för överföringarna, men privatpersoner behöver inte betala för sina överföringar. Hur kan det komma sig? Svaret är troligen att om en bank skulle ta betalt så går privatkunderna helt enkelt till en annan bank…

Fokuserade på utveckling

Swish har skapats och underhålls av företaget Getswish, som vurmar för utveckling. Lanseringen 2012 var för privatpersoner, men sedan kom versioner för företag, organisationer och insamlingar (2014), e-handel (2016) och QR-koder (2017). Getswish tittar nu på möjligheterna att samverka utomlands för att möjliggöra nordiska överföringar.

Svensk spjutspetsteknologi

Swish, kombinerat med BankID för identifiering (se min artikel BankID:s VD hos Rotary), är två unika svenska produkter som gör vår digitala vardag mycket enklare. Den utbredda användningen av dessa produkter är en stor succé. Min personliga övertygelse är att här har vi mycket värdefullt kunnande att exportera!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.