Graf periodisering av stöd
Periodisering av stöd (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat 4 frågor och svar om när du kan ta upp intäkt från coronastöd i redovisningen. BFN tar även upp 1 fråga och svar om hur du hanterar förskott för tjänster som har skjutits fram när du tillämpar K1.

När får företag redovisa coronastöd?

Jag återger här svaren från BFN i förkortad, redigerad form. Följ länken ovan till BFN för att se de kompletta svaren!

Fråga: När får företag som tillämpar K2 eller K3 redovisa coronastöd?

BFN 2021-01-28: Coronastöd får redovisas som intäkt det räkenskapsår stödet hänför sig till om det
1. när årsbokslutet eller årsredovisningen avges
2. finns en utfärdad författning om stödet
3. företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet
4. företaget med rimlig säkerhet kommer att få stödet

Företag som använder denna möjlighet ska upplysa under redovisningsprinciper om att BFNAR 2020:1 tillämpas.

Om företaget har fått stöd men bedömer att villkoren för stödet inte kan uppfyllas så ska stödet redovisas som skuld, inte som intäkt.

Svaret gäller företag som tillämpar
K2/K3 Årsbokslut
K2 Årsredovisning i mindre företag
K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Jag: De fyra villkoren är hämtade från punkt 4 i det allmänna rådet Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1), som det ser ut efter uppdateringen den 22 januari 2021 (BFNAR 2021:1).

Punkt 1: “När årsbokslutet eller årsredovisningen avges” likställer jag med dagen för undertecknande.

Punkt 2: BFN kommenterar sitt svar med att “Även stöd som regeringen har aviserat efter balansdagen och stöd som företaget har ansökt om efter balansdagen kan omfattas av bestämmelsen”. Punkt 2 tolkar jag dock som att denna möjlighet till intäktsredovisning bara gäller när reglerna för stödet har hunnit beslutas i riksdagen eller av regeringen när bokslutet avges.


Fråga: När redovisas omsättningsstöd till enskilda näringsidkare enligt K1?

BFN 2021-01-28: Följande gäller för stödperioderna mars-juni 2020 (ansökan ska ha inkommit till Boverket mellan 10 november 2020 och 31 januari 2021).

Företag som har beviljats stödet under 2020 (senast den 31 december 2020) ska redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020.

Företag som har beviljats stödet under 2021 (efter den 31 december 2020) får välja att redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020 eller 2021.

Svaret gäller företag som tillämpar
k1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Jag: Observera att detta svar är avgränsat till att enbart gälla omsättningsstödet.


Fråga: När redovisas coronastöd som hör till 2020 enligt K1 för enskilda näringsidkare?

BFN 2021-01-28:

Företag som har beviljats stödet under 2020 (senast den 31 december 2020) ska redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020.

Företag som har beviljats stödet under 2021 (efter den 31 december 2020) får välja att redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020 eller 2021.

SVARET GÄLLER FÖRETAG SOM TILLÄMPAR
K1 ENSKILDA NÄRINGSIDKARE SOM UPPRÄTTAR FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT

Jag: Observera att detta svar gäller coronastöd generellt, till skillnad från föregående svar som är avgränsat till att enbart gälla omsättningsstödet.

Innehållet i de två svaren är till stor del lika.


Fråga: När redovisas coronastöd enligt K1 för ideella föreningar?

BFN 2021-01-28: Svaret gäller stöd som hör till 2020 i ideella föreningar och registrerade trossamfund (föreningar) med balansdag 31 december 2020.

1. Föreningar som har beviljats stödet och fått det utbetalt under 2020 ska redovisa stödet som intäkt 2020.

2. Föreningar som har beviljats stödet senast på balansdagen (31 december 2020) men fått det utbetalt 2021 får välja att redovisa intäkten 2020 eller 2021.

3. Föreningar som har beviljats stödet senast när det förenklade årsbokslutet för 2020 färdigställs kan välja att redovisa intäkten 2020 eller 2021.

4. Föreningar som inte har beviljats stöd när det förenklade årsbokslutet för 2020 färdigställs får inte redovisa stödet som intäkt 2020.

Svaret gäller företag som tillämpar
K1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Jag: Begreppet företag täcker i redovisningssammanhang alla som är bokföringsskyldiga, alltså även ideella föreningar och registrerade trossamfund.

I detta svar får tidpunkten för utbetalning betydelse, till skillnad från de övriga svaren. Punkt 4 innebär dessutom en begränsning jämfört med företag som tillämpar K2 eller K3, som får ta upp stöd om de med rimlig säkerhet bedömer att de kommer att få stödet.


När redovisas intäkter för tjänster som skjutits fram?

Jag återger här svaret från BFN i förkortad, redigerad form. Följ länken till BFN i inläggets början för att se det kompletta svaret!

Fråga: Hur ska inbetalningen för en tjänst som skjutits fram redovisas enligt K1?

BFN: Inbetalning eller faktura för en tjänst som inte har kunnat utföras är ett förskott. Det kan t ex gälla sålda biljetter till en föreställning som måste flyttas till en senare tidpunkt.

Förskott på mer än 5 000 kr ska redovisas som skuld. Gränsen gäller per betalning eller faktura.

Förskott på högst 5 000 kr får valfritt redovisas som skuld eller intäkt.

Svaret gäller företag som tillämpar
K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
K1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Jag: Begreppet företag täcker i redovisningssammanhang alla som är bokföringsskyldiga, alltså även ideella föreningar och registrerade trossamfund.


Avdelningen “Coronafrågor” växer

BFN är nu uppe i 15 frågor och svar om coronarelaterade redovisningsfrågor.

Under 2020 publicerade BFN svar på 10 coronafrågor om redovisning. Här får du en kommenterad översikt över dem i ett av de mest lästa inläggen på bloggen under år 2020.

Den 22 januari 2021 beslutade BFN att lägga till periodisering av coronastöd i det allmänna rådet om coronaredovisning. Här är en kommenterad beskrivning av tillägget i ett av de hittills mest lästa inläggen på bloggen under år 2021.

Som en följd av tillägget den 22 januari har vi nu de 5 nya frågorna och svaren du har läst om ovan.

Jag hoppas detta inlägg hjälper dig att hänga med i de täta förändringarna!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev