Årsbokslut och årsredovisning
Årsbokslut och årsredovisning (Bild: Mohamed Mahmoud Hassan, Public Domain Pictures)

Bokföringsnämnden (BFN) och Srf konsulterna har publicerat var sin information om hur corona-pandemin kan påverka årsbokslut och årsredovisningar.

Årsbokslut

BFN har publicerat information om vad du behöver tänka på när du gör årsbokslut.

Värderingar

Om en tillgång har minskat i värde före balansdagen (räkenskapsårets sista dag) behöver du tänka på lägsta värdets princip och reglerna om nedskrivningar. Exempel är kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Upplysningar

Ingen upplysning om väsentliga händelser behöver lämnas i ett årsbokslut.

Berörda regelverk

BFN hänvisar till K2/K3 Årsbokslut beträffande nedskrivningar, men regler om nedskrivningar finns även i K1 Enskild näringsidkare och K1 Föreningar.

Årsredovisningar

BFN har publicerat information om vad du behöver tänka på när du gör årsredovisningar för mindre och större företag.

Srf har publicerat vägledningar om vad du behöver tänka på när du gör årsredovisningar för mindre företag per 2019-12-31.

Värderingar – BFN

Nedgång i värden före balansdagen – Samma budskap som beträffande värderingar i årsbokslut:

Om en tillgång har minskat i värde före balansdagen (räkenskapsårets sista dag) behöver du tänka på lägsta värdets princip och reglerna om nedskrivningar. Exempel är kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Nedgång i värden efter balansdagen – Då behövs upplysningar.

Värderingar – Srf

Vägledningen från Srf om värdering av tillgångar förutsätter tre saker: Att du upprättar en årsredovisning för ett mindre företag per balansdagen 2019-12-31.

Värderingarna per balansdagen ska göras utifrån förutsättningarna som gällde fram till den dagen. Då hade corona ännu inte klassats som en pandemi och företagen i Sverige hade inte påverkats. Värderingar av tillgångar ska därför inte påverkas i årsredovisningar med balansdagen 2019-12-31, normalt sett.

Händelser efter balansdagen ska bara påverka värderingen av tillgångarna 2019-12-31 om händelsen bekräftar förhållanden som förelåg redan på den balansdagen. Värdenedgångar för till exempel kundfordringar eller finansiella tillgångar efter balansdagen medför alltså ingen nedskrivning 2019-12-31.

Det finns inget krav på att göra nedskrivningar i den löpande redovisningen. Ledningen kan dock behöva ta hänsyn till behov av nedskrivningar löpande för att kunna uppfylla kraven på uppföljning av verksamheten och eventuellt behov av kontrollbalansräkning.

Upplysningar – BFN

Årsredovisningen ska innehålla information om väsentliga händelser. Du hittar exempel i informationen från BFN.

Väsentliga händelser före balansdagen – Information ska lämnas i förvaltningsberättelsen. Här ska större företag dessutom lämna information om företagets förväntade framtida utveckling, med beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för företaget.

Väsentliga händelser efter balansdagen – Information ska lämnas i noter, men vid behov även i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar – Srf

Vägledningen från Srf om upplysningar förutsätter tre saker: Att du upprättar en årsredovisning för ett mindre företag per balansdagen 2019-12-31.

Förvaltningsberättelsen – Speciella omständigheter som berör företagets verksamhet, ställning och resultat: Vägledningen innehåller ett förslag till allmän formulering om coronaviruset.

FörvaltningsberättelsenVäsentliga händelser under året: Inget behöver skrivas om corona under denna rubrik enligt vägledningen. Skälet är antagligen att corona knappt hade hunnit påverka något företag i Sverige 2019-12-31.

Not – Väsentliga händelser efter årets slut: Ju senare årsredovisningen per 2019-12-31 upprättas, desto mer vet ledningen om hur företaget påverkas. Det innebär inte att det är bra att vänta. Vägledningen innehåller två alternativa förslag till formuleringar om corona-effekterna på företaget, samt exempel på vilka uppskattningar som kan behöva göras i noten. Dessutom finns det ett förslag till formulering om företaget inte förväntas kunna fortsätta verksamheten.

Berörda regelverk

Regler om nedskrivningar och upplysningar finns i K2 Årsredovisning och K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Kontrollbalansräkning

Risken är större än vanligt att företag behöver upprätta kontrollbalansräkning på grund av pandemin. BFN har därför publicerat information om reglerna.

Reglerna om kontrollbalansräkning gäller oförändrat, de har inte ändrats på grund pandemin.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och Stockholms Internationella Handelsskola SIH.

I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter