The Extended Repair Concept | Det utvidgade reparationsbegreppet
Office Renovation Within the Extended Repair Concept | Renovering kontor inom det utvidgade reparationsbegreppet (Photo: Public Domain Files)

EN: When is an expense to be classified as an asset or a cost? And is it possible to get tax deduction for reconstruction, although it’s basicly to be seen as increasing the value of the asset? Yes, some reconstruction measures might be deducted regardless of how they were classified in the accounting. That’s the topic for this brand new webinar I created for Accountor Training.

The webinar is broadcasted live on January 31, 2019 but as usual it’s also recorded and available further on for subscribers.

SW: När ska en utgift klassas som tillgång eller kostnad? Och är det möjligt att få skattemässigt avdrag för ombyggnad, trots att anskaffningsvärdet normalt sett ska höjas? Ja, vissa åtgärder för ombyggnad kan dras av oavsett hur de har klassificerats i redovisningen. Det är ämnet för detta nya webbinarium som jag har skapat för Accountor Training.

Webbinariet sänds live den 31 januari 2019, men som vanligt spelas det också in och finns tillgängligt tills vidare för abonnenter.
Content | Innehåll

The content is in Swedish | Innehållet är på svenska.

 • Aktivering eller kostnad? | Asset or cost?
 • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad | Construction, extension, reconstruction
 • Reparation och underhåll | Repair and maintenance
 • Rättsfall om reparation eller ombyggnad | Court cases on repair or reconstruction
 • Det utvidgade reparationsbegreppet | The extended repair concept
  • Väsentliga förändringar | Significant changes
  • Byggnadsinventarier | Building equipment
  • Normala ändringsarbeten | Ordinary changes
  • Nyttjanderättshavare (hyresgäster etc.) | Usufructuary (tenants etc.)
  • Exempel på normala ändringsarbeten | Examples of ordinary changes
  • Förstagångsanpassning | First time adaption
  • Rättsfall om det utvidgade reparationsbegreppet | Court cases on the extended repair concept
 • Sambandet redovisning – beskattning | The connection accounting – taxation
 • Källor | Source

Register Today! | Anmäl dig idag!

EN: The webinar is broadcasted in Swedish on… | SW: Webbinariet är på svenska och sänds den…

 • January 31, 2019 at 11:00-12:00 am Swedish time

EN: The webinar is broadcasted live to subscribers. It’s also recorded and edited for future viewing.

SW: Webbinariet sändes live till abonnerande deltagare. Det spelas också in och redigeras för framtida visningar.


EN: You’ll find the webinar on their web page and a list of all my webinars here on the blog.

SW: Du hittar webbinariet på Accountor Trainings hemsida och alla mina webbinarier för dem här på bloggen.

 • Accountor Training (EN: Web page | SW: Hemsidan)
 • Accountor Training (EN: The blog, with links for each year and webinar | SW:Bloggen, med länkar till varje år och webbinarium)

EN: I look forward to meet you as a participant at our webinars, live or later. Welcome to subscribe!

SW: Jag ser fram emot att möta dig som deltagare på våra webbinarier, live eller senare. Välkommen att abonnera!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev