BFN Bokföringsnämnden

The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) released a bunch of news in December, with effect from January 1, 2018 (text in Swedish follows further below).
 

In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) avslutade 2017 med att den 8 december publicera en rad nyheter som  gäller räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018, eller frivilligt räkenskapsår som börjar tidigare.

 • K2 Årsbokslut (ny vägledning)
 • K2 Årsredovisning (uppdatering)
 • Upphävda regler
 • Vägledningen Bokföring (uppdatering)
 • Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
 • Hemställan om ändring i ÅRL

 

K2 Årsbokslut

Den stora nyheten var förstås den efterlängtade vägledningen Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Mycket mer om den hittar du i den likaledes stora artikeln K2 Årsbokslut är här. Jag kallar vägledningen K2 ÅB för att skilja den från K2 Årsredovisning.

 

K2 Årsredovisning

Samma dag som K2 Årsbokslut publicerades, den 8 december 2017, publicerades också en uppdaterad version av K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), som jag kallar K2 ÅR för att skilja den från K2 Årsbokslut.

 • Ersättningsfond
  • Ianspråktagande kan redovisas som obeskattad reserv (15.3 K2 ÅR)
 • Stiftelser
  • Ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
 • Resultaträkning i förkortad form
  • Uppgift om nettoomsättning ska lämnas i not, både för innevarande och föregående räkenskapsår
 • Koncernföretag
  • Uppgifter om intäkter och kostnader för vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas både för innevarande och föregående räkenskapsår
 • Redaktionella ändringar
  • Justeringar och förtydliganden i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel
  • Inga ändringar i sak
 • Markerade ändringar
  • Ändringar i den nya versionen har markerats med streck i vänstra marginalen

 

Upphävda regler

Hela 52 st äldre allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet har upphävts i samband med att K2 Årsbokslut nu finns tillgängligt. Det får tillämpas senast för räkenskapsår som börjar före den 1 januari 2018, därefter ska ett K-regelverk tillämpas. Upphävandet har publicerats i BFNAR 2017:4.

Jag har sett fram emot detta länge, eftersom den långa eftersläpningen i att tillämpa gamla regler blivit alltmer besvärande ju vanare vi har blivit vid att arbeta med K-regler.

Alla de här regelverken kan du nu glömma!

Upphävda allmänna råd

1. (BFNAR 2000:1) om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP,
2. (BFNAR 2000:2) om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden,
3. (BFNAR 2000:3) om redovisning av varulager,
4. (BFNAR 2000:4) om redovisning av leasingavtal,
5. (BFNAR 2001:1) om redovisning av inkomstskatter,
6. (BFNAR 2001:3) om redovisning av materiella anläggningstillgångar,
7. (BFNAR 2001:4) om inkuranstrappa,
8. (BFNAR 2001:5) om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP),
9. (BFNAR 2002:8) om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund,

10. (BFNAR 2002:9) om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund,
11. (BFNAR 2002:10) om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund,
12. (BFNAR 2002:11) om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ,
13. (BFNAR 2003:3) om redovisning av intäkter,
14. (BFNAR 2004:4) om redovisning vid förvärv av leasad tillgång,
15. (BFNAR 2005:1) om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 Koncernredovisning,

 

Upphävda rekommendationer

16. BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader,
17. BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar,
18. BFN R 5 Redovisning av statliga stöd,
19. BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta,
20. BFN R 9 Redovisning av verksamhetsgrenar m.m.,
21. BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring,

 

Upphävda uttalanden

22. BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag,
23. BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad,
24. BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag,
25. BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik,
26. BFN U 88:7 Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet,
27. BFN U 88:8 Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag,
28. BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film,
29. BFN U 88:13 Redovisning av s k utvecklingskapital – royalty,

30. BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning mm,
31. BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare,
32. BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag,
33. BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand,
34. BFN U 90:8 Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet,
35. BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ,
36. BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar,
37. BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld,
38. BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s.k. 97-procentsregeln,

39. BFN U 92:3 Redovisning av nollkupongsobligationer,
40. BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet,
41. BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
42. BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser,
43. BFN U 96:1 Redovisning av vinstandelar till anställda,
44. BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter,
45. BFN U 96:4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.,
46. BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer,
47. BFN U 96:6 Förvaltningsberättelsens innehåll,
48. BFN U 96:7 Årsredovisningens utformning,
49. BFN U 97:2 Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m.,
50. BFN U 98:1 Redovisning av överföring av periodiseringsfond,

51. BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen, och
52. BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav.

 

Vägledningen Bokföring

Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) har uppdaterats med följdändringar efter ändringar av dels bokföringslagen, dels filiallagen. Ändringarna gäller bl.a. bokföringsskyldigheten för filialer och för fysiska personer som är bosatta utomlands men bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Ändringarna har markerats med streck i vänstra marginalen.

 

Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

Uttalandet Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet (BFNAR 2004:2) har uppdaterats med följdändringar efter tidigare ändringar i bokföringslagen.

Punkten 6 om arkivering har ändrats till samma reglering som i bokföringslagen, dvs. sju år efter kalenderåret för det sista räkenskapsåret slut.

Frågan är dock varför detta uttalande behålls i separat form. Det kan ju infogas i vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2), så har vi ytterligare ett uttalande mindre att hålla reda på!

 

Hemställan om ändring i ÅRL

BFN har i en hemställan till Justitiedepartementet begärt att uppställningsformen för balansräkning i årsredovisningslagens bilaga 1 ska ändras.

Enligt dagens lagstiftning ska andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar specificera eget kapital i balansräkningen med följande poster.

 1. IB
 2. Nettot av årets insättningar och uttag
 3. Förändringar i kapitalandelsfonden
 4. Förändringar i fonden för verkligt värde
 5. Årets resultat
 6. UB

BFN anser att den uppställningsformen passar bra för enskild näringsverksamhet och handelsbolag, eftersom eget kapital i dessa företagsformer främst är en avräkning med ägarna. Jag håller med, sånär som på att punkterna 3 och 4 är inte relevanta i dessa företagsformer.

För övriga företagsformer, t.ex. stiftelser, samfällighetsföreningar och ideella föreningar, behöver uppställningsformen dock anpassas och bli mer aktiebolagsliknande.

BFN föreslår att uppställningsformen med sex punkter reserveras för enskilda näringsidkare och handelsbolag, samt att en ny uppställningsform införs för övriga företag.

 • Fonder
  1. Kapitalandelsfond
  2. Fond för verkligt värde
  3. Övrigt
 • Balanserad vinst eller förlust
 • Årets resultat

Ja, det var allt för den här gången!


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.