Impairment assets real estates Municipal assets real estates Nedskrivning tillgångar fastigheter kommunala tillgångar fastigheter

Companies following the prime cost principle of the Municipal Act can’t easily apply normal regulations for impairment of fixed assets, such as real estates. It might cause a great need of impairments with following requirements of contributions from the municipalities. Therefor the governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have changed it’s regulations for larger companies, K3 (a Swedish version follows further below).

 

Update of K3

June 12, 2017, BFN decided on the update of K3 with effect from the same day. Companies following the municipal prime cost principle can still apply normal regulations for impairments, but they are now given an option by amendment in 27.1 K3.

The option is to apply the same regulations as non-profit associations to identify potential needs of impairment  (37.23-27 K3). If a fixed asset is assumed to have decreased in value the assets loss value shall be calculated. The loss value is the lowest of the replacement or regaining values, considering all restrictions to use the asset. A simplified alternative is to use the insurance value for the asset as the loss value.

There are no transitional regulations for the change. A possible interpretation is that the new option can be applied in financial reports prepared after June 12, 2017 regardless of the fiscal year. Municipalities must however use the calendar year as the fiscal year, which also apply to all subsidiaries according to regulations for the consolidated accounts. It’s therefor reasonable to say that this new option will be used first time for fiscal years ending December 31, 2017.
Swedish version:

Uppdatering av K3

Kommunala företag som följer självkostnadsprincipen i kommunallagen kan inte utan vidare tillämpa de ordinarie reglerna för nedskrivningar av tillgångar, som till exempel fastigheter. Det kan leda till stora behov av nedskrivningar och tillskott från kommunerna. Därför har Bokföringsnämnden (BFN) ändrat regelverket för större företag och företagsgrupper, K3.

Den 12 juli 2017 beslöt BFN om ändringen av K3, som trädde i kraft samma dag. Ordinarie regler för nedskrivningar kan fortfarande användas, men en frivillig möjlighet har införts för kommunala företag som följer självkostnadsprincipen genom ändrad formulering av 27.1 K3.

Den nya möjligheten är att dessa företag får tillämpa samma regler som föreningar vid identifiering av eventuella nedskrivningsbehov (37.23-27 K3). Om det kan antas att en anläggningstillgång har minskat i värde ska tillgångens förlustvärde beräknas. Förlustvärdet är det lägsta av återanskaffningsvärdet och återvinningsvärdet, med hänsyn till eventuella restriktioner för att använda tillgången. En förenklingsregel finns som säger att tillgångens försäkringsvärde får användas som förlustvärde.

Inga övergångsregler har beslutats för denna ändring. En möjlig tolkning är att det nya alternativet kan användas i årsredovisningar som upprättas efter den 12 juni 2017, oavsett när räkenskapsåret slutar. Kommuner måste dock tillämpa kalenderår som räkenskapsår, vilket påverkar alla dotterföretag enligt reglerna för koncernredovisningar. Därför blir det rimligt med slutsatsen att det nya alternativet kan användas första gången för räkenskapsår som slutar den 31 december 2017.

 

My books / Mina böcker

English

My book “Performance and Income Planning” from 2015 relate to owner-managed entities and is not relevant for municipal companies.

However, my book “Real Estates” from 2016 is concerned by the change in K3.

  • Chapter 6 “Impairments” explains the regulations, showing examples and references (page 181-198)
    • Companies applying the municipal prime cost principle does now have an alternative method for handling impairments, in addition to the content of this chapter of the book

Swedish

Min bok “Resultat- och inkomstplanering” (2015) är inriktad på ägarledda företag och berör därför inte kommunala verksamheter.

Däremot berörs min bok “Fastigheter” (2016) av ändringen i K3.

  • Kapital 6 “Nedskrivningar” förklarar reglerna, med exempel och referenser (sidorna 181-198)
    • Företag som lyder under den kommunala självkostnadsprincipen har nu fått en alternativ metod för att hantera nedskrivningar, förutom vad som beskrivs i detta kapitel i boken

Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.