The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Month: October 2015 (page 1 of 2)

Newsletter Assignment / Uppdrag nyhetsbrev

EN: I have for many years been writing newsletters for redovisningshuset.se. Since the beginning of 2014 we’re producing the newsletter completely digital with a professional e-mail tool. The newsletter informs about news for accounting, taxation and more that’s important for the customers and other contacts to know.

About once a month I write a manuscript for the next newsletter, and after approval from CEO Mr Hans Sundqvist it’s produced and sent to our recipients by Ms Sandra Eklöf, both at RedovisningsHuset.

The last newsletter was sent out October 27 and contained news such as:

  1. New regulations from January 1, 2016, for construction enterprises with demands of daily electronic registration of people working at each construction site
    • We listed a lot of free information meetings for affected enterprises to attend during November 2015
  2. Gifts for refugee support can provide tax deductions
  3. The previous newsletter described upcoming tax changes in the government’s budget for 2016, one week ahead of media such as newspapers, TV, radio etc!

Newsletter | Nyhetsbrev

Newsletter October 27 | Nyhetsbrevet den 27 oktober


SW: Jag har under många år skrivit nyhetsbrev för redovisningshuset.se. Sedan början av 2014 producerar vi nyhetsbrevet helt digitalt med ett professionellt verktyg för e-postutsändningar. Nyhetsbrevet informerar om nyheter inom redovisning, beskattning och annat som är viktigt för kunder och andra kontakter att veta.

Ungefär en gång i månaden skriver jag ett manus för nästa nyhetsbrev, som efter godkännande av VD Hans Sundqvist produceras och sänds ut av Sandra Eklöf, båda hos RedovisningsHuset.

Det senaste nyhetsbrevet sändes ut den 27 oktober och innehöll nyheter som dessa:

  1. Nya regler fr o m den 1 januari 2016 för företag i byggsektorn, med krav på elektronisk personalliggare vid varje arbetsplats
    • Vi listade ett antal gratis informationsträffar under november 2015 för berörda företag
  2. Gåvor för flyktingstöd kan ge skatteavdrag
  3. Det föregående nyhetsbrevet beskrev kommande skatteförändringar i regeringens budgetproposition en vecka före media som tidningar, TV, radio etc!

Teckna dig för ett gratis nyhetsbrev du också.

Teaching at Ekonomi Klara Papper / Utbildning hos Ekonomi Klara Papper

EN: Last Tuesday October 20 I met about 30 consultants from Ekonomi Klara Papper, an accounting and payroll consultants bureau in Stockholm and Östersund, Sweden. Totally the Bureau consists of more than 50 employees.

From Wolters Kluwer they had ordered a review of the K-standards for smaller and for bigger limited enterprises (see my post Meeting BFN from August 21), with emphasis on practical interpretations and experiences of applying the standards. Wolters Kluwer then hired me as the teacher of the day.

The day passed quickly with a lot of interesting questions from and discussions with the participants. Thank you for a mutually rewarding day!


SW: I tisdags den 20 oktober träffade jag omkring 30 konsulter från Ekonomi Klara Papper, en byrå med redovisningskonsulter och lönekonsulter i Stockholm och Östersund. Totalt har byrån mer än 50 anställda.

Från Wolters Kluwer hade de beställt en genomgång av K-reglerna för mindre och för större företag (se mitt inlägg Möte med BFN från den 21 augusti), med tonvikt på praktiska tolkningar och erfarenheter av att tillämpa reglerna. Wolters Kluwer i sin tur anlitade mig som lärare för dagen.

Dagen gick fort med många intressanta frågor från och diskussioner med deltagarna. Tack för en ömsesidigt givande dag!

Teaching at HeidelbergCement / Utbildning hos HeidelbergCement

EN: Last Monday October 19 I had the pleasure of meeting a group of economists at HeidelbergCement in Liljeholmen, Stockholm.

HeidelbergCement is one of the world’s largest manufacturers of building materials and employs some 45,500 people in more than 40 countries. I met their economists who are working with the subsidiaries in Sweden and Norway. Swedish subsidiaries are companies as Abetong, Betongindustri, Cementa and Jehander, well known to many Swedes. Within ASEAN they have subsidiaries in Indonesia, Malaysia and Singapore.

HeidelbergCement ordered from Wolters Kluwer an introduction to and training in the software Bokslut, for the financial statements they produce for a large number of companies in the group every year. They also needed a technique for implementing their German chart of accounts into the Swedish reporting structure.

I’m proud to be hired by Wolters Kluwer as the teacher of the day at HeidelbergCement and thanks both parties for an interesting experience!


HeidelbergCement worldwide

HeidelbergCement Sweden

HeidelbergCement Norway


SW: I måndags den 19 oktober hade jag nöjet att träffa en grupp ekonomer hos HeidelbergCement i Liljeholmen, Stockholm.

HeidelbergCement är en av världens största producenter av byggmaterial, med cirka 45 500 anställda i fler än 40 länder. Jag träffade deras ekonomer som arbetar med dotterföretagen i Sverige och Norge. Svenska dotterbolag är företag som Abetong, Betongindustri, Cementa och Jehander, välkända för många svenskar. Inom ASEAN finns dotterbolag i Indonesien, Malaysia och Singapore.

HeidelbergCement beställde av Wolters Kluwer en introduktion och träning i programvaran Bokslut, för att upprätta årsredovisningarna de producerar i stort antal för företagen i gruppen varje år. De behövde också ett tillvägagångssätt för att få in den tyska kontoplanen i den svenska rapportstrukturen.

Jag är stolt över att Wolters Kluwer anlitade mig som lärare för dagen hos HeidelbergCement och tackar båda parterna för en intressant erfarenhet!

Training in Financial Statements / Utbildning i bokslut och årsredovisning

EN: Last Wednesday and Thursday, October 14-15, I gave a two-days lecture on how to prepare financial statements and annual reports in a small and medium sized enterprise (SME), according to the Swedish simplified regulations for that category (K2).

We met at World Trade Centre, in Stockholm. The location in the very centre of Stockholm was appreciated by the participants, not least because several of them had travelled far.

The theory was mixed with practice in a computer lab, meaning that every participant had an own computer with pre-installed software from the organizer Wolters Kluwer, for financial statements.

Interested? Sign up for the next occasion in Stockholm, November 17-18, 2015. There are still a few seats available!


Wolters Kluwer utbildning: Bokslut introduktion, Teori & Praktik

Wolters Kluwer programvara: Bokslut


SW: Förra onsdagen och torsdagen, 14-15 oktober, höll jag en tvådagarskurs om upprättande av bokslut och årsredovisning i ett mindre företag enligt reglerna för K2.

Vi träffades i World Trade Center, Stockholm. Den mycket centrala lokaliseringen i Stockholm uppskattades av deltagarna, inte minst eftersom många av dem hade rest långt.

Teori blandades med praktik i en datorsal, där varje deltagare hade tillgång till egen dator med förinstallerad programvara för bokslut från arrangören Wolters Kluwer.

Intresserad? Anmäl dig till nästa kursomgång i Stockholm, den 17-18 november 2015. Det finns några få platser kvar!

Realize Your Economic Dreams / Förverkliga dina ekonomiska drömmar

EN: November 10, 2015, you can attend this years probably most profitable seminar – Performance and Income Planning. You’ll get a full days hands-on tips on how to guide your upcoming final accounts in your way, as well as the private tax return.

This seminar, in World Trade Centre Stockholm, is addressed to professional advisors for owner-managed enterprises. It’s uniquely cross-over, focusing on connections between accounting and tax, as well as between the enterprise and its owner. The seminar will be held in Swedish.

Sign up now!


Wolters Kluwer: Resultat- och inkomstplanering (Performance and Income Planning)

Customer Magazine of Wolters Kluwer Oct 2015: Kundvärdet (Customers Value)


SW: Den 10 November 2015 kan du delta i årets troligen lönsammaste seminarium – Resultat- och inkomstplanering. Du får en hel dags praktiska tips om hur du styr det kommande bokslutet din väg, liksom den privata skatten.

Seminariet, som genomförs i World Trade Center Stockholm, riktar sig till rådgivare till ägarledda småföretag. Det knyter på ett unikt sätt samman redovisning och beskattning, företag och företagare.

Anmäl dig nu!

Meeting SRF about BAS and more / Möte SRF om BAS och mera

EN: Today I had a very nice meeting with Mr Mats Brockert, well known tax expert at the Stockholm Office of SRF.

The reason for the meeting is that BAS-kontogruppen is reorganising, due to the retirement at the end of 2015 of their CEO Mr Sören Karlsson (see my post from August 12, 2015). BAS-kontogruppen has reached an agreement with SRF in which they are outsorcing the maintenance of the BAS products to SRF, with Mr Mats Brockert as responsible.

I knew about Mr Mats Brockert already, since he has a genuine background as a writer and tax expert, coming to SRF from The Swedish Tax Agency SKV. It turned out that he also knew about me already, although our paths didn’t seem to have crossed before!

We had a good discussion about possibilities for future cooperation and identified several areas where mutual advantages can be reached.


BAS Logo    2015-10-09 Srf konsulterna logo     2015-10-09 SKV logo

BAS | BAS-accountgroup in Stockholm AB | BAS-kontogruppen i Stockholm AB

SRF | The Swedish Accounting and Payroll Consultants | Srf konsulterna

SKV | The Swedish Tax Agency | Skatteverket


SW: Idag hade jag ett mycket trevligt möte med Mats Brockert, välkänd skatteexpert vid SRFs Stockholmskontor.

Anledningen till mötet är att BAS-kontogruppen omorganiserar sig, till följd av att deras VD Sören Karlsson går i pension i slutet av 2015 (se mitt inlägg från den 12 augusti 2015). BAS-kontogruppen har kommit överens med SRF om att lägga ut underhållet av BAS-produkterna på SRF, med Mats Brockert som ansvarig.

Jag kände till Mats Brockert sedan tidigare, eftersom han har en genuin bakgrund som författare och skatteexpert. Han kom till SRF från SKV. Det visade sig att han kände också till mig sedan tidigare, även om våra vägar inte verkade ha korsats förut!

Vi hade en bra diskussion om möjligheter för framtida samarbete och identifierade flera områden där ömsesidig nytta kan uppnås.

Updated Documentation on Financial Statements / Uppdaterad dokumentation om årsredovisningar

EN: At last, my update of lecture documentation on financial statements is finally finished! It’s an up-to-date description of available alternative Swedish standards including the last years interpretations from The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN, see my post from August 21, 2015), a governmental standard setting body, as well as from The Swedish Accounting and Payroll Association (Srf). Ready for lectures!

SW: Äntligen är min uppdatering av föreläsningsmaterialet om årsredovisningar färdigställd. Det är en dagsaktuell beskrivning av tillgängliga alternativa svenska redovisningsregler (K-reglerna), inklusive de senaste årens tolkningar från statliga Bokföringsnämnden (BFN, se mitt inlägg från den 21 augusti 2015), såväl som från branschorganisationen Srf konsulterna. Redo för föreläsningar!

Introduction to Final Accounts / Introduktion bokslut

EN: Today I carried through my first lecture of the fall 2015, the software education ”Introduction to Final Accounts” in a computer lab at World Trade Centre in Stockholm.  It was also the first lecture arranged by Wolters Kluwer Sweden after their change of trademark from Norstedts Juridik. Let’s hope for kind evaluations from the participants now 🙂


Bokslut Introduktion (Introduction to Final Accounts)


SW: Idag genomförde jag min första föreläsning för hösten 2015, programvaruutbildningen ”Bokslut Introduktion” i en datorsal i World Trade Centre i Stockholm. Det var också den första föreläsningen i Wolters Kluwer Sveriges regi efter deras varumärkesbyte från Norstedts Juridik. Låt oss nu hoppas på bra utvärderingar från deltagarna 🙂

Norstedts becomes Wolters Kluwer / Norstedts blir Wolters Kluwer

EN: Norstedts Juridik has been a part of the worldwide group Wolters Kluwer for more than 20 years. Today all the companies in the group, including Norstedts in Sweden, are changing to the mutual brand Wolters Kluwer.

The global network consists of enterprises in 80 countries with 19 000 employees as well as freelancing authors and lecturers. The total resources makes Wolters Kluwer a market leading provider of information and software for professional advisers. To be a part of this network makes the future very interesting!


Wolters Kluwer in Sweden and Globally

Wolters Kluwer i Sverige


SW: Norstedts Juridik har varit en del av den världsomspännande koncernen Wolters Kluwer sedan mer än 20 år. Idag byter alla företag i koncernen, inklusive Norstedts i Sverige, till det gemensamma varumärket Wolters Kluwer.

Det globala nätverket omfattar företag i 80 länder, 19 000 anställda och frilansande författare och föreläsare. De gemensamma resurserna gör Wolters Kluwer till marknadsledande leverantör av information och programvaror för yrkesrådgivare. Att få ingå i detta nätverk gör framtiden mycket spännande!

The book’s published / Boken har kommit ut

EN: Today I received the news from the publisher that my book Performance and Income planning has arrived from printing and is now up for sale. Exciting!

Order form – Beställning

SW: Idag fick jag nyheten från förläggaren att min bok Resultat- och inkomstplanering har kommit från tryckeriet och nu släpps den till försäljning. Spännande!


The book at Wolters Kluwer (Norstedts Juridik, Sweden), www.bokus.com (Sweden), www.adlibris.com/se (Sweden) www.adlibris.com/fi (Finland), www.amazon.de (Germany), cdon.se (Sweden), cdon.dk (Denmark), www.smakprov.se (Sweden)  www.bokliv.se (Sweden)

Lectures at Wolters Kluwer (Norstedts Juridik, Sweden)

Older posts