BFN Bokföringsnämnden

In early June I once again hade the pleasure of meeting Mr. Stefan Pärlhem, Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm (text in Swedish follows further below).
Before the meeting I had compiled a list of topics I knew were relevant for the moment, and we discussed most of them.

Many economists wanted to believe that after the massive flood of news from BFN during the second half of last year things would calm down, but I’ll say we still have a lot to expect. With this list I hope to help you prepare for what’s going on.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises)
  • Updating the existing two standards to one new standard, comprising all applicable forms of enterprises
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises don’t apply K1 or set up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning application of K3 possibilities (comment period ended February 28, 2017)
  • Finalizing and publishing the existing draft
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning accounting of the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
  • Publishing an update of K2
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
  • Analyzing comments on draft concerning impairment of municipal assets (comment period ended February 28, 2017)
  • An updated K3 was later decided on at June 12 and published June 28, see my post Impairment of Municipal Assets
 • Possible new K-standard for housing associations
 • Standards on mergers
  • The two existing standards were updated on October 18, 2016, to meet the 2016 new annual accounts act, see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits
  • However there are more topics to cover about mergers than adapting to the annual accounts act, so the work continues during 2017
  • I made a request that the next update should include creating one single standard about mergers, instead of the two existing standards, or even better include the merger standards in the existing K2 and K3

Other topics, which we didn’t cover in our conversation:

 • Information on payment time
  • A governmental investigation, with Mr. Stefan Pärlhem as the investigator, have analysed the actual payment time compared to the credit conditions as there is a growing problem of severely delayed payments
  • A number of organisations, among them the chartered accountants of Sweden (FAR), have now proposed that the largest enterprises should report about their actual payment time and present arguments for payments exceeding 30 days
  • The organisations propose that this information should be given in the annual reports, as a part of the sustainability report that applies to the 1,600 largest enterprises in Sweden – See my post CSR in the Annual Accounts Act
  • However it’s not sure that BFN will take care of this matter since K3 only touches the subject lightly, probably because this is a matter mainly for large listed enterprises – See my post K3 Updated Standard
 • IFRS for SME
  • BFN is part of interpreting and updating the standard IFRS for SME and invites comments on a draft guidance until September 1, 2017, see Vägledning för tillämpning av IFRS för SME
  • Since the Swedish K3 standard was developed closely to the structure of IFRS for SME this update can also cause a future update of K3 (my comment)
 • Standard on voluntary interim reports

I hope this gives you a good overview of what’s to come!

 

In Swedish

I början av juni hade jag återigen nöjet att träffa Stefan Pärlhem, kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm.

Inför mötet hade jag sammanställt en förteckning över vad jag visste var aktuellt just nu och vi diskuterade det mesta av innehållet.

Många ekonomer ville tro att efter den massiva nyhetsfloden från BFN förra hösten skulle det lugna ner sig, men jag säger att vi har fortfarande mycket att vänta. Med den här listan hoppas jag kunna hjälpa dig att vara förberedd på vad som är på gång.

 • K1 Förenklat årsbokslut
  • Uppdatering av de två befintliga K1 till en ny, sammanhållen K1 som omfattar alla tillämpliga verksamhetsformer
 • K2 Fullständigt årsbokslut
  • Beredning av remissvaren om möjlighet att tillämpa alternativ i K3 inom K2 (remisstiden gick ut den 28 februari 2017)
  • Färdigställande och publicering av vägledningen
 • K2 Förenklad årsredovisning
  • Beredning av remissvaren om redovisning av avskrivningar mot ersättningsfond som obeskattad reserv (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
  • Publicering av vägledningen
 • K3 Fullständig årsredovisning
  • Beredning av remissvaren om nedskrivningar av kommunala tillgångar (remisstiden gick ut den 28 februari 2017)
  • Beslut fattades sedan den 12 juni och den uppdaterade K3 publicerades den 28 juni, se mitt inlägg Nedskrivning av kommunala tillgångar
 • Ny vägledning för bostadsrättsföreningar
 • Vägledningar om fusioner
  • De två befintliga vägledningarna uppdaterades den 18 oktober 2016 så att de stämmer med den nya årsredovisningslagen (ÅRL), se mina inlägg Updated Standards for Mergers och BFN on Mergers and Limits
  • Det finns dock behov av att se över flera aspekter om fusioner än bara anpassningen till ÅRL, så arbetet fortsätter under 2017
  • Jag framförde synpunkterna att nästa uppdatering bör inbegripa sammanslagningen av de två vägledningarna om fusioner till en enda, eller ännu hellre att reglerna om fusioner inarbetas i K2 och K3

Andra ämnen som vi inte berörde under mötet:

 • Betalningstider i näringslivet
  • En statlig utredning, med Stefan Pärlhem som ensamutredare, har analyserat verkliga betalningstider jämfört med kreditvillkoren mot bakgrund av allvarliga problem med försenade betalningar
  • Ett antal organisationer, däribland FAR, har nu föreslagit att de största företagen ska rapportera om sina verkliga betalningstider och skälen för betalningar som görs senare än 30 dagar
  • Organisationerna föreslog att denna information ska lämnas i årsredovisningen, som en del av hållbarhetsrapporten de 1 600 största företagen i Sverige ska lämna – Se mitt inlägg Hållbarhet och mångfald i ÅRL från 1 december
  • Däremot är det inte säkert att BFN tar upp frågan eftersom K3 bara berör hållbarhetsrapporten ytligt, troligen eftersom denna rapporten bara ska lämnas av stora företag av allmänt intresse – Se mitt inlägg Uppdaterad K3 från BFN är här
 • IFRS för SME
  • BFN deltar i arbetet med tolkningar och uppdatering av den globala standarden IFRS för SME och bjuder in till att kommentera utkastet till en vägledning fram till den 1 september, 2017, se Vägledning för tillämpning av IFRS för SME
  • Eftersom K3 har tagits fram med IFRS för SME som förebild bör en uppdatering av IFRS för SME rimligtvis också leda till en uppdatering av K3 (min kommentar)
 • Vägledning om frivilliga delårsrapporter

Jag hoppas detta inlägg ger dig en bra överblick över vad som är på gång!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. Buy the books! / Köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.