Limited Interest Deductions affetcs the Swedish Chart of Account | Begränsade ränteavdrag påverkar kontoplanen
Limited Interest Deductions affetcs the Swedish Chart of Account | Begränsade ränteavdrag påverkar kontoplanen (Bild: SVG Silh)

EN: The limitations of interest deductions in the new corporate tax regulations affects the Swedish chart of accounts and how to maintain your accounting throughout the year. That’s the topic for a new webinar in Swedish I’ve prepared for Accountor Training Sweden.

SW: Begränsningarna av ränteavdrag i de nya skattereglerna för företag påverkar kontoplanen och din löpande bokföring. Det är ämnet för ett nytt webbinarium jag har förberett för Accountor Training Sverige.
Interest Net in Practice | Räntenettot i praktiken

EN: This is a hands-on webinar, taking you from the tax legislation right down to specific accounts. However, you’re expected to already have basic knowledge about the new regulations, which we provide in other webinars. Here you’ll get the grip on how you should modify your charts of accounts to easier calculate your taxable interest net. The examples are based on the Swedish BAS 2018.

SW: Det här är ett praktiskt webbinarium som tar dig hela vägen från de nya skattereglerna till specifika konton. Du behöver dock ha grundläggande kunskaper om det nya regelverket, vilket vi tillhandahåller i andra webbinarier. Här får du grepp om hur du bör komplettera kontoplanen för att underlätta beräkningen av det skattepliktiga räntenettot. Exemplen utgår från BAS 2018.

Content | Innehåll

The content is in Swedish | Innehållet är på svenska.

 • Propositionens innehåll | Content of the new legislation
 • Generell begränsning av ränteavdrag | General limitation of interest deduction
 • Skatterättslig definition av ränta | Tax definition of interest
  • Många konteringsexempel | Plenty of account examples
 • Ränteutgifter får inte aktiveras | Interest costs can’t be activated
  • Hur redovisningen påverkas | How the accounting is affected
 • Skatteregler för leasing | Tax regulations for leases
  • Flera konteringsexempel | Several account examples
 • Områden utan ändringar i kontoplanen | Areas without changes in the chart of accounts
 • Ikraftträdande och övergångsregler | When the regulations came into effect and transition regulations
 • Källor | Sources

Register Today! | Anmäl dig idag!

EN: The webinar is broadcasted in Swedish on… | SW: Webbinariet är på svenska och sänds den…

 • February 4, 2019 at 10:00-11:00 am Swedish time

EN: The webinar is broadcasted live to subscribers. It’s also recorded and edited for future viewing.

SW: Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelas också in och redigeras för framtida visningar.


EN: You’ll find the webinar on their web page and a list of all my webinars here on the blog.

SW: Du hittar webbinariet på Accountor Trainings hemsida och alla mina webbinarier för dem här på bloggen.


EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe!

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev