Book Real Estates Bok Fastigheter En praktisk vägledning om redovisning och beskattning Peter Berg

Here on the blog I’m continuously commenting news related to the content in my upcoming book on real estates – Fastigheter. Since the book is in Swedish the comments are also made Swedish.


Nyhetsbevakning

Här på bloggen berättar jag kontinuerligt om nyheter relaterade till innehållet i boken Fastigheter, som kommer ut i slutet av denna månad. Sök på “Update Real Estates” så hittar du alla inlägg om bokens innehåll. Missa inget – bli följare!

Äkta eller oäkta BRF

Kapitel 1 Regelverk, avsnitt 1.4.4.1 Privatbostadsföretag (äkta BRF)

En bostadsrättsförening (BRF) betalar fastighetsskatt och fastighetsavgift men inte inkomstskatt, dvs. vinst i verksamheten beskattas inte. För att slippa inkomstskatt måste föreningen klara kraven för att skattemässigt klassas som privatbostadsföretag.

Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening som till klart övervägande del tillhandahåller minst tre bostäder åt sina medlemmar i byggnad(er) ägda av föreningen. “Klart övervägande delen” har i praxis kommit att bli minst 60 procent. Frågan är dock 60 procent av vad?

Klarar föreningen inte kraven klassas den som oäkta bostadsföretag (oäkta BRF) och då måste föreningen betala inkomstskatt för resultatet av verksamheten. Dessutom kan medlemmarna komma att beskattas för bostadsförmån om avgiften till föreningen är lägre än marknadsmässig hyra.

Domstolen gav föreningen rätt

En förening på Södermalm i Stockholm med två fastigheter vann nyligen ett mål och klassades som äkta BRF.

Domstolen kom fram till att BRF Kroken 24/7 har en hyresnivå för bostäder på 60,6 procent taxeringsår 2011 och 62,7 procent taxeringsår 2012 av det totala hyresvärdet. Vid beräkningen ställdes bruksvärdeshyran för bostäderna mot marknadsvärdet för lokalhyrorna. Domen blev därmed att BRF Kroken 24/7 är ett privatbostadsföretag, alltså en äkta BRF.

Föreningen ansåg att bruksvärdeshyran för bostadsrätter ska beräknas till den motsvarande hyran för hyresrätter, utan påverkan av att medlemmar i en BRF själva svarar för det inre underhållet, eftersom bruksvärdet av en hyresrätt också skulle ha höjts även om hyresgästen bekostat åtgärderna. Skatteverket ville däremot sänka bruksvärdeshyran med 10 procent på grund av underhållsansvaret.

Föreningen ville dessutom att bruksvärdeshyran skulle höjas med hänsyn till omfattande renoveringar under 2010 och standardhöjning i lägenheterna, medan Skatteverket bara ville räkna upp bruksvärdeshyran med den allmännyttans avtalade hyreshöjningar på tre procent per år.

Kammarrätten gick på föreningen linje på bägge punkterna och frångick alltså Skatteverkets yrkanden på dels reducering med tio procent för underhållsansvaret, dels tre procent schablonmässig ökning mellan åren utan hänsyn till renoveringarna.

(Förvaltningsrätten i Stockholm, dom 2016-05-17, mål nr 2480-2481-15).

Kan fler oäkta BRF bli äkta?

Om domen står sig kan det vara värt för flera oäkta BRF att undersöka förutsättningarna för att begära omprövning. Med principerna ovan kanske de klarar kraven för att klassas som äkta BRF!

Hur du köper boken

Länkar till förlaget och internetbutiker finns på sidan Fastigheter.


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures