BFN Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat flera frågor och svar om redovisning med kopplingar till corona.

Tio frågor har besvarats av BFN

Frågorna 5-10 är nya. Jag beskriver och kommenterar var och en av dem i nästa avsnitt nedan.

 • 10. Årsredovisningen – Vad behöver jag tänka på när jag upprättar balansräkningen?
 • 9. Årsredovisningen – Vad behöver jag tänka på när jag upprättar förvaltningsberättelse och noter?
 • 8. Ska anställda som omfattas av stöd vid korttidsarbete ingå i upplysningen om medelantalet anställda?
 • 7. Årsbokslutet – Vad behöver jag tänka på?
 • 6. Hur bokför jag rabatt som företaget fått på hyra eller leasingavgifter?
 • 5. Hur bokför jag rabatt som företaget lämnar på hyra eller leasingavgifter?

Frågorna 1-4 har jag beskrivit och kommenterat här, i en av de mest besökta artiklarna på bloggen.

 • 4. Hur bokför jag omställningsstödet från Skatteverket?
 • 3. Hur bokför jag stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket?
 • 2. Hur bokför jag kompensationen för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan?
 • 1. Hur bokför jag de sänkta arbetsgivaravgifterna med anledning av coronaviruset?

Årsredovisningen

Fråga: Vad behöver jag tänka på när jag upprättar balansräkningen?

BFN 2020-10-15: Balansräkningen ska visa ställningen på balansdagen (räkenskapsårets sista dag).

Har någon tillgång minskat i värde fram till balansdagen? Då kan du behöva göra nedskrivning av tillgången. Exempel: Kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Har någon tillgång minskat i värde efter balansdagen? Om nedgången är väsentlig kan du behöva upplysa om det i en not.

Jag: BFN anger i svaret vilka kapitel i K-reglerna som kan vara till hjälp. BFN länkar också till K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Du behöver kontrollera vilket BAS-konto och motkonto som gäller för nedskrivningen beroende på vilken tillgång det gäller. Nedskrivningar av anläggningstillgångar är i allmänhet inte avdragsgilla. Nedskrivningar av omsättningstillgångar är i allmänhet avdragsgilla, utom beträffande till exempel nedskrivning av placeringar i värdepapper (kontogrupp 18).

Tänk på att försäljning av en nedskriven tillgång behöver du redovisa i två steg.

 1. Återföring av nedskrivningen
  • Om nedskrivningen inte var avdragsgill så är återföringen skattefri!
 2. Redovisning av försäljningen
  • Jämför försäljningsbeloppet med anskaffningsvärdet för att få fram vinst eller förlust till resultaträkningen

Jag har skrivit om detta i en artikel för Svensk Skattetidning som du kan ladda ner som PDF-fil, med tillstånd av tidskriften och förlaget Norstedts Juridik.

BFN och Srf har tagit upp frågan tidigare i år, med samma ansats. Jag beskriver det i följande artikel.


Fråga: Vad behöver jag tänka på när jag upprättar förvaltningsberättelse och noter?

BFN 2020-10-15: Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om väsentliga händelser. BFN ger exempel på väsentliga händelser som har blivit vanliga under coronapandemin.

Har väsentliga händelser inträffat under räkenskapsåret? Lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Har väsentliga händelser inträffat efter balansdagen? Lämna upplysningar i not. Du kan lämna informationen i förvaltningsberättelsen också, men inte i stället för noten.

Större företag ska dessutom lämna upplysning i förvaltningsberättelsen om förväntad framtida utveckling, och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för företaget.

Jag: BFN anger i svaret vilka punkter i K-reglerna som kan vara till hjälp. BFN länkar också till Årsredovisningslagen (ÅRL), K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Förekomsten av väsentliga händelser i företaget på grund av corona ökar betydligt från andra kvartalet 2020. De flesta företagen berörs i någon form.

BFN och Srf har tagit upp frågan tidigare i år, med samma ansats. Jag beskriver det i följande artikel.


Fråga: Ska anställda som omfattas av stöd vid korttidsarbete ingå i upplysningen om medelantalet anställda?

BFN 2020-10-15: Ja, de anställda är kvar under tiden för permitteringen och då är det fråga om företagsbetald frånvaro. Dessa anställda ska alltså ingå i beräkningen av medelantalet anställda.

Jag: BFN länkar i svaret till vägledningen Gränsvärden, som beskriver hur beräkningen av medelantalet anställda ska göras.


Årsbokslutet

Fråga: Vad behöver jag tänka på när jag upprättar årsbokslutet?

BFN 2020-10-15: Balansräkningen ska visa ställningen på balansdagen (räkenskapsårets sista dag).

Har någon tillgång minskat i värde fram till balansdagen? Då kan du behöva göra nedskrivning av tillgången. Exempel: Kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Har någon tillgång minskat i värde efter balansdagen? Det finns inget krav på att lämna upplysning i not om väsentliga händelser efter balansdagen.

Jag: BFN länkar i svaret till K2/K3 Årsbokslut.


Hyresrabatt

Fråga: Hur bokför jag rabatt som företaget fått på hyra eller leasingavgifter?

BFN 2020-10-15: Rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten hör till, enligt K2 och K3. Det gäller för räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020 och senare.

Undantag: Företag som tillämpar K3 och redovisar leasingavtal enligt reglerna för finansiella leasingavtal.

Om du redovisar rabatten i den period rabatten hör till så ska du också hänvisa till det nya allmänna rådet i upplysningarna om redovisningsprinciper.

Jag: BFN länkar i svaret till det allmänna rådet Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, som också ledde till uppdateringar av K-reglerna. Lättnaden för leasetagaren finns i punkt 2. Jag har skrivit om uppdateringarna här.

Undantaget lär i praktiken bara handla om koncernredovisningar enligt K3 där finansiella leasingavtal ingår.

Enligt K2 (både för årsbokslut och årsredovisning) ska alla leasingavtal redovisas som operationella avtal. Enligt K3 får juridiska personer också redovisa alla leasingavtal som operationella avtal. I alla dessa fall får alltså rabatten redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten hör till.

Bokför alltså den reducerade hyran som utgift och periodiserad kostnad med hyresbelopp enligt hyresavin. Själva rabatten behöver inte bokföras.

Vilken kontogrupp i BAS som berörs beror på vad det är företaget har leasat. Exempel:

 • Lokaler – 5000 Lokalkostnader
  • 5010 Lokalhyra
 • Anläggningstillgångar – 5200 Hyra av anläggningstillgångar
 • Bilar – 5600 Kostnader för transportmedel
  • 5615 Leasing av personbilar

Fråga: Hur bokför jag rabatt som företaget lämnar på hyra eller leasingavgifter?

BFN 2020-10-15: Rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten hör till, enligt K2 och K3. Det gäller för räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020 och senare.

Undantag: Företag som tillämpar K3 och redovisar leasingavtal enligt reglerna för finansiella leasingavtal.

Om du redovisar rabatten i den period rabatten hör till så ska du också hänvisa till det nya allmänna rådet i upplysningarna om redovisningsprinciper.

Jag: BFN länkar i svaret till det allmänna rådet Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, som också ledde till uppdateringar av K-reglerna. Lättnaden för leasetagaren finns i punkt 3. Jag har skrivit om uppdateringarna här.

Vilken kontogrupp i BAS som berörs beror på hur företaget har delat upp redovisningen av inkomster och intäkter. Det beror också på om uthyrningen är en huvudintäkt eller inte för företaget. Exempel:

 • 30-34 Huvudintäkter
 • 39 Övriga rörelseintäkter
  • Huvudkonto 3910 Hyres- och arrendeintäkter

Coronaeffekterna leder till många redovisningsfrågor

Jag hoppas denna artikel tillsammans med del 2 hjälper dig att få grepp om hur du ska hantera redovisningen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter