Rotary Stockholm City Första Frukost Johan Dennelid Telia

Photography © Lars Schennings

Johan Dennelind, CEO at Telia, spoke about their visions and problems at a breakfast meeting on October 3, 2017. He visited Rotary Stockholm City First Breakfast Club in Stockholm and delivered a relaxed and professional speech (text in Swedish follow further below).
Change of Market Focus

The Swedish telecom company  Telia is withdrawing from their Eurasian markets, due to corruption scandal and poor profitability. Johan Dennelind told us straightforward about this and about how Telia now will focus on the Nordic and Baltic markets. Johan Dennelind prioritize this focus highly. I asked him about his and Telia’s view on the ASEAN markets and he confirmed it’s a very interesting region. However, Telia is not represented in ASEAN and will not be so “during his lifetime”, Johan Dennelind stated firmly.

I have a special interest in the telecom development, as I see connections to the future services for accounting and business administration as well as marketing and PR. For the ASEAN region I also see a possibility of a technology leap in the fast growing penetration of mobile technology, especially for those member states which today have poor coverage of computers, electricity and land telephone lines.

See also my post International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visions for the Future

The focus on Telia’s core markets (Scandinavia and The Baltic) is what it’s all about now, as well as closing their bad Eurasian markets. But Johan Dennelind also told us about their visionary work. Telia is preparing for 5G, but with lessons well learned from a not so successful launch of 3G. But this will not be the main technological focus, instead they prepare for adapting to the not-so-far future new usage of the mobile technology. One step is to deliver their own TV-broadcasts, with the Finnish Hockey League as the first test project. Johan Dennelind rejected, however, the idea of producing their own TV material and sees it as more favorable to buy  from existing, big and professional producers of content.

Shareholder Value

Of course Johan Dennelind had to bring up the issue of shareholders value, as the market is discontent with the non-existent development of the market value. He described it as crucial to finish the closing work of the Eurasian markets, show results of prioritizing the core markets and of their new visions. Then the shareholders value should come.

One step was shown already during Johan Dennelinds speech, as Telia issued a press release confirming the sale of shares in MegaFon for more than 3 billion SEK. Johan Dennelind told us about the deal minutes after it became public during the meeting. This is a part of a long term plan to end the partnership, step by step.

It will be interesting to follow the development of Telia’s plans and see how they fulfill their visions. And thank you, Rotary, for another well done event.

Rotary

In Swedish

Johan Dennelind, VD för Telia, talade om bolagets visioner och problem under ett frukostmöte den 3 oktober 2017. Han besökte Rotary Stockholm City Första Frukost i Stockholm och höll en avslappnad och professionell föreläsning.

Byte av marknadsfokus

Telia håller på att dra sig ur sina euroasiatiska marknader, till följd av korruptionsskandaler och dålig lönsamhet. Johan Dennelind berättade för oss på ett rättframt sätt om detta och om att Telia nu ska fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna. Johan Dennelind prioriterar denna fokusering starkt. Jag frågade honom om hans och Telias syn på ASEAN-marknaderna och han bekräftade att det är en mycket intressant region. Telia är dock inte representerade inom ASEAN och kommer inte att bli det “under hans livstid”, uttalade Johan Dennelind bestämt.

Jag har ett särskilt intresse av utvecklingen inom telekom, eftersom jag ser kopplingar till framtida tjänster för redovisning och administration såväl som marknadsföring och PR. För ASEAN som region ser jag också möjligheter till ett teknologiskt språng genom den snabbväxande mobila penetrationen, särskild för de medlemsländer som idag har dålig tillgång till datorer och liten tillgång till el och markbundna telefonlinjer.

Se också mitt inlägg International Mobile Operator Telenor’s Most Lucrative Market is… Thailand.

Visioner för framtiden

Telias fokusering på kärnmarknader (Skandinavien och Baltikum) är vad som gäller nu, liksom att avsluta de dåliga euroasiatiska marknaderna. Men Johan Dennelind kunde också berätta om deras visionära arbete. Telia förbereder sig för 5G, men har lärt sig läxan väl efter en inte så framgångsrik satsning på 3G. Detta blir dock inte det viktigaste, det blir snarare att förbereda sig på de nya tillämpningarna av den mobila teknologin som ligger i en nära framtid. Ett steg är att leverera egna TV-sändningar, med den finska hockeyligan som första testobjekt. Johan Dennelind tillbakavisade dock tanken på egna produktioner, han ser det som fördelaktigare att köpa material från befintliga, stora och professionella producenter av innehåll.

Aktieägarvärde

Självklart behövde Johan Dennelind ta upp aktieägarvärdet, eftersom marknaden är missnöjd med den svaga utvecklingen av marknadsvärdet. Han beskrev det som avgörande att avsluta utträdet ur de euroasiatiska marknaderna, visa resultat av prioriteringen på kärnmarknaderna och av deras nya visioner. Därefter bör aktieägarvärdet kunna komma.

Ett steg visades redan under Johan Dennelinds föreläsning, när Telia sände ut ett pressmeddelande som bekräftade försäljningen av en aktiepost i MegaFon för över 3 miljarder SEK. Johan Dennelind berättade för oss om affären minuten efter att den blev officiell under mötet. detta var en etapp i en långsiktig plan för att avsluta samarbetet, steg för steg.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av Telias planer och se hur de kan uppfylla sina visioner. Och tack Rotary, för ännu ett välgjort arrangemang.

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web shop and get inspired!

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to Subscribe and get Notified of new posts.