PwC limited interest deductions

PwC highlighted uncertainties and displayed interpretations today on the governments proposal Limited Interest Deductions for Companies (text in Swedish follows further below).
PwC arranged a nice Breakfast seminar at their office in Stockholm with three of their leading consultants as lecturers: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Wide EU limits transforms to narrow Swedish limits

This legislation matter is huge, including many important parts. I’ll leave you with my description of the content, in my earlier post Limited Interest Deductions for Companies.

It was striking, however, when PwC showed us how much this Swedish proposal aims to tighten the regulations compared to the EU directive. We could adapt to harmonized EU regulations without so severe national regulations as the case is here.

PwC illustrated the effects of different interest rates according to the two methods the government sent for comments, EBIT and EBITDA. I had some late news with me, however, that the government already stated in their budget for 2018 that they prefer the EBIT-model, when they hardly could have read all the comments yet…

Increased rents

It has also been clear from the beginning that limiting deductions of interests will, of course, affect heavy investments the most – typically real estates. PwC highlighted calculations from the real estate business on how much the rents for living need to be raised to maintain these companies return on investment. In one example the rent for an apartment of 80 sqm would have to be raised 1,000 SEK per month. In other words, it will be more expensive for people to live, when the landlords can’t deduct their interests.

Two heavy legislation to be prepared for

Specifically the real estate business also awaits another big legislation proposal, Packaging to an end? The political arena in Sweden is uncertain, but the following years 2018-2019 can be tough legislation years.

PwC stressed that this uncertainty is already affecting foreign investors when deciding to make business in Sweden or not, and when acquisitions and mergers are done in Sweden the tax uncertainty affects the pricing of the deals as deferred taxes usually are important parts of the negotiations.

I described the possible future changes in my book ”Performance and Income Planning” (Resultat- och inkomstplanering) in chapter 7.3 ”Company taxation committee” (Företagsskattekommittén), page 188-193. In my book “Real Estates” (Fastigheter) I describe how to package real estates in subsidiaries before selling them, using the tax regulations that are still available. See the section Books in the Web shop.

Thank you PwC for a generous and interesting morning!

 

In Swedish

PwC belyste oklarheter och visade tolkningar idag om regeringsförslaget Begränsade ränteavdrag för bolag.

PwC arrangerade ett trevligt Frukostseminarium i sitt kontor i Stockholm med tre av sina ledande konsulter som föreläsare: Peter Lindstrand, Johannes Ernst and Daniel Glückman.

Vida EU-ramar förvandlas till stränga svenska regler

Detta är ett stort lagstiftningsärende med många viktiga delar. Jag hänvisar till min beskrivning av innehållet i mitt tidigare inlägg Begränsade ränteavdrag för bolag.

Det var dock slående när PwC visade oss hur mycket de svenska förslagen skärper kraven jämfört med EU-direktivet. Vi skulle kunna anpassa våra regler till EU-reglerna utan så starka begränsningar som här blir fallet.

PwC illustrerade effekterna av olika räntesatser enligt de två metoderna som regeringen hade sänt ut på remiss, EBIT and EBITDA. Jag hade dock färska nyheter med mig om att regeringen har aviserat i budgeten för 2018 att de förordar EBIT-modellen, redan innan de kan ha hunnit läsa alla remissvar ännu…

Ökade hyror

Det har stått klart från början att begränsningar av ränteavdragen, självklart, kommer att påverka tunga investeringar mest – typiskt sett fastigheter. PwC nämnde kalkyler från fastighetsbranschen för hur mycket bostadshyrorna skulle behöva höjas för att bibehålla avkastningen. I ett exempel skulle hyran för en lägenhet på 80 kvm behöva höjas med 1 000 SEK i månaden. Med andra ord, det blir dyrare för människor att leva, när hyresvärden inte får dra av sina räntor.

Två tunga lagförslag att förbereda dig för

Fastighetsbranschen väntar också på fortsättningen i ett annat stort lagstiftningsärende, Slutet för paketering av fastigheter? Det politiska läget i Sverige är osäkert, men de kommande åren 2018-2019 kan bli tunga år lagstiftningsmässigt.

PwC betonade att denna osäkerhet redan påverkar utländska investerares beslut om att göra affärer i Sverige eller inte, och när förvärv och sammanslagningar görs i Sverige påverkar osäkerheten prissättningen eftersom uppskjuten skatt vanligen är en viktig komponent i förhandlingarna.

Jag beskrev de möjliga framtida ändringarna i min bok Resultat- och inkomstplanering i avsnitt 7.3 ”Företagsskattekommittén”, sidorna 188-193. I min bok Fastigheter beskriver jag paketering av fastigheter inför en försäljning med användning av dagens regler, så länge de finns kvar. Se avdelningen Böcker i Nätbutiken.

Tack PwC för en frikostig och informativ förmiddag!

 


 

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.