Our Data Protection Policy (GDPR) | Vår dataskyddspolicy (GDPR)
GDPR in Practice | Dataskyddsreglerna i praktiken (Foto: Pixabay)

EN: In this new lecture on GDPR in Practice I gathered the experiences after over a half year with the new regulations. I deliver lectures on the topic In my own management, but also for Accountor Training Sweden (2017 and 2019) and Wolters Kluwer Scandinavia (2018/2019).

SW: I denna nya utbildning om GDPR i praktiken har jag samlat erfarenheterna efter ett drygt halvår med de nya reglerna. Jag håller föreläsningar i ämnet
I egen regi, men också för Accountor Training Sverige (2017 och 2019) och Wolters Kluwer Scandinavia (2018/2019).
Content | Innehåll

Training time | Utbildningstid 4-5 hours.

Includes practical comments and recent examinations | Inkluderar praktiska kommentarer och aktuella granskningar.

 • EU Regulations | EU-regler
  • Present and Future | Gällande och kommande
 • Supervision and Support | Tillsyn och stöd
  • In the EU and in Sweden | I EU och Sverige
 • The EU General Data Protection Regulation (GDPR) | Dataskyddsförordningen
  • Content | Innehåll
 • The Swedish General Data Protection Act | Dataskyddslagen
  • Content | Innehåll
 • Personal Data | Personuppgifter
  • Sensitive Personal Data | Känsliga personuppgifter
 • Data Protection Officer (DPO) | Dataskyddsombud
 • Personal Data Breach | Personuppgiftsincident
 • Penalties, Warnings etc. | Sanktionsavgifter, varningar m.m.
 • Basic Principles of GDPR | Grundläggande principer för dataskyddet
 • Controller | Personuppgiftsansvarig
 • Processor | Personuppgiftsbiträde
 • Principles for Processing of Personal Data | Principer för personuppgiftsbehandling
  1. Lawfulness, Fairness and Transparency | Laglighet, korrekthet och öppenhet
   • Legal Bases | Rättsliga grunder
  2. Purpose Limitation | Ändamålsbegränsning
  3. Data Minimisation | Uppgiftsminimering
  4. Accuracy | Riktighet
  5. Storage Limitation | Lagringsminimering
  6. Integrity and Confidentiality | Integritet och konfidentialitet
  7. Accountability | Ansvarsskyldighet
 • Data Protection Policy – The Accounting Bureau Case | Dataskyddspolicy – Praktikfallet redovisningsbyrå
  • Data Protection Policy | Dataskyddspolicy
  • List of Processing Operations | Förteckning över databehandlingar
 • Sources | Källor

Book GDPR Today! | Boka dataskyddsreglerna idag!

The data protection work is important for your company and your customers and the penalties for breaching might be substantial. Don’t wait. Your’e welcome to Contact me for your booking today!

Arbetet med dataskydd är viktigt för ditt företag och dina kunder och kostnaderna för brister kan bli avsevärda. Vänta inte. Du är välkommen att Kontakta mig för med din bokning idag!


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev