transaktion ägartransaktioner i aktiebolag AB owner-related transactions in limited companies

I’ve recently finalized and delivered the documentation for the new webinars to Wolters Kluwer on “Owner-related Transactions in Limited Companies” (text in Swedish follows further below).
Content

In the webinars I walk the participants through four main areas, regarding regulations, tips, accounting and taxation.

 • Forbidden loans – And how to avoid them
 • Deposits to the company – And how to gain tax benefits
 • Shareholders’ contributions – How to master different situations
 • Bonuses – How to get it right

How to Register

The webinars are in Swedish and they will be held on three occasions.

 • September 20, 2017
 • November 30, 2017
 • February 5, 2018

However, the program might change. Be sure to always get the latest information by using this link Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

 
In Swedish

Jag har nyligen färdigställt och levererat dokumentationen för nya webbinarier till Wolters Kluwer om “Ägartransaktioner i aktiebolag”.

Innehåll

Under webbinarierna går jag igenom regler, tips, redovisning och beskattning för fyra huvudområden.

 • Förbjudna lån – och hur du undviker dem
 • Inlåning till bolaget – och hur du får skattefördelar
 • Aktieägartillskott – hur du bemästrar olika situationer
 • Tantiem – hantera dem rätt

Hur du anmäler dig

Webbinarierna hålls på svenska och vid tre tillfällen.

 • Den 20 september 2017
 • Den 30 november 2017
 • Den 5 februari 2018

Programmet kan ändras. Försäkra dig om att se den aktuella planeringen genom att använda denna länk Wolters Kluwer, dagsaktuellt program.

Jag hoppas få möta dig som deltagare på ett av webbinarierna! 🙂


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.