Srf U Srf U 1 Srf U 2 Srf U 3 Srf U 4 Srf U 5 Srf U 6 Srf U 7 Srf U 8

Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) released a new statement on June 26, 2017 and announced it in a newsletter last week (text in Swedish follows further below).
K2 is the Swedish standard for simplified annual reports, which can be applied by smaller companies.

K2 states that the debts are to be divided in the balance report as either short or long term debts. Furthermore K2 states that debts that are to be paid within 12 months are short term debts (current liabilities), other debts are long term debts. A bank overdraft is usually granted for 12 months and renewed yearly, and if it’s reasonable to believe that it will be renewed the bank overdraft is to be accounted for as a long term debt, if used on the last day of the financial year (17.5 K2).

SrfU 8 interprets that what is to be amortized within 12 months after the end of the financial year, according to the loan agreement, shall be accounted for as a short term loan. Renegotiation of interest terms doesn’t affect the classification. In an example in the statement a loan for 12 months, that is meant to be replaced with a new loan every year, shall be classified as short term debt. This is different compared to a bank overdraft which is considered to be renewed, and shall be classified as a long term debt, since the account number will be the same and the overdraft will be seen as the same credit after the renewal.

Comment: The K2 regulation seems simple enough, but SrfU 8 highlights an interesting interpretation in the case of loans that are regularly replaced with new loans. If the Srf interpretation will be generally accepted this means that ratios such as the cash liquidity (cash and cash equivalents/current liabilities) will be affected for companies with loans that are regularly replaced, compared to companies with  long term loans. Companies with regularly replaced loans will account for higher short term and lower long term debts. And worse ratios leads to worse credit appraisal.

So watch out with your choice of financing and don’t look on the rate terms only!

 

In Swedish

Srf konsulterna gav ut ett nytt uttalande den 26 juni 2017 och tillkännagav det i ett nyhetsbrev förra veckan.

K2 är den svenska standarden för förenklade årsredovisningar, som får tillämpas av mindre företag.

K2 reglerar att skulderna ska redovisas fördelat på kortfristig och långfristig del i balansräkningen. Skulder som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga, medan övriga skulder är långfristiga. Bankkonto med kredit (K2 använder det äldre uttrycket “checkräkningskredit”) brukas beviljas för 12 månader i taget, men om det är rimligt att anta att krediten kommer att förlängas ska eventuell skuld på balansdagen redovisas som långfristig skuld (17.5 K2).

SrfU 8 tolkar K2 som att belopp som ska amorteras inom 12 månader efter balansdagen enligt avtal ska redovisas som kortfristig skuld. Omförhandling av räntevillkor påverkar inte denna klassificering. Enligt ett exempel i uttalandet ska ett lån, som normalt ersätts med ett nytt lån varje år (i detta fall ett Stiborlån), klassificeras som kortfristigt. Det är en skillnad mot bankkonto med kredit (även i SrfU 8 kallat “checkkredit”) som bedöms komma att förlängas och därför tas upp som långfristig skuld, eftersom kontonumret är oförändrat och krediten ses som samma efter förlängningen.

Kommentar: K2-regleringen verkar enkel nog, men SrfU 8 sätter fingret på en intressant tolkning av hur ett lån som regelbundet ska ersättas med ett nytt lån ska klassificeras. Om Srf:s tolkning blir allmänt accepterad så innebär det att nyckeltal såsom kassalikviditet (likvida tillgångar/kortfristiga skulder) försämras för företag med lån som regelbundet ska ersättas med nya lån. De får ju högre kortfristiga och lägre långfristiga skulder. Och sämre nyckeltal leder till sämre kreditbedömningar.

Så se upp med ditt val av finansiering och titta inte bara på räntevillkoren!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.