IFRS 16 Leasing Bild: Pixabay)
(Bild: Pixabay)

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat tre av K-regelverken om redovisning av hyresrabatter på grund av corona-lättnader. Rådet för finansiell rapportering (RFR) har remitterat en uppdatering av RFR 2 och IASB har uppdaterat IFRS 16 Leasingavtal på samma område. Jag visar också ett exempel på hur momsen ska beräknas för hyresrabatt med statligt stöd.

BFN – Fyra allmänna råd

Den 22 juni publicerade BFN ett nytt allmänt råd efter ett beslut den 17 juni.

 • Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1)

Det nya allmänna rådet får, men måste inte, tillämpas när ett företag upprättar årsbokslut eller årsredovisning och koncernredovisning.

Upphovet till det nya allmänna rådet är frågan om hur den tillfälliga rabatten på lokalhyror, som är en av corona-åtgärderna, ska redovisas. BFN har dock utvidgat frågan till att gälla all leasing, inte bara lokalhyror. Det stämmer med den senaste uppdateringen från IASB (se längre ner). BFN har också utvidgat regleringen till att gälla både leasetagare och leasegivare, till skillnad från IASB men i likhet med RFR. I exemplet lokalhyror omfattas alltså både hyresgäst och hyresvärd av det nya allmänna rådet.

Kommentar: Det är bra att BFN reglerar alla hyresrabatter här, inte bara rabatter på lokalhyra. Det är också bra att BFN inkluderar både leasetagare och leasegivare i regleringen, enligt min mening en förbättring jämfört med uppdateringen från IASB.

Erhållen eller lämnad rabatt på hyra, till följd av effekter av corona-pandemin på företagets ekonomi, får redovisas i de månader rabatten är hänförlig till.

Denna möjlighet gäller dock inte leasingavtal som redovisas som finansiella leasingavtal.

Om företaget tillämpar det nya allmänna rådet BFNAR 2020:1 så ska det framgå av upplysningarna om värderingsprinciper.

Kommentar: Att periodisera hyresrabatter till de månader rabatterna gäller förefaller högst naturligt. BFN ansåg dock att K-reglerna behövde förtydligas på denna punkt. Mer förvånande är begränsningen till rabatter på operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavtal som redovisas enligt reglerna för finansiella avtal i koncernredovisningen enligt K3 måste räknas om för rabatterna, något som är både komplicerat och tidsödande. Det är just dessa effekter IASB observerar när de har förenklat tillämpningen av IFRS 16, en förenkling som BFN nu inte medger. Reglerna om finansiella leasingavtal i koncernredovisningen enligt K3 innebär dock att operationella leasingavtal inte omfattas, en avsevärd lättnad för företag med avtal om hyra av lokaler. Den lättnaden finns inte i IFRS 16.

Det nya allmänna rådet gäller från och med den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

De berörda regelverken har uppdaterats samtidigt, med hänvisningar till det nya allmänna rådet. Följande K-regler berörs.

 • K2 ÅB Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
  • 1.5 K2 ÅB, nytt tredje stycke hänvisar till det nya allmänna rådet, infördes genom BFNAR 2020:4
  • Syftar till att komplettera reglerna om redovisning av kostnader för leasetagare (6.10 K2 ÅB) och intäkter för leasegivare (5.26 K2 ÅB)
 • K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
  • 1.4 K2 ÅR, nytt tredje stycke hänvisar till det nya allmänna rådet, infördes genom BFNAR 2020:3
  • Syftar till att komplettera reglerna om redovisning av kostnader för leasetagare (7.10 K2 ÅB) och intäkter för leasegivare (6.26 K2 ÅB)
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
  • 1.7 K3, nytt andra stycke hänvisar till det nya allmänna rådet, infördes genom BFNAR 2020:2
  • Syftar till att komplettera reglerna om redovisning av kostnader och intäkter för operationella leasingavtal för leasetagare (20.13 K3) och leasegivare (20.22 K3)

Alltså påverkas inget av de två K1-regelverken. Det är naturligt eftersom de saknar särregler om leasing.

 • K1 ENV Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
  • Hyresutgifter behandlas enligt bestämmelser om allmänna kostnader (kommentaren till 1.5)
 • K1 Föreningar Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
  • Hyresutgifter behandlas enligt bestämmelser om allmänna kostnader (kommentaren till 1.4)

SKV – Fakturering av moms på hyresrabatt

Skatteverket (SKV) publicerade vägledningen Coronarelaterad information inom mervärdesskatt den 8 maj 2020.

I vägledningen konstaterar SKV bland annat att vid hyresrabatt med statligt bidrag är bidraget kopplat till hyran. Därför ska bidraget ingå i underlaget för moms när hyran faktureras. Det har visat sig uppstå många frågor om detta, så därför hoppas jag följande exempel vara till hjälp.

 • 30 000 kr Normal hyra exklusive moms
 • – 7 500 kr Tillfällig rabatt på grund av corona
 • 22 500 kr Nedsatt hyra exklusive moms
 • +3 750 kr Statlig ersättning (7 500 kr x 50 %)
 • 26 250 kr Underlag för moms x 25 % = Moms 6 562 kr
 • ————-
 • 22 500 kr Nedsatt hyra
 • +6 562 kr Moms
 • 29 062 kr Hyra inklusive moms

IASB – IFRS 16 Leasingavtal

International Accounting Standards Board (IASB) publicerade den 28 maj 2020 en uppdatering av IFRS 16 Leasingavtal. Uppdateringen syftar till att underlätta redovisning av coronarelaterade rabatter för leasetagare.

IFRS tillämpas av noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler (IFRS-företag), efter godkännande av nya och uppdaterade standarder och tolkningar från EU.

Ett undantag har införts i IFRS 16 från kravet att omvärdera hela leasingavtalet, så att rabatten i stället kan redovisas utan koppling till omräkning av avtalet. Leasetagaren behöver därmed inte analysera sina hyresavtal, räkna om skulder och tillgångar och uppdatera diskonteringsräntor. Lättnaden gäller hyresrabatter som förfaller till och med den 30 juni 2021.

Skälet till undantaget är att det kan bli svårt att tillämpa de normala omräkningsreglerna i IFRS 16 för coronarelaterade rabatter på ett ibland stort antal hyresavtal. Svårigheterna understryks av allt annat som behöver tas omhand till följd av pandemin.

Uppdateringen av IFRS 16 gäller från den 1 juni 2020, men får tillämpas omedelbart i alla finansiella rapporter som inte har fastställts ännu. Det gäller såväl delårsrapporter som årsredovisningar.

Uppdateringen av IFRS 16 har granskats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Den 2 juni 2020 rekommenderade EFRAG att EU antar uppdateringen snarast. EU ska fatta sitt beslut den 2 juli 2020, varefter uppdateringen införs i medlemsländerna.

RFR – Remiss om RFR 2

Rådet för finansiell rapportering (RFR) publicerade den 25 juni 2020 en remiss om uppdatering av rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Remissen gäller uppdateringen av IFRS 16 och innehåller förslag till ändringar av RFR 2, förutsatt att EU godkänner uppdateringen av IFRS 16. RFR föreslår att ändringarna i IFRS 16 ska tillämpas i juridisk person, utan undantag eller tillägg i Sverige.

Hyresrabatter som är en direkt följd av corona får redovisas i den period rabatten hör till, med upplysning om rabatterna. Möjligheten gäller både leasetagare och leasegivare. Lättnaden gäller hyresrabatter som förfaller till och med den 30 juni 2021.

Ändringen i RFR 2 ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020 eller senare.

Rekommendationerna från RFR tillämpas i Sverige av noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler (IFRS-företag), efter godkännande av nya och uppdaterade standarder och tolkningar från EU.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School, BG Institute och SIH Stockholms Internationella Handelsskola.

I flera fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter