Leases in the Consolidated Account | Leasing i koncernredovisningen enligt K3 och IFRS
Leases in the Consolidated Account | Leasing i koncernredovisningen enligt K3 och IFRS (bild: Pixabay)

EN: I’ve prepared a new webinar on Financial Leases in the Consolidated Accounts for Accountor Training Sweden. The webinar covers the Swedish standard for larger entities K3 as well as the international standard IFRS 16 Leases.

The webinar is broadcasted live and free for registered participants on February 26, 2019. As usual it’s also recorded and available further on for subscribers.

SW: Jag har förberett ett nytt webbinarium om Finansiell leasing i koncernredovisningen enligt K3 och IFRS för Accountor Training Sverige.

Webbinariet sänds live och fritt till registrerade deltagare den 26 februari 2019. Som vanligt spelas det också in och hålls tillgängligt framöver för abonnenter.
Standards on Leases | Regelverk om leasing

Swedish K3 | Svenska K3

EN: K3 is the Swedish standard for financial reports in larger entities and for consolidated accounts.

K3 was first published 2012 and is based on IFRS for SME. The regulations on leases is based on IAS 17 Leases, which is now replaced by IFRS 16 Leases. This explains differences between K3 and IFRS 16.

In the consolidated accounts applying K3 you’re obliged to classify every lease agreement as financial or operational. The object of a financial lease is to be accounted for as an asset with corresponding debt and with depreciations. Payments are to be divided in interest and amortization.

The legal person is not obliged to classify it’s leases as financial or operational. All leases can be accounted for as operational leases, as rental costs.

SW: K3 gäller för årsredovisningar i större företag och för koncernredovisningar.

K3 publicerades första gången 2012 och baserades på IFRS for SME. Reglerna om leasing baserades på IAS 17 Leasing, som nu har ersatts av IFRS 16 Leasing. Det förklarar skillnader mellan K3 och IFRS 16.

I koncernredovisningar enligt K3 Ska du klassificera varje leasingavtal som finansiellt eller operationellt. Leasingobjektet i ett finansiellt avtal ska redovisas som tillgång med relaterad skuld och med avskrivningar. Betalningarna ska delas upp i ränta och amortering.

En juridiska personen behöver inte klassificera sina leasingavtal som finansiella eller operationella. Alla leasingavtal kan redovisas som operationell leasing, som hyreskostnader.


International IFRS 16 | Internationella IFRS 16

EN: IFRS 16 is the international standard for leases in consolidated accounts for listed companies.

IFRS 16 was published 2016 and is in force from 2019. It replaces IAS 16 Leases and three interpretations.

According to IFRS 16 all lease agreements are to be accounted for as financial leases by the lessee, in the same way as I described for K3 above. That includes for example rented facilities, with all the valuation problems it arises! The lessor, however, is still to classify all lease agreements as financial or operational.

According to the Swedish standard RFR 2 (2019) the legal person is not obliged to classify it’s leases as financial or operational. All leases can be accounted for as operational leases, as rental costs.

SW: IFRS 16 är den internationella standarden om leasing för koncernredovisningar hos noterade företag.

IFRS 16 publicerades 2016 och gäller från 2019. Den ersätter IAS 16 Leasing och tre tolkningar.

Enligt IFRS 16 ska alla leasingavtal redovisas som finansiella leasingavtal av leasetagaren, på samma sätt som jag har beskrivit ovan enligt K3. Det inkluderar till exempel hyreslokaler, med alla värderingsproblem det medför! Leasegivaren, däremot, ska fortfarande klassificera alla leasingavtal som finansiella eller operationella.

Enligt den svenska rekommendationen RFR 2 (2019) behöver en juridisk person inte klassificera sina leasingavtal som finansiella eller operationella. Alla leasingavtal kan redovisas som operationell leasing, som hyreskostnader.


Accounting – Taxation | Redovisning – beskattning

EN: Will K3 be updated now when IFRS 16 has replaced IAS 17? And how will the new requirements to account the interest for all lease agreements affect the taxation, regarding the New Corporate Tax Regulations? That I’ll discuss at the end.

SW: Kommer K3 att uppdateras nu när IFRS 16 har ersatt IAS 17? Och hur påverkar de nya kraven om att redovisa räntedelen för alla leasingavtal beskattningen, med tanke på Nya skatteregler för företag? Det tar jag upp på slutet.

Content | Innehåll

The content is in Swedish | Innehållet är på svenska.

 • BFN
  • K-regler om koncernredovisning
  • K3 om leasing
  • Kapitel 20 Leasingavtal
  • Övriga kapitel som berör leasing
 • IASB – EFRAG – EU
  • IFRS 16 Leasingavtal – Vägen hit
  • Utfasning tolkningar och standard
  • Genomgång IFRS 16
 • EU – RFR
  • Rådet för finansiell rapportering
  • RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner (2019)
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer (2019)
 • BFN
  • Uppdatering av K3?
 • Begränsade ränteavdrag
 • Källor

Register Today! | Anmäl dig idag!

EN: The webinar is broadcasted in Swedish on… | SW: Webbinariet sänds på svenska den…

 • February 26, 2019 at 11:00-12:00 am Swedish time

EN: The webinar is broadcasted live, free to registered participants. It’s also recorded and edited for future viewing by subscribers.

SW: Webbinariet sändes live, fritt till registrerade deltagare. Det spelas också in och redigeras för framtida visningar för abonnenter.


EN: You’ll find the webinar after the broadcast on their web page and a list of all my webinars here on the blog.

SW: Du hittar webbinariet efter sändningen på Accountor Trainings hemsida och alla mina webbinarier för dem här på bloggen.


EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe!

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev