CSR Corporate Social Responsibility Sustainability Equality ÅRL Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsrapport Mångfaldspolicy

Changes in the Swedish Annual Accounts Act are in force from December 1, 2016. Large enterprises shall prepare a sustainability report and inform about their policy for equality. The Swedish changes are adaptions to an EU directive.

The sustainability report is to cover information about environment, social conditions, staff, respect for human rights and anti-corruption measures.

The policy of equality for the management is to be described regarding age, gender, education and professional background.

The new regulations applies to financial years beginning January 1, 2017 and later.


Hållbarhet och mångfald

Riksdagen har beslutat om nya regler enligt regeringens proposition “Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”. Ändringarna påverkar nio lagar, däribland årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL), lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen.

Lagändringarna föranleds av EU:s ändringsdirektiv om stora företags och koncerners icke-finansiella information och upplysningar om mångfaldighetspolicy.

En ny storleksgräns införs

Reglerna om hållbarhetsrapport ska uppfyllas av stora företag och koncerner enligt EU:s redovisningsdirektiv, dvs. företag eller moderföretag i koncerner som överskrider fler än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste åren:

 • Medelantal anställda: Över 250 personer
 • Balansomslutning: Över 175 mkr
 • Nettoomsättning: Över 350 mkr

I fortsättningen kallar jag dessa för stora företag och koncerner, i likhet med benämningen i EU:s redovisningsdirektiv.

Just för hållbarhetsrapporteringen medger EU:s ändringsdirektiv att gränsen för antal anställda sätts högre, 500 personer, men Sverige får alltså en gränsdragning på över 250 personer för anpassning till EU:s generella regler om större företag.

Som jämförelse kan nämnas att större företag enligt ÅRL är i övriga sammanhang företag som överskrider fler än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste åren:

 • Medelantal anställda: Över 50 personer
 • Balansomslutning: Över 40 mkr
 • Nettoomsättning: Över 80 mkr

Ändringsdirektivet avgränsar dessutom kravet på hållbarhetsrapportering till företag som är av allmänt intresse.

Den svenska implementeringen innebär att alla som ska upprätta årsredovisning och klassas som stora i detta sammanhang ska upprätta hållbarhetsrapport, alltså även t.ex. ideella föreningar.

Vägledningen Gränsvärden (BFNAR 2006:11) uppdaterades så sent som den 18 oktober 2016 med anpassningar till ÅRL (se inlägget BFN on Mergers and Limits), men nu kan ytterligare uppdatering krävas.

Hållbarhetsrapport

Stora företag ska upprätta en hållbarhetsrapport, i förvaltningsberättelsen eller i en separat handling.

Regeringen bedömer att ca 1 600 företag berörs, med den svenska storleksavgränsningen som nu blivit lagstiftad. Hade Sverige i stället utgått från ändringsdirektivets tillåtna gränsdragning, med minst 500 anställda i stället för 250 personer samt bara företag av allmänt intresse i stället för alla stora företag, så hade bara ca 100 svenska företag berörts.

Rapporten ska innehålla “…upplysningar om hållbarhetsfrågor […] för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten.” I förekommande fall ska den även upprättas för koncernen.

Minimikravet är att innehållet behandlar följande frågor.

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption
 • Företagets affärsmodell
 • Företagets policy i hållbarhetsfrågor
 • Resultatet av tillämpningen av policyn
 • Väsentliga risker som rör dessa frågor
 • Hur företaget hanterar riskerna

Ändringsdirektivet talar om icke-finansiella upplysningar men i Sverige introduceras i stället uttrycket hållbarhetsupplysningar (som lämnas i en hållbarhetsrapport) i redovisningsreglerna. Uttrycket icke-finansiella upplysningar i ÅRL (6 kap. 1 § fjärde stycket första meningen) ändras därför till hållbarhetsupplysningar, men utan att ändra något i sak. I mitt tycke är den nya benämningen betydligt bättre och enklare att förstå, eftersom benämningen icke-finansiella upplysningar rent språkligt är mycket vidare och mer svårgreppbart.

Företag som uppfyller skyldigheten att lämna en hållbarhetsrapport ska anses ha uppfyllt den redan nu befintliga skyldigheten enligt ÅRL för större företag, att i förvaltningsberättelsen lämna icke-finansiella upplysningar för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt miljö- och personalfrågor.

Företagets revisor ska uttala sig om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte, men det införs inte någon lagstadgad skyldighet att granska rapporten.

Mångfaldspolicy

Stora företag, vars aktier är noterade, ska beskriva policyn för mångfald i bolagsstyrningsrapporten.

Regeringen bedömer att ca 50 aktiebolag berörs, med den svenska storleksavgränsningen tillsammans med kriteriet noterade aktier.

Syftet är att öka mångfalden i styrelserna för att skapa en öppen beslutsmiljö som leder till framgångsrik styrning av företaget.

Minimikravet är att beskrivningen ska innehålla följande punkter.

 • Mångfaldspolicy för styrelsen
  • T.ex. om ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund
 • Målet med policyn
 • Hur policyn har tillämpats under året
 • Resultat av tillämpningen

Ikraftträdande

De nya reglerna om hållbarhetsrapport och mångfaldspolicy träder i kraft den 1 december 2016 och gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Källor

Regeringens proposition Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (prop. 2015/16:193)

Civilutskottets betänkande Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (2016/17:CU2)

Riksdagsbeslut (debatt § 15, s. 27-51 och beslut § 21, s.85) Riksdagens protokoll 2016/17:21


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur! Jag håller föreläsningar om bl.a. årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens K-regler, med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.