Merger Fusion SammanslagningMergers between enterprises, as well as between people…

Swedish standards for accounting of mergers are to be updated.

IFRS and EU Directives

National accounting laws and standards are depending on the EU adapting standards from International Financial Reporting Standards (IFRS) as well as EU directives.

There are a number of directives on EU Company Law, among others on mergers. Follow the link and you can find directives about mergers between companies within one single EU country as well as cross-border mergers, and also about division of companies within one single EU country.

Swedish Standards

There are two Swedish standards. One standard for mergers of wholly owned subsidiaries by absorption, and one standard for other mergers.

Two drafts with updates were decided on June 9, 2016, by the government authority The Swedish Accounting Standards Board (BFN). The drafts are open for comments until August 25, 2016, and yesterday I posted my comments to the BFN. Sorry, but the rest will be in Swedish…


Remiss ute nu

BFN har tagit fram uppdaterade vägledningar om fusioner,  som just nu är ute på remiss. Remisstiden går ut den 25 augusti 2016 och målet är att kunna fastställa vägledningarna under hösten 2016.

Jag har för ett par dagar sedan beskrivit remisserna för vägledningarna Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR) – New K-standard for SME (K2 ÅR) – och Årsredovisning och koncernredovisning (K3) – Updated K-standard for large enterprises (K3). Det finns ett samband mellan dem och remisserna om fusioner.

Grundprinciperna för K-reglerna är att de ska tillämpas i sin helhet, utan blandning med andra regelverk. Ett undantag görs dock genom att K2 ÅR (1.5-1.7) och K3 (1.4-7) hänvisar till att vid fusion ska vägledningarna om fusion tillämpas. Punkterna avser numreringen i remissversionerna.

Uppdatering

Vägledningen om fusion av helägda dotterbolag trädde i kraft den 1 januari 2000 och vägledningen om övriga fusioner uppdaterades senast med ikraftträdande den 1 januari 2006, så det är dags nu!

De viktigaste förändringarna är följande.

 • Uppdatering av reglerna så de stämmer med årsredovisningslagen (ÅRL) såsom lagen ser ut den 1 januari 2016
 • …men också ändringar om
  • Skattesats för aktiebolag (exemplen har uppdaterats till nu gällande 22 procent)
  • Enhetssyn för goodwillpost i juridisk person
  • Redaktionell översyn

Börjar gälla…

BFN föreslår att de uppdaterade vägledningarna ska börja gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och senare.

Remissvar

Förslagen till vägledningar har sänts på remiss till 20 myndigheter och organisationer, men alla som vill får svara. Det har jag gjort, här är mina remissvar.

Några huvudpunkter i remissvaren:

 • Jag ifrågasätter att fusioner behandlas i två vägledningar och förordar att de slås ihop till en
 • Vägledningarna bör struktureras som i remissen för Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR), t.ex. med kommentarer i direkt anslutning till respektive allmänt råd
 • EU-rätten bör beröras i avsnitten om internationell normgivning
 • Förtydliganden föreslås om uppskrivningsfond och fond för utvecklingsutgifter som har uppkommit i det överlåtande bolaget före respektive efter moderföretagets förvärv

Har du synpunkter på mitt remissvar så är du välkommen att höra av dig, vare sig du håller med eller vill invända:)


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures