I’m continuously commenting news related to my book on real estates (Fastigheter) here on the blog. Today’s update is about a possible two-step stop for tax planning by packaging real estates in limited companies before selling them.

Since both the legislations are related to the Swedish tax environment, I’ll comment the news in Swedish further below. But first a summary in English.
Step 1

In an earlier post I described that the Swedish government have prepared a partial stop for packaging a real estate, owned privately or in a sole proprietorship, by a gift to a limited company before selling it (Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar).

This have now advanced to a final legislation draft presented by the government to the Swedish Parliament for decision. It’s a stop legislation which is meant to enter into force retroactively from October 28, 2016, when the government announced their plans.

Step 2

In the end of March 2017 a governmental committee published a proposal to prevent tax planning by packaging other real estates before sale.

The proposal immediately raised heavy criticism from many parties, but on April 7 the proposal was sent out for consultation in its existing condition.

The proposal is meant to enter into force July 1, 2018.

Political Uncertainty

The Swedish government is however in minority. The opposition shows growing concern over the government’s tax proposals. It’s possible that one or both of the bills might be rejected by the parliament, hence the question mark in the headline.

The Council on Legislation, which mandatory reviews all important legislative amendments, also questioned the necessity to break out a part of the issue for such a drastic measure as a stop legislation. The government should have been able to wait for the proposals from the committee.

 

And now it’s time for the Swedish part.

Steg 1 – Stopplagstiftning för vissa paketeringar

I ett tidigare inlägg har jag beskrivit hur regeringen har förberett stopplagstiftning för en viss typ av skatteplanering med paketering av fastigheter. Delstoppet gäller när en fastighet överlåts genom gåva från en fysisk person till ett aktiebolag inför en försäljning (Update Real Estates – Halvstopp för paketeringar).

Upplägget har varit lönsamt när taxeringsvärdet är betydligt högre än det bokförda värdet, typiskt sett alltså vid gamla innehav. När överlåtelsen till aktiebolaget gjordes under taxeringsvärdet kunde den klassas som gåva, medförande att vinsten blev skattefri för den fysiska personen.

Stopplagstiftningen har nu lagts in i vårändringsbudgeten för 2017 för beslut i riksdagen. Enligt förslaget ska överlåtelser under taxeringsvärdet anses vara gjorda till taxeringsvärdet och därmed beskattas som försäljning i stället för att klassas som gåva.

Jag har skrivit om vårändringsbudgeten på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida (Vårbudgeten inget för företagare).

Stopplagstiftningen ska gälla retroaktivt, för överlåtelser från och med den 28 oktober 2016.

  • Denna typ av paketering behandlas inte i boken Fastigheter
    • Bokens innehåll påverkas inte.

Steg 2 – Stopp för övriga paketeringar

Den 30 mars 2017 presenterade Paketeringsutredningen sitt betänkande Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017-27). Bland mycket annat föreslås att om ett bolag säljer ett annat bolag med fastighet ska det sålda bolaget göra en avskattning, som om fastigheten hade sålts till marknadsvärdet.

Jag har beskrivit de olika delarna i förslaget på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida (Höjda skatter för fastigheter föreslås).

Förslaget väckte omgående omfattande kritik från många håll men den 7 april sändes betänkande ut på remiss i befintligt skick, med sista svarsdag den 14 augusti 2017.

Uppdatering 2017-06-30: Remisstiden har förlängts från den 14 augusti 2017 till den 15 september 2017.

Enligt betänkandet ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juli 2018.

Utredningsförslagen påverkar paketering såsom den beskrivs i boken Fastigheter

  • Leder förslagen till lagstiftning så påverkas innehållet i kapitel 9 Omstrukturering (avsnitt 9.2 Paketering) och kapitel 7 Avyttring
    • Bokens innehåll gäller dock fram till att eventuella nya regler träder i kraft (enligt utredningsförslaget den 1 juli 2018)

Politisk osäkerhet

Regeringen är dock i minoritet. Oppositionen visar växande oro över regeringens olika skattehöjande förslag. Ett eller båda förslagen kan komma att fällas i riksdagen, därav frågetecknet i rubriken.

Lagrådet har också ifrågasatt det lämpliga i att bryta ut en del av paketeringsfrågan i en så drastisk åtgärd som stopplagstiftning. Regeringen borde ha kunnat invänta förslag till helhetslösning från utredningen i stället.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.