The consultant´s journey

Bringing Theory to Practice - By books, articles, research and lectures

Page 2 of 18

More Lectures Booked / Fler föreläsningar bokade

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

Wolters Kluwer and Accountor Training have ordered three additional webinars from me, in September and October 2017 (text in Swedish follows further below).

Wolters Kluwer have assigned me to hold one new webinar.

 • ”Financial Statements, Software Repetition and Tips” on October 24, 2017
  • For experienced users of the software Financial Statements

Accountor Training have assigned me for two new webinars, in September and October 2017.

 • ”Monthly Update” on September 26, 2017
  • News of the month, about accounting and taxation
  • This webinar will be held monthly with varying lecturers
 • ”Real Estates – Accounting and taxation” on October 27
  • A summary of my 12 webinars on real estates

It’s really inspiring that the assignments keeps coming in, now when the autumn season has already started!
In Swedish

Wolters Kluwer och Accountor Training har beställt ytterligare tre webbinarier av mig, i oktober och november 2017.

Wolters Kluwer har bokat mig för ett nytt webbinarium.

 • ”Bokslut repetition och tips”, 24 oktober 2017
  • För erfarna användare av programvaran Bokslut

Accountor Training har bokat mig för två nya webbinarier.

 • ”Månadsuppdatering”, 26 september 2017
  • Månadens nyheter inom redovisning och beskattning
  • Detta webbinarium kommer att hållas varje månad med olika föreläsare
 • ”Fastigheter – Redovisning och beskattning”, 27 oktober 2017
  • En sammanfattning av mina 12 webbinarier om fastigheter

Det är verkligen inspirerande att bokningarna fortsätter komma in, nu när höstsäsongen redan är igång!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Newsletter August for RedovisningsHuset / Nyhetsbrev augusti för RH

RedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

Scrapped tax changes, limited tax deductions for interest and much more filled the latest newsletter from RedovisningsHuset i Södertälje AB (text in Swedish follow further below).

I write the content for this Swedish newsletter monthly, except for July, and we restarted after the summer with edition 37 on August 31. It was unusually much to inform about this time. Each link below leads you to a description in English.

Subscribe to their newsletter. It’s free and very useful.
In Swedish

Slopade skatteändringar, begränsningar av ränteavdrag för företag och mycket mer fyllde senaste nyhetsbrevet från RedovisningsHuset i Södertälje AB.

Jag skriver innehållet för detta nyhetsbrev varje månad, utom i juli, och vi startade efter sommaren med utskick 37 den 31 augusti. Det var ovanligt mycket att informera om den här gång.

Prenumerera på deras nyhetsbrev. Det är gratis och mycket matnyttigt!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Web Texts for the Mobile in 3 Steps / Webbtexter för mobilen i 3 steg

Språkkonsulterna juridiskt språk webbtexter i mobilen

You’ll need to design your web texts different to make them display well on a mobile screen compared to a desktop screen. Yesterday morning we got to know how, during a nice breakfast seminar with the company Språkkonsulterna (text in Swedish follows further below).

Helena Englund Hjalmarsson from Språkkonsulterna (Language Consultants) was this mornings lecturer. She also wrote in their latest newsletter about how to write in general for responsive web (the design elements  adjusts automatically to the readers screen). I recognized myself well and I can easily recommend her views on the topic.

 1. Write the most important things first
  • Write straight forward and concentrated, maybe only one sentence
  • In a list of articles you can often see only this first sentence
 2. Avoid short paragraphs
  • Divide the text in logical paragraphs, without shattering it
 3. Use short words
  • … or divide longer words with soft hyphens
  • Soft hyphens are only visible if they’re used due to adaption (html-code ­)

When I follow her advises my texts immediately improves. Follow her advises you too and you’ll be able to write in a good way for both desktops and mobiles!
In Swedish

Du behöver utforma dina webbtexter annorlunda för att de ska se bra ut på en mobilskärm, jämfört med en datorskärm. I går morse fick vi reda på hur, under ett trevligt frukostmöte med Språkkonsulterna.

Helena Englund Hjalmarsson från Språkkonsulterna var morgonens föreläsare. Hon skrev också i deras senaste nyhetsbrev om hur vi bör skriva för responsiv webb i allmänhet (designelementen anpassar sig automatiskt till läsarens skärm). Jag kände igen mig väl och kan lätt rekommendera hennes tips.

 1. Skriv det viktigaste först
  • Skriv rakt på och koncentrerat, gärna i en mening
  • I en lista med artiklar är det ofta bara denna första mening som syns
 2. Undvik korta stycken
  • Dela upp texten i logiska stycken, utan att splittra den
 3. Använd korta ord
  • … eller avdela långa ord med mjuka bindestreck
  • Mjuka bindestreck syns bara när de kommer till användning vid anpassning av texten (html-kod ­)

När jag följer hennes råd märker jag att mina texter blir genast bättre. Följ hennes råd du också och skapa texter som gör sig bra både på datorskärmar och i mobiler!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Seminar Joint Ventures in Large Projects / Frukostmöte om samverkan i stora uppdrag

ESIC East Sweden Infra Cluster Ostlänken Östra handelskammaren

RedovisningsHuset i Södertälje AB have appointed me as the lecturer for a seminar arranged together with ESIC on October 5, 2017 (text in Swedish follows).

The topic is how to cooperate in different legal forms for local business, in order to grasp large assignments in the big Swedish infrastructure project Ostlänken (East Link).

I wrote about the invitation yesterday on the web site of RedovisningsHuset, We have a breakfast meeting with ESIC in Nyköping.

The East Link is a high speed double track railway scheduled for construction from 2019 to 2028. It’s a large project, comprising 154 km with 30 tunnels and 200 bridges, demanding 2,500 employees per year or totally 25,000 work years. The speed of the trains will be up to 320 km/h.

ESIC is a professional network based on the enterprises in the region, with partners from among others the municipalities of Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping and Linköping. ESIC has about 400 members today, among which RedovisningsHuset i Södertälje AB is one.

Our task with this breakfast seminar is to show different legal ways of cooperation between local companies, enabling them to get large assignments from the East Link project which they couldn’t get one-by-one. My task is to write the documentation and to give the breakfast seminar speech. It’s a challenging task which I look forward too!
In Swedish

RedovisningsHuset i Södertälje AB har anlitat mig som föreläsare vid ett frukostmöte arrangerat tillsammans med ESIC den 5 oktober 2017.

Ämnet är juridiska möjligheter för lokala företag att samverka så de kan ta uppdrag från det stora infrastrukturprojektet Ostlänken.

Jag skrev om inbjudan i går på RedovisningsHusets hemsida, Vi har frukostmöte med ESIC i Nyköping.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg, planerad att anläggas under 2019 till 2028. Det är ett stort projekt, omfattande 154 km med 30 tunnlar och 200 broar som kräver 2 500 årsarbetare eller totalt 25,000 årsarbeten. Tågen kommer att nå hastigheter på upp till 320 km/h.

ESIC är ett professionellt nätverk för näringslivet i regionen, med partners från bl.a. kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. ESIC har cirka 400 medlemmar, varav RedovisningsHuset i Södertälje AB är en.

Vår uppgift vid frukostmötet är att visa olika juridiska vägar för samarbete mellan lokala företag, så de tillsammans kan få stora uppdrag från Ostlänken som de inte hade kunnat få var och en för sig. Min uppgift är att skriva dokumentationen och hålla själva föreläsningen.  Det är en spännande utmaning som jag ser fram emot!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

More Lectures booked by Wolters Kluwer / Fler föreläsningar bokade av Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Content Marketing Fastigheter Resultat- och inkomstplanering Svensk Skattetidning Bulletinen Lectures Föreläsningar

Wolters Kluwer just booked two more lectures with me, one in Stockholm September 2017 and one in Gothenburg November 2017 (text in Swedish follows further below).

In September I’ll give a company adapted lecture for the staff in an accounting consultancy company in Stockholm.

The November lecture is for the tax experts at Wolters Kluwer in Gothenburg. This will be the second time I’ll meet them for staff education at their home ground, so I feel honored!
In Swedish

Wolters Kluwer har just bokat ytterligare två föreläsningar med mig, en i Stockholm september 2017 och en i Göteborg november 2017.

I september håller jag en företagsanpassad kurs för personalen i en redovisningsbyrå i Stockholm.

Novemberföreläsningen är för skatteexperterna hos Wolters Kluwer i Göteborg. Det blir andra gången jag träffar dem för internutbildning på deras hemmaplan, så jag känner mig hedrad!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article for RH on Scrapped Tax Legislation / Artikel för RH om skrotade skatteförslag

3:12-regler 3:12-utredning fåab-regler utdelning kapitalvinst

Yesterday August 26, 2017 the Swedish government scrapped proposals for raised taxes in two areas and eased a third one (text in Swedish follows further below).

I published an article in Swedish today on RedovisningsHuset i Södertälje AB’s web site Full stop for the Governments Tax Raises for Owner-Managed Companies. The changes are results of a political unrest concerning several of the governments tax proposals. One of the scrapped proposals concerns New Legislation for Owner-managed Companies.

I also describe two other important tax matters which are not affected by yesterdays turmoil, but continues to be prepared for legislation according to plan: Limited Interest Deductions for Companies and Update Real Estates: Packaging to an end?

With so much going on the readers need all help to keep track on what’s on and what’s not!
In Swedish

I går den 26 augusti 2017 meddelade regeringen att de skrotar två förslag till skattehöjningar och mildrar ett tredje.

Jag publicerade en artikel i dag på RedovisningsHuset i Södertälje AB:s hemsida Regeringen backar helt om 3:12-regler. Förändringarna beror på politisk orolighet om regeringens skatteförslag. Ett av de skrotade förslagen gäller Nya 3:12-regler.

Jag beskriver också två andra viktiga skatteförslag som inte berörs av gårdagens förändringar, utan fortsätter att beredas enligt plan fram till kommande lagförslag: Begränsade ränteavdrag för företag och Slutet för paketering av fastigheter?

Med så mycket på gång nu så behöver läsarna all hjälp för att hålla reda på vad som är på gång och inte!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

 

Article on Actual Control Person Act for RH / Artikel om verklig huvudman för RH

Bolagsverket Register verklig huvudman Penningtvättsregister Actual Control Person Anti-Money Laundry Register

Today I published an article in Swedish about the Actual Control Person Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, Register Actual Control Person from September 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe the new law, which introduces a mandatory demand on almost all juristic persons in Sweden to register which physical person who is in control of the organisation. I also tip the readers that they have a six-month free window to register, then there will be a fee.

This article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers judge if they are concerned and, if so, register in time.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act, which include a section about the Actual Control Person Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om lagen om registrering av verklig huvudman på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Registrering av verklig huvudman från 1 september 2017.

I artikeln beskriver jag den nya lagen, som inför en skyldighet för nästan alla juridiska personer att registrera vilken eller vilka fysiska personer som bestämmer över verksamheten. Jag tipsar också läsarna om att de har en sexmånaders gratisperiod för registrering, sedan måste de betala en avgift för registreringen.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa kunderna att avgöra om de berörs, och i så fall att göra registreringen i tid. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har även ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt, som inkluderar ett avsnitt om lagen om registrering av verklig huvudman.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Article on Anti-Money Laundering for RH / Artikel om penningstvättslagen för RH

lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism föreläsning penningtvättslagen lag om registrering av verklig huvudman Anti-Money Laundering Act

Today I published an article in Swedish about the Anti-Money laundering Act on the web site for RedovisningsHuset i Södertälje AB, The Anti-Money Laundering Act is in force from August 1, 2017 (text in Swedish follows further below).

In the article I describe which branches that are affected the regulations. I also list the most important things to think about for the applicable organisations.

The article is a part of RedovisningsHusets ambitions to help concerned customers to take necessary actions.

I also have a webinar on the subject for Accountor Training in October 2017, Webinar Anti-Money Laundering Act.
In Swedish

Idag publicerade jag en artikel om penningtvättslagen på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje AB, Penningtvättslagen gäller från 1 augusti 2017.

I artikeln beskriver jag vilka verksamheter som påverkas av lagen. Jag listar också de viktigaste punkterna att tänka på för de berörda företagen och organisationerna.

Artikeln är ett led i RedovisningsHusets arbete med att hjälpa berörda kunder att vidta nödvändiga åtgärder. Kanske kan innehållet vara till nytta för dig också – följ länken ovan och se efter!

Jag har också ett webbinarium i ämnet för Accountor Training i oktober 2017, Lagen mot penningtvätt.


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

7 Steps to Prepare for GDPR – The RH Case / 7 förberedelser för dataskyddsförordningen – Fallet RH

GDPR General Data Protection Regulation Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen PuLRedovisningsHuset i Södertälje AB Nyhetsbrev Newsletter

On behalf of RedovisningsHuset i Södertälje AB I have analysed the consequences of GDPR for them and suggested an action plan (text in Swedish follows further below).
GDPR is short for the EU General Data Protection Regulation which will be in force on May 25, 2018 simultaneously in all the EU member states as law. Also see my posts Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB provides services in accounting, taxation, and a wide range of consultancy areas regarding corporate and private economy matters. Processing personal data is natural and essential for them. In my analysis I identified  seven important measures in my report and suggested an action plan.

 1. Identify suitable legal basis for their personal data processing
 2. Update the terms and conditions and get confirmations from existing customers
 3. Establish a data protection policy draft
 4. Check specified matters with the supervisory authority (which in Sweden is Datainspektionen, DI)
 5. Check specified system matters with RedovisningsHusets software suppliers
 6. Complete the data protection policy
 7. Inform the staff about the data protection policy, what to observe in their work and how to apply the policy internally

We discussed my suggested action plan during a meeting at RedovisningsHuset last Wednesday August 23, 2017. As a first result I got the assignment to execute step 1, update the terms and conditions and coordinate them with the agreement of assignments they have with their customers.

All the steps described in the fact box above are necessary but they take time. My recommendation to you is to use the nine months you today have left to May 25, 2018 to perform a similar study in your organisation and take action, so you’re prepared when the regulation enters into force.

Is this really so important? Yes, the safety of personal data is a matter of integrity. And companies and organisations that fail to comply with the GDPR risks to face penalties up to 20 million EUR, or 4 % of the yearly turnover (83.5 GDPR)! That’s a lot, and we might very well see penalties resulting in bankruptcies in some cases.

I hope this case description can be helpful, although the circumstances are different in each organisation!
In Swedish

På uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje AB har jag analyserat vad GDPR innebär för dem och tagit fram förslag till en handlingsplan.

GDPR betyder General Data Protection Regulation, EU:s allmänna dataskyddsförordning, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 samtidigt i alla EU:s medlemsländer som lag. Se även mina inlägg Article on the EU GDPR for RedovisningsHuset and Webinar EU Data Protection GDPR.

RedovisningsHuset i Södertälje AB tillhandahåller tjänster inom redovisning, beskattning och konsultation rörande ekonomiska frågor för företag och privatpersoner. Behandling av personuppgifter är både naturligt och väsentligt för deras verksamhet. I min analys har jag identifierat sju viktiga åtgärder och föreslagit en handlingsplan.

 1. Identifiera lämpliga rättsliga grunder för deras behandlingar av personuppgifter
 2. Uppdatera allmänna villkor och få bekräftelse från befintliga kunder
 3. Upprätta ett utkast till dataskyddspolicy
 4. Kolla vissa frågor med tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen, DI)
 5. Kolla vissa frågor med RedovisningsHusets programvaruleverantörer
 6. Färdigställ dataskyddspolicyn
 7. Informera personalen om dataskyddspolicyn, vad de behöver uppmärksamma i sitt arbete och hur de ska tillämpa policyn internt

Vi diskuterade mitt förslag till handlingsplan under ett möte hos RedovisningsHuset i onsdags den 23 augusti 2017. Som ett första resultat fick jag i uppdrag att verkställa steg 1, uppdatera de allmänna villkoren och samordna dem med uppdragsavtalen för deras kunder.

Alla stegen jag beskriver i faktarutan ovan är nödvändiga, men de tar tid. Jag rekommenderar att du använder de nio månader du har på dig, från i dag till den 25 maj 2018, till att genomföra en liknande studie i din organisation och vidta åtgärder så du är förberedd när direktivet träder i kraft.

Är detta verkligen så viktigt? Ja, säkerheten för personliga data är en fråga om integritet. Och företag och organisationer som bryter mot GDPR riskerar sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner EUR, eller 4 % av årsomsättningen (83.5 GDPR)! Det är mycket, och vi kommer mycket väl att kunna få uppleva sanktionsavgifter som leder till konkurser i vissa fall.

Jag hoppas beskrivningen av detta praktikfall kan vara till hjälp, även om förutsättningarna är olika i varje enskilt fall!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Meeting with Xenter, Stockholm / Möte med Xenter i Tumba

Xenter YH-utbildning högskoleutbildning ledningsgrupp Higher Vocational Education Executive Committee

There are new higher vocational educations for economists on the way in south Stockholm (text in Swedish follows further below).

Last Tuesday August 22, 2017 I attended a meeting with The Executive Committee of Higher Vocational Education for Economists at Xenter, Botkyrka municipality south of Stockholm.

Apart from deciding on the examinations of students, who had recently finalized their studies, we discussed the important finalizing of applications for government grants for the upcoming educations. We have good concepts, a lot of experience from completed educations and a history of really high rates of employment for our students after their examinations. This left us feeling that we have really strong alternatives for future educations!
In Swedish

Vi har nya YH-utbildningar för ekonomer på väg i södra Stockholm.

I tisdags den 22 augusti deltog jag i ett möte med ledningsgruppen för YH-utbildningar av ekonomer vid Xenter i Botkyrka utanför Stockholm.

Förutom att examinera studenter, som just har avslutat sina studier, diskuterade vi det viktiga färdigställandet av ansökningar till YH-myndigheten för nya utbildningar och omgångar. Vi har bra utbildningskoncept, mycket erfarenhet från genomförda utbildningar och en historik med höga andelar utexaminerade studenter som har arbete där de kan tillämpa vad de lärde sig under studierna. Dessa resultat ger oss känslan av att vi har riktigt starka alternativ för framtida utbildningar!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog below
and please feel free to sign up as a followerResultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem© Peter Berg (peter@hpberg.se)

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

« Older posts Newer posts »