BFN Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem The Swedish Accounting Standards Board K-standards K-regler K1 K2 ÅB K2 ÅR K3

Photography © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Last Wednesday October 4, 2017 I met Mr. Stefan Pärlhem in Stockholm for an exchange of thoughts on current accounting matters (text in Swedish follows further below). The picture above is from an earlier meeting.




Stefan Pärlhem is Head of Secretariat of The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) in Stockholm. I’ve met him a number of times and it’s always a pleasure to discuss accounting matters during relaxed conditions with him.

We discussed the present situation for a number of projects and topics (for more details, see my earlier post Current from BFN). These are some of them.

 • K1 Simplified annual accounts (Standard for the smallest enterprises) – Update
  • I expressed my wish for one consolidated standard, comprising all applicable forms of enterprises, with integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter
 • K2 Full annual accounts (Standard for enterprises which don’t apply K1 or set up annual reports) – Finalize and publish
  • A long awaited standard, which will complete the set of K-standards in a nice way
 • K2 Simplified annual reports (Standard for smaller enterprises setting up annual reports) – Update
  • Awaiting an update about the use of compensation funds as untaxed reserves (comment period ended June 30, 2017)
 • K3 Full annual reports (Standard for larger unlisted enterprises setting up annual reports)
 • Housing associations
  • We discussed whether to create a new, separate standard, or incorporate the new regulations in the existing standards (see my post New Accounting Standard for Housing Associations)
  • I expressed a spontaneous liking of the incorporation alternative, with special regulations for housing associations last in each affected chapter
 • Mergers
  • Awaiting a total review of the two existing standards (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • I expressed my liking of firstly, incorporate the regulations in the existing K2 and K3, or secondly, create one consolidated standard on mergers with the same structure as K2 (integrated comments and special regulations for specified forms of enterprises last in each chapter)

There is, of course, much more than this in the pipeline so we should not get fooled by the silence on the surface – The news will continue to come from BFN.

In Swedish

I onsdags, den 4 oktober 2017, träffade jag Stefan Pärlhem i Stockholm för att utbyta tankar om aktuella redovisningsfrågor (bilden i början av artikeln är från ett tidigare möte).

Stefan Pärlhem är kanslichef på Bokföringsnämnden (BFN) i Stockholm. Jag har träffat honom flera gångar och det är alltid lika trevligt att diskutera redovisningsfrågor under avslappnade former med honom.

Vi talade om nuläget för ett antal projekt och frågor (för mer information, se mitt inlägg Aktuellt från BFN), bland annat följande punkter.

 • K1 Förenklat årsbokslut – Uppdatering
  • Jag uttryckte mitt önskemål om en sammanslagen standard, omfattande alla tillämpliga företagsformer, med integrerade kommentarer och med särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel
 • K2 Årsbokslut – Fastställande och publicering
  • En länge väntad och efterlängtad vägledning, som kommer att komplettera uppsättningen av K-regler på ett utmärkt sätt
 • K2 Förenklad årsredovisning – Uppdatering
  • Vi emotser en uppdatering om ersättningsfonder som obeskattade reserver (remisstiden gick ut den 30 juni 2017)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning
 • Bostadsrättsföreningar
  • Vi diskuterade alternativen att skapa en ny vägledning eller infoga nya regler i de befintliga vägledningarna (se mitt inlägg New Accounting Standard for Housing Associations)
  • Jag röstade för att i första hand försöka infoga nya regler i befintliga vägledningar, som särregler för BRF sist i varje berört kapitel
 • Fusioner
  • Vi emotser en genomgripande översyn av de två befintliga vägledningarna (see my posts Updated Standards for Mergers and BFN on Mergers and Limits)
  • Jag framförde att jag förordar i första hand att reglerna om fusioner inarbetas i de befintliga K2 och K3, i andra hand att de två vägledningarna om fusioner sammanfogas till en ny vägledning med samma struktur som K2 (integrerade kommentarer och särregler för specifika företagsformer sist i varje kapitel)

Det finns förstås mer än detta på gång så vi ska inte låta oss luras av det skenbara lugnet i nyhetsflödet – Nyheterna kommer att fortsätta från BFN.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.