The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: August 2015

Agreement of Assignment / Uppdragsavtal

EN: As a bureau of authorised accounting consultants Redovisningshuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) establishes an Agreement of Assignment with each customer enterprise. I have designed the agreement and included documents, whereof the Terms and Conditions is an important basic legal document. I’ve also designed the workflow of the documents to ensure an effective procedure for the staff.

Last week I completed the yearly update of the documents, which is a good example of the legal assignments I have. I’m proud of the trust that RedovisningsHuset shows when they keep ordering tasks like this from me!

Agreement of Assignment / Uppdragsavtal

SW: Som redovisningsbyrå med auktoriserade redovisningskonsulter upprättar RedovisningsHuset i Södertälje AB (redovisningshuset.se) ett uppdragsavtal med varje kundföretag. Jag har utformat avtalet med bilagor, varav Allmänna Villkor är ett grundläggande juridiskt dokument. Jag har också utformat arbetsflödet för dokumenten, för att säkerställa en effektiv hantering för personalen.

Förra veckan färdigställde jag den årliga uppdateringen av dokumenten, vilket är ett bra exempel på de juridiska uppdrag jag har. Jag är stolt över förtroendet RedovisningsHuset visar genom att fortsätta beställa uppgifter som denna av mig!

Meeting BFN / Möte med BFN

EN: Today I had the pleasure of meeting Mr Stefan Pärlhem for an extended lunch. He is the Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN), a governmental standard setting body.

We discussed a number of matters regarding the development of accounting legislation and standard setting, due to the changes of legislation in EU and Sweden.

Among other things we came to talk about the upcoming standard K2 Annual Reports, which will be applicable for enterprises who are not obliged to report to The Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket). I look forward to this standard, among other things because it’s one single standard applicable to all business enterprises regardless of legal form. Also, this standard integrates rules and comments. This makes it so much easier to read than the two existing K2 (for enterprises who are obliged to report to The Swedish Companies Registration Office), which have separate chapters for rules and comments and are divided in two standards depending on legal form. I hope the new K2 Annual Reports can take effect in early 2016, with possibility to apply it already for fiscal years ending December 31, 2015.

Mr Stefan Pärlhem also kindly offered to give it a try looking through my upcoming book “Performance and Income planning” (Inkomst- och resultatplanering), since it’s highly based on application of the standards from BFN.

2015-08-24 BFN Logo

SW: Idag har jag haft nöjet att träffa Stefan Pärlhem under en förlängd lunch. Han är kanslichef statliga Bokföringsnämnden, BFN.

Vi diskuterade ett antal frågor som rör utvecklingen av lagstiftning och normgivning för redovisning, med hänsyn till förändringar inom EU och i Sverige.

Bland annat kom vi att tala om den kommande standarden K2 Årsbokslut, som blir tillämplig för företag som inte upprättar årsredovisning. Jag ser fram emot K2 Årsbokslut, bland annat eftersom det är en sammanhållen standard som kommer att gälla alla verksamhetsformer. Dessutom integrerar K2 Årsbokslut regler och kommentarer. Detta gör det så mycket lättare att läsa än de befintliga K2 Årsredovisning, som dels har separata kapitel för regler och kommentarer, dels är uppdelade i två standarder beroende på verksamhetsform. Jag hoppas att K2 Årsbokslut kan träda i kraft i början av 2016, med möjlighet att tillämpa vägledningen redan för räkenskapsår som slutar den 31 december 2015.

Stefan Pärlhem erbjöd sig också att titta genom min kommande bok “Inkomst- and resultatplanering“, eftersom den i hög grad är baserad på tillämpningen av BFNs vägledningar. Låt oss hoppas på godkänt!

The book cover is finished / Bokomslaget är klart

EN: Today the first proof-sheet reading was completed and so was the cover for my upcoming book “Performance & Income Planning”. The cover will be used for marketing, but it’s also one more symbolic step on the way to final product.

It was exciting to see how my text managed in the eyes of the editor but now I can relax, she had only made minor changes of obvious matters.

There will be two more proof-sheet readings, then delivery for printing and, finally, release on October 16, 2015.

And here is the cover. Click on the link and a PDF-file opens.

Book cover Performance & Income Planning

SW: Idag blev första korrekturläsningen färdig, liksom omslaget till min kommande bok “Resultat- och inkomstplanering”. Omslaget kommer att användas för marknadsföring, men det är ockå ett symboliskt steg på vägen till färdig product.

Det var spännande att se hur mitt manus hade klarat sig i redaktörens ögon men nu kan jag slappna av, hon hade bara gjort små och självklara ändringar.

Det kommer att bli ytterligare två korrekturvändor, sedan leverans till tryckeriet och, slutligen, utgivning den 16 oktober 2015.

Och här ovan är omslaget. Klicka på länken i mitten av inlägget och en PDF-fil öppnas.

EN: The internet shop bokus.com have included the book in its assortment.

Resultat- och inkomstplanering på bocus.com

SW: Internetbutiken bokus.com har tagit in boken i sitt sortiment.

Web Articles / Webb-artiklar

EN: Today I published the last part of six web articles on the web page of redovisningshuset.se. It’s a series of guides on basic topics for the customers:

 1. Your Guide to Accounting
 2. Your Guide to Auditor
 3. Your Guide to Stock Companies
 4. Your Guide to Rapid Settlement (of Companies)
 5. Your Guide to Rating of Companies
 6. Your Guide to Last Wills

Previously I had the assignment of optimising the web page redovisningshuset.se for search engines, and as a result of that I now got the order of creating this series of web articles. Interesting and challenging tasks!

SW: Idag publicerade jag den sista delen av sex webb-artiklar på RedovisningsHuset i Södertälje ABs hemsida redovisningshuset.se. Det är en serie guider om centrala ämnen för kunderna:

 1. Din guide till bokföring
 2. Din guide till revisor
 3. Din guide till lagerbolag
 4. Din guide till snabbavveckling
 5. Din guide till bolag med rating
 6. Din guide till testamente

Tidigare hade jag uppdraget att optimera hemsidan redovisningshuset.se för sökmotorer och som ett resultat av det arbetet fick jag nu beställningen att skapa denna serie webb-artiklar. Intressanta och utvecklande uppgifter!

Meeting BAS / Möte med BAS

BAS Logo

EN: Today I had an as always enjoyable meeting with Mr Sören Karlsson, CEO at BAS-kontogruppen i Stockholm AB (BAS-accountgroup in Stockholm AB), www.bas.se. He has since many years been coordinating the production of yearly editions of the BAS Chart of Accounts, an impressive performance at high skill level!

The BAS Chart of Accounts is a de facto standard in Sweden, based on it’s wide recognition and extensive documentation. I once had the privilege to take part of the transition of the BAS Chart of Accounts, due to Sweden’s EU membership 1995.

My book Performance and Income Planning is based on the BAS Chart of Accounts, regarding the performance planning. I’m therefore grateful when Mr Sören Karlsson, at once, generously promised to look through my manuscript in the related parts.

Thank you Sören!

SW: Idag hade jag ett som vanligt trevligt möte med Sören Karlsson, VD på BASkontogruppen i Stockholm AB (www.bas.se). Han samordnar sedan många år produktionen av BAS-kontoplanens årliga utgåvor, en imponerande prestation på hög kompetensnivå!

BAS-kontoplanen är en de facto-standard i Sverige, tack vare brett erkännande och en omfattande dokumentation. Jag hade en gång i tiden förmånen att ta del av anpassningen av BAS-kontoplanen till följd av Sveriges medlemskap i EU 1995.

Min bok Resultat- och inkomstplanering baseras BAS-kontoplanen vad beträffar resultatplaneringen. Jag är därför tacksam över Sören Karlssons generösa löfte, på stående fot, att titta igenom berörda delar av mitt manuskript.

Tack Sören!

Thanks for the response / Tack för gensvaret

EN: The first week with this blog is coming to its end. Thanks to all of you who’s been giving me support via Facebook, LinkedIn and other channels. I’m still childishly happy about the easy communication thanks to the internet – already after the first two days the blog had been read in Sweden, France, United Kingdom, Thailand and Turkey.

And my book (Resultat- och inkomstplanering)? Now I can admit that I was a little nervous at the manuscript drop. All this work, that felt so good when I wrote, would it look good in the eyes of others also or become terribly criticized? The relief was great when my publisher at Norstedts Juridik came back and was very appreciative. Only my modesty prevents me from citing her superlatives here 🙂

Sign up as follower!

SW: Första veckan med denna blogg är på väg mot sitt slut. Tack alla ni som har gett mig stöd och uppmuntran via Facebook, LinkedIn och andra kanaler. Jag är fortfarande barnsligt förtjust i hur lätt det är att kommunicera tack vare internet – redan efter ett par dygn hade bloggen blivit läst i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Thailand och Turkiet.

Och min bok (Resultat- och inkomstplanering)? Nu kan jag erkänna att jag var lite nervös vid manuslämningen. Allt detta arbete, som kändes så bra när jag skrev, skulle det se bra ut också i ögonen på andra eller bli totalsågat? Lättnaden var stor när min förläggare hos Norstedts Juridik återkom och var mycket uppskattande. Bara min blygsamhet hindrar mig från att återge hennes superlativer här 🙂

Bli följare!

…and so is the author / …och även författaren

EN: In my recent post I wrote about my publishers information about the upcoming book, but there’s more!

The webpage of Norstedts Juridik is read by a huge number of unique visitors each month. The company is Sweden’s leading publisher of legal information and they are associated with leading legal experts as authors. I’m therefore very proud of being presented as one of the team now, freshly from today. Here is the author presentation and here’s a translation.

Peter Berg is an authorized accountant who works primarily as a writer and lecturer.

With a background from the board of Directors of the Swedish Association of Accounting Consultants SRF, he has extensive experience of the processes with legislation and accounting standards in the areas of accounting, taxation, company law and contract law, including the interaction between Swedish standards, EU directives and global rules.

At the same time, he has nearly 40 years of practical experience applying the regulatory framework for small and medium sized enterprises, from accounting firms since 1976 and RedovisningsHuset i Södertälje AB, which he founded in 1984.

SE: I mitt förra inlägg beskrev jag förlagets information om min kommande bok, men det kommer mer!

Norstedts Juridiks hemsida besöks av ett stort antal läsare varje månad. Bolaget är Sveriges ledande förläggare av juridisk information och de samarbetar med ledande juridisk expertis som författare. Jag är därför mycket stolt över att nu presenteras som en i teamet, färskt från idag. Här är författarbeskrivningen.

The book is official / Nu är boken officiell

EN: My publisher Norstedts Juridik (“Norstedts Legal”) have published a description of my upcoming book on their webpage. The cover is yet to be made and it’s a preliminary price, but it’s there! Here is the book presentation and here’s a translation.

A handbook on profit and revenue planning, which includes practical guidance for:

 • Predicting future financial statements, prior to the closing date
 • Taking measures or decide not to take them – actively
 • Differences between business forms and in different phases of the life cycle – for the business and the owner
 • Checklists of essential balance sheet and income statement items
 • Looking out for missing balance sheet and income statement items
 • Revising pension savings for the owner
 • Optimising the company’s costs for the owner
 • Planning corporate income tax before the fiscal years end
 • Planning private income tax before the calendar year end
 • Significant incomes and deductions in each income category
 • Settlements within and between income categories
 • Planning of social security
 • And much more…

SE: Min förläggare Norstedts Juridik har publicerat en beskrivning av min kommande bok på sin hemsida. Omslaget återstår och priset är preliminärt, men den finns där! Här är bokpresentationen.

Manuscript drop / Manuslämning

EN: Today is a great day. I finally sent the manuscript I’ve been working on for the last months to my publisher, Norstedts Juridik. And the final day isn’t until tomorrow!

It’s a book about planning the economy for smaller, owner managed enterprises as well as for the owners privately. The content is practically oriented, with a lot of tips about how to do, but it’s also jammed with legal references for the ambitious reader who wants to take it further.

It will be exciting to see how the Swedish market receives the book. It’s due to be in the market on October 16, 2015. One thing is already for sure, Norstedts Juridik, who is publishing my book, have already launched two lecture days on the subject with me as the lecturer, in Gothenburg on October 21 and in Stockholm on November 10 this year.

The books title? Preliminary “Resultat- och inkomstplanering” (Planning the economy for the enterprise and privately).

SE: Idag är en stor dag. Äntligen har jag sänt manuskriptet jag har jobbat på under de senaste månaderna till min förläggare, Norstedts Juridik. Och manusstopp är inte förrän i morgon!

Det är en bok om resultatplanering för små, ägarledda företag och inkomstplanering privat för företagarna. Innehållet är praktiskt utformat, med många tips, men också späckat med juridiska referenser för den ambitiöse läsaren som vill gå vidare.

Det blir spännande att se hur den svenska marknaden tar emot boken. Den ska komma ut från trycket den 16 oktober 2015. En sak är redan klar, Norstedts Juridik, som publicerar min bok, har redan gått ut med två kursdagar i ämnet med mig som föreläsare, i Göteborg den 21 oktober och i Stockholm den 10 November i år.