work in progress pågående arbeten entreprenaduppdrag tjänsteuppdrag

I’ve just finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Work in Progress” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I describe the regulations, with lots of references to applicable laws and standards. I also show how to apply the regulations with examples of calculations and accounting. The linkage between accounting and taxation is also covered.

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 27, 2017
 • November 13, 2017
 • February 9, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Pågående arbeten”.

Innehåll

Under webbinarierna beskriver jag reglerna, med gott om referenser till tillämpliga lagar och vägledningar. Jag visar också hur reglerna tillämpas med exempel på beräkningar och redovisning av de olika situationerna, både i bokföringen och årsredovisningen. Sambandet redovisning- beskattning täcks också. Det här är en heltäckande kurs som täcker K1, K2, K3 och RFR.

 • Vad är pågående arbeten? Tjänster och entreprenader, löpande räkning och fast pris
 • Arbetsgång, metoder, alternativ i redovisningen
 • Löpande räkning, huvudregeln, alternativregeln, årsredovisning, byte av metod
 • Fast pris, huvudregeln, alternativregeln, pålägg indirekta kostnader, underlag från företaget, årsredovisning, löpande omprövning, byte av metod, bruttoredovisning
 • Varning för tillgång
 • Samband redovisning/beskattning
 • Källor

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 27 september 2017
 • Den 13 november 2017
 • Den 9 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Det här är ett ofta efterfrågat ämne som vi nu täcker. Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.