3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Update August 27, 2017: Article for RH on scrapped tax legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

Tax changes are proposed for the owners of owner-managed companies, with significant increases of tax levels from 2018. In this post follows a Swedish description of the changes and advises of how to be prepared.


3:12-utredningen har lämnat sina förslag till lagändringar för att höja skatten på utdelningar och vinster i ägarledda aktiebolag från 2018.

Utdelningar och vinster beskattas med 20 % inom ett årligen framräknat utdelningsutrymme och belopp över utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst med upp till 57 %. Utredningen har nu tagit fram förslag till nya regler som begränsar detta utdelningsutrymme ytterligare och dessutom höjer skatten inom utrymmet från 20 % till 25 %. Vi berättar här hur de nya reglerna ser ut, jämför dem med dagens regler och tipsar om hur du kan planera.

Alternativa beräkningar

Utdelningsutrymmet beräknas varje år i din privata deklarationsbilaga K10. Det finns flera alternativ.

 1. Huvudregeln
  1. Kapitalbaserat utrymme och
  2. Lönebaserat utrymme
 2. Förenklingsregeln

Utdelningar begränsas dessutom, framför allt, av hur mycket bolaget kan dela ut av sin vinst. Oavsett hur stort utdelningsutrymme du kan beräkna privat så går det ju inte att använda utrymmet om bolaget har lägre vinst eller ingen vinst alls.

Kapitalvinst/förlust styrs av hur mycket du kan få för ditt bolag vid en försäljning.

Här koncentrerar vi oss dock på hur utdelningsutrymmet beräknas, inom vilket du beskattas för utdelningar och vinster inom kapital med en lägre skatt än inom tjänst.

Förenklingsregeln

Vi börjar med förenklingsregeln, alternativ 2.

FÖRENKLINGSREGELN – SCHABLONBELOPPET SÄNKS

Enligt denna regel kan du varje år beräkna ett utdelningsutrymme som består av 2,75 inkomstbasbelopp året för inkomståret. Utdelningsutrymmet 2017 blir med nuvarande regler 163 075 kr enligt förenklingsregeln (2,75 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr). Utdelning kan därmed tas ut med upp till 163 075 kr till 20 % skatt.

Utredningen föreslår en sänkning från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp. Utdelningsutrymmet 2018 blir därmed 107 625 kr enligt förenklingsregeln (1,75 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr).

FÖRENKLINGSREGELN – UTDELNINGSUTRYMME BARA I ETT BOLAG

Företagare som äger flera aktiebolag kan enligt dagens regler beräkna förenklingsregeln i ett, valfritt bolag varje år men måste då använda huvudregeln för att beräkna utdelningsutrymmet i de övriga bolagen. Det föreslår utredningen ska ändras från 2018 till att om förenklingsregeln används i ett bolag så får inget utdelningsutrymme alls beräknas i de övriga bolagen.

Huvudregeln

Nu kommer vi till huvudregeln, alternativ 1.

HUVUDREGELN – KAPITALBASERAT UTRYMME

Du får varje år beräkna ett utdelningsutrymme på ditt anskaffningsvärde för aktierna x statslåneräntan i slutet av november förra året + 9 procentenheter. För utdelningar under 2016 blir det 9,65 %, eftersom statslåneräntan i slutet av november 2015 var 0,65 %.

Anskaffningsvärdet är vad du har betalat för aktierna, ökat med eventuella ovillkorade aktieägartillskott. Vi avråder dock från sådana tillskott eftersom de låser in pengarna i bolaget och du måste vänta till en framtida försäljning för att få tillbaka tillskottet, på samma sätt som aktiekapitalet.

Om du har betalat 100 000 kr för aktierna i ditt bolag blir utdelningsutrymmet 2016 alltså 9 650 kr. Utdelningsutrymmet 2017 kan vi inte beräkna ännu, eftersom det dröjer ett par veckor till innan vi känner till statslåneräntan i slutet av november 2016.

Utredningen föreslår ingen ändring för det kapitalbaserade utrymmet, så samma principer ska alltså fortsätta att gälla. Utdelningsutrymmet 2018 beräknas som anskaffningsvärdet för aktierna x statslåneräntan i slutet av november 2017 + 9 procentenheter.

HUVUDREGELN – LÖNEBASERAT UTRYMME

Det kapitalbaserade utrymmet kombineras med ett lönebaserat utrymme – förutsatt att bolaget har betalat ut löner förstås!

Du måste först uppfylla ett krav på egen lön för att få beräkna lönebaserat utrymme. Uppfyller du kravet så får du använda en viss andel av bolagets totala lönesumma som eget utdelningsutrymme.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV LÄGSTANIVÅ

Enligt dagens regler måste du ta ut minst 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma för att få använda löneregeln. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2017 krävs det att du har tagit ut en lön under 2016 på minst 375 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon fler än dig (6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 355 800 kr / 0,95 = 374 526 kr).

Utredningen ökar löneuttagskravet till minst 8 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets lönesumma. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 518 tkr, förutsatt att bolaget inte betalar löner till någon annan än dig (8 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 492 000 kr / 0,95 = 517 895 kr).

En första förutsättning är förstås att bolaget klarar av en sådan lönekostnad till dig samt de arbetsgivaravgifter som hela lönen medför. Du kan i så fall väga bolagets kostnad för löner och avgifter mot de privata konsekvenserna. Du kommer att ligga strax över gränsen för att betala statlig skatt 20 %, men du har också tjänat in maximal sjukpenninggrundande inkomst och maximal pensionsgrundande inkomst. Har du bilförmån bör du absolut använda dig av omvänd löneväxling för att får drag hjälp till rätt lönenivå.

HUVUDREGELN – LÖNEUTTAGSKRAV HÖGSTANIVÅ

Om bolaget betalar löner även till andra än dig själv så ökar kravet på din egen lön för att du ska få använda löneregeln, men bara upp till en viss nivå.

Om du tar ut en lön på minst 9,6 inkomstbasbelopp så får du använda löneregeln, oavsett hur hög den totala lönesumman för bolaget är. För att få använda löneregeln 2017 i ett bolag med hög lönesumma innebär det att du måste ta ut en egen lön under 2016 på minst 570 tkr (9,6 x inkomstbasbeloppet för 2016 som är 59 300 kr = 569 280 kr). Hög lönesumma är över 4 270 tkr 2017 i totala löner (4 269 600 kr * 5 % = 213 480 kr + 6 x inkomstbasbeloppet 2016, 59 300 kr = 569 280 kr vilket stämmer med takbeloppet på 569 280 kr som därmed räcker).

Utredningen ökar taket för löneuttagskravet till minst 15 inkomstbasbelopp. För att ta ut utdelning inom löneregeln 2018 i ett bolag med hög lönesumma krävs det att du har tagit ut en egen lön under 2017 på minst 923 tkr (15 x inkomstbasbeloppet för 2017 som är 61 500 kr = 922 500 kr). Hög lönesumma är över 8 610 tkr 2017 i totala löner (8 610 000 kr * 5 % = 430 500 kr + 8 x inkomstbasbeloppet 2017, 61 500 kr = 922 500 kr vilket stämmer med takbeloppet på 922 500 kr som därmed räcker).

Så höga lönenivåer kräver mycket eftertanke. Privat beskattas ca 200 tkr med statlig skatt 20 % och närmare 300 tkr med högsta statliga skatt 25 %. Bolaget fortsätter att betala fulla arbetsgivaravgifter, men lönenivån på 923 tkr ger inga ytterligare sociala förmåner jämfört med den lägsta lönen för löneregeln, 518 tkr. Huvudfrågan blir då om det ökade utdelningsutrymmet kommer att användas inom kort och om det ger sådan avkastning privat att det är värt de stora extrakostnaderna.

Se över din årsinkomst från bolaget för 2016, det är sista chansen att få ett bra löneunderlag 2017 till rimlig lönenivå innan de nya reglerna börjar gälla!

Närstående kan kombinera sina löneuttag, t.ex. räcker det att en av de närstående som arbetar i bolaget uppfyller lönekravet.

Om bolaget inte klarar hög lön till alla närstående så kan en bra planering vara att en i taget av de närstående uppfyller lönekravet varje år, medan de övriga tar ut löner upp till gränsen för jobbskatteavdraget som i alla fall ger ett bra tillskott utan inkomstskatt.

HUVUDREGELN – UTDELNINGSUTRYMME FÖR LÖNEUNDERLAGET

Om du nu har klarat löneuttagskravet, vad ger det då i utdelningsutrymme?

Enligt dagens regler får du använda 50 % av bolagets totala lönesumma som utdelningsutrymme, förutsatt att du äger hela bolaget. Annars får du använda din andel av bolagets lönesumma för att beräkna utdelningsutrymmet. Utdelningsutrymmet 2017 blir då 197 tkr om du tar ut 375 tkr i årslön 2016 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (375 tkr x 50 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är bättre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 163 tkr 2017. Löneregeln är alltså förmånligare redan på lägsta nivån och sedan ökar skillnaden snabbt med högre lönesummor.

Utredningen föreslår nu en trappa där du får räkna löneutrymme för din andel av bolagets totala lönesumma enligt följande (utdelning 2018 beräknas utifrån inkomstbasbelopp 2017 som är 61 500 kr).

 • 10 % upp till 8 inkomstbasbelopp
  • < 8 x 61 500 kr = < 492 tkr
 • 25 % mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp
  • 8 – 60 x 61 500 kr = 492 tkr – 3 690 tkr
 • 50 % av över 60 inkomstbasbelopp
  • > 60 x 61 500 kr = > 3 690 tkr

Utdelningsutrymmet 2018 blir då 65 tkr om du tar ut 518 tkr i årslön 2017 från bolaget, vilket ju var den lägsta lönen för att du ska klara löneuttagskravet om bolaget inte har några lönekostnader för andra personer (492 tkr x 10 % + 26 tkr x 25 % = 187 500), och har ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr (100 tkr x ca 9,65 % = ca 9 650 kr). Det är sämre än förenklingsregeln, som vi ju beräknade ger ett utrymme på 108 tkr 2017.

Trots att löneuttaget i detta exempel är 143 tkr högre (518 tkr – 375 tkr) blir alltså utdelningsutrymmet 132 tkr lägre (65 tkr – 197 tkr).

BRYTPUNKT MELLAN HUVUDREGELN OCH FÖRENKLINGSREGELN

I praktiken krävs det ett löneunderlag på minst 688 tkr enligt de nya reglerna, i kombination med ett anskaffningsvärde för aktierna på 100 tkr, för att löneregeln ska bli förmånligare än förenklingsregeln.

688 tkr i egen lön 2017, och inga övriga löner i bolaget, ger ett löneutrymme 2018 på 98 tkr (492 000 kr x 10 % + 196 000 kr x 25 % = 98 200 kr) och ett kapitalbaserat utrymme på ca 10 tkr (100 000 kr x ca 9,6 % = 9 650 kr), tillsammans 108 tkr vilket är det samma som förenklingsregelns 108 tkr.

Skattesatserna höjs

Utdelning och vinst vid försäljning av aktier beskattas nu i tre nivåer enligt följande.

 1. Inkomst av kapital: 20 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: 30 % över 90 inkomstbasbelopp (utdelning) eller 100 inkomstbasbelopp (vinst vid försäljning)
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning 2017: 90 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 337 tkr
  • Tak för tjänstebeskattning av vinst 2017: 100 x inkomstbasbelopp 2016, 59 300 kr = 5 930 tkr

Utredningen föreslår förändringar av skattesatserna samt att samma tak sätts för tjänstebeskattning av utdelning och vinst vid försäljning.

 1. Inkomst av kapital: Höjs från 20 % till 25 % inom utdelningsutrymmet
 2. Inkomst av tjänst: Oförändrat upp till 57 % över utdelningsutrymmet upp till ett tak
 3. Inkomst av kapital: Sänks från 30 % till 25 % över 100 inkomstbasbelopp i utdelning och vinst vid försäljning
  • Tak för tjänstebeskattning av utdelning och vinst 2018: 100 x inkomstbasbelopp 2017, 61 500 kr = 6 150 tkr

Utdelningar inom utdelningsutrymmet beskattas alltså med 20 % under 2017 och 25 % under 2018. Det innebär att du bör försöka ta ut utdelning inom hela utdelningsutrymmet 2017, även om du brukar spara en del av utrymmet i vanliga fall. Om bolaget inte klarar en så stor utdelning likviditetsmässigt så kan du låna tillbaka pengar till bolaget, efter avdrag för skatten som du behöver betala. Sådana lån förutsätter dock att bolaget just behöver låna pengarna, om du ska kunna ta ut ränta. Dessutom bör du tänka på att det finns en förlustrisk för ditt lån till bolaget om verksamheten får problem i framtiden.

Att skatten för höga utdelningar och vinster vid försäljning av aktier sänks till 25 % medför att skatten hamnar på samma nivå som för okvalificerade andelar, som ju beskattas med 25 % för all utdelning och vinst vid försäljning oavsett belopp. Det innebär att den som strävar efter en karantänlösning (5-25-bolag) för att få 25 % beskattning på hela det återstående kapitalet efter att ha varit passiv i fem år nu saknar anledning att samla på sig höga utdelningsutrymmen före försäljningen, om de inte används för löpande utdelningar.

Utdelningsutrymmet kan sparas

Om utdelningsutrymmet inte kan användas, helt eller delvis, så får du spara det oanvända utrymmet till kommande år. Den möjligheten kommer att finnas kvar oförändrat enligt förslaget till nya regler.

Nya 3:12-reglerna ska gälla från 2018

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska gälla fr.o.m. 2018-01-01, alltså för utdelningar och försäljning av aktier under 2018 och senare.

Tänk på att utdelningsutrymmen 2018 bygger på löner under 2017!

Utredningsförslaget ska nu remissbehandlas, dvs. myndigheter, organisationer och andra ska ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Reglerna är redan komplicerade och kommer att bli ännu svårare att förstå med utredningsförslaget, vilket stämmer dåligt med den stående instruktionen för lagstiftningsärenden att tänka på förenklingar. Det kan bli ändringar innan regeringens slutliga förslag till lagändring kommer.

Rådgivning

En förkortad version av denna artikel har publicerats på hemsidan hos Redovisningshuset i Södertälje AB, med en avslutande lista på lämpliga åtgärder. Medarbetarna på RedovisningsHuset står beredda att hjälpa dig med planeringen i ditt bolag – Kontakta dem!


Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs och skaffa referenslitteratur! Jag håller föreläsningar om resultat- och inkomstplanering med alla förändringar som är på gång.

 1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Boka (Contact)

Och/eller köp boken!


Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.