BAS-kontoplanen 2019 Bokföringsboken

EN: BAS Chart of Accounts 2019 is soon here, as free downloadable tables and with extensive documentation in books for sale, issued by The BAS Stakeholders Association! This is my personal review of a working tool I highly appreciate. I have no profit from the sale of these products, apart from fees for published articles in Bulletinen. I also describe the BAS Chart of Accounts 2019 in a webinar on March 1, 2019 for Accountor Training Sweden.

SW: BAS-kontoplanen 2019 är snart här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig dokumentation i böcker att beställa, utgivna av BAS-intressenternas Förening. Det här är min personliga recension av ett arbetsverktyg jag uppskattar mycket högt. Jag har ingen förtjänst från försäljningen av dessa produkter, förutom för arvoden för publicerade artiklar i Bulletinen. Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2019 i ett webbinarium den 1 mars 2019 för Accountor Training Sverige.
Current Products | Aktuella produkter

Published language in bold | Publicerat språk i fet stil

 1. Downloadable Tables  |  Nedladdningsbara tabeller
 2. The Accounting Manual  |  Bokföringsboken
 3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken
 4. The Financial Ratios | Nyckeltalen
 5. The Bulletin | Bulletinen
  • In Swedish | På svenska
  • Order from | Beställ från Norstedts Juridik Digitalt eller Tryckt

News 2019 | Nyheter 2019

Nya skatteregler för företag

De nya skattereglerna kan påverka redovisningen på många punkter, men BAS-kontoplanen ändras inte på grund av skattereformen. Den som behöver anpassa redovisningen uppmuntras att själv lägga upp egna konton (Claes Eriksson: Ändrade skatteregler påverkar redovisningen, Bulletinen 3/2 2018).

Hur egna konton bör läggas till eller namnändras har jag tittat närmare på, med kopplingar till de olika reglerna vad som ska ingå i det skattepliktiga räntenettot och inte. Jag har bl.a. utformat ett webbinarium om detta för Accountor Training Sverige, Nya skatteregler för företag – Kontoplanen.


Pågående arbeten

I början av 2018 beslutade BAS-kontogruppen att göra en översyn av kontobeskrivningar och exempel, med anledning av mina artiklar om pågående arbeten i Bulletinen (Aktuellt från BAS, Bulletinen 1/2018 sid. 34).

Bokföringsboken har uppdaterats med ändrade kontobeskrivningar. Bokslutsboken har uppdaterats i avsnitten Pågående entreprenader och Tjänsteuppdrag för annans räkning. (Claes Eriksson: Hur bokför jag pågående arbeten för annans räkning? Bulletinen 4/2018).

Kontoinstruktionen har ändrats för följande konton (De viktigaste nyheterna i BAS 2019, jämförande tabell).

 • 1470 Pågående arbeten
 • 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
 • 2420 Förskott från kunder
 • 2430 Pågående arbeten
 • 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
 • 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader

Immateriella anläggningstillgångar

Konto 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar har namnändrats och fått ändrad instruktion.

Kommentar 2019-02-23: Kontoinstruktionen för 1080 med underkonton har renodlats till att gälla både K2 och K3. Avsnittet från 2018 om att utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar inte får aktiveras enligt K2 har tagits bort. I stället kommenteras att enligt K3 får aktivering göras och då kan konto 1080 också användas för pågående projekt.

 • 1080 Förskott för immateriella anläggningstillgångar

Underkontot 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar får behålla sitt namn, men det har alltså fått ändrad instruktion.


Fastigheter

Kontona för överavskrivningar har fått ändrade instruktioner.

Min kommentar: Överavskrivningar kan bli aktuella vid ianspråktagande av ersättningsfond, men inte för övrigt eftersom redovisning och beskattning är frikopplat område för fastigheter.

Kommentar 2019-02-23: I kontoinstruktionen nämns nu också att kontona bara används för överavskrivningar när ersättningsfond tas i anspråk.

 • 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
 • 8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar

Kontona för ersättningsfond för mark har tagits bort, utan kommentarer.

Kommentar 2019-02-23: Kontona har tagits bort eftersom skattereglerna inte kräver avsättning i redovisningen.

 • 2163 Ersättningsfond för mark
 • 8863 Avsättning till ersättningsfond för mark

Underkontot för räntekostnader i byggnadskreditiv har nummerändrats. Det är nu ett underkonto till 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder i stället för som tidigare 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder. Alltså ser vi här att synen på byggnadskreditivets karaktär har ändrats, från långfristig skuld till kortfristig skuld.

Min kommentar: Omklassificeringen förefaller rimlig och stämmer med synsättet i Srf U 8 Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån, exempel 4 där ett lån som ersätts av ett annat lån (här: omplacering av byggnadskreditiv till bottenlån) är kortfristigt.

 • 8414 Räntekostnader byggnadskreditiv
  • Borttaget underkonto
 • 8424 Räntekostnader byggnadskreditiv
  • Nytt underkonto

Aktieägartillskott

I eget kapital har kontot för erhållna aktieägartillskott fått ändrad instruktion.

Kommentar 2019-02-23: Ett nytt stycke har lagts till om att erhållna aktieägartillskott ingår i fria vinstmedel som ska
disponeras på årsstämman. Det innebär att efter stämmobeslutet ska tillskottet bokas bort från konto 2093. Kontot avser både villkorade och ovillkorade aktieägartillskott.

 • 2093 Erhållet aktieägartillskott

Andelar i andra koncernföretag

Samtliga underkonton i kontogrupp 80 om “andelar i andra koncernföretag” har tagits bort (Borttagna och namnändrade konton, Bulletinen 3/2018 sid. 21).

 • 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag
 • 8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag
 • 8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
 • 8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
 • 8083 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
 • 8088 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition, inte som finansiell intäkt. Det gäller årsredovisningar enligt både K2 och K3. Kontot under finansiella intäkter har därför tagits bort
(Borttagna och namnändrade konton, Bulletinen 3/2018 sid. 21) .

 • 8014 Koncernbidrag

Utdelning på andelar i koncernföretag

Konto 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag räcker, underkontot för övriga utdelningar har därför tagits bort
(Borttagna och namnändrade konton, Bulletinen 3/2018 sid. 21).

 • 8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag

Emissionsinsatser

Konto 8016 Insatsemission, koncernföretag namnändras till Emissionsinsats, koncernföretag för att stämma med terminologin i K2
(Borttagna och namnändrade konton, Bulletinen 3/2018 sid. 21) .

Min kommentar: Referensen i Bulletinen till K2 gäller både årsredovisning och årsbokslut, t.ex. 8.5 i Årsredovisning (K2) och 7.5 i Årsbokslut (K2/K3).

Följdändringar har gjorts på övriga berörda konton.

 • 8016 Emissionsinsats, koncernföretag
 • 8116 Emissionsinsats, intresseföretag
 • 8117 Emissionsinsats, gemensamt styrda företag
 • 8118 Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Räntekostnader

Underkontot för dold räntekompensation har fått ändrad instruktion.

Kommentar 2019-02-23: Denna information i BAS-kontogruppens jämförelsetabell är felaktig, kontoinstruktionen har inte ändrats.

Min kommentar: Detta konto kan behöva ingå i beräkning av det skattepliktiga räntenettot enligt de nya reglerna från 2019.

 • 8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.

Även kontot för orealiserade värdeförändringar på skulder har fått ändrad instruktion.

Kommentar 2019-02-23: Denna information i BAS-kontogruppens jämförelsetabell är felaktig, kontoinstruktionen har inte ändrats.

Min kommentar: Även detta konto kan behöva ingå i beräkning av det skattepliktiga räntenettot enligt de nya reglerna från 2019.

 • 8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder

1. Downloadable tables  |  Nedladdningsbara tabeller

EN: You can download the chart of accounts as tables in Swedish from the BAS web site for free. There are three versions. I use to download the complete chart of accounts as PDF-file so I can make quick searches in them. The 2019 version is to be published soon.

SW: Du kan ladda ner kontoplanen gratis som tabeller från BAS hemsida. Det finns tre versioner av kontoplanen. Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den. 2019 års version publiceras snart.

EN: The Swedish tables for BAS 2019 and comparison to BAS 2018 is due to be published this week (January 7-11, 2019).

SW: Tabeller för BAS 2019 och jämförelse med BAS 2018 beräknas komma ut från trycket denna vecka (7-11 januari 2019).


2. The Accounting Manual 2017  |  Bokföringsboken 2019

BAS-kontoplanen 2019 Bokföringsboken

EN: The Accounting Manual book is a part of the series Swedish Accounting. Here you’ll find detailed descriptions of how to use (and not use) every account, as well as guidance on related accounts and offset accounts and much more. I recommend this book to be a given work tool in every economy office and for every adviser on accounting.

SW: Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.

EN: The Swedish BAS 2019 is due to be published this week (January 7-11, 2019).

SW: BAS 2019 beräknas komma ut från trycket denna vecka (7-11 januari 2019).


BAS The Accounting Manual 2017 (Chart of Account)

EN: The latest English version is from 2017. It’s out of stock and will not be reprinted. A simplified version is under review and will be available during the third quarter of 2019 as earliest.

SW: Den senaste engelska utgåvan är från 2017. Den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. En förenklad version är under utredning och kommer att finnas tillgänglig tidigast under tredje kvartalet 2019 (Vad händer med boken The Accounting Manual? Bulletinen 4/2018, sid. 19).


3. The Annual Accounts Manual  |  Bokslutsboken

BAS Bokslutsboken 2019

EN: The Annual Accounts Manual book is also a part of the series Swedish Accounting. It’ a handbook about how to apply the Swedish standards for smaller companies (K2) and larger companies (K3). This book is available in Swedish.

SW: Bokslutsboken ingår också i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut i en redovisning upprättad enligt BAS-kontoplanen.

EN: The 2019 Swedish version is due to be published this week (January 7-11, 2019).

SW: 2019 års upplaga beräknas komma ut från trycket denna vecka (7-11 januari 2019).


4. The Financial Ratios | Nyckeltalen

BAS Nyckeltalen 2016

EN: The Financial Ratios is another part of the series Swedish Accounting. It’s a handbook with descriptions of a large number of financial ratios, how to calculate them and what they are telling us, as well as how to get the amounts from the BAS Chart of Accounts. This book is available in Swedish.

SW: Nyckeltalen är ytterligare en del av serien Svensk Redovisning. Det är en handbok som beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen.

EN: The latest Swedish version is from 2016.

SW: Den senaste utgåvan är från 2016.


5. The Bulletin | Bulletinen

Bulletinen - Tidskrift om redovisning

EN: This final part of the series Swedish Accounting is a Swedish professional magazine on accounting and BAS-related issues, with 4 editions per year. I’ve had the honour to participate here with several Articles.

SW: Den sista delen av serien Svensk Redovisning är en tidskrift om redovisning och BAS-relaterade ämnen, med 4 utgåvor per år. Jag har haft äran att delta här med flera Artiklar.


Good Luck with BAS 2019! | Lycka till med BAS 2019 !

EN: I hope you’ll have use for this article to get an easy start with BAS 2019!

SW: Jag hoppas du har användning för denna artikel så du lätt kommer igång med BAS 2019!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev