Accountor Training logo

EN: Accountor Training Sweden arrange the following webinars with me as author and lecturer for their season 2019. They’re all recorded after each live date. Support your competence and sign up!

SW: Accountor Training Sweden arrangerar följande webbinarier med mig som författare och föreläsare under säsongen 2019. Alla spelas in efter respektive direktsändning. Underhåll din kompetens och anmäl dig!
The webinars are hold in Swedish  |  Webbinarierna hålls på svenska
Sign Up  |  Anmäl dig

Peter Berg in the recording studio at Accountor Training, Stockholm
Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm (Photo, Jonathan Fastborg)

Monthly Updates  |  Månadsuppdateringar

 1. January  |  Januari 2019
 2. February  |  Februari 2019
 3. Maj | May 2019
 4. September 2019
 5. October | Oktober 2019
 6. November 2019

Court Cases of the Month  |  Månadens rättsfall

 1. January  |  Januari 2019
 2. February  |  Februari 2019
 3. Maj | May 2019
 4. September 2019
  • Blog Presentation
 5. October | Oktober 2019
 6. November 2019

Education Financial Reporting | Utbildning årsbokslut och årsredovisningar

 1. Introduktion: Internationellt
  • 2019-08-28
 2. Introduktion: Sverige
  • 2019-08-28
 3. Balansräkningen: Immateriella anläggningstillgångar
  • 2019-08-30
 4. Balansräkningen: Materiella anläggningstillgångar
  • 2019-08-30
 5. Balansräkningen: Finansiella anläggningstillgångar
  • 2019-09-04
 6. Balansräkningen: Omsättningstillgångar
  • 2019-09-04
 7. Balansräkningen: Eget kapital
  • 2019-09-06
 8. Balansräkningen: Obeskattade reserver
  • 2019-09-06
 9. Balansräkningen: Avsättningar
  • 2019-09-09
 10. Balansräkningen: Skulder
  • 2019-09-09
 11. Balansräkningen: Fördjupning Fastigheter
  • 2019-09-11
 12. Balansräkningen: Fördjupning Ersättningsfonder
  • 2019-09-11
 13. Resultaträkningen: Rörelseintäkter
  • 2019-09-16
 14. Resultaträkningen: Rörelsekostnader
  1. 2019-09-16
 15. Resultaträkningen: Finansiella poster
  • 2019-09-20
 16. Resultaträkningen: Bokslutsdispositioner och skatt
  • 2019-09-20
 17. Resultaträkningen: Fördjupning Pågående arbeten
  • 2019-09-23
 18. Resultaträkningen: Fördjupning Finansiella instrument
  • 2019-09-23
 19. Årsbokslut och årsredovisning: Utformning
  • 2019-11-04
 20. Årsbokslut och årsredovisning: Förvaltningsberättelse
  • 2019-11-04
 21. Årsbokslut och årsredovisning: Resultaträkning
  • 2019-11-11
 22. Årsbokslut och årsredovisning: Balansräkning
  • 2019-11-11
 23. Årsbokslut och årsredovisning: Redovisningsprinciper
  • 2019-11-13
 24. Årsbokslut och årsredovisning: Noter
  • 2019-11-13
 25. Årsbokslut och årsredovisning: Övriga handlingar
  • 2019-11-15
 26. Årsbokslut och årsredovisning: Fördjupning Kassaflödesanalys
 27. Analys
  • 2019-11-18

Various Economy Topics  |  Olika ekonomiska ämnen

EN: Webinar in English or Swedish depending on which title is marked in bold.

SW: Webbinarier på svenska eller engelska beroende på vilken titel som markeras med fet stil.

 1. Annual Accounts (K2/K3) – Now it’s in Force!
  • Årsbokslut (K2/K3) – Nu gäller det!
  • 60 min, 2019-01-30
  • Co-op Finago
  • Free for registered participants | Fritt för registrerade deltagare
  • Accountor Training Presentation
  • Blog Presentation
  • Jätteintressant, fick intressanta kunskaper om förändringarna i o m K1, K2 o K3. Kommer att lyssna en gång till för att bättre ta åt mig informationen. Tusen tack 🙂
   • Very interesting, I got interesting knowledge about the changes of K1, K2 and K3. Will listen one more time to better absorb the information. A thousand thanks 🙂 
  • Bra med jämförelser, det ger mer perspektiv
   • Good with comparisons, that gives more perspective
 2. The Extended Repair Concept
 3. New Corporate Tax Regulations – The Chart of Account
 4. Financial Leases in the Consolidated Accounts
 5. IFRS – The Framework
 6. K-standards 2019
 7. BAS Chart of Accounts 2019
 8. GDPR in Practice – One Year Later
 9. The Board’s Personal Responsibility
 10. Benefits of Free Car 2019
 11. New Taxation on Transfer of Your Business to the Next Generation
 12. Corporate Performance Planning 2019
 13. Income Planning for Sole Traders and in Partnerships 2019
  • Inkomstplanering för näringsidkare 2019
  • Enskild näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag/kommanditbolag
  • 60 min, 2019-10-31
  • Accountor Training Presentation
  • Blog Presentation
 14. BAS Financial Ratios
 15. IFRS 16 Leases – New Standard 2019
  • IFRS Leasingavtal – Ny standard 2019
  • Joint webinar for participants in Finland, Norway and Sweden
  • 60 min, 2019-11-07
  • Accountor Training Presentation
  • Blog Presentation
 16. Income Planning for Owners in Limited Liability Companies 2019
 17. Reporting of Cross-border and National Tax Arrangements
  • Informationsskyldighet för skatterådgivare
  • 60 min, Date not fixed yet | Datum inte bestämt ännu
  • When the Governments Proposal is published | När propositionen publiceras
  • Accountor Training Presentation
  • Blog Presentation
 18. Tax Day 2019 – Income Tax Matters for Real Estates

Links to other seasons   |  Länkar till andra säsonger
Accountor Training


Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm
Peter Berg in the recording studio at Accountor Training Sweden, Stockholm (Photo, Jonathan Fastborg)

EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe!

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev