K-standards for Swedish financial reports | K-regler för årsbokslut och årsredovisningar
K-standards for Swedish financial reports | K-regler för årsbokslut och årsredovisningar (Bild: Pixabay)

EN: This is an overview of the K-standards for financial reports 2019 for fiscal years starting January 1, 2018 and later. Since the standards are applicable in Sweden the article is also in Swedish. I also describe this topic in a webinar on March 1, 2019 for Accountor Training Sweden.
SW: Här får du en sammanställning av K-regler för 2019, som är tillämpliga när du gör årsbokslut och årsredovisningar för 2018 och framåt. Jag berättar också om detta i ett webbinarium den 1 mars 2019 för Accountor Training Sverige.


K-regler för årsbokslut

K1 Förenklat årsbokslut

 • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
  • Senaste uppdatering 2013-12-05
  • Gäller: Enskilda näringsidkare
  • … som normalt omsätter mindre än 3 mkr per år
  • … och som inte är moderföretag i en koncern
  • … och som inte väljer att frivilligt tillämpa K2 för årsbokslut
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
  • Senaste uppdatering 2013-12-05
  • Gäller: Ideella föreningar och registrerade trossamfund
  • … som normalt omsätter mindre än 3 mkr per år, inklusive bidrag, gåvor, medlemsavgifter och liknande
  • … och som inte är moderföretag i en koncern
  • … och som inte väljer att frivilligt tillämpa K2 för årsbokslut

Nytt för 2018 års bokslut är att det för första gången är obligatoriskt att välja ett K-regelverk. Tidigare kunde ett årsbokslut alternativt upprättas enligt allmänna regler, något som upphörde i och med tillkomsten av Årsbokslut (K2/K3). Nu ska du alltså välja K1 eller K2 för årsbokslutet.

En översyn av K1-regelverken pågår, men ingen tidplan har publicerats. K1 är idag de äldsta K-regelverken och behovet av uppdatering har bara växt med tiden. Till exempel ligger de ibland nog så viktiga kommentarerna för sig, i ett avsnitt mot slutet, medan de kommer direkt efter varje berört allmänt råd i de senare K-reglerna. Vidare så ingår regler om löpande bokföring i K1, medan övriga K-regler hänvisar till BFNAR 2013:2 Bokföring som alltså inte fanns när K1 publicerades 2006 respektive 2010.

Särskilda regler för vissa verksamhetsformer ligger sist i varje kapitel i K2 för årsbokslut och K2 för årsredovisning. En kvalificerad gissning är att det blir likadant när K1 uppdateras och att vi då får se en sammanslagning till en enda K1.

K2 Fullständigt årsbokslut

 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut
  • Publicerad 2017-10-27
  • Gäller alla som ska upprätta årsbokslut, t.ex. enskilda näringsidkare, ideella föreningar, registrerade trossamfund, handelsbolag med bara fysiska personer som delägare
  • … som är mindre företag
  • … och som inte vill eller får tillämpa K1

Vägledningen kunde frivilligt tillämpas vid upprättande av årsbokslut för 2017, men för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare är det obligatoriskt att välja ett K-regelverk. Det är den enskilt största nyheten för K-regelverken för 2018 och alltså för ditt arbete 2019.

K2 för årsbokslut är baserad på K2 för årsredovisning och regelverken är i hög grad lika. Några stora skillnader finns det dock. Årsbokslut saknar förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. Företag som upprättar årsbokslut kan inte heller göra uppskrivningar.

Däremot innehåller K2 för årsbokslut, som enda regelverk, en möjlighet att kombinera reglerna i K2 med K3. Därför kallas BFNAR 2017:3 även för Årsbokslut (K2/K3). Den möjligheten innebär att möjligheterna inom årsredovisningslagen kan utnyttjas fullt ut, men inom ramen för bokföringslagen. Det innebär att årsbokslutet fortfarande inte kan innehålla förvaltningsberättelse eller kassaflödesanalys, inte heller en koncernredovisning. Vill du göra dessa dokument hänvisas du till att i stället upprätta en årsredovisning och då enligt K3.


K-regler för årsredovisningar

K2 Förenklad årsredovisning

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)
  • Senaste uppdatering 2017-12-08
  • Gäller alla som ska upprätta årsredovisning, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridisk person bland delägarna
  • … som är mindre företag
  • … men inte publika aktiebolag, företag som är moderföretag i en större koncern, företag som är moderföretag i en mindre koncern som upprättar koncernredovisning, eller enskilda näringsidkare
  • … inte heller företag som frivilligt väljer att tillämpa K3 för årsredovisning

Inga förändringar har skett i K2 Årsredovisning i mindre företag under 2018.

K2 för årsredovisningar innehåller en spärr för uppskrivning om tillbyggnad eller ombyggnad har gjorts, eftersom anskaffningsvärdet ökas genom aktivering. Den spärren väntas bli borttagen.

K2 för årsredovisningar prioriterar förenklingar och innebär därför begränsningar jämfört med K3 för årsredovisningar. Till exempel tillåter inte K2 för årsredovisningar aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, aktivering av ränteutgifter, redovisning till verkligt värde, komponentavskrivningar, redovisning av uppskjuten skatt eller att en koncernredovisning ingår i årsredovisningen (1.1 kommentaren K2). För att tillämpa årsredovisningslagen fullt ut måste i stället K3 för årsredovisning och koncernredovisning tillämpas.

Undantaget för enskilda näringsidkare innebär att den som vill eller måste upprätta en årsredovisning för enskild näringsverksamhet behöver ta steget direkt till K3 för årsredovisning och koncernredovisning.

K3 Fullständig årsredovisning och koncernredovisning

 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
  • Senaste uppdatering 2017-06-12
  • Gäller alla som ska upprätta årsredovisning och som är större företag, moderföretag i större koncern, eller publika aktiebolag
  • … som är större företag
  • … och även mindre företag som frivilligt väljer att tillämpa K3 för årsredovisning
  • … men inte IFRS-företag, som i stället tillämpar RFR 1 och RFR 2

Inga förändringar har skett i K3 Årsredovisning och koncernredovisning under 2018.

K3 för årsredovisning och koncernredovisning syftar till att medge full tillämpning av årsredovisningslagens regler. K3 är till stor del strukturerad enligt IFRS for SME. Ändringar i IFRS och tolkningar av dem påverkar normalt sett inte IFRS for SME och därmed inte heller K3. Därför har K3 inte påverkats ännu av att t.ex. IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder börjat gälla 2018 och IFRS 16 Leasingavtal 2019. K3 påverkas dock av utvecklingen av praxis i övrigt.

Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering har i sitt betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) bland annat föreslagit att K3 ska ses över beträffande hur nyttjandevärdet av en nybyggd fastighet ska beräknas. Enligt utredningen kan reglerna i K3 vara ett hinder för bostadsbyggande, eftersom nybyggda bostadshus måste skrivas ner omedelbart efter färdigställandet. Det kan i sin tur försvåra extern finansiering av framtida projekt. BFN har lämnat ett remissyttrande 2018-06-18, där man avstyrker att en utredning tillsätts med en viss lösning i sikte. Om en översyn ska göras bör den göras av BFN. Dessutom ska BFN ändå göra en generell utvärdering när K3 har tillämpats en tid.

Byte mellan K-regelverk för årsredovisning

 • BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk
  • Senaste uppdatering 2016-11-29
  • Gäller byte mellan K2 och K3 för årsredovisning

Inga förändringar har skett i uttalandet under 2018.

Motsvarande uttalande om byte mellan K-regler för årsbokslut saknas.

Tillämpning av RFR

 • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
  • Senaste uppdatering 2016-09-22
  • Gäller vilka företag som ska eller får tillämpa RFR 1 och RFR 2 i stället för K3 för årsredovisning och koncernredovisning

Inga förändringar har skett i det allmänna rådet under 2018.


Fusioner

 • BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag
  • Senaste uppdatering 2016-10-18
  • Gäller för aktiebolag eller ekonomisk förening
   • … som absorberar ett helägt aktiebolag
 • BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion
  • Senaste uppdatering 2016-10-18
  • Gäller för aktiebolag eller ekonomisk förening
   • … som absorberar ett aktiebolag som inte är helägt
   • … eller tillämpar reglerna om kombination

Regelverken om fusion ska ses över. Första steget togs genom en upphandling där KPMG fick i uppdrag att ta fram en rapport om omarbetning av regelverken, för avlämning till BFN under fjärde kvartalet 2018. Utifrån rapporten ska BFN ta fram en vägledning som ska skickas på remiss.

Att de två vägledningarna blir en ser jag som ett naturligt första steg. Men jag ser gärna att även ett andra steg tas – att infoga reglerna om fusion i K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Hur det går får vi se i remissomgången.


Eget kapital i ÅRL

2017-12-09 gjorde BFN en hemställan till Justitiedepartementet om att ändra uppställningsformen för eget kapital i balansräkningen i årsredovisningslagen. BFN syftar till att “redovisningen av eget kapital för bl.a. stiftelser och ideella föreningar ska anpassas till behov och utvecklad praxis i dessa företag”.

Vi har inte sett något resultat av hemställan ännu. När och om det blir en ändring så kan det påverka K-regler både för årsbokslut och årsredovisningar.


Jag hoppas denna sammanställning hjälper dig att få grepp om nuläget i K-projekten. Se gärna också mina utbildningar i Nätbutiken!

Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev