Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to my recently published book on real estates – Fastigheter. Today’s update is about completions of the content. Since the book’s in Swedish the comments are also in Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till boken Fastigheter. Sök på “Update Real Estates” och du hittar alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Dagens inlägg innehåller kompletteringar, främst föranledda av att jag efter manuslämningen för boken har skrivit en artikel om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen som också kommer att kommenteras av BAS-kontogruppen. Dessutom har jag lämnat remissvar till BFN om de nya och uppdaterade K-reglerna.

Kompletteringar

Kapitel 2 Begreppet fastighet, avsnitt 2.1.8 Nyttjanderätt

Not 16 hänvisar till 13 kap. 1 § JB, men hänvisning ska rätteligen göras till 13 kap. 2 § JB.

Kapitel 3 Anskaffning, avsnitt 3.6.1 Lämnad handpenning

Under konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar anger jag att kontot i detta sammanhang används för lämnad handpenning vid köp av andel i BRF och lagerandelar, men det ska vara andel i BRF och fastighet i bolag.

Jag behandlar redovisningen av lämnad och mottagen handpenning för olika tillgångsslag i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 4 Avskrivning, avsnitt 4.4.4.5 Avskrivning anslutningsavgift

Anslutningsavgift för t.ex. vatten och avlopp är en immateriella anläggningstillgång även om den skrivs av enligt reglerna för inventarier.

Konto för anslutningsavgifter saknas i BAS 2016, så i boken har jag hänfört anslutningen till konto 1060 Hyresrätter och liknande. Konteringsexempel för avskrivningar använder därmed konto 1069 Ackumulerade avskrivningar hyresrätter och liknande.

Bokföringsnämnden har dock uttalat att anslutningsavgifter bör rubriceras Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter i balansräkningen. Befintliga konton i BAS 2016 som styr till rätt rad i balansräkningen är 1020 Koncessioner m.m., 1030 Patent, 1040 Licenser eller 1050 Varumärken. Utrymme saknas för att lägga upp ett nytt konto, så något av de befintliga kontona behöver användas. Jag har tagit upp detta i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 6 Nedskrivning, avsnitt 6.4.2 Konton för nedskrivningar

I avsnittet går jag igenom kontona som finns, eller borde finnas, för nedskrivningar av olika tillgångsslag.

I förteckningen nämns konto 1328 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, men kontot har nummer 1338.

I samma avsnitt nämner jag att jag saknar konto 1358 Ackumulerade nedskrivningar på andelar och värdepapper i andra företag. Kontot saknas mycket riktigt bland kontoinstruktionerna, men det finns i kontotabellen. Jag har tagit upp detta i artikeln om fastigheter till nästa nummer av Bulletinen.

Kapitel 7 Avyttring, ingressen

I sista stycket på sidan 200 nämner jag att K-reglerna inte nämner något om försäljningskostnader vid beräkningen av resultatet från försäljning av tillgångar som behandlas i boken, till skillnad från skattereglerna.

K3 nämner dock att försäljningskostnaderna ska beaktas. I remissversionen av ny K2 ÅR finns förslag till tydlig reglering av att försäljningskostnaderna ska beaktas vid försäljning av fastighet, vilket är bra. Jag har dock i remissvar till BFN kommenterat att begränsningen till tillgångsslaget fastigheter bör slopas, se New K-standard for SME (K2 ÅR)K1 slutligen nämner inget om försäljningskostnader.

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures